Văn bản khác 1159/KH-UBND

Kế hoạch 1159/KH-UBND thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020” do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1159/KH-UBND thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch


Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1159/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 03 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 2104/QĐ-TTG NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2012 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT “QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ CÔNG CHỨNG ĐẾN NĂM 2020”

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định s 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 và nhằm góp phần thực hiện các Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của Tỉnh ủy, Hội đng nhân tỉnh Lâm Đồng, chủ động đáp ứng các yêu cầu công chng của tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

2. Yêu cầu

- Đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh phát triển các tổ chức hành nghề công chng ở tất cả các huyện, thành phố, đáp ứng được nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân, tăng cường tính an toàn pháp lý, bảo đảm các hợp đồng, giao dịch liên quan hoặc có khả năng liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản được công chng. Việc phát triển các tổ chức công chứng đảm bảo đúng lộ trình và quy hoạch.

- Tăng cường xã hội hóa hoạt động công chứng theo yêu cầu cải cách tư pháp, đi đôi với tăng cường quản lý nhà nuớc đối với hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh để bảo đảm hoạt động công chứng đúng pháp luật, công chứng viên thực hiện việc xác nhận tính hợp pháp, tính xác thực của các hợp đồng giao dịch tạo ra những bảo đảm pháp lý, pháp luật, ngăn ngừa rủi ro, tranh chấp.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Giai đoạn 2013-2015

1.1. V công tác tuyên truyn

Tiếp tục quán triệt các nội dung của Luật Công chứng và các văn bản pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức về bản chất, vai trò, ý nghĩa của hoạt động công chứng đối với cải cách tư pháp, sự ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức, cá nhân về hoạt động công chứng.

Giao Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến Luật Công chứng và các quy định của pháp luật có liên quan đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thời gian thực hiện: 2013- 2015.

1.2. Xây dựng thể chế về quản lý hoạt động công chứng trên địa bàn

- Giao Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định về việc công chứng, chứng thực và chuyển giao thm quyền chng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bt động sản từ UBND xã, phường, thị trấn sang các tổ chức hành nghề công chứng.

- Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với UBND các huyện, thành phố hướng dẫn chuyển giao hoạt động chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ UBND xã, phường, thị trấn sang công chứng tại các địa bàn đã có tổ chức hành nghề công chứng được phép thành lập đảm bảo được yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2015

1.3. Phát triển tổ chức hành nghề công chứng

- Mỗi năm phát triển từ 2 đến 3 tổ chức hành nghề công chứng, cho đến năm 2015 có thêm 08 tổ chức hành nghề công chứng hoạt động trên địa bàn các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đơn Dương, Lạc Dương, Đạ Huoai.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015

1.4. Thành lập Hiệp hội Công chứng viên

- Tham mưu trình UBND tỉnh Quyết định thành lập Hiệp hội Công chứng viên, tạo điều kiện để tổ chức này có đủ năng lực tự quản giúp cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý các hoạt động công chứng trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu công chứng các hợp đồng, giao địch của tổ chức, cá nhân và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về chủ trương xã hội hóa hoạt động công chứng.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2014

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

1.5. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công chứng

Hàng năm có kế hoạch thường xuyên kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, t cáo, hướng dẫn, chấn chỉnh các hoạt động công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng theo đúng quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện: 2013-2015

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp.

1.6. Tổ chức sơ kết việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn, kiến nghị Bộ Tư pháp điều chỉnh quy hoạch phát triển tổ chức hành nghề công chứng cho phù hợp với điều kiện thực tế và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2015

- Cơ quan thực hiện: S Tư pháp, UBND các huyện, thành phố.

2. Giai đoạn 2016-2020

2.1. Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các văn bản quản lý nhà nước đối với hoạt động công chứng trên địa bàn; tham mưu sửa đổi Quyết định của UBND tỉnh vviệc giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản từ UBND các xã, phường, thị trn cho các tổ chức hành nghề công chứng cơ bản đáp ứng được nhu cầu công chứng các hợp đồng, giao dịch của tổ chức, cá nhân, tiến tới chuyn giao toàn bộ các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, cấp xã về các tổ chức hành nghề công chứng.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2020

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố.

2.2. Tham mưu trình UBND tỉnh Đán chuyển đổi mô hình tổ chức một số Phòng công chứng thành các Văn phòng công chứng hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần theo chủ trương xã hội hóa hoạt động công chng.

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2020

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính.

2.3. Tiếp tục phát triển tổ chức hành nghề công chứng

- Phát triển thêm 07 tổ chức hành nghề công chứng, bảo đảm tất cả các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đều có các tổ chức hành nghề công chứng (theo Quyết định số 2104/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ).

- Thời gian 2016 - 2017 phát triển thêm 04 tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc, huyện Đức Trọng, Di Linh.

- Thời gian 2018 - 2019 phát triển thêm 03 tổ chức hành nghề công chứng tại địa bàn huyện Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đam Rông.

2.4. Đề nghị Bộ Tư pháp điều chỉnh, bổ sung thêm các tổ chức hành nghề công chứng được thành lập tại huyện và thành phố có nhu cầu công chứng cao.

- Thời gian thực hiện 2016 - 2020

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu đề xuất với UBND tnh.

2.5. Tổng kết việc thực hiện Quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn theo quy hoạch phát triển các tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định s 2104/QĐ-TTg ngày 29/12/2012.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2020

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp tham mưu đề xuất với UBND tỉnh.

III. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện và đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề vướng mắc, phát sinh kịp thời báo cáo y ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TTTU, TT
HĐND tỉnh;
-
CT, các PCT UBND tnh
-
Các S Tư pháp, Nội vụ, Tài chính;
-
UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bo Lộc;
-
Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Nguyễn
Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1159/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1159/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/03/2013
Ngày hiệu lực12/03/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1159/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1159/KH-UBND thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1159/KH-UBND thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1159/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành12/03/2013
        Ngày hiệu lực12/03/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1159/KH-UBND thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1159/KH-UBND thực hiện Quyết định 2104/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch

           • 12/03/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/03/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực