Văn bản khác 112/KH-UBND

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2017 về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 112/KH-UBND 2017 công tác thông tin tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN VỀ CÁC SỰ KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ NỔI BẬT GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-TTg ngày 28/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế ni bật giai đoạn 2017 - 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Nhm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến về hội nhập quốc tế, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và văn hóa của Việt Nam đến với cộng đồng trong nước và nước ngoài, qua đó góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

- Trang bị các kiến thức và thông tin cần thiết nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cho cán bộ quản lý, các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh hiu rõ về các sự kiện hội nhập quốc tế của Việt Nam; về các giá trị, lợi ích, quyền lợi, trách nhiệm và cả các thách thức mà hội nhập và các hiệp định thương mại tự do mang lại cho Việt Nam nói chung và từng đối tượng nói riêng.

- Nâng cao hiểu biết và sự đồng thuận của cả xã hội, đặc biệt là của doanh nghiệp, doanh nhân đối với các thỏa thuận quốc tế, đặc biệt là cơ hội, thách thức và những yêu cầu phải đáp ứng khi tham gia và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

- Tăng cường sự phối hợp và phân công trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, sự tham gia tích cực và chủ động của các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh.

- Góp phần xây dựng văn hóa hội nhập của Việt Nam và người dân, theo hướng “Yêu nước - Đổi mới sáng tạo - Hợp tác trách nhiệm”, thể hiện hình ảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng, đi mới năng động, là đim đến an toàn.

2. Yêu cầu

- Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin, các phương tiện thông tin và truyền thông hiện đại, đặc biệt là Internet, phát thanh, truyền hình để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về hội nhập, nhằm tác động sâu rộng, kịp thời và hiệu quả đến các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh.

- Công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 phải tiến hành thường xuyên, sâu rộng, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng.

II. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG

1. Thời gian thực hiện

Từ năm 2017 đến năm 2020

2. Đối tượng tuyên truyền

- Các cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội từ tỉnh đến cấp huyện, xã.

- Các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức kinh tế - chính trị - xã hội nước ngoài hoạt động hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

- Các doanh nghiệp, chú trọng các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể, người lao động trong những ngành, lĩnh vực có nhiều cơ hội thuận lợi và phải đối mặt với những thách thức, nguy cơ ảnh hưởng từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới (như ngành nông nghiệp, chăn nuôi, dịch vụ và sản xuất).

- Các nhà nghiên cứu, học giả, sinh viên, học sinh, đặc biệt kêu gọi các đội ngũ tri thức, các giáo sư, tiến sỹ trong lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng, khoa học công nghệ, văn hóa xã hội tham gia vào quá trình nghiên cứu, đánh giá về các cơ hội và tác động để có được những tư liệu thực sự khoa học, khách quan về hội nhập.

- Người nước ngoài sinh sống, làm việc tại Ninh Bình hoặc có liên quan và quan tâm đến Ninh Bình.

- Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

III. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Các nội dung tuyên truyền chung về hội nhập quốc tế

1.1. Tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về hội nhập quốc tế.

1.2. Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh. Tuyên truyền về sự chủ động và tích cực tham gia các thể chế đa phương, góp phần định hình luật chơi, xây dựng trật tự chính trị và thế giới công bằng dân chủ, ngăn ngừa chiến tranh, xung đột, củng cố hòa bình, đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi.

1.3. Tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động và kết quả hội nhập ni bật của Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, xã hội, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, về hợp tác song phương, đa phương; các sự kiện nổi bật của Việt Nam trong các lĩnh vực này với các nước, các tổ chức quốc tế, về sự tích cực và chủ động của Việt Nam trong việc mở rộng tham gia các diễn đàn, hội nghị quốc tế lớn, góp phần tăng cường vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế thông qua đảm nhận các vị trí điều hành trong các tổ chức quốc tế lớn và chuyên ngành.

1.4. Tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, về sự tham gia tích cực và các thành tích đạt được của Việt Nam trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao khu vực và thế giới.

1.5. Tuyên truyền về các hoạt động và lễ kỷ niệm các năm chẵn, năm tròn trong ngoại giao song phương và đa phương, các chương trình hoạt động đối ngoại lớn của Đảng và Nhà nước.

1.6. Tuyên truyền về các sự kiện quốc tế lớn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật diễn ra tại Việt Nam và trên địa bàn tỉnh.

2. Các nội dung tuyên truyền cụ thể

2.1. Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC)

Thông điệp bao trùm của Năm APEC Việt Nam 2017 “thể hiện hình ảnh một Việt Nam đổi mới năng động, giàu tiềm năng, đóng góp tích cực và tạo động lực mới cho tăng trưởng và liên kết của khu vực, con người Việt Nam hiếu khách, thuận hòa, giàu tình nghĩa”. Các thông điệp nhỏ có thể được xây dựng phù hợp với từng nhóm đối tượng truyền thông và từng thời kỳ cụ thể trong khoảng thời gian từ 2017 - 2020

a) Đối với nhóm đối tượng các ngành, địa phương:

- Khẳng định Việt Nam là một thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng APEC. Rộng hơn, Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

- Việt Nam đã chuyển đổi tư duy đối ngoại từ “tham gia tích cực” sang “chủ động đóng góp, xây dựng, định hình luật chơi chung”. Việt Nam là trung tâm của mở cửa và hội nhập quốc tế của khu vực.

- Đề cao các nỗ lực phát triển, thay đổi của Việt Nam từ khi gia nhập APEC; vai trò, đóng góp thiết thực của Việt Nam đối với APEC, nhấn mạnh vào các ý tưởng và sáng kiến của Việt Nam đóng góp cho APEC.

- Gây dựng niềm tin, góp phần vận động để Việt Nam nhận được sự ủng hộ, ứng cử thành công thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc nhiệm kỳ 2020 - 2021.

b) Đối với nhóm đối tượng doanh nghiệp:

- Việt Nam là nền kinh tế mở, phát triển năng động, bền vững với chính trị xã hội, kinh tế vĩ mô ổn định.

- Chính phủ Việt Nam có nhiều ưu đãi, chính sách tốt cho doanh nghiệp nước ngoài.

- Việt Nam hội nhập mạnh mẽ, ở vùng giao thoa của nhiều liên kết kinh tế quan trọng (AEC, RCEP, TPP...). Chính phủ Việt Nam cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh đphù hợp với luật chơi thương mại chung của quốc tế.

- Tham gia APEC là diễn đàn giao lưu tìm kiếm cơ hội mới cho các doanh nghiệp Việt Nam.

c) Đối với nhóm đối tượng là người dân:

- Thông tin cơ bản, ngắn gọn, dễ hiểu, thiết thực về APEC.

- Những lợi ích khi Việt Nam tham gia APEC và đăng cai APEC 2017.

- Nêu bật chủ đề, nội dung, kết quả APEC 2017.

- Quảng bá văn hóa, du lịch Việt Nam tới công chúng quốc tế.

d) Đối với nhóm đối tượng giới truyền thông:

- Quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam.

- Quảng bá về điểm đến đầu tư, cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp.

2.2. Cộng đồng ASEAN

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng ASEAN với các mốc kỷ niệm lớn: kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 22 năm Việt Nam gia nhập ASEAN vào năm 2017; 25 năm Việt Nam gia nhập ASEAN và Năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN vào năm 2020, trong đó tiếp tục nâng cao nhận thức và hiểu biết của người dân về Cộng đồng ASEAN và sự tham gia của Việt Nam, các thách thức, cơ hội, lợi ích mà Cộng đồng ASEAN mang lại, khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp cho quá trình xây dựng Cộng đồng.

- Chú trọng tuyên truyền về kết quả triển khai các ưu tiên của Cộng đồng ASEAN trong năm 2017, các năm tiếp theo và sự tham gia của Việt Nam, bao gồm triển khai Tầm nhìn ASEAN 2025 và các Kế hoạch tổng thể trên cả ba trụ cột Cộng đồng, Chương trình Nghị sự kết nối ASEAN 2025 và Kế hoạch Công tác Sáng kiến Liên kết ASEAN (IAI) giai đoạn III về thu hẹp khoảng cách phát triển, tình hình hợp tác trong các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và thế mạnh.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) tới các doanh nghiệp và người dân: Tập trung giới thiệu các nội dung liên quan đến lợi ích doanh nghiệp và người dân được hưởng khi tham gia vào Cộng đồng chung ASEAN; Tuyên truyền về các cam kết, biện pháp đã có về tự do hóa thương mại, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề.

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN (ASCC), gắn liền với lợi ích thiết thực của người dân như phúc lợi và bảo hiểm xã hội, bình đẳng giới...

- Tạo cơ chế và diễn đàn để người dân và doanh nghiệp trao đổi, giao lưu và tìm hiểu về Cộng đồng ASEAN.

2.3. Các Hiệp định thương mại tự do

- Các nội dung cụ thể về nghĩa vụ và xu hướng quản lý, xu hướng thị trường thhiện tại các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết (cụ thể là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Hàn Quốc, Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (FTA Việt Nam - EU), Hiệp định đối tác toàn diện khu vực (RCEP), Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á-Âu).

- Những quyền lợi và thách thức đặt ra cho Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam; Những biện pháp doanh nghiệp Việt Nam cần thực hiện để nắm bắt các lợi ích và cơ hội các FTA mang lại; những nghĩa vụ của Việt Nam theo các cam kết quốc tế được quy định trong các FTA, trong đó có các nội dung về thuế, hải quan và thuận lợi hóa thương mại.

- Làm rõ với từng nhóm đối tượng về nhng nguy cơ, rủi ro khi tham gia các FTA và phương hướng, giải pháp cụ thể để phòng tránh.

- Bài học kinh nghiệm của các nước trong quá trình hội nhập quốc tế.

2.4. Liên hợp quốc

- Về sự tham gia chủ động và tích cực của Việt Nam tại Liên hp quốc với vai trò là thành viên của các tổ chức của Liên hợp quốc như Hội đồng Kinh tế - Xã hội nhiệm kỳ 2016 - 2018, Hội đồng chấp hành Tổ chức Khoa học - Giáo dục - Văn hóa nhiệm kỳ 2015 - 2019; về việc Việt Nam tích cực tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hp quốc, qua đó nâng cao hình ảnh, phát huy vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong Cộng đồng quốc tế.

- Về kết quả thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs); ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có chuẩn bị thực hiện Thỏa thuận Paris (COP-21); Bảo vệ và thúc đy lợi ích về an ninh nguồn nước...

- Tuyên truyền về sự tham gia của Việt Nam trong Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO), bao gồm:

+ Về sự tham gia tích cực của Việt Nam với vai trò là thành viên Hội đồng Chấp hành UNESCO nhiệm kỳ 2015 - 2019, Ủy ban Di sản thế giới.

+ Tăng cường thông tin về UNESCO trên các phương tiện thông tin đại chúng để quảng bá hình ảnh của UNESCO đối với người dân Việt Nam, về sự tham gia và các thành tích, kết quả Việt Nam đạt được trong các lĩnh vực của UNESCO.

IV. HÌNH THỨC TRIỂN KHAI

1. Duy trì thông tin thường kỳ trên các phương tiện thông tin đại chúng (gồm báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử, mạng xã hội...), hệ thống thông tin cơ sở về chủ đề hội nhập:

- Các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh chủ động xây dựng bản tin, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, giao lưu; Tích cực sản xuất các phim tài liệu, phóng sự, chuyên đề về những sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam nói chung và của tỉnh nói riêng.

- Khuyến khích các trang thông tin điện tử có uy tín, đông lượt truy cập truyền tải thông tin bằng nhiều ngôn ngữ tham gia thực hiện Kế hoạch tuyên truyền hội nhập này thông qua việc thường xuyên đưa tin bài, xây dựng bản tin, chuyên đề, chuyên mục về hội nhập, lập fanpage trên các mạng xã hội có đông người sử dụng về chủ đề hội nhập, xây dựng các website riêng biệt, tạo đường liên kết đến các website chuyên ngành đtận dụng xu thế ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng tăng của cộng đồng.

2. Tổ chức và tham gia các chương trình đào tạo, tập huấn nhm nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác hội nhập quốc tế trên địa bàn tỉnh.

3. Tổ chức và tham gia các lớp tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ tuyên truyền cho phóng viên, nhà báo, đội ngũ tuyên truyền viên về hội nhập quốc tế, về các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương Việt Nam đã và chuẩn bị ký kết, về sự tham gia của Việt Nam trong các tổ chức quốc tế lớn.

4. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm, tài liệu, phóng sự, sổ tay, tờ rơi... tuyên truyền về tiềm năng, cơ hội, kết quả hợp tác và hội nhập của Việt Nam cũng như của tỉnh trên các lĩnh vực; giải thích và làm rõ các cam kết của Việt Nam trong các thỏa thuận thương mại tự do.

5. Tham gia các cuộc thi sáng tác các tác phẩm báo chí viết về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, các cuộc thi ảnh, phim phóng sự, tài liệu và tổ chức triển lãm sách, ảnh, tư liệu với chủ đề về hội nhập.

(Có danh mục công việc và phân công nhiệm vụ cụ thể kèm theo)

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện:

- Ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

- Kinh phí từ các chương trình, kế hoạch khác được lồng ghép để thực hiện kế hoạch

- Các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của đơn vị theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, tổng hợp chung trong dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi về cơ quan tài chính để thẩm định tham mưu cho UBND cùng cấp bố trí kinh phí tổ chức thực hiện.

Riêng năm 2017, các cơ quan, đơn vị tự sắp xếp kinh phí trong dự toán ngân sách nhà nước đã giao năm 2017 để thực hiện nhiệm vụ.

VI. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này, chủ động xây dựng Kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị mình, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan để triển khai tổ chức thực hiện, đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí.

- Tạo điều kiện, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đặc biệt là các cơ quan truyền thông, báo chí và mọi người dân tham gia vào quá trình triển khai, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch.

- Định kỳ trước ngày 10 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả thực hiện gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
-
Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP9, VP6.
ĐN04/KHTT2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

 

DANH MỤC

CÔNG VIỆC VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
(Kèm theo Kế hoạch số: 112/KH-UBND ngày 06/10/2017 của UBND tỉnh)

TT

NHIỆM VỤ

ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ

ĐƠN VỊ PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

01

Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017- 2020

Sở Thông tin và Truyền thông

Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin và tuyên truyền trên địa bàn tỉnh

Hng năm, từ 2017 đến 2020

02

Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ biên tập, viết tin bài thông tin, tuyên truyền về hội nhập quốc tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan

Năm 2018, 2020

03

Xây dựng chuyên mục tuyên truyền về hội nhập trên Website

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Tài chính, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh

Hng năm, từ 2017 đến 2020

04

Tạo đường liên kết đến Website của Bộ Thông tin và Truyền thông và Website các cơ quan Bộ, ngành chuyên ngành cấp trên để cung cấp các thông tin, văn kiện, tài liệu thiết yếu về hội nhập quốc tế, các hiệp định thương mại tự do phục vụ công tác thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Sở Tài chính

Các sở, ban, ngành, cơ quan báo chí, tổ chức, doanh nghiệp và các đối tượng cần nghiên cứu, tìm hiu về hội nhập

Hng năm, từ 2017 đến 2020

05

Tổ chức triển lãm sách, ảnh, tư liệu về ASEAN, APEC và các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, các tiềm năng và kết quả hội nhập của Việt Nam và của tỉnh trên các lĩnh vực.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có liên quan

Hng năm, từ 2017 đến 2020

06

Xây dựng các ấn phẩm, tài liệu, sổ tay, tờ rơi, phóng sự... để tuyên truyền về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, về APEC, ASEAN, các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật, các tiềm năng và kết quả hội nhập của Việt Nam và của tỉnh trên các lĩnh vực.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có liên quan

Hng năm, từ 2017 đến 2020

07

Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí về các hoạt động đối ngoại của tỉnh; các sự kiện đối ngoại lớn liên quan đến các tổ chức quốc tế và khu vực diễn ra trên địa bàn tỉnh

Văn phòng UBND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan

Hng năm, t2017 đến 2020

08

Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh có liên quan

Hng năm, từ 2017 đến 2020

09

Cung cấp cho các cơ quan báo chí về công tác tuyên truyền, triển khai các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương của Việt Nam đã hoàn tất trong giai đoạn 2015- 2016 được thực hiện trên địa bàn tỉnh và việc triển khai trên địa bàn tỉnh các hiệp định Việt Nam đang đàm phán và dự kiến ký kết trong thời gian tới.

Sở Công thương

Sở Thông tin và Truyền thông; Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan

Hng năm, từ 2017 đến 2020

10

Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập trong lĩnh vực kinh tế trên địa bàn tỉnh

Sở Công thương

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hng năm, từ 2017 đến 2020

11

Tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất với Bộ Công thương vinh danh các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu trong việc thực hiện nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu hội nhập quốc tế.

Sở Công thương

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hng năm, từ 2017 đến 2020

12

Cung cấp cho các cơ quan báo chí về công tác tuyên truyền, triển khai, thực hiện “Chiến lược Hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” và “Đề án về hợp tác ASEAN sau năm 2015 của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN” trên địa bàn tỉnh và tổ chức triển khai, thực hiện trên địa bàn tỉnh các Hiệp định tự do thương mại song phương và đa phương của Việt Nam trong giai đoạn 2017 - 2020.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan

Hng năm, từ 2017 đến 2020

13

Triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền về hội nhập trong lĩnh vực lao động, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hng năm, từ 2017 đến 2020

14

Cung cấp thông tin, tuyên truyền các nội dung thực hiện trên địa bàn tỉnh liên quan đến vấn đề thuế, hải quan và thuận lợi hóa thương mại trong khuôn khổ các FTA mà Việt Nam đã, đang và sẽ ký kết được triển khai.

Hằng năm, căn cứ khả năng ngân sách địa phương, tham mưu cho UBND tỉnh cân đối kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch.

Sở Tài chính

Sở Thông tin và Truyền thông; Các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh và các cơ quan đơn vị liên quan

Hng năm, từ 2017 đến 2020

15

Tăng cường thời lượng, mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề, tọa đàm, giao lưu, phim tài liệu tuyên truyền sâu rộng về các vấn đề, sự kiện hội nhập của Việt nam, về các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, về APEC, ASEAN diễn ra trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về những sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật của Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hng năm, từ 2017 đến 2020

16

Tham gia các cuộc thi sáng tác các tác phm báo chí viết về quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, các cuộc thi ảnh, phim phóng sự, tài liệu và tổ chức triển lãm sách, ảnh, tư liệu với chủ đề về hội nhập.

Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh.

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Hng năm, từ 2017 đến 2020

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu112/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 112/KH-UBND 2017 công tác thông tin tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 112/KH-UBND 2017 công tác thông tin tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu112/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực06/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 112/KH-UBND 2017 công tác thông tin tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 112/KH-UBND 2017 công tác thông tin tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế Ninh Bình

           • 06/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực