Văn bản khác 113/KH-UBND

Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị định quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/KH-UBND

Thái Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THAM GIA CÔNG AN NHÂN DÂN

Thực hiện Nghị định số 70/2019/NĐ-CP ngày 23/8/2019 của Chính phủ quy định về thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Thực hiện đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy trình, quy định công tác tuyn chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Tuyển đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, lấy tiêu chuẩn từ cao xuống thấp; thực hiện dân chủ, công bằng, công khai, an toàn, tiết kiệm; đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian theo quy định của pháp luật;

- Đ cao trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

II. NỘI DUNG

1. Đối tượng tuyển chọn, độ tuổi và thi gian phục vụ

- Đi tượng: Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015, công dân nữ trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự, có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu của Công an nhân dân, nếu tự nguyện và Công an nhân dân có nhu cầu thì được xem xét, tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Độ tuổi tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân và ngành nghề cần thiết để tuyển chọn công dân nữ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Công an;

- Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là 24 tháng. Trường hợp kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vtheo quy định tại khoản 1 Điều 8 Luật Công an nhân dân.

2. Tiêu chuẩn tuyển chọn

- Có lý lịch rõ ràng;

- Nghiêm túc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thi gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất đạo đức tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm;

- Bảo đảm tiêu chuẩn chính trị của hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ theo chế độ nghĩa vụ trong Công an nhân dân;

- Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên;

- Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng và đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Trình tự tuyển chọn

3.1. Công an xã, phường, thị trấn (cấp xã) căn cứ số lượng gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được giao trên địa bàn tiến hành:

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thông báo, tuyên truyền trên Đài phát thanh cấp xã; niêm yết công khai tại Trụ sở Công an, Ủy ban nhân dân cấp xã về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Tiếp nhận hồ sơ của công dân đăng ký dự tuyển và tổ chức sơ tuyển; báo cáo kết quả (kèm theo hồ sơ) của những trường hợp đạt yêu cầu qua sơ tuyển về Công an huyện, thành phố.

3.2. Công an huyện, thành phố (cấp huyện) tiến hành tuyển chọn và gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân như sau:

- Trưng Công an cấp huyện ra lệnh gọi khám sức khỏe cho công dân theo quy định tại Khoản 2 Điều 40 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Tổ chức thẩm tra lý lịch, kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với những trường hp đạt tiêu chuẩn sức khỏe theo kết luận của Hội đồng khám sức khỏe cấp huyện;

- Báo cáo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Căn cứ danh sách công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện duyệt, Trưởng Công an cấp huyện ra lệnh gọi từng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh

- Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan quân sự tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp trong công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Nghị định số 70/2019/NĐ-CP và các văn bản pháp luật liên quan;

- Căn cứ nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và nhu cầu sử dụng cán bộ của địa phương báo cáo Bộ Công an số lượng công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hằng năm. Căn cứ chtiêu được giao, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân cho các huyện, thành phố;

- Định kỳ sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với Công an cp huyện trong công tác tuyn chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đủ nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

3. Sở Tài chính: Phối hp với Công an tỉnh xây dựng và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện chế độ, chính sách cho công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định.

4. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố, Đài Phát thanh các xã, phường, thị trấn tổ chức thông tin, tuyên truyền về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định của pháp luật

5. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân để nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện quy định về nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; chỉ đạo và thực hiện tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân theo quy định tại Điều 35 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015;

- Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị ở địa phương; vai trò tham mưu của Công an cấp huyện, cấp xã và trách nhiệm của Trưởng thôn, Tổ dân phố, Khu dân cư trong công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Giao chỉ tiêu phù hợp với nguồn tuyển của từng xã, phường, thị trấn. Phối hp với đơn vị tiếp nhận công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân bù đổi những công dân đã gọi thực hiện nghĩa vụ vào đơn vị Công an nhưng không đủ điều kiện, tiêu chuẩn (nếu có);

- Chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan Công an cùng cp tchức tuyn chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân;

- Chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân đúng quy định, bảo đảm chỉ tiêu, cht lượng tuyển chọn.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể t
nh;
- Huyện
ủy, Thành ủy;
- UBND huyện, thành ph
;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Khắc Thận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu113/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/11/2019
Ngày hiệu lực01/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcQuyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(05/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu113/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýNguyễn Khắc Thận
        Ngày ban hành01/11/2019
        Ngày hiệu lực01/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcQuyền dân sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (05/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tỉnh Thái Bình

           • 01/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực