Văn bản khác 11679/KH-UBND

Kế hoạch 11679/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Quyết định 22/2018/QĐ-TTg về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 11679/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11679/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 31 tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2018/QĐ-TTG NGÀY 08/5/2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ XÂY DỰNG, THỰC HIỆN HƯƠNG ƯỚC, QUY ƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước;

Nhằm triển khai thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kịp thời, thống nhất và hiệu quả; Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (gọi tắt là hương ước, quy ước), với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg (sau đây viết tắt là Quyết định), bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước.

b) Xác định cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Quyết định trên địa bàn tỉnh.

c) Nâng cao nhận thức các ngành, các cấp và tại cơ sở về triển khai nội dung thực hiện hương ước, quy ước.

2. Yêu cầu

a) Xác định nội dung công việc phải gắn với trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động, tích cực của cơ quan quản lý nhà nước ở cấp tỉnh và địa phương; bảo đảm chất lượng và tiến độ hoàn thành công việc.

b) Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả và đồng bộ giữa các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và địa phương trong việc triển khai thi hành Quyết định.

c) Xây dựng lộ trình cụ thể để bảo đảm việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước được thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên địa bàn tỉnh.

d) Trong quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn khi thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định

a) Hình thức

- Tổ chức quán triệt, tập huấn các nội dung thực hiện hương ước, quy ước bằng các hình thức: Tổ chức tập huấn hàng năm cho các đối tượng liên quan; phối hợp với các cơ quan báo, đài tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến.

- Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Quyết định đến các tổ chức là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đối tượng có liên quan.

- Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của phong trào từng cấp.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp.

- Tổ chức giới thiệu, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện hương ước, quy ước bằng các hình thức phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương và từng đối tượng, địa bàn (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn, cập nhật kiến thức pháp luật mới theo kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật); hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định.

b) Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất trong việc thực hiện hương ước, quy ước

a) Ở cấp tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa

- Thời gian hoàn thành: Tháng 12 năm 2018 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

b) Ở địa phương

- Phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp Phòng Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các văn bản của Ủy ban nhân dân, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp liên quan đến hương ước, quy ước.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2018 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng hợp chung.

3. Xây dựng văn bản, tài liệu triển khai, hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước

a) Chuẩn bị nội dung, phối hợp xây dựng văn bản thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Thời gian hoàn thành: Quý IV/2018.

b) Biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Thời gian: Hàng năm.

4. Tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Tổ chức kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước vi phạm do có nội dung trái pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

Sở Tư pháp rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân đã ban hành về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước, đảm bảo phù hợp với quy định của Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg theo quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Thời gian: hàng năm.

b) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ, vận động xóa bỏ, không áp dụng phong tục, tập quán lạc hậu trong hương ước, quy ước nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, thị Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Thời gian: Hàng năm.

c) Triển khai hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ghi nhận các phong tục, tập quán tiến bộ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan và UBND các huyện, Long Khánh và thành phố Biên Hòa.

- Thời gian: Hàng năm

5. Phân công tổ chức, nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

a) Cấp tỉnh

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, ban, ngành liên quan.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2018.

b) Địa phương

- Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện chủ trì rà soát, báo cáo UBND cấp huyện ở địa phương.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 11 năm 2018.

6. Bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

- Cơ quan chủ trì bàn giao: Sở Tư pháp.

- Cơ quan tiếp nhận bàn giao: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian hoàn thành: Tháng 9 năm 2018.

III. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

a) Kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

b) Kinh phí xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do cộng đồng dân cư tự bảo đảm. Khuyến khích việc hỗ trợ, đóng góp kinh phí, điều kiện cần thiết khác trong xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

c) Các cơ quan, đơn vị theo nhiệm vụ được giao có trách nhiệm lập dự toán thực hiện hàng năm lồng ghép vào kinh phí chung của cơ quan, đơn vị mình trình UBND tỉnh phê duyệt.

d) Đối với các nhiệm vụ mới phát sinh trong năm 2018, cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh được giao chủ trì sớm lập dự toán gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND tỉnh phê duyệt.

2. Cấp huyện

UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao hàng năm xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách trình HĐND cùng cấp phê duyệt.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc việc triển khai Kế hoạch.

b) Tham mưu UBND tỉnh bổ sung chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về quy ước theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

c) Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch này; báo cáo, sơ kết, tổng kết chung về xây dựng, thực hiện quy ước.

d) Thống kê số liệu, lồng ghép hướng dẫn, sơ kết, tổng kết về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực văn hóa cơ sở.

đ) Lồng ghép hướng dẫn, sơ kết, tổng kết về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước với các hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực văn hóa dân tộc.

e) Tổ chức giới thiệu, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung thực hiện quy ước (thông qua lồng ghép chuyên đề trong các hội nghị, lớp tập huấn); hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Quyết định.

g) Biên soạn và phát hành tài liệu hướng dẫn thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

h) Tham mưu xây dựng văn bản thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

i) Tổ chức kiểm tra, kiến nghị việc xử lý hương ước, quy ước có nội dung trái pháp luật, xâm phạm quyền con người, quyền công dân.

k) Định kỳ tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, khen thưởng theo thẩm quyền và đề xuất UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh.

2. Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

a) Thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

b) Lồng ghép nội dung về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước vào nội dung Chương trình 1 và Chương trình 4 của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị thành viên để triển khai thực hiện.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh

Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nội dung của Quyết định đến các tổ chức là thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các đối tượng có liên quan.

4. Sở Tư pháp

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Sở Tư pháp cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Hướng dẫn Phòng Tư pháp các địa phương bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan cho Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện.

- Hướng dẫn Phòng Tư pháp phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện thẩm định các hương ước, quy ước trước khi trình UBND cấp huyện công nhận.

5. Sở Tài chính

Tùy theo điều kiện và khả năng cân đối của ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; đồng thời phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về kinh phí đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

6. Cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: Có trách nhiệm lập kế hoạch triển khai và dự toán kinh phí trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt triển khai.

7. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan: Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ được giao, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

8. Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Quyết định thông qua các bài viết chuyên đề, phóng sự, bản tin pháp luật phù hợp.

9. UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hoà

a) Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn theo kế hoạch của tỉnh.

b) Chỉ đạo Ban chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cùng cấp hướng dẫn, tổ chức lồng ghép nội dung tuyên truyền, phổ biến Quyết định vào các hoạt động của phong trào cấp huyện và cấp xã trên địa bàn.

c) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bố trí kinh phí hoạt động hàng năm việc triển khai hương ước, quy ước trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.

d) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến hương ước, quy ước trên địa bàn; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất.

đ) Tổ chức rà soát phân công tổ chức, nhân sự làm công tác tham mưu quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn cho phù hợp với nhiệm vụ mới.

e) Chỉ đạo công tác tiếp nhận bàn giao hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ Phòng Tư pháp cho Phòng Văn hóa - Thông tin cấp huyện

g) Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện hương ước, quy ước (theo Điều 13 Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ).

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; đề nghị các ban, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo hiệu quả./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT.UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo PT TDĐKXDĐSVH tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Báo Đồng Nai, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, TX LK, TP BH;
- Chánh, PVP Văn xã;
- Lưu: VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11679/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu11679/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/10/2018
Ngày hiệu lực31/10/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11679/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 11679/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 11679/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu11679/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành31/10/2018
        Ngày hiệu lực31/10/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 11679/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 11679/KH-UBND 2018 xây dựng thực hiện hương ước quy ước Đồng Nai

           • 31/10/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/10/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực