Văn bản khác 115/KH-UBND

Kế hoạch 115/KH-UBND năm 2019 thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 115/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 115/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2019 - 2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021”; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và của nhân dân trong việc triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Đưa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đi vào nề nếp, hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhằm từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng kết hợp tuyên truyền với giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức; tập trung vào các điểm mới của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; chú trọng các vấn đề liên quan đến tham nhũng mà dư luận xã hội quan tâm.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

II. MỤC TIÊU

1. Hàng năm, 100% cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các hình thức.

2. Phấn đấu 100% báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên, giảng viên các môn pháp luật, giáo dục công dân được tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

3. Đến hết năm 2021 có 100% lãnh đạo các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

4. Phấn đấu từ 70% trở lên các tầng lớp nhân dân, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các hình thức.

5. Hình thành văn hóa minh bạch hoạt động của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhận thức rõ hành vi đưa, nhận, môi giới hối lộ là vi phạm pháp luật, xây dựng mối quan hệ lành mạnh giữa cán bộ, công chức, viên chức với người dân.

III. NỘI DUNG

1. Nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tình hình và kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng của Trung ương và của tỉnh.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo dục đạo đức liêm chính, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong phòng, chống tham nhũng.

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trọng tâm tuyên truyền các quy định mới về hành vi tham nhũng; phòng, chống tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước trong phòng, chống tham nhũng; các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; xử lý tham nhũng và hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Quyền, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trong phòng, chống tham nhũng.

2. Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; đăng các tin, bài về công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; giải đáp pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Đưa các tin, bài, phóng sự về phòng, chống tham nhũng, kết quả hoạt động phòng, chống tham nhũng của cơ quan, tổ chức, đơn vị, gương điển hình trong công tác phòng, chống tham nhũng; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện phỏng vấn, tọa đàm về pháp luật, việc thực hiện pháp luật, kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức tập huấn tuyên truyền pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

3. Tài liệu phục vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng

- Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản pháp luật khác liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

- Tài liệu bồi dưỡng, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng do Thanh tra Chính phủ cung cấp được đăng tải trên Website của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị biên soạn cho phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương và cung cấp cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị để phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng theo quy định.

4. Công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá việc triển khai thực hiện Đề án

Các cơ quan đơn vị được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ trong kế hoạch chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện và chỉ đạo, hướng dẫn điều phối hoạt động phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch.

Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, ngành, các huyện, thành phố là cơ quan tham mưu tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch tại cơ quan, đơn vị.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm, thời gian thực hiện

1.1. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và đơn vị có liên quan tiếp nhận, biên soạn, cấp phát các tài liệu do Thanh tra Chính phủ cung cấp.

- Phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng đối với lãnh đạo chủ chốt và cán bộ, công chức, viên chức làm công tác phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng thông qua các hình thức.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn một đơn vị cấp huyện để làm điểm.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

1.2. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật trong tỉnh.

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

- Tổ chức cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn tỉnh về pháp luật phòng, chống tham nhũng theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

1.3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tiếp tục đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi nội dung pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính, nói chuyện chuyên đề về trách nhiệm của nhà trường trong giáo dục đối với các cơ sở giáo dục, đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

1.4. Sở Văn hóa và Thể thao

- Tổ chức các cuộc thi sáng tác văn học, kịch bản sân khấu có nội dung, chủ đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức các hoạt động triển lãm, trưng bày tranh, ảnh cổ động, biếm họa có nội dung, chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thời gian thực hiện: Từ năm 2019 đến năm 2021.

1.5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền, các trang thông tin điện tử tổng hợp trên địa bàn tỉnh xây dựng các truyên trang, chuyên mục về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; tình hình và kết quả thực hiện phòng, chống tham nhũng của Trung ương và của tỉnh… cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin truyền thông và đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thanh cơ sở trên địa bàn tỉnh.

- Xuất bản tài liệu phòng, chống tham nhũng phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cho các cơ quan, báo chí, cơ quan thông tin tuyên truyền và hệ thống đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh.

- Xây dựng chuyên mục “Phòng, chống tham nhũng” trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở.

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

1.6. Báo Ninh Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Bình

- Xây dựng nội dung, hình thức các chương trình, chuyên trang, chuyên mục, tin, bài phát thanh, truyền hình có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tăng thời lượng, định kỳ mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền, phổ biến về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính trên hệ thống báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

- Quảng bá trên các trang báo, truyền hình các tranh, ảnh cổ động, khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho hội viên Hội Nhà báo Ninh Bình.

- Tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

1.7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội chủ trì phát động, tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc:

- Tổ chức các phong trào, cuộc vận động, các sinh hoạt chính trị - văn hóa có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các cuộc thi: tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính; sáng tác biếm họa, tranh, ảnh cổ động về đề tài phòng, chống tham nhũng; sáng tác, trình diễn tiểu phẩm nghệ thuật về phòng, chống tham nhũng; tuyên truyền viên giỏi về phòng, chống tham nhũng.

- Tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề về vai trò của xã hội trong phòng, chống tham nhũng; trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động phòng, chống tham nhũng.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, các tổ chức tự quản của nhân dân.

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

1.8. Hội Luật gia tỉnh

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho các Chi hội luật gia, Đoàn luật sư.

- Chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng, chống tham nhũng của các tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý.

- Tổ chức và chỉ đạo, hướng dẫn các chi hội luật gia, đoàn luật sư tổ chức bồi dưỡng cập nhật chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho luật gia, luật sư.

1.9. Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Hàng năm xây dựng kế hoạch tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đến cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

- Phối hợp tổ chức hoạt động thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua các hình thức: Bản tin, tranh cổ động, pa nô, áp phích…. có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

- Tổ chức các buổi nói chuyện báo cáo viên chuyên đề về phòng, chống tham nhũng và xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển; minh bạch, liêm chính và trách nhiệm giải trình trong hoạt động công vụ.

- Chỉ đạo đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã hàng tháng duy trì chuyên mục, bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung về phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo đức liêm chính.

Thực hiện thường xuyên, từ năm 2019 đến năm 2021.

10. Chế độ báo cáo

Các cơ quan, đơn vị định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này trong báo cáo công tác phòng chống tham nhũng gửi về UBND tỉnh qua Thanh tra tỉnh theo thời gian quy định.

2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện Kế hoạch từ ngân sách nhà nước theo dự toán hàng năm phân cấp của Luật ngân sách nhà nước; các cơ quan, tổ chức đơn vị thực hiện Đề án lập dự toán ngân sách, kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Thanh tra Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội Luật gia tỉnh;
- Lưu VT, VP7, VP10.
PH/02

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 115/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu115/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(30/09/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 115/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 115/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 115/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu115/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành20/09/2019
        Ngày hiệu lực20/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (30/09/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 115/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 115/KH-UBND 2019 phổ biến giáo dục pháp luật phòng chống tham nhũng tỉnh Ninh Bình

           • 20/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực