Văn bản khác 113/KH-UBND

Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 113/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Thái Nguyên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/KH-UBND

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 22/CT-TTG NGÀY 07/8/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước, Văn bản số 6115/BNN-TCTL ngày 10/8/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ;

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 1660/SNN-KHTC ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ (viết tắt Chỉ thị số 22/CT-TTg), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ tổ chức triển khai Chỉ thị số 22/CT-TTg trên địa bàn tỉnh, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc tham mưu cho UBND tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đúng thời hạn và đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

2. Yêu cầu

- Bám sát các nội dung trong Chỉ thị số 22/CT-TTg .

- Xác định cụ thể nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị liên quan; bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Chỉ thị số 22/CT-TTg .

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc, khó khăn phát sinh kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Về phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan

- Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn toàn tỉnh;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong công tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do cấp huyện quản lý theo phân cấp;

- Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên chịu trách nhiệm trước Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh về công tác quản lý, bảo vệ và khai thác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước do cấp tỉnh quản lý theo phân cấp.

2. Về công tác kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, an toàn đập, hồ chứa nước

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập đoàn công tác kiểm tra các đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt đối với các công trình có nguy cơ mất an toàn, triển khai các biện pháp cấp bách, đồng thời chủ động xây dựng phương án ứng phó trong mọi tình huống, bảo đảm an toàn cho đập, hồ chứa nước và vùng hạ du;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động thành lập đoàn kiểm tra các đập, hồ chứa nước do cấp huyện quản lý; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc thực hiện việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn theo đúng quy định;

- Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên chủ động thành lập đoàn kiểm tra các đập, hồ chứa nước do cấp tỉnh quản lý theo phân cấp; tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị quản lý của Công ty nghiêm túc thực hiện việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định.

- Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thành phố, thị xã, Chi cục Thủy lợi, Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao kiên quyết xử lý đối với các tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

3. Về kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ các quy định của pháp luật, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối với các hoạt động đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó tập trung kiểm tra các công trình do UBND cấp huyện, xã làm chủ đầu tư.

4. Về củng cố lực lượng quản lý đập, hồ chứa nước

- Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên phân công cán bộ quản lý đập, hồ chứa nước có đủ năng lực, chuyên môn theo quy định; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý sự cố công trình;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã phân công cán bộ có đủ năng lực, chuyên môn để quản lý đập, hồ chứa nước do cấp huyện quản lý theo quy định; tăng cường công tác kiểm tra đập, hồ chứa nước trước, trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh để xảy ra sự cố. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh xem xét, quyết định phương án xử lý sự cố công trình.

5. Về huy động mọi nguồn lực của địa phương để bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước theo phân cấp quản lý

- Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện các quy định khác của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn toàn tỉnh;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn đối với các công trình xây dựng mới và sửa chữa, nâng cấp đập, hồ chứa nước nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư và an toàn công trình;

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa, lũ hàng năm;

- UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động bố trí kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp huyện để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các đập, hồ chứa nước (do cấp huyện quản lý theo phân cấp) hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa, lũ hàng năm. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Cơ quan Thường trực (Sở Nông nghiệp và PTNT), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí từ Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh theo đúng quy định để đầu tư sửa chữa, nâng các đập, hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp, không đảm bảo an toàn trước mùa mưa, lũ hàng năm.

6. Về kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước và xây dựng phương án chủ động bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, lập danh mục các đập, hồ chứa nước hư hỏng, xuống cấp cần phải đầu tư, sửa chữa, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quản lý, bảo vệ và khai thác các đập, hồ chứa nước chủ động xây dựng phương án bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

7. Về tích nước và bảo đảm an toàn đối với đập, hồ chứa nước

- Đối với các đập, hồ chứa nước do cấp tỉnh quản lý theo phân cấp: Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Thái Nguyên quyết định việc tích nước bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh xem xét, quyết định;

- Đối với các đập, hồ chứa nước do cấp huyện quản lý theo phân cấp: UBND các huyện, thành phố, thị xã quyết định việc tích nước bảo đảm an toàn đập, hồ chứa nước theo đúng quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Về tổ chức diễn tập, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện hàng năm xây dựng kế hoạch tổ chức diễn tập, hướng dẫn nhân dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

9. Về xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30/10/2018.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn kinh phí khác theo quy định của pháp luật. Sở Tài chính và UBND các huyện, thành phố, thị xã bảo đảm kinh phí để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị.

2. Việc lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện Kế hoạch này theo quy định hiện hành. Đối với các nội dung trong Kế hoạch được triển khai thực hiện trong năm 2018, các Sở, ban, ngành và địa phương được phân công có trách nhiệm lập dự toán bổ sung và sắp xếp, bố trí kinh phí trong nguồn ngân sách nhà nước năm 2018 để tổ chức thực hiện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg gửi Sở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và PTNT theo quy định.

2. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC;
- Công ty TNHH MTV KTTL TN;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CNN, TH, KT.
Bachđt, 06/9/18
, 90b

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu113/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/09/2018
Ngày hiệu lực28/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 113/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Thái Nguyên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 113/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Thái Nguyên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu113/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Nguyên
        Người kýĐoàn Văn Tuấn
        Ngày ban hành28/09/2018
        Ngày hiệu lực28/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 113/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Thái Nguyên

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 113/KH-UBND 2018 tăng cường quản lý đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước Thái Nguyên

             • 28/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực