Văn bản khác 1122/KH-UBND

Kế hoạch 1122/KH-UBND năm 2014 hướng dẫn tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn - cứu hộ theo Quyết định 44/2012/QĐ-TTg do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1122/KH-UBND 2014 huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ theo 44/2012/QĐ-TTg Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1122/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

HƯỚNG DẪN TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ CỨU NẠN, CỨU HỘ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2012/QĐ-TTG NGÀY 15 THÁNG 10 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Kế hoạch số 308/KH-BCA-C61 ngày 05 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công an về việc hướng dẫn tập huấn, huấn luyện và đào tạo nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, cơ sở, lãnh đạo các đơn vị về việc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ và công tác tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy được quy định tại Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 65/2013/TT-BCA ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Bộ Công an về hướng dẫn thi hành một số điều của Quyết định số 44/2012/QĐ- TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy.

3. Xây dựng, kiện toàn lực lượng phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ các sự cố, tai nạn khi có yêu cầu.

4. Nội dung tập huấn, huấn luyện và đào tạo thiết thực, phù hợp với quy trình triển khai thực hiện nhiệm vụ một vụ cứu nạn, cứu hộ và các yêu cầu thực tế công tác cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

II. NỘI DUNG TẬP HUẤN, HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO

1. Tập huấn công tác cứu nạn, cứu hộ cho các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện

a) Đối tượng:

- Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện.

b) Thời gian: Quý II năm 2014.

c) Nội dung tập huấn:

- Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành và của Ủy ban nhân dân trong việc tổ chức, điều hành và chỉ đạo các hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi, địa bàn quản lý.

- Phạm vi, nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

- Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ.

- Các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

- Nguồn tài chính và các điều kiện hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong đó có hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ.

d) Kinh phí: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

đ) Chủ trì tập huấn: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

e) Phân công: Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho lãnh đạo các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân quận, huyện về triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Tập huấn cứu nạn, cứu hộ cho Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn

a) Đối tượng: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các phường, xã, thị trấn.

b) Thời gian: Quý III năm 2014.

c) Nội dung tập huấn:

- Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trong việc tổ chức, điều hành và chỉ đạo các hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi, địa bàn quản lý.

- Phạm vi, nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

- Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ.

- Các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

- Nguồn tài chính và các điều kiện hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong đó có hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện, thiết bị cứu nạn, cứu hộ.

d) Kinh phí: Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào nội dung, đối tượng huấn luyện để lập dự toán kinh phí từ nguồn kinh phí của quận, huyện.

đ) Phân công: Ủy ban nhân dân các quận, huyện xây dựng Kế hoạch, tổ chức tập huấn cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp phường, xã, thị trấn về triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Huấn luyện công tác cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành

a) Đối tượng: Lãnh đạo Đội dân phòng, Đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành.

b) Thời gian: Quý III và Quý IV năm 2014.

c) Nội dung huấn luyện:

- Trách nhiệm của lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy chữa cháy chuyên ngành trong việc tham gia hoạt động cứu nạn, cứu hộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và địa bàn quản lý.

- Phạm vi, nguyên tắc hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

- Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ.

- Các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy.

- Tổ chức cứu nạn, cứu hộ ban đầu đối với các tai nạn, sự cố xảy ra thuộc phạm vi quản lý và tham gia ở ngoài phạm vi quản lý khi được huy động.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về cứu nạn, cứu hộ cho các cơ quan, đơn vị trong cơ sở, ngành.

- Tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ cho cán bộ, công nhân viên trong cơ sở, ngành.

- Việc ban hành quy định, kế hoạch về công tác cứu nạn, cứu hộ.

- Huấn luyện công tác sơ cấp cứu ban đầu.

d) Kinh phí: Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố căn cứ vào nội dung, đối tượng huấn luyện để lập dự toán kinh phí từ nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân Thành phố.

đ) Phân công: Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố chủ động xây dựng Kế hoạch, tổ chức tập huấn, huấn luyện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, chuyên ngành phù hợp với tình hình thực tế.

4. Tập huấn nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ cho lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố

a) Đối tượng: Lãnh đạo Phòng, lãnh đạo Đội và cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn, cứu hộ.

b) Thời gian: Quý II và Quý III năm 2014.

c) Nội dung huấn luyện:

- Trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong việc tổ chức, điều hành, chỉ huy và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo chức năng của mình.

- Phạm vi, nguyên tắc hoạt động, tổ chức thường trực tiếp nhận và xử lý thông tin các sự cố, tai nạn của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Cơ chế phối hợp giữa các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ và nhất là các lực lượng kiêm nhiệm trong Công an: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát cơ động.

- Các tình huống cơ bản trong hoạt động cứu nạn cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

- Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng dân phòng, phòng cháy và chữa cháy cơ sở, phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành và các lực lượng khác.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kiến thức về công tác cứu nạn, cứu hộ; xây dựng phong trào toàn dân tham gia cứu nạn, cứu hộ.

- Hướng dẫn việc trang bị, quản lý và sử dụng phương tiện thiết bị cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

- Hướng dẫn xây dựng và thực tập phương án cứu nạn, cứu hộ theo các tình huống cơ bản:

+ Cứu nạn dưới nước;

+ Cứu nạn, cứu hộ trên cao;

+ Cứu nạn, cứu hộ nơi tập trung đông người;

+ Cứu nạn, cứu hộ sập đổ công trình;

+ Cứu nạn, cứu hộ giao thông;

+ Cứu nạn cứu hộ khác: cứu nạn, cứu hộ trong không gian hạn chế, sự cố hóa chất, sự cố thang máy...;

- Huấn luyện công tác sơ cấp cứu ban đầu.

d) Kinh phí: Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố căn cứ vào nội dung, đối tượng huấn luyện để lập dự toán kinh phí từ nguồn kinh phí của Ủy ban nhân dân thành phố.

đ) Phân công: Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện cho lãnh đạo Phòng, Đội và cán bộ chiến sĩ làm công tác cứu nạn cứu hộ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức cho các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch theo các nội dung được phân công.

- Phối hợp với Sở Tài chính dự trù kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét.

- Xây dựng nội dung, chương trình tập huấn và tham gia huấn luyện khi có yêu cầu. Cung cấp giáo trình, tài liệu, các văn bản quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ trong quá trình tham gia học tập, huấn luyện.

- Thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý thông tin các sự cố, tai nạn và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ theo quy định của pháp luật

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nói chung và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg nói riêng. Phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia lớp tập huấn, huấn luyện theo đúng thành phần và thời gian theo yêu cầu.

3. Sở Nội vụ, Sở Tài chính phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện theo đúng thành phần và đảm bảo về kinh phí trong quá trình tập huấn.

4. Các Sở, ban, ngành

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, các Sở, ban, ngành tổ chức triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia lớp tập huấn, huấn luyện theo đúng thành phần và thời gian theo yêu cầu.

5. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đặc biệt là Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến mọi người dân nắm rõ. Chỉ đạo việc thành lập và duy trì hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng. Chủ động phối hợp Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng, đảm bảo lực lượng này hoạt động có hiệu quả.

- Chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn cho lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và lập dự toán kinh phí từ nguồn kinh phí cho công tác phòng cháy chữa cháy của quận, huyện.

- Tiếp tục đầu tư kinh phí, trang bị dụng cụ phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng tại địa phương.

6. Sau khi triển khai tập huấn, huấn luyện và đào tạo theo kế hoạch, các đơn vị báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân Thành phố (qua Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố). Giao Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Thành phố theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung được phân công theo tiến độ đã đề ra và báo cáo tổng kết theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- TTUB: CT, các PCT;
- Các Sở, Ban, ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- VPUB: CPVP;
- Phòng PCNC, VX, TCTMDV;
- Lưu: VT, (PCNC/Di) D.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1122/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1122/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2014
Ngày hiệu lực15/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1122/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1122/KH-UBND 2014 huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ theo 44/2012/QĐ-TTg Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1122/KH-UBND 2014 huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ theo 44/2012/QĐ-TTg Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1122/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Hữu Tín
        Ngày ban hành15/03/2014
        Ngày hiệu lực15/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1122/KH-UBND 2014 huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ theo 44/2012/QĐ-TTg Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1122/KH-UBND 2014 huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn cứu hộ theo 44/2012/QĐ-TTg Hồ Chí Minh

           • 15/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực