Văn bản khác 114/KH-UBND

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2017 về thực hiện Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 114/KH-UBND 2017 Đề án 1 Truyền thông phòng chống mua bán người Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 10 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN 1 “TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 1090/QĐ-BTTTT ngày 05/7/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020 thuộc Chương trình hành động phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016-2020 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU

1. Mục tiêu

Nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về phòng, chống mua bán người, để mọi người thấy được quyền lợi, nghĩa vụ, chủ động tích cực phòng ngừa góp phần giảm nguy cơ mua bán người.

2. Chỉ tiêu

- Chỉ tiêu 1: Từ năm 2017, thông tin về phòng, chống mua bán người được đăng tải trên các cơ quan báo chí của tỉnh ít nhất một tháng một lần.

- Chỉ tiêu 2: Đến năm 2018, đạt 75% và năm 2020 đạt 100% xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) nhận và triển khai tài liệu hướng dẫn thực hiện chính sách pháp luật, tài liệu truyền thông thay đổi hành vi về phòng, chống mua bán người.

- Chỉ tiêu 3: Đến năm 2020, ít nhất 30% số xã thuộc địa bàn trọng điểm (địa bàn có nhiều vụ việc xảy ra, có nhiều nạn nhân bị mua bán trở về hoặc có nhiều nguy cơ) có mô hình chuyên sâu về phòng ngừa mua bán người và 50% số xã trên địa bàn tỉnh có mô hình lồng ghép về phòng, chống mua bán người.

- Chỉ tiêu 4: Đến năm 2020, đạt 75% người dân tại các địa bàn trọng điểm, tập trung vào nhóm tuổi từ 14-60 đặc biệt là phụ nữ, trẻ em được tiếp cận các thông tin có kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người, kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến mua bán người.

II. ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Đối tượng thụ hưởng

- Công dân Việt Nam; những đối tượng có nguy cơ cao, người dân tộc thiểu số, phụ nữ bị mua bán trở về địa phương, phụ nữ sinh sống ở những địa bàn khó khăn và người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh.

- Người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú trên địa bàn tỉnh.

2. Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến hết năm 2020.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN

1. Tiểu đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người trên các phương tiện thông tin đại chúng”, thuộc Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020.

1.1. Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông

1.2. Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan.

1.3. Nội dung hoạt động

a) Chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, tuyên truyền về phòng, chống mua bán người tại hội nghị giao ban báo chí hàng tháng.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện tốt công tác truyền thông phòng, chống mua bán người đến tng địa bàn dân cư, trường học, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng tuyên truyền về các dấu hiệu vi phạm, hình thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người, các phương thức phòng, chống tội phạm mua bán người, nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí, thông tin tuyên truyền trên địa bàn tỉnh tăng cường phbiến pháp luật về phòng, chống mua bán người; xây dựng và thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về phòng, chống mua bán người nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn cho người dân kỹ năng xử lý tình huống liên quan đến dấu hiệu mua bán người.

- Hằng năm, chỉ đạo thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày quốc tế phòng, chống mua bán người” trên địa bàn tỉnh.

b) Nội dung thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng

- Phối hợp xây dựng các tiểu phẩm, ký sự, phóng sự, bài viết đưa trên các phương tiện thông tin đại chúng (báo nói, báo hình, trang thông tin điện tử...), tập trung các tình huống trong thực tế đã xảy ra để người dân có thể nhận biết các dấu hiệu của các tội phạm thực hiện việc lừa gạt, dụ dỗ để mua bán người, nhất là cách thức giải quyết, ứng phó giúp cho người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ mình, qua đó đcảnh giác, phòng tránh và thông báo cho cơ quan chức năng.

- Giới thiệu những kinh nghiệm hay trong việc tham gia trong công tác phòng, chống mua bán người thông qua các phương tiện truyền thông, các hình thức văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp, kết hợp tuyên truyền gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

- Tăng cường truyền thông về các nội dung liên quan đến mua bán người vì mục đích cưỡng bức tình dục, cưỡng bức lao động, môi giới hôn nhân trái phép, lao động qua biên giới và mua, bán nội tạng.

- Phối hợp tuyên truyền về đường dây nóng 18001567 tư vấn và hỗ trợ phòng, chống mua bán người của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đường dây nóng khác để hỗ trợ tư vấn cho cộng đồng.

- Phối hợp tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” và “Ngày quốc tế phòng, chống mua bán người”.

c) Cung cấp tài liệu tuyên truyền phòng, chống mua bán người

- Biên soạn, in ấn và phát hành tờ rơi, tờ gấp, Poster, sổ tay công tác truyền thông phòng, chống mua bán người phát hành tại các các điểm bưu điện văn hóa xã và tại các phiên tòa xét xử lưu động các vụ án về tội phạm mua bán người...

- Cấp phát báo miễn phí liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người cho các điểm bưu điện văn hóa xã (ưu tiên tại các xã trọng điểm, các xã miền núi, dân tộc và địa bàn phức tạp về tình trạng mua bán người).

- Sản xuất video clip mang các thông điệp về phòng, chống mua bán người phát trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở, đặc biệt liên quan đến kết hôn có yếu tố nước ngoài, cho nhận con nuôi, giới thiệu việc làm, đưa người Việt Nam đi lao động nước ngoài theo hợp đồng.

d) Định hướng người sử dụng dịch vụ viên thông, công nghệ thông tin Internet

- Tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng mạng internet, viễn thông và mạng xã hội về việc tự bảo mật thông tin cá nhân trên môi trường mạng, để không bị cá nhân, tổ chức lợi dụng khai thác thông tin thực hiện bắt cóc, mua bán người.

- Truyền tải các thông điệp, thông tin về phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức khác nhau: Đăng tải bài viết, khẩu hiệu về phòng, chống mua bán người trên trang thông tin cá nhân, mạng xã hội, điện thoại di động đtăng cường hiệu quả truyền thông.

e) Kiểm tra, đánh giá, tổng kết và tập huấn nâng cao năng lực, kiến thức về phòng, chống mua bán người

- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại địa phương.

- Tổ chức các hội nghị, lớp tập huấn về công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người cho các đối tượng là phóng viên, biên tập viên; cán bộ Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanh huyện, thành phố và cán bộ thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Sơ kết, tổng kết, đánh giá công tác tuyên truyền phòng, chống mua bán người và khen thưởng các cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác phòng, chống mua bán người.

2. Tiểu đề án 2 “Truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng”, thuộc Đề án 1 “Truyền thông phòng, chống mua bán người” đến năm 2020.

2.1. Cơ quan chủ trì: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

2.2. Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Tỉnh đoàn và các Sở, ban, ngành, tổ chức khác có liên quan.

2.3. Nội dung hoạt động

a) Thực hiện Chiến lược truyền thông thay đổi hành vi tại cộng đng trên địa bàn toàn tỉnh, ưu tiên triển khai, tại các xã, phường, thị trn trọng điểm

- Triển khai, thực hiện Chương trình truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống mua bán người tại cộng đồng trong các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ (Hội LHPN) trên địa bàn tỉnh, ưu tiên triển khai tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm.

- Tiếp nhận, cung cấp các sản phẩm truyền thông (logo, hình ảnh...) của Trung ương Hội Phụ nữ cho các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh sử dụng trong truyền thông phòng chống mua bán người tại cộng đồng.

- Sơ kết đánh giá giữa kỳ và cuối kỳ việc thực hiện Chương trình truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống mua bán người tại cộng đồng của Hội trên địa bàn tỉnh để rút kinh nghiệm cho giai đoạn tiếp theo.

b) Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống mua bán người; tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đng, các chiến dịch truyền thông, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các địa phương trên địa bàn tỉnh; các hoạt động truyền thông mang tính tương tác cao

- Thường xuyên cập nhật các thủ đoạn hoạt động của tội phạm đtuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng thông qua: Sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề tại các thôn, bản, các cuộc sinh hoạt của các đoàn thể, trong trường học. Lồng ghép nội dung phòng, chống mua bán người trong các buổi sinh hoạt Hội; lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo về du lịch và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Vận động nhân dân chấp hành pháp luật về phòng, chống mua bán người, tích cực tham gia phát hiện, tố giác, tố cáo, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống mua bán người.

- Tổ chức và tham gia các hội thi tìm hiểu kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người; thi sáng tác, xây dựng tiểu phẩm về chủ đề phòng, chống mua bán người liên quan đến các tình huống pháp luật; thi tuyên truyền viên giỏi phòng, chống mua bán người.

- Tổ chức các diễn đàn, tọa đàm, giao lưu trao đi thông tin dành cho các nhóm đối tượng khác nhau. Tập trung vào nhóm học sinh trong trường học, học sinh các trường dân tộc nội trú.

- Tổ chức các buổi đối thoại, trao đổi và tư vấn trực tiếp cho phụ nữ và người dân cộng đồng về luật pháp, chính sách phòng, chống mua bán người và các vấn đề có liên quan như: di cư lao động, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, cho nhận con nuôi, hộ tịch...

- Phối hợp tham gia các cuộc xét xử lưu động tại cộng đồng về tội mua bán người đtuyên truyền, giáo dục và răn đe.

- Hằng năm, các cấp Hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh có nhiều hình thức hiệu quả hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7 (Ngày thế giới phòng, chống mua bán người) trong thời gian từ 1/7 đến 1/8, cao điểm trong tuần cuối tháng 7, tập trung tại các địa bàn phức tạp về mua bán người... địa bàn có đông phụ nữ kết hôn với người nước ngoài.

- Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, giữ gìn hình ảnh phụ nữ Việt Nam ở cả trong nước và khi đi ra nước ngoài sinh sống, lao động và học tập.

- Thực hiện tuyên truyền phòng, chống mua bán người lồng ghép với đấu tranh chống tội phạm mua bán người và các chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân tại địa phương, đặc biệt là nhóm nguy cơ cao.

c) Triển khai Bộ tài liệu truyền thông chung của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ về phòng, chống mua bán người đến cấp cơ sở. Tập huấn nâng cao năng lực cho mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên tại địa phương, hỗ trợ thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền và hướng dẫn cộng đồng về phòng, chống mua bán người

- Cung cấp tài liệu của Trung ương Hội Phụ nữ dành cho báo cáo viên các sở, ngành trên địa bàn tỉnh về truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống mua bán người.

- Cung cấp các tài liệu, công cụ truyền thông của Trung ương Hội Phụ nữ cho các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh phục vụ tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên cộng đồng, huy động sự tham gia của những người có uy tín trong cộng đồng, vận động những người từng là nạn nhân bị mua bán trở về (hoặc những người đã từng phạm tội mua bán người đã hoàn lương) tham gia tuyên truyền phòng, chống mua bán người tại cộng đồng.

- Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên trên địa bàn tỉnh về truyền thông thay đổi hành vi phòng, chống mua bán người. Hằng năm, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên pháp luật trên địa bàn tỉnh về kiến thức pháp luật phòng, chống mua bán người và pháp luật có liên quan.

d) Thu thập, nắm bắt kịp thời các thông tin và dấu hiệu liên quan đến mua bán người tại cộng đồng thông qua các mô hình hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp

- Các cấp Hội thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin liên quan đến: di cư lao động (đặc biệt là thời điểm nông nhàn), xuất khu lao động, kết hôn có yếu tố nước ngoài, cho nhận con nuôi, mua bán nội tạng để phát hiện nhng dấu hiệu liên quan đến mua bán người báo với cơ quan chức năng kịp thời xử lý.

- Tiếp cận nhóm phụ nữ có nguy cơ cao bị mua bán, phụ nữ ở những địa bàn có xu hướng lấy chồng nước ngoài để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và tư vấn, định hướng kịp thời.

- Xây dựng và nhân rộng mô hình về phát hiện, tố giác, tố cáo, ngăn chặn tội phạm mua bán người dựa vào cộng đồng.

- Kết nối các mô hình về phòng, chống mua bán người ở cơ sở để tăng cường trao đổi, nắm thông tin tình hình liên quan đến phòng, chống mua bán người.

e) Tư vn nâng cao nhận thức cho nạn nhân, gia đình và cộng đồng về phòng, chống mua bán người, góp phần hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị mua bán trở về hòa nhập cộng đồng

- Phát huy vai trò, hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh trong việc tư vấn, kết nối với Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ phòng, chống mua bán người 18001567 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các đường dây khác đhỗ trợ tư vấn cho người dân trên địa bàn.

- Kết nối với cấp ủy, chính quyền địa phương, Trung tâm bảo trợ xã hội trong tỉnh để tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về.

- Gặp gỡ tuyên truyền, tư vấn tại gia đình, tại cụm dân cư, tại thôn, bản, tại văn phòng và qua điện thoại, mạng thông tin điện tử...

- Phát hành tới cộng đồng các tài liệu tuyên truyền về di cư lao động an toàn, tài liệu giới thiệu về các địa chỉ hỗ trợ, số điện thoại tư vấn, đường dây nóng... đngười dân biết và liên hệ khi cần tư vấn, trợ giúp.

- Lồng ghép hoạt động tư vấn phòng, chống mua bán người với các hoạt động hỗ trợ, vay vốn, tạo việc làm và các hoạt động hỗ trợ khác đã và đang thực hiện.

f) Khảo sát, xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình phòng ngừa mua bán người có hiệu quả

Nghiên cứu đánh giá những mô hình phòng ngừa mua bán người có hiệu quả tại cộng đồng trong thời gian qua, lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng tại những địa bàn trọng điểm. Đa dạng hóa nội dung, hình thức hoạt động của các mô hình. Xây dựng mới các mô hình truyền thông phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn, chú ý nhóm nguy cơ cao, thất nghiệp, trẻ em cơ nhỡ lang thang. Lồng ghép mô hình phòng ngừa mua bán người với các mô hình khác của địa phương đảm bảo phù hợp, thiết thực và hiệu quả.

g) Tiếp nhận nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ do Trung ương Hội Phụ nữ và các Bộ, ngành trung ương huy động đhỗ trợ công tác tuyên truyền phbiến pháp luật và truyền thông phòng, chống mua bán người tại cộng đồng

- Tiếp nhận nguồn lực tài chính và kỹ thuật từ nhà tài trợ để thực hiện chương trình, dự án về phòng, chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.

- Nâng cao trình độ, năng lực, kinh nghiệm, kiến thức và kỹ năng quản lý dự án cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống mua bán người để chủ động tiếp cận, kết nối và vận động tài trợ thực hiện chương trình, dự án về phòng, chống mua bán người.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Kinh phí thực hiện:

- Nguồn ngân sách nhà nước theo quy định phân cấp ngân sách của Luật Ngân sách nhà nước.

- Huy động từ Quỹ phòng, chống tội phạm, viện trợ quốc tế và huy động nguồn hp pháp khác theo quy định của pháp luật.

2. Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các cơ quan, đơn vị xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, tng hp chung trong dự toán của cơ quan, đơn vị mình gửi về cơ quan tài chính để thẩm định tham mưu cho UBND cùng cấp bố trí kinh phí tổ chức thực hiện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền phòng, chống mua bán người trên các phương tiện, thông tin đại chúng của tỉnh.

- Phối hợp với Hội LHPN tỉnh và các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các đề án của Chương trình.

- Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh và định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Chủ trì các cuộc họp, giao ban, tổng kết việc thực hiện đề án trên địa bàn tỉnh.

2. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

- Chủ trì xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại cộng đồng.

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể để thực hiện các hoạt động của đề án trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động triển khai thực hiện nội dung phòng, chống mua bán người, lồng ghép với nội dung của các đề án Chương trình khác của Hội.

3. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, phóng sự, phim tài liệu, đăng phát các thông điệp phòng chống mua bán người; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người thường xuyên, liên tục.

4. Sở Tài chính

Căn cứ khả năng ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch theo phân cấp của Luật Ngân sách và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội LHPN tỉnh thực hiện các nội dung của Đề án.

- Chủ động triển khai nội dung của Đề án trong nội dung, hoạt động các Chương trình, Đề án do đơn vị chủ trì thực hiện.

6. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Căn cứ vào nội dung, mục tiêu của Đề án; các quy định của pháp luật về phòng, chống mua bán người và các quy định khác có liên quan xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí để thực hiện các hoạt động của đề án theo quy định của pháp luật và Quyết định 2546/QĐ-TTg ngày 31/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phòng, chống mua bán người đến năm 2020.

- Tổ chức và chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp với Hội LHPN cùng cấp để thực hiện tốt các hoạt động của đề án.

- Chỉ đạo đưa nhiệm vụ tuyên truyền phòng, chống mua bán người thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Định kỳ báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án 1 Truyền thông phòng, chống mua bán người” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đến năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn th, các cơ quan, các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
-
Trung ương Hội LHPN Việt Nam;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Lưu: VT, VP7, VP6.
ĐN03/KHTT2017

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu114/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/10/2017
Ngày hiệu lực10/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 114/KH-UBND 2017 Đề án 1 Truyền thông phòng chống mua bán người Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 114/KH-UBND 2017 Đề án 1 Truyền thông phòng chống mua bán người Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu114/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành10/10/2017
        Ngày hiệu lực10/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 114/KH-UBND 2017 Đề án 1 Truyền thông phòng chống mua bán người Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 114/KH-UBND 2017 Đề án 1 Truyền thông phòng chống mua bán người Ninh Bình

           • 10/10/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/10/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực