Văn bản khác 113/KH-VKSTC

Kế hoạch 113/KH-VKSTC năm 2020 về tổ chức hội nghị thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP "quy định phối hợp thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ" do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 113/KH-VKSTC 2020 thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự quản lý vụ việc tạm đình chỉ


VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 113/KH-VKSTC

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ LIÊN TÍCH SỐ 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP “QUY ĐỊNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VỀ QUẢN LÝ, GIẢI QUYẾT CÁC VỤ ÁN, VỤ VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ”

Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP- BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định phối hợp thực hiện một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự về quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ (sau đây viết là Thông tư liên tịch số 01/2020) có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2020.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Vụ 4 đã Ban hành Công văn số 3324/VKSTC-V4 ngày 31/7/2020, yêu cầu: Các đơn vị khẩn trương tổ chức quán triệt TTLT số 01/2020 đến toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị; Chủ động phối hợp với các cơ quan tố tụng, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra cùng cấp rà soát số vụ án, vụ việc tạm đình chỉ đang quản lý, trong đó tập trung xác định rõ: số vụ án tạm đình chỉ có đủ điều kiện đình chỉ ngay theo Thông tư liên tịch số 01/2020, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định đình chỉ và đưa ra khỏi số liệu theo dõi án tạm đình chỉ; số vụ việc tạm dừng xác minh đủ điều kiện ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự và đưa ra khỏi số liệu thống kê, số vụ việc không đủ điều kiện ra quyết định không khởi tố vụ án thì phục hồi giải quyết. Tiếp đó, là Công văn số 4345/VKSTC-V4 ngày 22/9/2020, yêu cầu các đơn vị kiểm tra việc thực hiện quản lý và giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ theo Thông tư liên tịch số 01/2020, Vụ 4 cũng đã trực tiếp kiểm tra tại một số VKSND tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá kết quả phối hợp liên ngành thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020 trong thời gian qua để đảm bảo thiết thực hiệu quả, theo đề nghị của Lãnh đạo VKSND tối cao, ngày 28/9/2020 Đồng chí Lê Quý Vương Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã phê duyệt kế hoạch về việc Bộ Công an chủ trì phối hợp với VKSND tối cao tổ chức Hội nghị trực tuyến liên ngành, địa điểm tại Hội trường Bộ Công an và kết nối trực tuyến với Công an các địa phương. Theo đó, VKSND tối cao xây dựng kế hoạch Hội nghị cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức trong Ngành nội dung của Thông tư liên tịch số 01/2020, làm cơ sở để triển khai thực hiện đúng các quy định của Thông tư liên tịch.

- Trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn về việc quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ và cách thức giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ có căn cứ đình chỉ.

- Định hướng tổ chức phối hợp liên ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án các cấp rà soát, giải quyết đối với án tạm đình chỉ tồn đọng.

2. Yêu cầu

Nội dung của Hội nghị đúng chủ đề, đảm bảo triển khai đầy đủ các nội dung của Thông tư liên tịch; giúp các đơn vị nhận thức đúng, thống nhất; vận dụng đúng, phối hợp có hiệu quả tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

II. NỘI DUNG HỘI NGHỊ

1. Giới thiệu đầy đủ các nội dung của Thông tư liên tịch số 01/2020.

2. Đại diện C01 Bộ Công an, Vụ 4 và Vụ 14 VKSND tối cao giải đáp thắc mắc về các quy định của Thông tư liên tịch số 01/2020; trao đổi định hướng tháo gỡ, xử lý khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn phối hợp quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ hiện nay.

3. Đại diện Lãnh đạo Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo, định hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong thực tiễn.

III. HÌNH THỨC, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN

1. Hình thức, thời gian, địa điểm tổ chức Hội nghị

- Hình thức: Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến liên ngành.

- Thời gian: dự kiến ½ ngày, tổ chức khoảng từ 19-23/10/2020 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong công văn triệu tập Hội nghị).

2. Thành phần tham dự hội nghị

2.1 Đại biểu tham dự trực tiếp tại Hội trường Bộ Công an (Số 47 Phạm Văn Đồng - Hà Nội).

- Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao dự, đồng chủ trì Hội nghị.

- Đại diện Lãnh đạo và Kiểm sát viên: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 5, Vụ 6, Cục 1.

- Đại diện Lãnh đạo VKSQS Trung ương và Kiểm sát viên phòng Thực hành quyền công tố, KSĐT, KSXX sơ thẩm hình sự, phòng thống kê tội phạm.

- Đại diện Vụ 14: Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng, Phòng pháp luật hình sự.

- Văn phòng VKSND tối cao: Đại diện Lãnh đạo Văn phòng; Phòng Tham mưu tổng hợp; Phòng Quản lý án; Thư ký Lãnh đạo VKSND tối cao.

- Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin: Đại diện Lãnh đạo Cục 2, phòng Tham mưu tổng hợp; phòng Thống kê hình sự (01 đơn vị 01 đại biểu).

- Đại diện Lãnh đạo Thanh tra VKSND tối cao (01 đại biểu).

2.2 Đại biểu tham dự tại Hội trường trung tâm thông tin chỉ huy Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại diện Lãnh đạo, Kiểm sát viên các đơn vị Thực hành quyền công tố, KSĐ1 và KSXX sơ thẩm án hình sự, cán bộ làm công tác thống kê hình sự VKSND cấp tỉnh; Đại diện lãnh đạo và 01 Kiểm sát viên trong lĩnh vực hình sự VKSND cấp huyện. Đại diện lãnh đạo, Kiểm sát viên đơn vị Thực hành quyền công tố, KSĐT và KSXX sơ thẩm án hình sự VKSQS quân khu, VKSQS khu vực.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ, TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án ma túy (Vụ 4)

- Phối hợp với Vụ 14, C01 Bộ Công an tham mưu xây dựng Kế hoạch, Chương trình Hội nghị; chuẩn bị tài liệu của Hội nghị (triển khai thực hiện Thông tư liên tịch trong ngành Kiểm sát, Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về dự kiến định hướng khai...).

- Tiếp nhận, tổng hợp những nội dung còn chưa rõ hoặc có ý kiến khác nhau (nếu có) trong Thông tư liên tịch; khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị trong thực tiễn phối hợp quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ cần được tháo gỡ, hướng dẫn xử lý; tham mưu, đề xuất để Lãnh đạo Viện chỉ đạo giải đáp, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

2. Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học (Vụ 14)

- Giới thiệu nội dung cơ bản Thông tư liên tịch số 01/2020.

- Phối hợp với Vụ 4 giải đáp những khó khăn, vướng mắc của các địa phương, đơn vị về công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

3. Văn phòng VKSND tối cao

- Triệu tập thành phần tham dự Hội nghị; in sao tài liệu; đăng tải tài liệu Hội nghị lên Trang thông tin điện tử của VKSND tối cao.

- Thực hiện công tác hậu cần và bảo đảm kinh phí phục vụ Hội nghị.

4. Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát, Truyền hình kiểm sát, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao: đưa tin về Hội nghị.

5. Các đơn vị được triệu tập cử thành phần tham gia Hội nghị đầy đủ theo công văn triệu tập.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Hội nghị trực tuyến liên ngành triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 01/2020 trong ngành Kiểm sát nhân dân./.

 


Nơi nhận:
- Đ/c Viện trưởng VKSNDTC (để báo cáo);
- Các đồng chí PVT VKSTC (để phối hợp chỉ đạo);
- VKS quân sự Trung ương;
- Các đơn vị thuộc VKSNDTC;
- VKSND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ 4.

KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Huy Tiến

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 113/KH-VKSTC

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu113/KH-VKSTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/10/2020
Ngày hiệu lực15/10/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtHôm qua
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 113/KH-VKSTC

Lược đồ Kế hoạch 113/KH-VKSTC 2020 thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự quản lý vụ việc tạm đình chỉ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 113/KH-VKSTC 2020 thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự quản lý vụ việc tạm đình chỉ
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu113/KH-VKSTC
        Cơ quan ban hànhViện kiểm sát nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Huy Tiến
        Ngày ban hành15/10/2020
        Ngày hiệu lực15/10/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtHôm qua

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 113/KH-VKSTC 2020 thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự quản lý vụ việc tạm đình chỉ

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 113/KH-VKSTC 2020 thực hiện Bộ luật Tố tụng hình sự quản lý vụ việc tạm đình chỉ

              • 15/10/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/10/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực