Văn bản khác 113/KH-UBND

Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” do tỉnh An Giang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg biện pháp tái hòa nhập cộng đồng An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/KH-UBND

An giang, ngày 15 tháng 3 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 33/CT-TTG NGÀY 05/12/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ “TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM TÁI HOÀ NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ”

Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù” (viết tắt là Chỉ thị số 33/CT-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 33/CT- TTg, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và cộng đồng về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, (bao gồm người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng).

2. Xác định nhiệm vụ và phân công trách nhiệm cụ thể cho các sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đảm bảo thực hiện có hiệu quả các biện pháp tái hòa nhập cộng đồng theo tinh thần Chỉ thị số 33/CT-TTg của Chính phủ.

3. Các cơ quan, tổ chức được phân công trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện có hiệu quả Nghị định số 80/2011/NĐ-CP của Chính phủ. Trong từng giai đoạn, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng đưa tin, bài, phóng sự tuyên truyền về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, gương cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình phát huy hiệu quả trong giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù ổn định cuộc sống, nhằm từng bước xóa bỏ định kiến, kỳ thị của xã hội đối với người chấp hành xong án phạt tù.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng; phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; nắm chắc tình hình, số lượng người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn để chủ động có biện pháp quản lý, phòng ngừa người chấp hành xong án phạt tù tái phạm tội và thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

- Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, cải tạo phạm nhân trong Trại tạm giam, nhà tạm giữ; thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các điều kiện bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng cho phạm nhân sắp chấp hành xong án phạt tù.

- Đề xuất tăng cường đầu tư nguồn lực, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác, nhằm nâng cao chất lượng công tác tư vấn pháp luật, hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân; tăng cường xây dựng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong công tác tái hòa nhập cộng đồng.

- Bố trí đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác tái hòa nhập cộng đồng, đảm bảo đủ về số lượng và chất lượng; có kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ cho lực lượng trực tiếp thực hiện công tác này.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, chỉ đạo các cơ quan báo, Đài PTTH, đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp, cộng đồng xã hội trong việc xóa bỏ định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù; kịp thời tuyên truyền, nhân rộng các cá nhân điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, có hiệu quả trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan, tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả chính sách đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo Kế hoạch số 646/KH- UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh, giúp họ sớm ổn định cuộc sống.

- Phối hợp với Công an tỉnh triển khai các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho các phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam và các nhà tạm giữ, tạo điều kiện thuận lợi cho họ tìm kiếm việc làm sau khi chấp hành xong án phạt tù.

- Phối hợp với các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu UBND tỉnh lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm hằng năm cho các đối tượng là người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

4. Sở Tư pháp

Chỉ đạo Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp tỉnh phối hợp với Tòa án nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Cơ quan Thi hành án dân sự trao đổi, cập nhật thông tin về tình hình án tích của người bị kết án và cấp phiếu lý lịch tư pháp khi có yêu cầu đúng theo quy định của luật; hướng dẫn người chấp hành xong án phạt tù làm các thủ tục xóa án tích khi có đủ điều kiện.

5. Sở Nội vụ

Tham mưu với UBND tỉnh kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng.

6. Sở Tài chính

Tham mưu UBND tỉnh xem xét phân bổ kinh phí theo dự toán, đề nghị của các sở, ban ngành và địa phương để thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

7. Cục Thi hành án dân sự

Chỉ đạo cơ quan Thi hành án dân sự cấp huyện phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát, lập hồ sơ đề nghị Tòa án xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự cho người chấp hành xong án phạt tù khi có đủ điều kiện theo luật định.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nội dung Nghị định số 80/2011/NĐ-CP , Chỉ thị số 33/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng xã hội đối với công tác tái hoà nhập cộng đồng; nắm chắc tình hình, số lượng người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn để phục vụ công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng ngừa tái phạm tội, góp phần bảo đảm ANTT tại địa phương.

- Có chính sách đãi ngộ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù; hằng năm lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại địa phương mình.

- Huy động các nguồn lực xã hội và các nguồn lực khác của địa phương để thành lập quỹ hỗ trợ, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, tạo điều kiện cho họ được vay vốn để lao động sản xuất, tìm kiếm việc làm, sớm ổn định cuộc sống; chủ động nghiên cứu, vận dụng các mô hình, cách làm hay, có hiệu quả giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

- Chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội đóng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn để lao động, sản xuất, ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

9. Các cơ quan đoàn thể, tổ chức xã hội tỉnh

Phối hợp với các cơ quan, ban ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù phù hợp với thành phần, giới tính, độ tuổi và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị mình.

10. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh An Giang

Chủ trì, chỉ đạo các tổ chức thành viên, các tổ chức chính trị xã hội phối hợp với lực lượng Công an thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, lồng ghép trong thực hiện các đề án, chương trình, cuộc vận động, phong trào đang triển khai thực hiện; thực hiện chức năng giám sát và phản biện đối với chính sách giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù của tỉnh và cấp trên.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện. Kế hoạch của các đơn vị gửi về Công an tỉnh (Qua Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) trong tháng 3/2019 để theo dõi, tổng hợp chung.

Định kỳ hằng năm (trước ngày 10/11), các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua địa chỉ trên) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ theo quy định.

2. Giao Công an tỉnh là cơ quan thường trực có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch này. Định kỳ hằng năm (trước ngày 15/12) tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trình lãnh đạo UBND tỉnh ký, báo cáo Chính phủ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh uỷ, TT. HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Công an tỉnh, Sở TT&TT, Sở LĐTB&XH, Tư pháp, Nội Vụ, Tài chính, Cục THADS;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Đoàn TNCSHCM tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Phòng NC, KGVX, TH, KTTH;
- Lưu: HCTC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu113/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/03/2019
Ngày hiệu lực15/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg biện pháp tái hòa nhập cộng đồng An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg biện pháp tái hòa nhập cộng đồng An Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu113/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVương Bình Thạnh
        Ngày ban hành15/03/2019
        Ngày hiệu lực15/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg biện pháp tái hòa nhập cộng đồng An Giang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 113/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg biện pháp tái hòa nhập cộng đồng An Giang

           • 15/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 15/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực