Văn bản khác 114/KH-UBND

Kế hoạch 114/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 55/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 114/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114 /KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 55/2020/NĐ-CP NGÀY 22/5/2020 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ THI HÀNH ÁN ĐỐI VỚI PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI

Thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ngày 22/5/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành án hình sự về thi hành án đối với pháp nhân thương mại (sau đây gọi tắt là Nghị định số 55/2020/NĐ-CP) và các quy định của pháp luật về công tác Thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Xác định rõ nhiệm vụ cụ thể và trách nhiệm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại, để thống nhất triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Quá trình thực hiện phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị nhằm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

- Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc; biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Người đứng đầu các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 55/2020/NĐ-CP , trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt các quy định của Bộ luật Hình sự về pháp nhân thương mại; Luật Thi hành án hình sự về thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại; Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ; Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Thông tin, tuyên truyền về công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại thông qua các hội nghị, chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị; thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, tư vấn, giáo dục do các cơ quan, đơn vị tổ chức; phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền...

3. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại; phối hợp thực hiện thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định; kịp thời đánh giá, xác định những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân để kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục bảo đảm phù hợp.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh

- Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm bảo việc thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn tỉnh theo quy định.

- Chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan nghiên cứu, đề xuất ban hành các cơ chế, chính sách, điều kiện đảm bảo thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP .

- Tổ chức quán triệt, tập huấn cho lãnh đạo, cán bộ Công an làm công tác thi hành án hình sự và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến công tác thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Chỉ đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh phối hợp với các các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn tỉnh.

- Đăng tải, công bố quyết định thi hành án, giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt, giấy chứng nhận chấp hành xong biện pháp tư pháp đối với pháp nhân thương mại trên Cổng trang thông tin điện tử của Công an tỉnh.

- Tham mưu sơ kết, tổng kết và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị định số 55/2020/NĐ-CP theo quy định.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

- Theo chức năng, nhiệm vụ và phạm vi, lĩnh vực quản lý của ngành, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo thẩm quyền.

- Thực hiện báo cáo, thống kê về thi hành án đối với pháp nhân thương mại báo cáo Bộ Quốc phòng và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan thực hiện tốt trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi, quyền hạn theo quy định.

- Căn cứ bản án, quyết định thi hành án và văn bản đề nghị của Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện một số biện pháp thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại theo quy định tại Điều 164 Luật Thi hành án hình sự năm 2019.

- Đăng tải, công bố thông tin liên quan đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên Trang thông tin điện tử của cơ quan mình và Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đối với các doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Tư pháp

- Tiếp nhận, cập nhật thông tin các bản án, quyết định thi hành án đối với pháp nhân thương mại vào Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp.

- Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương có liên quan đến thi hành án đối với pháp nhân thương mại cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành; phối hợp tuyên truyền các quy định của pháp luật về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường thông tin, tuyên truyền Nghị định số 55/2020/NĐ-CP ; Nghị định số 44/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành án đối với pháp nhân thương mại và các văn bản hướng dẫn thi hành trê Cổng thông tin điện tử tỉnh, để nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp lu ật của Nhà nước về thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

6. Cục Thi hành án dân sự

- Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành án đối với pháp nhân thương mại.

- Căn cứ bản án, quyết định thi hành án, trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện một số biện pháp thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại theo quy định của Bộ luật Hình sự và pháp luật về thi hành án dân sự.

7. Sở Tài chính

Tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc bố trí kinh phí cho các cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định của pháp luật về Ngân sách.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh

Phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan, chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Thi hành án hình sự và Nghị định số 55/2020/NĐ-CP .

9. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh trong thi hành án đối với pháp nhân thương mại trên địa bàn; thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án đối với pháp nhân thương mại theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, tổ chức có liên quan căn cứ phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phân công. Khi có yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp báo cáo quy định.

2. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện với Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Công an; báo cáo
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành; thực hiện
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC. (P.Hà)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 114/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu114/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2020
Ngày hiệu lực17/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 tháng trước
(19/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 114/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 114/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 114/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu114/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành17/11/2020
        Ngày hiệu lực17/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại, Thủ tục Tố tụng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 tháng trước
        (19/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 114/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự Tuyên Quang

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 114/KH-UBND 2020 thực hiện Nghị định hướng dẫn Luật Thi hành án hình sự Tuyên Quang

           • 17/11/2020

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/11/2020

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực