Văn bản khác 116/KH-UBND

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 thực hiện quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 09 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐA CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 1822/QĐ-BCT ngày 25/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc ban hành Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp, UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành kế hoạch, cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu tổng quát

Triển khai thống nhất, đồng bộ công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đảm bảo môi trường hoạt động cho các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp chân chính; đồng thời, ngăn ngừa, hạn chế tối đa các biểu hiện tiêu cực thiệt hại về vật chất và tinh thần của người dân trước các hoạt động kinh doanh bất chính dựa trên phương thức bán hàng đa cấp.

2. Mục tiêu cụ thể

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi nhằm đảm bảo tính thống nhất trong hoạt động thực thi pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp và pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

- Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp và tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Chấp hành quy định pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp

a) Nhiệm vụ

- Thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp; kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

- Tham gia góp ý kiến để Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp nhằm đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Cạnh tranh, Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (viết tắt Nghị định số 40/2018/NĐ-CP); Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để đảm bảo tính khả thi của các quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP .

- Thường xuyên rà soát, đánh giá, phát hiện, tổng hợp những chồng chéo, bất cập trong quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp; rà soát văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh liên quan đến hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp, đảm bảo sự phù hợp, thống nhất với quy định tại Nghị định số 40/2018/NĐ-CP .

b) Tổ chức thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

2. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật kinh doanh theo phương thức bán hàng đa cấp

a) Nhiệm vụ

- Hướng dẫn, đôn đốc doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến lĩnh vực kinh doanh theo phương thức đa cấp kịp thời nắm bắt và tuân thủ các quy định của pháp luật;

- Nâng cao nhận thức của người dân về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp, tránh bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động bán hàng đa cấp bất chính.

- Tổ chức các hội thảo, hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp cho các đối tượng là cán bộ làm công tác quản lý, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh;

- Phổ biến pháp luật thông qua hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm;

- Hướng dẫn, phổ biến pháp luật trong quá trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; các hoạt động hỗ trợ pháp lý về pháp luật quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo đề xuất của doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan;

- Cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, truyền thông nhằm phổ biến kiến thức, pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp rộng rãi đến người dân;

- Tham gia các cuộc thi thiết kế hoặc phát hành các Video tuyên truyền về bán hàng đa cấp bất chính và đăng tải trên các kênh thông tin điện tử, mạng xã hội, các phương tiện truyền thông do Bộ Công Thương hoặc các cơ quan Trung ương phát động (nếu có);

- Cập nhật, đăng tải thường xuyên các thông tin về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, danh sách các doanh nghiệp đăng ký hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp tại địa phương, danh sách người tham gia bán hàng đa cấp cư trú tại địa phương trên các phương tiện truyền thông; trang tin thành phần của Sở Công Thương.

b) Tổ chức thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2020.

3. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp

a) Nhiệm vụ

- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp; thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

- Tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật cho cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước ở địa phương về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp;

- Cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, học hỏi kinh nghiệm trong công tác quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp khi có điều kiện;

- Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan chức năng như: Sở Công Thương, Công an tỉnh, các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố để kịp thời nắm bắt, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

b) Tổ chức thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường; UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp

a) Nhiệm vụ

- Ngăn ngừa tối đa, đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp;

- Nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

- Thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết đối với các doanh nghiệp có thực hiện hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành quy định pháp luật về hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp; phát hiện, xử lý kịp thời mọi hành vi vi phạm trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền;

- Rà soát, xây dựng, ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp;

- Tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát thị trường, các hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp tổ chức trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm của doanh nghiệp, người tham gia bán hàng đa cấp tại địa phương.

b) Tổ chức thực hiện:

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương;

- Cơ quan phối hợp: Công an tỉnh, các Sở: Y tế, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Quản lý thị trường, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp

a) Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả và tính minh bạch trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp

- Xây dựng và từng bước hoàn thiện chuyên mục quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên trang tin điện tử của Sở Công Thương;

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp.

b) Tổ chức thực hiện

- Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương;

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố;

- Thời gian thực hiện: Năm 2018-2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Công Thương

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch.

- Báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng - Bộ Công Thương và UBND tỉnh (định kỳ 06 tháng/lần vào trước ngày 28 của tháng 01 và tháng 7 hàng năm).

2. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

- Tích cực chủ động phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp; nhằm phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

3. Kinh phí thực hiện

- Sở Công Thương có trách nhiệm cân đối, bố trí, sắp xếp kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao công tác quản lý nhà nước trong hoạt động bán hàng theo phương thức đa cấp trong dự toán năm 2018 được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2018 đối với Sở Công Thương, Trong trường hợp không thể cân đối, sắp xếp trong năm 2018, vào thời điểm xây dựng dự toán, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp vào dự toán ngân sách năm 2019 để thực hiện Đề án nêu trên đạt hiệu quả.

- Hàng năm vào thời điểm lập dự toán, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp vào dự toán của đơn vị, gửi Sở Tài chính tham mưu, bố trí kinh phí để Sở Công Thương triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện thành phố kịp thời phản ánh về Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương (b/cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: PCVP, các phòng ngh/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KT ntha 520.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tăng Bính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu116/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/09/2018
Ngày hiệu lực05/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 thực hiện quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 thực hiện quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu116/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýNguyễn Tăng Bính
        Ngày ban hành05/09/2018
        Ngày hiệu lực05/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 thực hiện quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 116/KH-UBND 2018 thực hiện quản lý nhà nước về bán hàng đa cấp Quảng Ngãi

           • 05/09/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/09/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực