Văn bản khác 111/KH-UBND

Kế hoạch 111/KH-UBND về thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 111/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hòa Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 111/KH-UBND

Hòa Bình, ngày 12 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ, TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đối với điều tra cung lao động

Thu thập thông tin cơ bản, chính xác sự biến động về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp để làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu cung lao động (gọi tắt là thông tin cung lao động).

b) Đối với điều tra cầu lao động

- Đánh giá thực trạng tuyển dụng, sử dụng lao động, việc làm trong các doanh nghiệp phục vụ công tác quản lý, tổ chức thực hiện chính sách lao động - việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và chính sách phát triển thị trường lao động.

- Xây dựng và phát triển dữ liệu về thị trường lao động để đánh giá thực hiện các mục tiêu của chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm và dạy nghề, thực hiện chính sách về bảo hiểm thất nghiệp.

- Đánh giá tình hình thực hiện một số quy định của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách pháp luật lao động và ban hành các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động mới.

2. Yêu cầu

- Điều tra viên phải đến trực tiếp từng hộ gia đình, từng doanh nghiệp, để cập nhật, ghi chép thông tin.

- Về hình thức thu thập thông tin cung lao động: Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật thông tin vào “Sổ ghi chép cung lao động”.

- Về hình thức thu thập thông tin cầu lao động: Thông tin nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật thông tin vào “Sổ ghi chép cầu lao động”.

- Đảm bảo tính chính xác của thông tin thu thập.

- Thông tin được ghi chép đảm bảo tính khách quan trung thực, đúng sự thật, không điền thông tin sai lệch, không chính xác.

- Chữ viết và chữ số khi ghi chép phải sạch sẽ, rõ ràng, dễ đọc.

- Thông tin phải xác định được đúng, thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao động tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, các doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm thu thập thông tin cung, cầu lao động

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của tất cả các doanh nghiệp hạch toán kinh tế độc lập có trụ sở chính trên địa bàn.

- Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, có trách nhiệm thu thập thông tin biến động của từng thành viên trong hộ gia đình của tất cả các hộ đã đăng ký hộ khẩu trên địa bàn, kể cả hộ tạm trú (KT3).

II. THỜI ĐIỂM CẬP NHẬT VÀ NỘI DUNG THU THẬP THÔNG TIN

1. Thời điểm, thời gian cập nhật thông tin

Theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động, thời điểm ghi chép, thu thập thông tin biến động cung cầu lao động là ngày 01/7 hàng năm.

Các điều tra viên có thể đến hộ gia đình, các doanh nghiệp điều tra trước ngày 01/7/2019 nhưng chỉ ghi chép, cập nhật những thông tin có biến động, thay đổi từ ngày 02/7/2018 đến ngày 01/7/2019.

Đối với điều tra cầu lao động: điều tra, cập nhật thông tin của tất cả các doanh nghiệp hạch toán độc lập trên địa bàn được thành lập trước ngày điều tra viên đến doanh nghiệp.

Thời gian thu thập thông tin tại các hộ gia đình, các doanh nghiệp trên địa bàn là 30 ngày, kể từ ngày 01/7/2019.

2. Nội dung thu thập thông tin

a) Đối với điều tra cung lao động

- Đối với hộ gia đình, những hộ có biến động là

+ Hộ mới chuyển đi, chuyển đến.

+ Hộ mới tách, mới nhập.

- Đối với các thành viên trong hộ gia đình

- Cập nhật thành viên từ đủ 15 tuổi trở lên (sinh từ 01/7/2004 trở về trước) mới nhập khẩu vào hộ gia đình, người trong hộ mới chuyển đi hoặc chết, những người trong danh sách hộ khẩu vừa đủ 15 tuổi.

* Đối với những người từ đủ 15 tuổi trở lên (sinh từ 01/7/2004 trở về trước) cập nhật các thông tin sau:

- Thay đổi về trình độ học vấn phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật và lĩnh vực đào tạo.

- Thay đổi tình trạng làm việc; từ thất nghiệp, không tham gia hoạt động kinh tế sang có việc làm; từ có việc làm, không tham gia hoạt động kinh tế sang thất nghiệp hoặc từ có việc làm, thất nghiệp sang không tham gia hoạt động kinh tế.

- Thay đổi về công việc cụ thể đang làm, nơi làm việc, vị thế công việc, loại hình kinh tế, nguyên nhân không tham gia hoạt động kinh tế. (ốm đau, thai sản, tai nạn, nghỉ hưu...).

* Đối với những hộ không có biến động Điều tra viên gạch cuối dòng điều tra năm trước và ghi: Không có biến động

b) Đối với điều tra cầu lao động

- Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số của người sử dụng lao động.

- Ngành, nghề kinh doanh chính.

- Tiền lương.

- Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Số lượng lao động có nhu cầu tuyển dụng theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

Giao Sở lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này, cụ thể như sau:

1. Giai đoạn chuẩn bị: Từ 01/6/2019 đến 30/6/2019.

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thành lập Ban chỉ đạo điều tra, tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo.

- Xây dựng kế hoạch, kinh phí thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Thông báo danh sách toàn bộ doanh nghiệp trên địa bàn của từng huyện, thành phố.

- Cử các thành viên trong Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên đi tập huấn tại Trung ương.

- Tập huấn nghiệp vụ cho các điều tra viên của các huyện, thành phố (điều tra cầu lao động), và tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo tỉnh (lực lượng giám sát viên)

- Phân bổ kinh phí điều tra cho các địa bàn: số kinh phí được phân bổ căn cứ vào số hộ gia đình, số doanh nghiệp, địa bàn điều tra, của từng huyện, thành phố.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo phương tiện phục vụ việc đôn đốc, kiểm tra, phúc tra của BCĐ và tổ chuyên viên trên các địa bàn.

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Ban chỉ đạo thu thập thông tin Cung, cầu lao động huyện, thành phố. Giao nhiệm vụ cho phòng Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kế hoạch này trên địa bàn.

- Cử cán bộ điều tra viên đi tập huấn nghiệp vụ điều tra do tỉnh tổ chức.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ghi chép, cập nhật thông tin cung lao động cho cán bộ điều tra trên địa bàn. Năm 2019 các địa phương trong tỉnh có nhiều biến động về cơ cấu tổ chức, địa giới hành chính, một số địa phương bầu lại tổ trưởng dân phố, trưởng thôn, bản vì vậy, đối với những người mới tham gia cập nhật thông tin cung, cầu lao động năm 2019 nhất thiết phải được tập huấn trước khi tiến hành điều tra.

- Phân công, bố trí cán bộ tham gia điều tra cầu lao động. Rà soát các doanh nghiệp trên địa bàn, trường hợp có doanh nghiệp mới thì ghi bổ sung vào danh sách các doanh nghiệp trên địa bàn.

- Hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn tham dự tập huấn điều tra cung lao động. Chỉ đạo các phòng ban liên quan, các xã, phường, thị trấn tổ chức rà soát các hộ gia đình trên địa bàn để chuẩn bị cho công tác điều tra.

- Kiểm tra giám sát việc ghi chép xử lý thông tin, tổng hợp và báo cáo định kỳ, đột xuất lên các cơ quan cấp trên theo quy định.

c) Ủy ban nhân dân phường, thị trấn

- Thành lập các tổ điều tra của xã, phường, thị trấn.

- Kiện toàn lại các Tổ điều tra. Yêu cầu đối với điều tra phải là những người có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác và được huấn luyện về nghiệp vụ điều tra.

- Tổ trưởng điều tra phải là người nắm vững nghiệp vụ điều tra, có khả năng chỉ đạo công tác điều tra, có thể kiểm tra, giám sát công việc của các Điều tra viên và chịu trách nhiệm về toàn bộ công tác điều tra trên địa bàn được phân công.

- Lập sổ và duy trì sổ ghi chép thông qua việc tổ chức ghi chép thông tin ban đầu và thông tin cập nhật sự biến động của từng thành viên trong hộ gia đình của tất cả các hộ đã đăng ký hộ khẩu trên địa bàn quản lý hàng năm.

- Tổng hợp thông tin và báo cáo định kỳ, đột xuất lên các cơ quan cấp huyện theo quy định.

2. Giai đoạn chỉ đạo điều tra ghi phiếu tại địa bàn: Từ ngày 01/7/2019 đến 30/7/2019

a) SLao động - Thương binh và Xã hội

- Kiểm tra tại địa bàn tình hình thực hiện quy Trình điều tra, tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác điều tra của các địa bàn.

- Thực hiện kiểm tra, phúc tra nếu chất lượng điều tra không đạt yêu cầu, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ quyết định tổ chức việc điều tra lại tại địa bàn.

- Bố trí bộ phận thường trực tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình điều tra.

b) Đối với các địa bàn điều tra

- UBND huyện, thành phố tổ chức điều tra ghi chép thông tin của tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn, trường hợp có doanh nghiệp mới thì ghi bổ sung vào danh sách và tiến hành điều tra, trường hợp doanh nghiệp đã ngừng hoạt động thì đánh dấu vào danh sách và thông báo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp.

- UBND xã, phường, thị trấn tổ chức thu thập, cập nhật thông tin biến động cung lao động của từng thành viên trong tất cả các hộ gia đình trên địa bàn.

- Việc điều tra, cập nhật, ghi phiếu phải được thực hiện theo nguyên tắc Phỏng vấn trực tiếp và làm đúng theo những quy định về nghiệp vụ điều tra, không bỏ sót đối tượng điều tra, không ghi sai hoặc bỏ sót những nội dung đã quy định trong phiếu điều tra, điều tra viên phải chú ý về nội dung phỏng vấn.

- Tổ trưởng tổ điều tra kiểm tra toàn bộ những thông tin mà điều tra viên đã ghi chép trong phiếu, nếu phát hiện những sai sót phải yêu cầu điều tra viên trở lại doanh nghiệp, hộ gia đình để xác minh và sửa phiếu, đảm bảo độ tin cậy của thông tin ghi trên phiếu.

- Trong quá trình điều tra, BCĐ tỉnh sẽ phối hợp kiểm tra, phúc tra một số địa bàn trong tỉnh để nắm bắt tình hình, đôn đốc thực hiện và rút kinh nghiệm chỉ đạo chung; kịp thời xử lý những phát sinh trong quá trình điều tra.

3. Giai đoạn nghiệm thu phiếu kiểm tra, tổng hợp kết quả điều tra nhập tin vài phần mềm và nghiệm thu về Ban chỉ đạo Trung ương

- Từ 20/7 đến 30/7/2019: Ban chỉ đạo điều tra các huyện, thành phố kiểm tra nghiệm thu và bàn giao phiếu điều tra thuộc phạm vi quản lý về Ban chỉ đạo tỉnh (Sở Lao động-TB&XH).

- Sở lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức nghiệm thu, mã hóa phiếu điều tra, nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động ( phần cung lao động ) và người sử dụng lao động ( phần cầu lao động) vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của tỉnh.

- Chuyển tải dữ liệu Cung - cầu lao động của tỉnh vào hệ thống dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Ban chỉ đạo tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm điều tra, báo cáo kết quả điều tra cung, cầu lao động trên địa bàn tỉnh năm 2019 theo quy định.

IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA

Kinh phí đã giao cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và được hỗ trợ, bổ sung tại Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự toán chi tiết kinh phí thực hiện Dự án 2, Dự án 3, Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp- Việc làm và An toàn lao động năm 2019. Sở Lao động-Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch chi tiết và tổ chức thực hiện kế hoạch này đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng.

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan báo cáo tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, các Phó CVP/ UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TCTM (NL50);

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Văn Cửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu111/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/06/2019
Ngày hiệu lực12/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 111/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 111/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hòa Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 111/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hòa Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu111/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hòa Bình
        Người kýBùi Văn Cửu
        Ngày ban hành12/06/2019
        Ngày hiệu lực12/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 111/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hòa Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 111/KH-UBND 2019 về thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Hòa Bình

           • 12/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực