Văn bản khác 117/KH-UBND

Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Nội dung toàn văn Kế hoạch 117/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức giá xây dựng Lạng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/KH-UBND

Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN HOÀN THIỆN HỆ THỐNG ĐỊNH MỨC VÀ GIÁ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

Thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (Đề án), UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng (bao gồm định mức và giá dịch vụ đô thị) phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, tạo thị trường xây dựng minh bạch, cạnh tranh, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Nghiên cứu hoàn thiện các phương pháp xây dựng hệ thống định mức và giá xây dựng đặc thù, các định mức còn thiếu cần bổ sung trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với đặc điểm tự nhiên, điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh Lạng Sơn và phù hợp với nền kinh tế thị trường của Việt Nam và thông lệ quốc tế.

3. Bố trí ngân sách cho việc xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng đặc thù, định mức dịch vụ đô thị và xây dựng đơn giá xây dựng công trình, đơn giá dịch vụ đô thị trên địa bàn.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung và lộ trình thực hiện

- Kiểm tra, đánh giá, sửa đổi, hiệu chỉnh hệ thống định mức đã được công bố: Thời gian thực hiện rà soát xong trước ngày 20/8/2018;

- Xây dựng các định mức đặc thù và định mức dịch vụ đô thị cho các công tác mới chưa có trong hệ thống định mức hiện hành: Thời gian xây dựng định mức bổ sung (nếu có) xong trước ngày 15/10/2018;

- Thời gian hoàn thành báo cáo kết quả rà soát, bổ sung hệ thống định mức: Xong trước ngày 30/10/2018.

2. Giải pháp thực hiện

- Tổ chức rà soát hệ thống định mức đã được Bộ Xây dựng và các Bộ quản lý chuyên ngành công bố để kịp thời kiến nghị với các Bộ điều chỉnh, bổ sung;

- Tổ chức, phân giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn xây dựng chủ trì thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến xây dựng và quản lý định mức và giá xây dựng trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng thực hiện việc quản lý hệ thống định mức và giá xây dựng công trình đặc thù trên địa bàn tỉnh.

3. Kinh phí thực hiện: Ngân sách Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc rà soát, xây dựng bổ sung mới các bộ định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh về kết quả rà soát, xây dựng bổ sung hệ thống định mức theo Kế hoạch đã đề ra;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu trình UBND tỉnh hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh;

- Chủ trì cập nhật liên tục chế độ chính sách, giá cả vật liệu, điều kiện cung ứng vật liệu để đơn giá công trình xây dựng theo kịp với thay đổi của giá cả thị trường;

- Lập dự toán kinh phí chi tiết cho việc rà soát, xây dựng bổ sung mới các bộ định mức theo Kế hoạch đã đề ra để trình UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.

2. Sở Tài chính

- Nghiên cứu, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí nguồn vốn thực hiện xây dựng các Bộ đơn giá và Định mức xây dựng đặc thù, định mức dịch vụ đô thị theo Kế hoạch được phê duyệt;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định dự toán chi tiết xây dựng các Bộ đơn giá, các bộ định mức và hướng dẫn việc thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Các sở quản lý chuyên ngành và các đơn vị có liên quan

- Chủ động rà soát các tập định mức chuyên ngành và định mức chuyên ngành đặc thù chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng hoặc đã được công bố nhưng không phù hợp với biện pháp thi công mới, gửi số liệu về Sở Xây dựng để xem xét, tổng hợp. Phối hợp với Sở Xây dựng triển khai xây dựng và quản lý hệ thống định mức xây dựng chuyên ngành để thỏa thuận với Bộ Xây dựng;

- Phối hợp với Sở Xây dựng trong việc nghiên cứu, ban hành các cơ chế chính sách có liên quan đến quản lý định mức và giá xây dựng thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành.

4. UBND các huyện, thành phố

- Chủ động rà soát các tập định mức chưa có trong hệ thống định mức dự toán xây dựng hoặc đã được công bố nhưng không phù hợp với biện pháp thi công mới, gửi số liệu về Sở Xây dựng để xem xét, tổng hợp;

- Thường xuyên phối hợp với Sở Xây dựng trong việc cung cấp giá cả vật liệu, điều kiện cung ứng vật liệu để đơn giá công trình xây dựng theo kịp với thay đổi của giá cả thị trường.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (BC);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các sở: TC, CT, GTVT, NN&PTNT;
- UBND các huyện, TP;
- C, PVP UBND tỉnh,
các Phòng CV, TT TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (HVT).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lý Vinh Quang

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu117/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/2018
Ngày hiệu lực31/07/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 117/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức giá xây dựng Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 117/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức giá xây dựng Lạng Sơn
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu117/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lạng Sơn
        Người kýLý Vinh Quang
        Ngày ban hành31/07/2018
        Ngày hiệu lực31/07/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 tháng trước
        (08/01/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 117/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức giá xây dựng Lạng Sơn

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 117/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án hoàn thiện hệ thống định mức giá xây dựng Lạng Sơn

             • 31/07/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 31/07/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực