Văn bản khác 1117/KH-BGDĐT

Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT năm 2019 về thực hiện Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025” của ngành giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT 2019 Đề án hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1117/KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “VẬN ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI HỖ TRỢ TRẺ EM CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN THUỘC VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2019-2025” CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

Thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2019- 2025”(gọi tắt là Đán 588), Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đán “Vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiu số và miền núi giai đoạn 2019-2025”, cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tổ chức triển khai Đán trong toàn ngành Giáo dục đảm bảo kịp thời, hiệu quả đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Xác định các nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong công tác triển khai thực hiện Đề án đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn, chất lượng.

2. Yêu cầu

- Bám sát nội dung và nhiệm vụ được giao tại Đán, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và địa phương trong việc triển khai Đán, đảm bảo thời gian theo Kế hoạch triển khai thực hiện của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xác định nhiệm vụ cụ thgắn với trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương; đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc, chất lượng, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của năm học, phù hp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ sở giáo dục.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tchức trin khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Đề án.

II. NỘI DUNG CÔNG VIỆC (Phụ lục kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT

a) Vụ Giáo dục dân tộc

- Đơn vị đầu mối, chủ trì lập kế hoạch triển khai Đề án; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kế hoạch đã được phê duyệt;

- Lập dự toán kinh phí đảm bảo cho việc triển khai Đ án, kế hoạch hằng năm gửi Vụ Kế hoạch - Tài chính tổng hp;

- Tổ chức theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch này; phối hp sơ kết, tng kết việc triển khai Đ án.

b) Vụ Giáo dục Mầm non, Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Văn phòng Bộ thực hiện nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch này.

c) Vụ Kế hoạch - Tài chính: Hướng dẫn, tổng hợp dự toán kinh phí triển khai Đán để thẩm định trình cơ quan có quyền phê duyệt theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách.

2. Các Sở Giáo dục và Đào to

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành của địa phương phối hp với ngành Giáo dục triển khai Quyết định số 588/QĐ-TTg và thực hiện Kế hoạch triển khai Đán của ngành Giáo dục;

- Phối hp Công đoàn giáo dục cùng cấp quán triệt, triển khai Đề án đến nhà giáo, cán bộ quản lý, người lao động, trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục;

- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình kinh tế - xã hội địa phương, đơn vị;

- Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục vùng thuận lợi kết nghĩa và giúp đỡ các cơ sở giáo dục tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh, tổ chức vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiu số và miền núi;

- Phối hợp, tham mưu, bố trí nguồn kinh phí thực hiện được từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hàng năm; nguồn chi thường xuyên của các sở giáo dục và đào tạo và nguồn tài trợ, viện trợ của các tchức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định;

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết Kế hoạch triển khai Đán và báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Các cơ sở giáo dục

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai Đán phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị;

- Thực hin tốt công tác vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em nhm cải thiện tình trạng sức khỏe, dinh dưỡng;

- Tích cực tổ chc htrợ tr em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Thực hiện tốt công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ;

- Tổ chức kết nghĩa giữa các cơ sở giáo dục vùng thuận lợi với các cơ sở giáo dục tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiu s và miền núi;

- Bố trí nguồn kinh phí thực hiện Đ án từ nguồn ngân sách nhà nưc trong dự toán ngân sách hàng năm; ngun chi thường xuyên của các trường học và nguồn tài trợ, viện trợ ca các tchức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định;

- Tuyên dương những tập th, cá nhân tiêu biểu trong công tác vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu s và miền núi;

- Định k t chc sơ kết, tổng kết Kế hoạch triển khai Quyết định 588/QĐ-TTg và báo cáo kết qu vPhòng Giáo dục và Đào tạo.

IV. KINH PHÍ

- Bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán ngân sách hằng năm: Nguồn chi thường xuyên của các sở giáo dục;

- Tài trợ, viện trcủa các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

 


Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Bộ Y tế, LĐTBXH (để ph/h);
- Các đơn vị trực thuộc Bộ GDĐT (để th/h);
- Các sở GDĐT (để th/h);
- Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
- Lưu: VT, Vụ GDĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

PHỤ LỤC

NỘI DUNG CÔNG VIỆC, PHÂN CÔNG THỰC HIỆN, LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN
(Kèm theo Kế hoạch số 1117/KH-BGDĐT ngày 09/10/2019 của Bộ GD&ĐT)

TT

Nội dung công việc (nhiệm vụ)

Thời gian thực hin

Đơn vị thực hin

Kết quả (Sản phẩm)

I. Thành lp Ban Chỉ đạo, Xây dựng Kế hoạch và kinh phí hoạt động

1

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 588/QĐ-TTg

Tháng 7/2019

Chủ trì: Vụ Giáo dục dân tộc;

Phối hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

Quyết định của Bộ trưởng thành lập Ban Chỉ đạo

2

Xây dựng Kế hoạch trin khai thực hiện Quyết định số 588/QĐ-TTg của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tháng 8/2019

Chủ trì: Vụ Giáo dục dân tộc;

Phối hợp: Các đơn vị thuộc Bộ.

Quyết định của Bộ trưởng ban hành Kế hoạch

3

Phân bổ kinh phí triển khai các hoạt động của Đán tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

2019-2025

Chủ trì: Vụ Kế hoạch-Tài chính;

Phi hợp: Văn phòng, các đơn vị thuộc Bộ

Phân bổ kinh phí thực hiện Đề án

II. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vận động các nguồn lực xã hội htrợ trẻ em các xã đc bit khó khăn thuc vùng dân tộc thiu s, min núi

1

Tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo http://www.moet.gov.vn, Báo Giáo dục và Thời đại, các cơ quan báo chí truyền hình Trung ương, địa phương về công tác vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi

2019-2025

Chủ trì: Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông Giáo dục)

Phi hợp: Vụ Giáo dục dân tộc, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ Giáo dục mầm non và các Sở Giáo dục và Đào tạo

Các tin, bài viết, phóng sự

2

Tổ chức Lễ phát động cuộc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số, miền núi

Hằng năm

Chủ trì: Vụ Giáo dục dân tộc

Phối hợp: Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ Giáo dục mầm non, Vụ Giáo dục dân tộc, Văn phòng Bộ (Trung tâm Truyền thông Giáo dục) và các Sở Giáo dục và Đào tạo

Lễ phát động

III. Hướng dẫn việc sử dụng các cơ sgiáo dục cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí

1

Ban hành văn bản hướng dẫn về sử dụng các cơ sở giáo dục cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại các xã đặc biệt khó khăn

Quý IV/2019

Chủ trì: Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Phối hợp: Vụ Giáo dục mầm non, Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ Giáo dục dân tộc

Công văn hướng dẫn

2

Tập huấn, bồi dưỡng cho CBQL, GV về tổ chức cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại các xã đặc biệt khó khăn

2020-2025

Chủ trì: Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Phi hợp: Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ Giáo dục mầm non, Vụ Giáo dục dân tộc và các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tài liệu tập huấn;

- Báo cáo kết quả tập huấn

3

Kiểm tra, đánh giá việc sử dụng các cơ sở giáo dục cho trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí tại các xã đặc biệt khó khăn về

2019-2025

Chủ trì: Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên

Phối hợp: Vụ Giáo dục tiểu học, Vụ Giáo dục mầm non, Vụ Giáo dục dân tộc và các Sở Giáo dục và Đào tạo

- Báo cáo kết quả kiểm tra

IV. Phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn triển khai hỗ trbữa ăn dinh dưỡng, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em tại các lớp học, điểm trường, trường mầm non, trường tiu học

1

Phối hợp hướng dẫn triển khai hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng, hỗ trợ đồ ấm cho trẻ em tại các lp học, điểm trường, trường mầm non, trường tiểu học

Quý IV/2019

Chủ trì: Vụ Giáo dục Mầm non

Phối hợp: Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Vụ Giáo dục dân tộc

Công văn hướng dẫn

2

Phối hợp kiểm tra, đánh giá việc hỗ trợ bữa ăn dinh dưỡng và đồ ấm cho trẻ em tại các lớp học, điểm trường, trường mầm non, trường tiểu học

2019-2025

Chủ trì: Vụ Giáo dục Mầm non

Phối hợp: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo kết quả kiểm tra

V. Các hoạt động khác

1

Hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện Đề án và cử đầu mối trin khai

Từ tháng 9 đến tháng 12/2019

Chủ trì: Vụ Giáo dục dân tộc

Phối hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án

Văn bản hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Đề án

2

Xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện Kế hoạch

2019-2025

Chủ trì: Vụ Giáo dục dân tộc

Phi hợp: Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đ án

 

3

Kiểm tra, đánh giá, tổng hp kết quả thực hiện Kế hoạch của ngành Giáo dục; Phối hp sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án; Tuyên dương, khen thưởng cá nhân, tập thể thực hiện tốt cuộc vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em

2019-2025

Chủ trì: Vụ Giáo dục dân tộc

Phi hp: Các đơn vị thuộc Bộ và Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án và các Sở Giáo dục và Đào tạo

Báo cáo kết quả thực hiện Đ án;

Các cá nhân, tập thể khen thưởng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1117/KH-BGDĐT

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1117/KH-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/10/2019
Ngày hiệu lực09/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(21/10/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1117/KH-BGDĐT

Lược đồ Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT 2019 Đề án hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT 2019 Đề án hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1117/KH-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành09/10/2019
        Ngày hiệu lực09/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (21/10/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT 2019 Đề án hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1117/KH-BGDĐT 2019 Đề án hỗ trợ trẻ em đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số

           • 09/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực