Văn bản khác 113/KH-UBND

Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016-2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 113/KH-UBND 2017 phát triển thanh niên Ninh Bình 2016 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THANH NIÊN TỈNH NINH BÌNH, GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện Quyết định số 2474/QĐ-TTg ngày 30/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020”; Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016 - 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

Điều chỉnh, bổ sung và cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên tnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2020 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc triển khai thực hiện theo phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhằm thực hiện toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011 - 2020.

Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho thanh niên Ninh Bình được học tập, rèn luyện và cống hiến, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Các sở, ban, ngành, đoàn thcủa tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2011-2020 và các nội dung của Kế hoạch này, tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Mục tiêu 1: Giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý thức tuân thủ pháp luật, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội

TT

Chỉ tiêu đến năm 2020

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

100% thanh niên là công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, thanh niên lực lượng vũ trang được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Thanh niên và các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành liên quan đến thanh niên.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn và UBND huyện, thành phố

Hàng năm

2. Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên.

Hàng năm

3. Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh niên, góp phần xây dựng thế hệ trẻ Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, có ý thức tuân thủ pháp luật; có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, có ước mơ, hoài bão đóng góp vào sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn; Báo Ninh Bình; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

2

70% thanh niên nông thôn, đô thị và thanh niên công nhân được tuyên truyền, học tập nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

4. Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án về ứng xử văn hóa trong trường học.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Ủy ban MTTQVN tnh; Tỉnh đoàn; Sở Văn hóa và Thể thao

Sau khi có Đề án của Trung ương

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên.

Sở Tư pháp

Các sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn; Đài PT&TH tỉnh; Báo Ninh Bình; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

6. Lồng ghép các mục tiêu nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên vào chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hằng năm của ngành Tư pháp nói riêng và của tỉnh nói chung.

Sở Tư pháp

Tnh Đoàn; Đài PT&TH tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; các cơ sở đào tạo.

Thường xuyên

7. Tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho tng nhóm đối tượng thanh niên (chú trọng các nhóm thanh niên yếu thế).

2. Mục tiêu 2: Nâng cao trình độ văn hóa, ngoại ngvà tin học, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho thanh niên

TT

Chỉ tiêu đến năm 2020

Nhiệm vụ cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

80% thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ trung học ph thông và tương đương.

1. Tổ chức truyền thông, nâng cao nhận thức để thanh niên thuộc hộ nghèo, thanh niên thuộc nhóm yếu thế, thanh niên là người dân tộc thiểu số, thanh niên ở vùng miền núi, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không bỏ học.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh; Tỉnh Đoàn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Đài PT&TH tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

2

80% thanh niên ở vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt trình độ trung học cơ sở.

2. Rà soát số thanh niên chưa hoàn thành phcập giáo dục trung học cơ sở; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải pháp thực hiện.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện từ Quý III/2017

3. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ các nhóm thanh niên yếu thế được đi học, trình UBND tỉnh quyết định.

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Tỉnh đoàn

Quý IV/2017; sơ kết Quý II/2020

3

80% thanh niên là cán bộ, công chức ở xã được bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ và tin học.

4. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, công chức trẻ (không quá 30 tuổi) cấp xã, ưu tiên các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn; bồi dưỡng tiếng dân tộc đối với cán bộ, công chức trẻ ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số.

Sở Nội vụ

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; UBND các huyện, thành phố

Hng năm

5. Tổ chức các diễn đàn, cuộc thi tìm hiểu về kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã

Sở Nội vụ

Tỉnh đoàn; Đài PT&TH tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

6. Triển khai các hoạt động về tăng cường dạy học ngoại ngữ trong nhà trường; xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, theo nhiều hình thức: Trực tiếp, từ xa, trực tuyến... để nâng cao trình độ cho người học

Sở Giáo dục và Đào tạo

Văn phòng UBND tỉnh; Tỉnh đoàn; Đài PT&TH tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

7. Xây dựng, tổ chức các mô hình, phong trào nhằm nâng cao chất lượng học và sử dụng ngoại ngữ, tin học cho thanh niên.

Tỉnh Đoàn

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

3. Mục tiêu 3: Phát triển nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, gn với nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ

TT

Chỉ tiêu đến năm 2020

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tăng 15% số thanh niên được hỗ trợ ứng dụng, triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống so với năm 2015.

1. Xây dựng và thực hiện cơ chế hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và dịch vụ khoa học công nghệ; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống

Sở Khoa học & Công nghệ

Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn; Đài PT&TH tỉnh; Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh

Thực hiện từ Quý IV/2017

2

Tăng 15% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học và công nghệ so với năm 2015.

2. Tổ chức các mô hình, phong trào để thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn; Đài PT&TH tỉnh; Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh

Hằng năm

3

Tăng 20% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì so với năm 2015.

3. Duy trì và phát triển phong trào sáng tạo trẻ.

4. Mục tiêu 4: Đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bố trí, sử dụng tài năng trẻ, hình thành đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trẻ giỏi trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức kinh tế

TT

Chỉ tiêu đến năm 2020

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

20% thanh niên làm việc trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị-xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo sở, phòng và tương đương.

1. Xây dựng và triển khai thực hiện quy định về công tác quy hoạch, bố trí và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức là thanh niên.

Sở Nội vụ

Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Tỉnh Đoàn; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Sau khi có hướng dẫn của Trung ương

2

15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước.

2. Sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện mô hình thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế, chính sách về công tác đào tạo, sử dụng và quy hoạch đối với các đối tượng này.

Sở Nội vụ

Tỉnh Đoàn; UBND huyện Kim Sơn

Khi có yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Nội vụ

3

15% thanh niên đảm nhiệm các chức vụ chủ chốt trong các tổ chức chính trị - xã hội.

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng đáp ứng tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý cho thanh niên đã được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý, đặc biệt là ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi.

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

4

20% thanh niên là chủ doanh nghiệp, chủ trang trại.

4. Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp.

Sở Giáo dục và Đào tạo Trường Đi học Hoa Lư

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư; Lao động, Thương binh và Xã hội; Khoa học và Công nghệ; Nội vụ; Tỉnh Đoàn; Đài PT&TH tỉnh

Thực hiện từ Quý I/2018; sơ kết thực hiện Đề án vào Quý II/2020

5. Tổ chức đào tạo kỹ năng khởi nghiệp cho thanh niên là học sinh, sinh viên tại các trường trung học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Thường xuyên

6. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho các tổ chức của thanh niên, cá nhân là thanh niên tham gia khởi nghiệp đi mới sáng tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ

Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Tỉnh Đoàn; các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện từ Quý IV/2017

5

20% thanh niên là người khuyết tật làm chủ các cơ ssản xuất, kinh doanh của người khuyết tật.

7. Xây dựng và triển khai thực hiện cơ chế đặc thù khuyến khích thanh niên khuyết tật tham gia khởi sự doanh nghiệp trong chính sách chung về hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về việc làm.

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Tỉnh Đoàn; các sở: Kế hoạch & Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Tỉnh đoàn; Đài PT&TH tỉnh.

Thực hiện từ Quý IV/2017: sơ kết vào Quý II/2020

5. Mục tiêu 5: Giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho thanh niên

TT

Chỉ tiêu đến năm 2020

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

70% thanh niên trong lực lượng lao động được giáo dục nghề nghiệp và kỹ năng nghề nghiệp để thích ứng, hội nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế.

1. Rà soát, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho thanh niên, chú trọng đào tạo kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống, kỹ năng hòa nhập với thị trường lao động trong nước và quốc tế; tăng cường xuất khẩu lao động thanh niên.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

2

100% thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được học tập, phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyn, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.

2. Tổ chức phổ biến các quy định pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại và các văn bản pháp lý có liên quan về quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động cho thanh niên trước khi đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

3

Mỗi năm giải quyết việc làm cho ít nhất 10.000 thanh niên.

3. Xây dựng và triển khai thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động và việc làm thuộc Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm và an toàn lao động.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện từ Quý IV/2017, sơ kết vào Quý II/2020

4

Giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp ở đô thị xuống dưới 7%.

5

Giảm tỷ lệ thanh niên thiếu việc làm ở nông thôn xuống dưới 6%.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án dạy nghề và giải quyết việc làm đối với thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh; Sở Nội vụ; Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

6

Trên 80% thanh niên được tư vấn về nghề nghiệp và việc làm.

5. Tuyên truyền, phổ biến thông tin về thị trường lao động, nâng cao năng lực hệ thống dịch vụ việc làm ở các địa phương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Thông tin và Truyền thông; Đài PT&TH tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

7

100% thanh niên là học sinh, sinh viên được giáo dục hướng nghiệp.

6. Phát triển các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

7. Rà soát, nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, sinh viên các trường trung học cơ sở, trung học phthông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học.

Sở Giáo dục và Đào tạo Trường Đại học Hoa Lư

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; UBND các huyện, thành phố

Thực hiện từ Quý III/2017

8

70% thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế được trang bị kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động; kiến thức kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp.

8. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục kiến thức pháp luật, hội nhập quốc tế về lĩnh vực lao động; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động và sức khỏe nghề nghiệp cho thanh niên làm việc ở các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tư pháp; Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

9

Thanh niên được tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao; hoạt động sinh hoạt cộng đồng ở nơi học tập, làm việc và cư trú:

- 80% thanh niên ở đô thị;

- 70% thanh niên ở nông thôn và thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp;

- 60% thanh niên ở miền núi, vùng cao, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

9. Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án phát triển hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao cho thanh niên, chú trọng vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi và thanh niên công nhân ở các khu công nghiệp, khu kinh tế.

Sở Văn hóa và Thể thao

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Nội vụ; Tỉnh Đoàn; UBND các huyện, thành phố

Quý IV/2017; sơ kết quý II/2020

10. Tổ chức các mô hình hoạt động văn hóa nghệ thuật, thdục thể thao cho thanh niên tại các cơ quan nhà nước, tổ chức sự nghiệp, doanh nghiệp và các xã, phường, thị trấn.

Sở Văn hóa và Thể thao

Tỉnh Đoàn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

6. Mục tiêu 6: Nâng cao sức khỏe, thể lực, tm vóc, kỹ năng sng cho thanh niên

TT

Chỉ tiêu đến năm 2020

Nhiệm vụ/giải pháp cụ thể

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Chiều cao bình quân của thanh niên 18 tui:

- Nam: 1m 67

- Nữ: 1m 56

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp của Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Đề án tng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030.

Sở Y tế

Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

2

80% thanh niên, vị thành niên được trang bị kiến thức, kỹ năng về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục.

2. Xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án trang bị kiến thức về sức khỏe, sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục toàn diện cho thanh niên, vị thành niên.

Sở Y tế

Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Tỉnh Đoàn UBND các huyện, thành phố

Quý IV/2017; sơ kết quý II/2020

3

Giảm 70% tỷ lệ sinh con ở tuổi vị thành niên so với năm 2015.

3. Tổ chức bồi dưng kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục cho thanh niên, vị thành niên.

Sở Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Tỉnh đoàn; Đài PT&TH tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Hằng năm

4

Trên 80% thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên di cư được tiếp cận với thông tin và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục.

4. Sơ kết việc thực hiện Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại 64 huyện nghèo; đề xuất giải pháp tiếp tục đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc, miền núi, biên giới và hải đảo đtạo nguồn cán bộ lâu dài cho cơ sở.

Sở Y tế

Văn phòng UBND tỉnh; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Nội vụ; Tỉnh đoàn; Đài PT&TH hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố

Quý IV/2017; sơ kết quý II/2020

5

70% thanh niên được trang bị kiến thức về kỹ năng sống, bình đẳng giới và phòng chng bạo lực giới.

5. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình cho thanh thiếu niên trong các cấp học phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở giáo dục đại học.

Sở Giáo dục và Đào tạo;

Trường Đại học Hoa Lư;

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; Tỉnh đoàn; Đài PT&TH tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

6. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức về bình đẳng giới, chống kỳ thị và phân biệt đối xử về giới cho thanh niên.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Sở Giáo dục và Đào tạo; Tỉnh đoàn; Đài PT&TH tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình; UBND các huyện, thành phố;

Hằng năm

6

70% các đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương trong xã hội như: Người khuyết tật, người sống chung với HIV/AIDS; người sử dụng ma túy; người hoạt động mại dâm; nạn nhân của tệ nạn buôn bán người, thanh niên chậm tiến... được bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng

7. Xây dựng, mở rộng mạng lưới các tổ chức cộng đồng, các diễn đàn, câu lạc bộ của các đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương trong xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Sở Y tế; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình; UBND các huyện, thành phố

Thường xuyên

8. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng sống, lao động và hòa nhập cộng đồng cho các đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương trong xã hội.

7

Trên 90% thanh niên được tuyên truyền thay đi hành vi, thái độ kỳ thị, phân biệt đối xử với các đối tượng thanh niên dễ bị tổn thương, người đồng tính, song tính, chuyn giới.

9. Tổ chức truyền thông chống kỳ thị, phân biệt đối xử đối với những thanh niên thuộc nhóm dễ bị tổn thương và nhóm đồng tính, song tính, chuyn giới.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí ngân sách nhà nước theo phân cấp của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Nguồn đóng góp, huy động của các tổ chức, cá nhân và nguồn thu hp pháp khác (nếu có).

Các sở, ban, ngành, đoàn thtrong tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện lồng ghép các nhiệm vụ của Kế hoạch trong chương trình, kế hoạch của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nội vụ chủ trì, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, hiệu quả; định kỳ tổ chức việc kiểm tra, đánh giá kết quả tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; tham mưu cho Ban chỉ đạo tổ chức tng kết việc thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011- 2020 vào năm 2020.

2. Sở Tài chính căn cứ vào khả năng ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm bố trí các nguồn lực cần thiết đthực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch đề ra.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với thanh niên; phối hợp với Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thông tin, tuyên truyền rộng rãi nội dung Kế hoạch, tình hình và kết quả thực hiện, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm được giao.

5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng Kế hoạch để triển khai thực hiện; chủ động đề xuất, đăng ký đề tài, đề án, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành chính sách phát triển thanh niên phù hợp với đặc thù của ngành, địa phương. Định kỳ trước ngày 30/11 hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức thực hiện Kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về phát triển thanh niên trong tổ chức mình; kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên.

8. Tỉnh đoàn

- Chỉ đạo các cấp bộ đoàn và các tổ chức trực thuộc trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch.

- Tăng cường phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Thường xuyên đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020, đồng thời tiếp tục nghiên cứu xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách về thanh niên và công tác thanh niên trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

- Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức đối thoại với thanh niên ít nhất mi năm một lần.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2016 - 2020, trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy: Tổ chức; Tuyên giáo; Dân vận;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh;
- UBND các huyện, th
ành ph;
- Lưu: VT, VP7, VP6
;
ĐN02/KHNV2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu113/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/10/2017
Ngày hiệu lực06/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 113/KH-UBND 2017 phát triển thanh niên Ninh Bình 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 113/KH-UBND 2017 phát triển thanh niên Ninh Bình 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu113/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành06/10/2017
        Ngày hiệu lực06/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 113/KH-UBND 2017 phát triển thanh niên Ninh Bình 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 113/KH-UBND 2017 phát triển thanh niên Ninh Bình 2016 2020

           • 06/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 06/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực