Văn bản khác 1143/KH-UBND

Kế hoạch 1143/KH-UBND năm 2014 tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1143/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Việt Nam Hồ Chí Minh 2014


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1143/KH-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 3 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THI HÀNH HIẾN PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 28 tháng 11 năm 2013, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp).

Sau khi Hiến pháp được ban hành, các cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện như: Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ-UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tri số 29-TT/TU ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời tinh thần, nội dung, ý nghĩa Hiến pháp, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

a) Phổ biến, quán triệt sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân và mọi tầng lớp nhân dân Thành phố về tinh thần, nội dung và ý nghĩa của Hiến pháp; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và thượng tôn Hiến pháp;

b) Tổ chức thực hiện hiệu quả việc triển khai thi hành Hiến pháp; thực hiện tốt công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hợp với Hiến pháp;

c) Xây dựng cơ chế phối hợp đồng bộ, thống nhất và hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong các hoạt động triển khai thi hành Hiến pháp.

2. Yêu cầu:

a) Việc triển khai thi hành Hiến pháp phải được quán triệt đúng tinh thần chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, phù hợp với tình hình thực tiễn về chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội trên địa bàn Thành phố;

b) Trong quá trình triển khai thực hiện, phải xác định rõ trách nhiệm, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ; đảm bảo sự tham gia tích cực, sự phối hợp đồng bộ, có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương; giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện;

c) Phát huy vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thi hành Hiến pháp;

d) Việc phổ biến, quán triệt tinh thần, nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp phải có trọng tâm, trọng điểm, chú trọng các nội dung mới, thiết thực; tổ chức triển khai bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương.

II. NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Giới thiệu, tập huấn, phổ biến, quán triệt nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp:

a) Tổ chức hội nghị giới thiệu, quán triệt, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

- Đối tượng tham dự:

+ Đối tượng 1:

Lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị: các Ban Thành ủy; Sở - ban, ngành Thành phố; Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố; Tòa án nhân dân Thành phố; Cục Thi hành án dân sự Thành phố; Trường Cán bộ Thành phố; các trường cao đẳng, đại học thuộc Thành phố; Công an Thành phố; Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy; Bộ Tư lệnh Thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; quận, huyện ủy; Ủy ban nhân dân quận, huyện; các Tổng công ty thuộc Thành phố.

+ Đối tượng 2:

Lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, huyện và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; Viện Kiểm sát nhân dân quận, huyện; Tòa án nhân dân quận, huyện; Chi cục Thi hành án dân sự quận, huyện; Công an quận, huyện; Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy quận, huyện; Ban Chỉ huy quân sự quận, huyện.

- Nội dung:

+ Giới thiệu, quán triệt tinh thần các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về triển khai thi hành Hiến pháp, cụ thể: Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 64/2013/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị quyết số 718/NQ- UBTVQH13 ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về những nội dung cơ bản của Hiến pháp; Quyết định số 251/QĐ-TTg ngày 13 tháng 02 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tri số 29-TT/TU ngày 15 tháng 01 năm 2014 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

+ Phổ biến tinh thần, nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp.

- Hình thức tổ chức: Hội nghị tập huấn.

- Phân công thực hiện:

+ Đối tượng 1: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị;

+ Đối tượng 2: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo quận, huyện ủy và các cơ quan liên quan tổ chức hội nghị.

- Thời gian thực hiện: Cuối tháng 3 năm 2014.

b) Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp

- Đối tượng:

+ Đối tượng 1: Báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện; giảng viên, giáo viên giảng dạy về Nhà nước và pháp luật của các trường thuộc Thành phố.

+ Đối tượng 2: Báo cáo viên theo quyết định Thành ủy, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy.

+ Đối tượng 3: Tuyên truyền viên pháp luật.

- Nội dung: Các chuyên đề về ý nghĩa, nội dung cơ bản của Hiến pháp.

- Hình thức: Tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu theo các chuyên đề cụ thể về Hiến pháp.

- Phân công thực hiện:

+ Đối tượng 1: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện;

+ Đối tượng 2: Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố tổ chức hội nghị;

+ Đối tượng 3: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Trung ương.

c) Tổ chức giới thiệu, phổ biến rộng rãi nội dung của Hiến pháp

- Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân Thành phố.

- Nội dung:

+ Đăng tải trên trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, địa phương toàn văn Hiến pháp và tài liệu giới thiệu về Hiến pháp.

+ Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng tới các tầng lớp Nhân dân bằng các hình thức phù hợp để nâng cao hiểu biết, tạo sự đồng thuận trong việc nhận thức và thực hiện các quy định của Hiến pháp.

+ Tổ chức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong các cơ quan, đơn vị, địa phương và Nhân dân Thành phố.

- Phân công trách nhiệm:

+ Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các Sở - ban, ngành, quận - huyện trong việc xây dựng chương trình, nội dung và các hình thức giới thiệu, phổ biến nội dung của Hiến pháp; phát huy vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và quận, huyện, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc thực hiện các kế hoạch phổ biến về Hiến pháp.

+ Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp chuẩn bị nội dung giới thiệu, phổ biến nội dung, tinh thần, ý nghĩa của Hiến pháp trên các phương tiện thông tin đại chúng; chỉ đạo các phương tiện thông tin đại chúng trong việc tổ chức đăng tải, phát sóng, đưa tin về nội d ung của Hiến pháp.

+ Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố, Đài Truyền hình Thành phố, Báo Sài Gòn giải phóng, Báo Tuổi trẻ, Báo pháp luật Thành phố và các phương tiện truyền thông khác trên địa bàn Thành phố tổ chức các hoạt động thông tin về Hiến pháp; mở các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm trực tuyến giới thiệu về nội dung Hiến pháp.

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, giới thiệu, tập huấn nội dung Hiến pháp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang nhân dân trong cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân trên địa bàn với các hình thức phù hợp, hiệu quả, tiết kiệm.

- Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong năm 2014 và tiếp tục duy trì hợp lý, hiệu quả trong những năm tiếp theo.

2. Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền về Hiến pháp:

a) Biên tập và phát hành sách về Hiến pháp

- Đối tượng: Các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Nội dung: Toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Hình thức: Sách nguyên cuốn.

- Phân công thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm 2014.

b) Tài liệu tập huấn Hiến pháp

- Đối tượng: Báo cáo viên theo quyết định Thành ủy, quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy; báo cáo viên pháp luật thành phố, quận, huyện và tuyên truyền viên pháp luật.

- Nội dung: Đề cương tuyên truyền về Hiến pháp; toàn văn Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các văn bản của Đảng và Nhà nước về triển khai thi hành Hiến pháp.

- Hình thức: Tập tài liệu tập huấn.

- Phân công thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Theo tiến độ của Trung ương.

c) Biên soạn và phát hành các loại tài liệu ngắn tuyên truyền về Hiến pháp

- Đối tượng: Nhân dân Thành phố.

- Hình thức: Cẩm nang, hỏi đáp, tờ gấp, tờ rơi…

- Phân công thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Trọng tâm trong năm 2014 và các năm tiếp theo.

3. Tổ chức tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan sinh động về Hiến pháp:

a) Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố.

b) Nội dung: Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp.

c) Hình thức: Pano, áp phích, băng rôn, các khẩu hiệu tuyên truyền về Hiến pháp.

d) Phân công thực hiện:

+ Các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức treo khẩu hiệu tuyên truyền Hiến pháp tại trụ sở của mình.

+ Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các cơ quan có liên quan thực hiện trên các tuyến đường chính của Thành phố.

+ Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện trên các tuyến đường giao thông chính thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận, huyện.

đ) Thời gian thực hiện: Cả năm 2014 và các năm tiếp theo.

4. Tổ chức hội thi tìm hiểu về Hiến pháp:

a) Đối tượng: Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố.

b) Nội dung:

- Tổ chức triển khai cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn Thành phố tham dự cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” do Chính phủ phát động.

- Tổ chức triển khai việc lồng ghép nội dung tìm hiểu về Hiến pháp trong các Hội thi tìm hiểu pháp luật năm 2014 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố, quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Phân công thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

d) Thời hạn thực hiện: Theo kế hoạch cụ thể của Chính phủ và Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và quận, huyện.

5. Tổ chức rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp:

a) Nội dung:

Tổ chức rà soát toàn diện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành; lập danh mục các quy định trái Hiến pháp cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với quy định của Hiến pháp.

b) Phân công thực hiện:

- Các sở, ban, ngành chủ động rà soát, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố theo ngành, lĩnh vực .

- Sở Tư pháp chịu trách nhiệm tổng hợp việc rà soát, đề xuất của các sở, ban, ngành trình Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

c) Thời gian thực hiện: Hoàn thành trước 15 tháng 9 năm 2014.

6. Biên tập tài liệu, giáo trình có liên quan đến Hiến pháp (Trường Cán bộ Thành phố, các trường, cơ sở đào tạo trực thuộc Thành phố):

a) Nội dung: Rà soát lại các nội dung có liên quan về Hiến pháp trong các tài liệu, giáo trình của Trường Cán bộ Thành phố, các trường, các cơ sở đào tạo trực thuộc Thành phố để xác định những nội dung cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật, biên soạn lại cho phù hợp với nội dung của Hiến pháp.

b) Phân công thực hiện:

- Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các trường, cơ sở đào tạo thuộc Thành phố trong việc rà soát, biên tập lại tài liệu, giáo trình.

- Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thành phố, các trường cao đẳng, đại học trực thuộc Thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc rà soát, biên tập lại tài liệu, giáo trình của trường mình.

c) Thời gian thực hiện: Năm 2014 và các năm tiếp theo.

7. Lập danh sách về báo cáo viên Hiến pháp:

a) Nội dung: Lập danh sách báo cáo viên Hiến pháp thành phố và quận, huyện để thông tin rộng rãi đến các sở, ban, ngành, quận, huyện trên địa bàn Thành phố.

b) Phân công thực hiện: Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện.

c) Thời gian thực hiện: Trước ngày 25 tháng 3 năm 2014.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy; Viện Kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cùng cấp triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Thủ trưởng các Sở - ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, có trách nhiệm ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Hiến pháp và chỉ đạo thực hiện thuộc phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương.

3. Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố có trách nhiệm:

a) Phối hợp với các tổ chức Đảng, đoàn thể, các sở, ban, ngành, quận, huyện trong quá trình triển khai các nhiệm vụ tổ chức thi hành Hiến pháp được giao tại Kế hoạch này.

b) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thi hành Hiến pháp theo Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính dự toán kinh phí của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố để triển khai thực hiện Kế hoạch nảy.

4. Công an Thành phố có trách nhiệm chỉ đạo chặt chẽ công tác an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, tham mưu biện pháp xử lý đúng đắn, hiệu quả việc đấu tranh ngăn chặn những hành vi lợi dụng dân chủ tuyên truyền, xuyên tạc, chống phá trong quá trình tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Phối hợp với Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố thẩm định dự trù kinh phí trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt để triển khai thực hiện Kế hoạch này.

b) Hướng dẫn kinh phí tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Hàng năm, các sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện báo cáo kết quả tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 20 tháng 9 để tổng hợp báo cáo Bộ Tư pháp .

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này được ngân sách Thành phố bố trí trong dự toán kinh phí hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Thành phố và quận, huyện.

2. Trên cơ sở Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp; kinh phí triển khai thực hiện được lấy từ nguồn kinh phí được cấp phê duyệt theo quy định của pháp luật về ngân sách./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thưng trc Thành ủy;
- Đoàn Đi biu Quốc hội TP;
- Thưng trc HĐND TP;
- TTUB: CT, c PCT;
- y ban MTTQ Vit Nam TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- Tòa án nhân dân Thành phố;
- Vin Kim sát nhân dân TP;
- Các S - ban, ngành;
- Các lc lưng vũ trang TP;
- y ban nhân dân qun, huyn;
- Trưng Cán b TP; c trưng cao đng, đi học trc thuộc TP;
- Các Báo, Đài Thành phố;
- VPUB: CPVP; Các Phòng CV;
- u: VP, (PCNC/TNh) D.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hứa Ngọc Thuận

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1143/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1143/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/03/2014
Ngày hiệu lực17/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1143/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1143/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Việt Nam Hồ Chí Minh 2014


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1143/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Việt Nam Hồ Chí Minh 2014
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1143/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHứa Ngọc Thuận
        Ngày ban hành17/03/2014
        Ngày hiệu lực17/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1143/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Việt Nam Hồ Chí Minh 2014

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1143/KH-UBND tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp Việt Nam Hồ Chí Minh 2014

           • 17/03/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 17/03/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực