Văn bản khác 11200/KH-UBND

Kế hoạch 11200/KH-UBND năm 2017 về kiểm tra thực hiện sơ kết Nghị định 80/2011/NĐ-CP quy định biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 11200/KH-UBND 2017 thực hiện sơ kết 80/2011/NĐ-CP tái hòa nhập cộng đồng Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11200/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA THỰC HIỆN VIỆC SƠ KẾT NGHỊ ĐỊNH SỐ 80/2011/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ, GIAI ĐOẠN 2011 - 2017

Thc hiện Kế hoạch số 211/KH-BCA-C81 ngày 12/7/2017 của Bộ Công an về việc sơ kết Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ (sau đây viết tắt là Nghị định số 80), giai đoạn 2011-2017; UBND tỉnh có kế hoạch kiểm tra như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Kiểm tra kết quả thực hiện Kế hoạch s7613/KH-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16/9/2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cng đng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (sau đây viết tt là Kế hoạch s7613/KH-UBND) của các sở, ban, ngành, đoàn thể UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2011-2017; làm rõ ưu điểm, kết quả đạt được, nhng tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; bài học kinh nghiệm; những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để tiếp tục thực hiện có hiệu quNghị định số 80 trong thời gian tới.

2. Đánh giá vai trò, trách nhiệm của chính quyền các cấp, các sở, ban ngành, đoàn thtrong công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện Nghị định số 80.

3. Rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện tại cơ sở.

II. NỘI DUNG KIỂM TRA

1. Công tác triển khai thực hiện Nghị định số 80; công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức thực hiện các mặt công tác tái hòa nhập cộng đồng.

2. Công tác thông tin, tuyên truyền về tái hòa nhập cộng đồng với người chp hành xong án phạt tù.

3. Công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục người chấp hành xong án phạt tù về cư trú ở địa phương.

4. Công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, cá nhân điển hình về tái hòa nhập cộng đồng; công tác hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án pht tù tái hòa nhập cộng đồng.

5. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn; ưu điểm, hạn chế; bài học kinh nghiệm rút ra trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 80 t khi ban hành đến nay.

6. Kiến nghị, đxuất các giải pháp và đề ra phương hướng, nhiệm vtrọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả công tác tái hòa nhập cộng đng đi với người chp hành xong án phạt trong thời gian tới.

III. ĐI TƯỢNG KIỂM TRA

1. Cấp tỉnh: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông.

2. Cấp huyện: UBND huyện Trảng Bom và UBND huyện Thống Nhất.

IV. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA

1. Thành phn làm việc với Đoàn kiểm tra

- Đối với các sở, ngành: Ban Lãnh đạo sở, ngành và các phòng, ban liên quan.

- Đối với các địa phương: Mời đại diện Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch UBND và Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể liên quan cấp huyện.

2. Hình thức kiểm tra

- Đoàn kiểm tra sẽ nghe lãnh đạo các đơn vị, địa phương báo cáo; đồng thời kiểm tra thực tế các tài liệu liên quan việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị định số 80.

- Đoàn Kiểm tra đánh giá, kết luận.

V. KINH PHÍ, PHƯƠNG TIỆN VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA

1. Thời gian kiểm tra (Đoàn kiểm tra sẽ có thông báo sau).

2. Kinh phí, phương tiện:

- Phương tiện: Công an tỉnh bố trí 01 xe ôtô 16 chỗ để đưa, đón Đoàn kiểm tra.

- Kinh phí: Sử dụng kinh phí UBND tỉnh hỗ trợ thường xuyên

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành lập Đoàn kiểm tra

- Ông Bùi Hữu Danh - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Đoàn kiểm tra.

- Mời đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đồng Nai tham dự xuyên sut quá trình kiểm tra.

- Lãnh đạo, cán bộ chuyên đề các Phòng: PV11, PV28, PC64, PC81 - Công an tỉnh.

2. Đề nghị các sở và địa phương được kiểm tra chuẩn bị báo cáo theo nội dung nêu tại Mục II Kế hoạch này; triệu tập thành phần của đơn vị, địa phương dự làm việc với Đoàn kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra việc sơ kết thực hiện Nghị định số 80 của Chính phủ, UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. T
nh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN t
nh;
- Chủ tịch, PCT. Trần Văn Vĩnh;
- Thành viên Đoàn kiểm tra;
- Sở Lao động - TBXH;
- Sở Tư pháp;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Chánh - PCVP. NC;
- UBND huyện Trảng Bom;
- UBND huyện Thống Nhất;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Quốc Thái

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11200/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu11200/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2017
Ngày hiệu lực31/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11200/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 11200/KH-UBND 2017 thực hiện sơ kết 80/2011/NĐ-CP tái hòa nhập cộng đồng Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 11200/KH-UBND 2017 thực hiện sơ kết 80/2011/NĐ-CP tái hòa nhập cộng đồng Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu11200/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành31/10/2017
        Ngày hiệu lực31/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 11200/KH-UBND 2017 thực hiện sơ kết 80/2011/NĐ-CP tái hòa nhập cộng đồng Đồng Nai

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 11200/KH-UBND 2017 thực hiện sơ kết 80/2011/NĐ-CP tái hòa nhập cộng đồng Đồng Nai

              • 31/10/2017

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/10/2017

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực