Văn bản khác 116/KH-UBND

Kế hoạch 116/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 116/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi tỉnh Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 116/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH

Thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành, trách nhiệm cụ thể của Sở, ngành và các tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp (sau đây gọi tắt là Luật) kịp thời, đồng bộ và có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Bảo đảm các nội dung công việc triển khai thi hành Luật phải cụ thể, rõ ràng, đúng chức năng, nhiệm vụ của từng Sở, ngành và cơ quan tổ chức có liên quan, đảm bảo chất lượng, tiết kiệm và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung Luật cho đội ngũ người làm giám định, đội ngũ quản lý công tác giám định tư pháp và đội ngũ người tiến hành tố tụng

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2020.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến giám định tư pháp; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với quy định của Luật

a) Thực hiện rà soát

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV năm 2020.

b) Kết quả thực hiện: Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Rà soát, củng cố đội ngũ cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo quy định của Luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 01 năm 2021.

4. Phân công đơn vị làm đầu mối trong việc quản lý chung công tác giám định tư pháp ở từng lĩnh vực giám định; đơn vị làm đầu mối tham mưu, thống kê về giám định tư pháp trong hoạt động tố tụng

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2020.

5. Tổ chức bồi dưỡng hoặc tập huấn về kiến thức pháp lý cho đội ngũ người làm giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh

a) Kiểm tra, thanh tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh; kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm về giám định tư pháp của các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

b) Kiểm tra tình hình tổ chức, hoạt động giám định ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ở lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành; các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cơ quan tiến hành tố tụng chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Giao Sở Tư pháp hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp kết quả báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT,VP7.
LQ_VP7_KHTP.2020

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Quang Ngọc

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 116/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu116/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/11/2020
Ngày hiệu lực17/11/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(21/11/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 116/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 116/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi tỉnh Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 116/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi tỉnh Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu116/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýPhạm Quang Ngọc
        Ngày ban hành17/11/2020
        Ngày hiệu lực17/11/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (21/11/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 116/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi tỉnh Ninh Bình

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 116/KH-UBND 2020 triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi tỉnh Ninh Bình

              • 17/11/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 17/11/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực