Văn bản khác 111/KH-UBND

Kế hoạch 111/KH-UBND năm 2017 về triển khai thực hiện Chương trình hành động 18-CTr/TU thực hiện Nghị quyết 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 thực hiện 18-CTr/TU nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 05 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 18-CTR/TU NGÀY 28/8/2017 CỦA TỈNH ỦY VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 12-NQ/TW NGÀY 03/6/2017 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ TIẾP TỤC CƠ CẤU LẠI, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Thực hiện Chương trình hành động s 18-CTr/TU ngày 28/8//2017 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước và chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện một số giải pháp tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước do UBND tỉnh quản lý, cụ thể n sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Tổ chức thực hiện theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 28/8/2017 của Tỉnh ủy về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Thực hiện sắp xếp, đổi mới, tái cơ cấu để doanh nghiệp có vốn Nhà nước có cơ cấu hợp lý hơn, sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

- Nâng cao hiệu quả hoạt động, sản xuất kinh doanh, tăng sức cạnh tranh, tăng tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp Nhà nước; kiện toàn nâng cao năng lực quản lý và năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế; hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước được quản lý, giám sát chặt chẽ, công khai, minh bạch, bình đẳng với doanh nghiệp khác.

2. Yêu cầu:

- Tiếp tục triển khai, quán triệt, thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tiếp tục sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh tái cơ cấu, thoái vốn doanh nghiệp Nhà nước.

- Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể và các doanh nghiệp trong việc hoàn thành tốt các mục tiêu về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước; xác định rõ công tác sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm của các ngành, các cấp và các doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh.

- Đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Giám đốc các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch công ty, người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chịu trách nhiệm hành chính trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc cổ phần hóa, thoái vốn theo đúng tiến độ.

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Mc tiêu

- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả đối với 02 doanh nghiệp 100% vốn nhà nước, gồm: Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Ninh Bình và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh.

- Phấn đấu thoái vốn nhà nước theo đúng tiến độ, tỷ lệ thoái vốn được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 đối với 04 doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị thành phố Ninh Bình; Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Tam Điệp; Công ty Cổ phần cấp thoát nước Ninh Bình; Công ty Cổ phần Nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Ninh Bình.

- Cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Bình Minh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Công văn số 2287/TTg-ĐMDN ngày 15/12/2015 và hoàn thành việc cổ phần hóa theo đúng tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt.

2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu

2.1. Tổ chức thực hiện tốt công tác cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp

- Chỉ đạo các doanh nghiệp có vốn Nhà nước do tỉnh quản lý tổ chức thực hiện theo kế hoạch, tiến độ thoái vốn Nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và kịp thời nộp các khoản thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp theo quy định.

- Thực hiện việc định giá tài sản, vốn của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng gây thất thoát tài sản, vốn nhà nước.

- Tổ chức bán cổ phần, thoái vốn công khai, minh bạch theo quy định của pháp luật.

- Khuyến khích, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần khi cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp.

- Giải quyết tốt việc sắp xếp, bố trí, sử dụng cán bộ; chuyển đổi nghề và xử lý lao động dôi dư. Bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng, hp pháp của người lao động, đặc biệt là lao động dôi dư để ổn định cuộc sống và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động. Nâng cao vai trò và trách nhiệm của người lao động là cổ đông trong việc tham gia quản lý, giám sát doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các cổ đông nhỏ.

2.2. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản trị và nâng cao năng lực, phẩm chất của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp Nhà nước

- Chỉ đạo doanh nghiệp công khai, minh bạch trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, phân phối lợi nhuận, công tác tổ chức cán bộ. Kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp; tăng cường quyền hạn, trách nhiệm của kiểm soát viên. Áp dụng hệ thống đánh giá hiệu quả lao động đối với từng vị trí việc làm để xác định mức độ hoàn thành, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

- Triển khai rộng rãi cơ chế tuyển dụng, bổ nhiệm qua hình thức thi tuyển, công khai, minh bạch đối với tất cả các chức danh quản lý, điều hành và các vị trí công việc khác trong doanh nghiệp.

2.3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sắp xếp, thoái vốn nhà nước đã được phê duyệt. Nâng cao trách nhiệm của các sở, ngành có liên quan và cá nhân là đại diện chủ sở hữu nhà nước, nht là người đứng đầu trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong việc cphần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp Nhà nước đảm bảo công khai, minh bạch trong triển khai thực hiện.

- Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước; phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, tiêu cực, tham nhũng, lãng phí trong doanh nghiệp nhà nước.

2.4. Đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức đảng; phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp tại doanh nghiệp Nhà nước

- Đẩy mạnh việc phát triển các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp nhất là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, vai trò của các đoàn thể trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

- Phát huy vai trò của nhân dân, Mặt trận tổ quốc Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước và công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước, nhất là đối với việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh

- Phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện cổ phần hoá và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; Tổ chức thẩm định: xác định giá trị doanh nghiệp, phương án cổ phần hóa, báo cáo quyết toán tài chính, quyết toán cổ phần hóa báo cáo UBND tỉnh phê duyệt theo quy định; kịp thời đề xuất xử lý những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện; đồng thời đề xuất xử lý đối với lãnh đạo doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện, hoặc thực hiện không có kết quả việc cổ phần hoá, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

- Định kỳ hằng quý, năm tổng hợp tiến độ thực hiện cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước và thoái vn Nhà nước tại doanh nghiệp đtham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính theo quy định (báo cáo quý trước ngày 10 của tháng đầu quý sau, báo cáo năm trước ngày 31 tháng 01 của năm sau).

2. Sở Tài chính

- Chủ trì thực hiện công tác giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn Nhà nước theo quy định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt.

- Là cơ quan thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tham mưu giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp và các đơn vị liên quan thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo kế hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1232/QĐ-TTg ngày 17/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện thoái vốn giai đoạn 2017-2020 và Công văn số Công văn số 2287/TTg-ĐMDN ngày 15/12/2015 về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Bình Minh.

- Thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện quy trình thủ tục thoái vốn nhà nước theo quy định và xử lý kịp thời những tồn tại, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo UBND tỉnh.

3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

- Chủ trì trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện chế độ, chính sách cho người lao động; thẩm định phương án sử dụng lao động và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt khi cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

- Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện các chính sách về lao động, tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy định hiện hành.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước rà soát hiện trạng sử dụng đất và lập phương án sử dụng đất phù hợp với quy định của Luật đất đai và các quy định pháp luật khác có liên quan trình UBND tỉnh phê duyệt.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ pháp lý về thành lập doanh nghiệp; xây dựng Điều lệ tổ chức và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần; thực hiện chuyển đổi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

6. Sở Nội vụ

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp cổ phần hóa thành lập Ban Chuyển đổi doanh nghiệp, xây dựng mô hình và cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty cổ phần. Tham mưu cho UBND tỉnh quyết định cử người làm đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cổ phần hóa.

7. Cục Thuế tỉnh

Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp Nhà nước thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, các luật thuế có liên quan và quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

8. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Chủ động phối hợp với Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp của tỉnh để thống nhất đề xuất xử lý những vấn đề thuộc ngành, địa phương mình quản lý để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp, phát triển doanh nghiệp Nhà nước.

9. Các doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp có vốn Nhà nước

Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả phương án tái cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt; doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chủ động triển khai Kế hoạch của UBND tỉnh kịp thời, hiệu quả; Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm trước và lập kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm sau gửi các sở, ngành theo dõi, giám sát. Định kỳ hằng quý, năm báo cáo kết quả thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp gửi UBND tỉnh, Thường trực Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh (Sở Tài chính) theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp Sở Tài chính (thường trực Ban chỉ đạo cổ phần hóa doanh nghiệp) để tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ VN tỉnh NB;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các DNNN, DN có vốn NN;
- Lưu: VT, VP5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đinh Chung Phụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu111/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/10/2017
Ngày hiệu lực05/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 thực hiện 18-CTr/TU nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 thực hiện 18-CTr/TU nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu111/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýĐinh Chung Phụng
        Ngày ban hành05/10/2017
        Ngày hiệu lực05/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 thực hiện 18-CTr/TU nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 111/KH-UBND 2017 thực hiện 18-CTr/TU nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước Ninh Bình

           • 05/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực