Văn bản khác 117/KH-UBND

Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 117/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/KH-UBND

Bạc Liêu, ngày 20 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT GIAI ĐOẠN 2019-2021” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Thực hiện Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021” (Viết tắt là Quyết định số 471/QĐ-TTg), Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Kế hoạch triển khai thực Quyết định số 471/QĐ-TTg với những nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội, góp phần tạo chuyển biến căn bản, toàn diện trong ý thức tuân thủ, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân.

- Nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ làm công tác quản lý Nhà nước về PBGDPL, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện các hoạt động PBGDPL.

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia, triển khai các hoạt động PBGDPL rộng rãi, hiệu quả; đa dạng hóa các hình thức, biện pháp PBGDPL; nâng cao chất lượng hoạt động quản lý công tác này đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

- Triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và các hoạt động PBGDPL, Hoàn thành các mục tiêu cụ thể được đề ra tại Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Yêu cầu

- Tiếp tục thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới công tác PBGDPL, trong đó xác định tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với xây dựng Chính phủ điện tử là giải pháp đột phá để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

- Khai thác triệt để thế mạnh của công nghệ thông tin, cải thiện điều kiện tiếp cận thông tin về pháp luật, giúp người dân và xã hội sử dụng, khai thác một cách thuận lợi hệ thống thông tin pháp luật được số hóa; kết nối, chia sẻ thông tin trong PBGDPL, bảo đảm tính chính xác, đầy đủ, thiết thực, kịp thời, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

- Kế thừa thành quả đạt được trong thời gian qua, khắc phục hạn chế, tồn tại của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công lác PBGDPL hiện nay; tiếp thu chọn lọc kinh nghiệm trên một số lĩnh vực và của các nước; bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi, tiết kiệm, hiệu quả và phát huy mọi nguồn lực của xã hội.

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Phối hợp cung cấp, tích hợp thông tin, số liệu PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL theo Quy chế cập nhật, quản lý, vận hành về truy cập cơ sở dữ liệu PBGDPL của Bộ Tư Pháp

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung và sản phẩm: Theo quy định tại Mục I, Phần III của Quyết định số 471/QĐ-TTg

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

2. Xây dựng, quản lý, khai thác, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh kết nối, chia sẻ với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp

- Về vị trí: Thiết lập vị trí thống nhất của Trang thông tin điện tử PBGDPL ở giữa giao diện trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và kết nối, chia sẻ thông tin với Cổng thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp.

- Về kỹ thuật: Trang thông tin điện tử PBGDPL đặt trong Cổng thông tin điện tử của tỉnh phải bảo đảm hoạt động thường xuyên, liên tục; thông tin về pháp luật, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL chuyên ngành được cập nhật chủ động, đầy đủ, kịp thời; thực hiện chuẩn hóa cấu trúc dữ liệu điện tử PBGDPL và trao đổi, đồng bộ dữ liệu từ Cổng thông tin điện tử PBGDPL của cả nước, cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử PBGDPL của Trang thông tin điện tử PBGDPL phải thống nhất với chuẩn cấu trúc dữ liệu thông tin điện tử PBGDPL của Bộ Tư pháp.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung và sản phẩm: Theo quy định tại Mục 2, Phần III của Quyết định số 471/QĐ-TTg

- Thời gian thực hiện:

+ Năm 2019: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính hoàn thành thủ tục, dự toán kinh phí để chuẩn bị xây dựng trang Thông tin điện tử PBGDPL.

+ Năm 2020: Thực hiện xây dựng, vận hành, khai thác và sử dụng Trang thông tin điện tử PBGDPL.

+ Những năm tiếp theo: Cập nhật thông tin, duy trì hoạt động ổn định, bền vững trong các năm tiếp theo.

3. Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL1 để đăng tải, cập nhật trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử PBGDPL

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp thực hiện nhiệm vụ nêu trên; đồng thời, chủ động biên soạn tài liệu PBGDPL phù hợp với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước để đăng tải và cập nhật trên Trang thông tin điện tử PBGDPL.

- Nội dung và sản phẩm: Theo quy định tại Mục 3, Phần III của Quyết định số 471/QĐ-TTg

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

4. Cập nhật, quản lý, xây dựng Tủ sách pháp luật điện tử quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung và sản phẩm: Theo quy định tại Mục 4, Phần III của Quyết định số 471/QĐ-TTg

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 và những năm tiếp theo.

5. Đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở

- Triển khai PBGDPL qua ứng dụng mạng xã hội, công nghệ viễn thông, thông tin như facebook, zalo, youtube, twitter và các mạng xã hội khác...; thực hiện PBGDPL thông qua các diễn đàn giao lưu trực tuyến về chính sách pháp luật; xây dựng phần mềm ứng dụng PBGDPL trên điện thoại (hỏi đáp pháp luật, tin nhắn...) phục vụ nhu cầu tìm hiểu pháp luật của cán bộ và Nhân dân.

- Xây dựng, khai thác, sử dụng có hiệu quả kênh truyền hình pháp luật trực tuyến; kết nối, tăng cường sự tương tác với các tin, bài PBGDPL phát trên sóng phát thanh, truyền hình tỉnh và mạng lưới thông tin cơ sở để cung cấp thông tin chính thống, có bản quyền dịch vụ, kịp thời, linh hoạt và đa dạng.

- Sản phẩm: Theo quy định tại Mục 5, Phần III của Quyết định số 471/QĐ-TTg

- Cơ quan chủ trì: Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

6. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tin học cho đội ngũ làm công tác PBGDPL

Chuẩn hóa nội dung chương trình, tài liệu; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL cho đội ngũ làm công tác PBGDPL, nhất là đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tăng cường tổ chức bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến trên môi trường mạng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Nội dung và sản phẩm: Theo quy định tại Mục 6, Phần III của Quyết định số 471/QĐ-TTg

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

III. GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Giải pháp về nguồn lực, tài chính

Rà soát, củng cố, kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ làm công tác PBGDPL; huy động đội ngũ chuyên gia công nghệ thông tin tham gia PBGDPL. Khuyến khích, huy động cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân, các luật sư, luật gia, chuyên gia... tham gia tư vấn, giải đáp pháp luật, trao đổi, thảo luận, bình luận, phổ biến, giảng dạy pháp luật trực tuyến; xây dựng, vận hành hệ thống ứng dụng tư vấn pháp luật trực tuyến theo phương thức xã hội hóa.

Sử dụng hiệu quả nguồn ngân sách hằng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương; khuyến khích nguồn kinh phí huy động hợp pháp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

2. Giải pháp về kỹ thuật

Xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; xây dựng nền tảng cơ sở dữ liệu lớn, ứng dụng hệ thống trả lời tự động trong tổ chức, quản lý, khai thác; phát huy cơ sở dữ liệu PBGDPL; tăng cường bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin trên môi trường mạng, ứng dụng các công nghệ mới nhất với các phân hệ cụ thể, tích hợp mạng xã hội để tạo lập kênh thông tin điện tử PBGDPL chính thống trên toàn quốc. Xây dựng Trang thông tin điện tử PBGDPL theo công nghệ hiện đại, thiết thực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử; tích hợp các loại thông tin đa phương tiện, các phần mềm, ứng dụng hỗ trợ công tác PBGDPL.

3. Giải pháp về truyền thông

Tổ chức quán triệt, phổ biến, truyền thông để nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu phải tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; xây dựng, củng cố và hình thành thói quen chủ động, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật trên internet; giúp cán bộ, Nhân dân khai thác, sử dụng công nghệ thông tin để tiếp cận pháp luật.

4. Giải pháp về thể chế

Tiếp tục rà soát, nghiên cứu để hoàn thiện thể chế, chính sách về PBGDPL; xác định và phân công rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác PBGDPL; thường xuyên hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện, thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả; kịp thời khen thưởng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân tích cực thực hiện Đề án.

5. Giải pháp khác

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong PBGDPL; đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội lĩnh vực công nghệ thông tin. Khảo sát, đánh giá hiệu quả, tác động từ ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL để có giải pháp điều chỉnh, bổ sung kịp thời; xây dựng, nhân rộng mô hình hay, cách làm hiệu quả, đề xuất giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin mới để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm thực hiện

a) Sở Tư pháp

- Chủ trì, hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kim sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch thực hiện xây dựng, vận hành quản lý, khai thác Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

- Dự trù nguồn kinh phí để triển khai thực hiện xây dựng, vận hành, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử PBGDPL.

- Kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả, đánh giá, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp kết quả thực hiện Kế hoạch (lồng ghép trong báo cáo kết quả công tác PBGDPL).

b) Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp triển khai xây dựng, duy trì, quản lý, khai thác và vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh: đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực công nghệ thông tin phục vụ việc duy trì, vận hành Trang thông tin điện tử PBGDPL hoặc chuyên mục PBGDPL trên Cổng hoặc Trang thông tin điện tử của các Sở, Ban, Ngành tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ quy định trong Kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tham mưu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thường xuyên để thực hiện Kế hoạch này theo yêu cầu, phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng cân đối ngân sách tỉnh.

d) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

Căn cứ vào nội dung của Đề án ban hành kèm theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 26/4/2019 và Kế hoạch này, trên cơ sở điều kiện thực tế của ngành, đơn vị để cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trung hạn và hàng năm; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và bố trí kinh phí để thực hiện.

đ) Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch này.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và bố trí kinh phí để thực hiện.

e) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Trên cơ sở Kế hoạch này và điều kiện, tình hình thực tế ở địa phương có trách nhiệm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL và thực hiện các nhiệm vụ của Kế hoạch này.

- Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương thiết lập, vận hành chuyên mục PBGDPL trên Cổng hoặc Trang điện tử thuộc phạm vi lý để thực hiện hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Bố trí nhân lực, nguồn tài chính từ kinh phí được giao; có giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể, thường xuyên theo dõi, kịp thời chỉ đạo; lãnh đạo giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện

- Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác.

- Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung công việc được phân công trong Kế hoạch và yêu cầu của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL có trách nhiệm xây dựng dự toán và bố trí kinh phí hằng năm để thực hiện Đề án.

- Khuyến khích nguồn kinh phí huy động hợp pháp từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tăng cường sử dụng nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, kế hoạch, đề án liên quan đã được phê duyệt và các nguồn hợp pháp khác để thực hiện nhiệm vụ. Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ của Kế hoạch theo hình thức thuê dịch vụ công nghệ thông tin, giao nhiệm vụ, hình thức đặt hàng tùy theo từng nhiệm vụ cụ thể.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Các Sở, Ban, Ngành tỉnh; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) chậm nhất đến ngày 15/5 (tổng hợp trong báo cáo 06 tháng công tác PBGDPL)trước ngày 15/11 (tổng hợp trong báo cáo năm công tác PBGDPL) hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Tư pháp.

Trong quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án tại Kế hoạch này, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, xử lý kịp thời./.

 


Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; Để báo cáo
- Bộ Tư pháp; Để báo cáo
- Cục công tác phía Nam của BTP; Để báo cáo
- TT. Tỉnh ủy, TT- HĐND tỉnh; Để báo cáo
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các CQ, đơn vị, địa phương tại Mục IV;
- Cổng TTĐT tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NC (T).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Thị Sang

 1 Bao gồm các tài liệu như: Các văn bản pháp luật mới ban hành và đề cương giới thiệu văn bản pháp luật mới; sách, cẩm nang, tờ gấp, câu chuyện pháp luật; tiểu phẩm luật, video, các bài giảng điện tử PBGDPL; các tài liệu, chương trình, ấn phẩm khác,...

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu117/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2019
Ngày hiệu lực20/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 117/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 117/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu117/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bạc Liêu
        Người kýLâm Thị Sang
        Ngày ban hành20/09/2019
        Ngày hiệu lực20/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 117/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 117/KH-UBND 2019 ứng dụng công nghệ phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu

           • 20/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực