Văn bản khác 114/KH-UBND

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2018 thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 114/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/KH-UBND

Lào Cai, ngày 30 tháng 03m 2018 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH VỀ PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình; UBND tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH PHỐI HỢP

- Phát huy tối đa tính hiệu quả, hiệu lực của việc triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp chính quyền, các ngành, các cơ quan, tổ chức, từng gia đình và mỗi cá nhân đối với việc tổ chức triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; từ đó góp phần xây dựng đời sống tinh thần lành mạnh cho mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

II. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP

1. Bảo đảm tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình; tạo sự tham gia tích cực của các cơ quan liên quan nhằm góp phần thực hiện hiệu quả Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

2. Hoạt động phối hợp liên ngành dựa trên cơ sở thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Đảng, Nhà nước đối với công tác phòng, chống bạo lực gia đình và trên cơ sở phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan, tổ chức.

3. Quan tâm đến sự gắn kết, mối quan hệ giữa Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với pháp luật có liên quan như: Luật Dân sự, Luật Hình sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống mua bán người...

4. Đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý điều hành thống nhất của chính quyền.

5. Phát huy tối đa các nguồn lực phục vụ hiệu quả công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình.

6. Đề cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động phối hợp liên ngành.

III. NỘI DUNG PHI HỢP

1. Nội dung chung

1.1.Phòng ngừa bạo lực gia đình:

a) Thông tin, truyền thông, giáo dục chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình.

b) Tư vấn, hòa giải về phòng, chống bạo lực gia đình.

c) Phát triển các mô hình về phòng, chống bạo lực gia đình.

1.2. Thực hiện các biện pháp bảo vệ htrợ nạn nhân bạo lực gia đình:

a) Phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình.

b) Tiếp nhận, bảo vệ, chăm sóc, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.

1.3. Thống kê, báo cáo số liệu về phòng chống bạo lực gia đình.

1.4. Thanh tra, kiểm tra về phòng, chống bạo lực gia đình.

2. Nội dung phối hợp do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, thực hiện

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý, xây dựng các chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; triển khai Bộ chỉ số theo dõi và đánh giá thực hiện nhiệm vụ về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp thực hiện các hoạt động phòng, chng bạo lực gia đình bao gồm: Tuyên truyền, giáo dục chuyển đổi hành vi, hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên trong gia đình; tư vấn, góp ý, phê bình, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm; hướng dẫn quy trình phát hiện sớm vụ việc bạo lực gia đình, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình trong cộng đồng.

- Đảm bảo thành lập, triển khai xây dựng mô hình Câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình ở các xã, phường, thị trấn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

- Xây dựng và bảo vệ kế hoạch ngân sách từ nguồn chi thường xuyên; cân đối, bố trí, huy động, vận động các nguồn lực hỗ trợ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Triển khai, hướng dẫn việc thu thập thông tin, thống kê, báo cáo về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Tham gia, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thường xuyên kiểm tra và đánh giá hiệu quả thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Định kỳ báo cáo kết quả hoạt động và chia sẻ thông tin giữa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể.

3. Các nội dung do các cơ quan, ban, ngành chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện

3.1. Sở Tư pháp:

- Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá hoạt động hòa giải ở cơ sở.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải mâu thuẫn gia đình cho đội ngũ hòa giải viên.

- Thực hiện việc trợ giúp pháp lý đối với các nạn nhân bạo lực gia đình.

3.2. Công an tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kim sát nhân dân tỉnh:

- Hướng dẫn thực hiện các biện pháp phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Thực hiện việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bạo lực gia đình; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp thực hiện việc giáo dục và chuyển đổi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình cho người gây bạo lực gia đình trong quá trình xử lý vụ việc bạo lực gia đình; phối hợp trong công tác thu thập thông tin, báo cáo thống kê về phòng, chống bạo lực gia đình.

3.3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông nội dung phòng, chống bạo lực gia đình, lồng ghép vào các chương trình: Xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng, chống tệ nạn xã hội... nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng ngừa và giảm thiểu các h lụy của bạo lực gia đình đi với phụ nữ, trẻ em.

- Lồng ghép tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cộng tác viên về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp lồng ghép phòng, chống bạo lực gia đình với phòng ngừa và ứng phó bạo lực trên cơ sở giới; cung cấp dịch vụ kết nối hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.

3.4. Sở Y tế:

- Tổ chức thực hiện tiếp nhận, chăm sóc y tế đối với bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình và thống kê, báo cáo các trường hợp bệnh nhân là nạn nhân bạo lực gia đình.

3.5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Lồng ghép nội dung giáo dục chuyển đi hành vi về phòng, chống bạo lực gia đình vào chương trình giáo dục ngoại khóa phù hợp với từng cấp học và trình độ đào tạo.

3.6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Hướng dẫn các cơ quan thực hiện thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác các chính sách, pháp luật về phòng, chng bạo lực gia đình; những mô hình, tập thể, cá nhân, gia đình, dòng họ thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình phản ánh, phê phán những vụ việc bạo lực gia đình xảy ra.

3.7. Sở Tài chính:

Căn cứ khả năng ngân sách, cân đối, bố trí và hướng dẫn thanh quyết toán kinh phí công tác phòng, chng bạo lực gia đình.

3.8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh và các tổ chức thành viên:

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản dưới luật trong cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật phòng, chng bạo lực gia đình.

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước triển khai các hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng các mô hình hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, mô hình thanh niên tiến bộ, hạnh phúc, không có bạo lực gia đình... ở địa phương.

- Tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh. Phát hiện kịp thời và phản ánh, báo cáo đến các cơ quan chức năng để giải quyết vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.

3.9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai:

Xây dựng các phóng sự, viết tin, bài tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

4. UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ Kế hoạch của tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp ở cấp huyện và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện.

IV. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện công tác phối hp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình được bố trí từ ngân sách nhà nước; từ các nguồn tài trợ, viện trợ và các nguồn huy động hợp pháp khác (nếu có).

V. PHƯƠNG THỨC PHỐI HỢP

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan:

- Tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các hoạt động về phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan; đưa kết quả công tác phòng, chống bạo lực gia đình là một trong các tiêu chí để đánh giá, bình xét thi đua của các tập thể và cá nhân.

- Phối hợp thông qua các hình thức: Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn, chiến dịch truyền thông; liên kết mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức; lồng ghép các nội dung, hình thức tuyên truyền, cung cấp tài liệu... về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh.

VI. CHẾ Đ BÁO CÁO

- Cấp huyện: Căn cứ báo cáo của cấp xã, Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp các phòng, ban, ngành liên quan báo cáo đột xuất, báo cáo định kỳ (6 tháng trước ngày 10/7, cnăm trước ngày 10/12) về UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cấp tỉnh: Căn cứ báo cáo của cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Lào Cai; yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và báo cáo theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- CT, PCT2;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể tnh;
- Các sở, ban, ngành: Văn hóa - TTDL, Tài chính, Lao động - TBXH, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tư pháp, Công an tnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tnh;
- CVP, PCVP2;
- Lưu: VT,TH1, VX

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Thể

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu114/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/03/2018
Ngày hiệu lực30/03/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 114/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 114/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Lào Cai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu114/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
        Người kýNguyễn Hữu Thể
        Ngày ban hành30/03/2018
        Ngày hiệu lực30/03/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 114/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Lào Cai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 114/KH-UBND 2018 Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực gia đình Lào Cai

           • 30/03/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/03/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực