Văn bản khác 117/KH-UBND

Kế hoạch 117/KH-UBND thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 117/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Thành phố Hà Nội 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 117/KH-UBND

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THU THẬP, LƯU TRỮ TỔNG HỢP THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH ngày 24/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thu thập, lưu trữ, tng hợp thông tin thị trường lao động; UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2016 trên địa bàn Thành phố, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng lao động, việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ trên địa bàn Thành phố, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của Cung lao động (sau đây gọi tắt là thông tin Cung lao động).

- Thu thập thông tin về thực trạng lao động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có sử dụng lao động theo nghề và trình độ đào tạo; nhu cầu tuyển lao động, làm cơ sở để xác định hướng đào tạo và bố trí hợp lý nguồn nhân lực (sau đây gọi tắt là thông tin Cầu lao động).

2. Yêu cầu

- Thông tin được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật thông tin vào Sổ ghi chép thông tin phần cung và phần cầu lao động (Sau đây gọi là sổ ghi chép). Việc ghi chép thông tin cung, cầu lao động phải đảm bảo tính khách quan, trung thực, đúng sự thật, không điền thông tin sai lệch hoặc không đảm bảo độ chính xác vào sổ ghi chép.

- Thông tin thu thập được xác định đúng và thống kê đầy đủ, kịp thời số người bước vào - ra khỏi tuổi lao động, số người trong tuổi lao động và biến động về lao động, tình trạng việc làm, thất nghiệp trong các hộ gia đình, cũng như sự biến động tăng giảm lao động theo trình độ và lĩnh vực giáo dục - đào tạo trong các doanh nghiệp, tổ chức.

- ng dụng công nghệ thông tin trong xử lý số liệu.

II. CÔNG TÁC GHI CHÉP, CẬP NHẬT THÔNG TIN BIẾN ĐỘNG VỀ CUNG, CẦU LAO ĐỘNG, THU THẬP THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM VÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI

1. Thu thập, ghi chép cập nhật thông tin về Cung lao động

a) Đối tượng thu thập thông tin về Cung lao động là người lao động.

b) Nội dung thu thập:

- Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, dân tộc.

- Trình độ giáo dục phổ thông.

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục - đào tạo.

- Đang tham gia hoạt động kinh tế.

+ Đối với người có việc làm thu thập các thông tin về vị thế việc làm, công việc đang làm, nơi làm việc, loại hình kinh tế.

+ Đối với người thất nghiệp thu thập các thông tin đã từng làm việc hoặc chưa bao giờ làm việc, thời gian thất nghiệp.

- Không hoạt động kinh tế theo lý do.

c) Thời điểm, thời gian thu thập:

- Thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7 hàng năm.

- Thời gian thu thập thông tin từ 01/7 đến 30/7.

d) Phương thức thực hiện:

- UBND cấp xã tổ chức thực hiện những việc sau:

+ Thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thôn, tổ dân phố và tương đương vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cung lao động.

+ Nhận và bàn giao sổ Cung lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cung lao động theo kế hoạch của Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

- UBND quận, huyện, thị xã chỉ đạo, hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố tổ chức thực hiện những việc sau:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin Cung lao động trên địa bàn Thành phố.

+ Hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã để chỉ đạo UBND cấp xã tổ chức thu thập thông tin của người lao động.

+ Tổ chức nhập và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của địa phương.

+ Chuyển tải dữ liệu Cung lao động của thành phố Hà Nội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 hằng năm.

2. Thu thập, ghi chép và cập nhật thông tin biến động về phần cầu lao động

a) Đi tượng thu thập thông tin về cầu lao động là người sử dụng lao động.

b) Nội dung thu thập:

- Thông tin định danh gồm tên, địa chỉ, loại hình và mã số doanh nghiệp của người sử dụng lao động.

- Ngành, nghề kinh doanh chính.

- Tiền lương.

- Số lượng lao động đang làm việc theo giới tính, loại lao động, hợp đồng lao động, vị trí việc làm, trình độ giáo dục phổ thông, trình độ chuyên môn kỹ thuật.

- Số lao động có nhu cầu tuyển theo trình độ chuyên môn kỹ thuật.

c) Thời điểm, thời gian thu thập: thời điểm thu thập thông tin là ngày 01/7 hàng năm; thời gian thu thập thông tin từ ngày 01/7 đến ngày 30/7.

d) Phương thức thực hiện:

- UBND cấp quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (điều tra các doanh nghiệp thuộc Khu Công nghệ cao Hòa Lạc), Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội (điều tra các doanh nghiệp thuộc các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội) tổ chức thực hiện nhng việc sau:

+ Ghi chép thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa bàn quản lý vào sổ ghi chép thông tin thị trường lao động - phần Cầu lao động.

+ Nhận và bàn giao sổ Cầu lao động phục vụ việc thu thập, nhập thông tin Cầu lao động theo đúng kế hoạch.

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu UBND Thành phố tổ chức thực hiện những việc sau:

+ Xây dựng kế hoạch tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin cầu lao động trên địa bàn Thành phố năm 2016.

+ Hướng dẫn UBND cấp huyện tổ chức thu thập thông tin của người sử dụng lao động.

+ Giao 02 Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức nhập tin và quản lý thông tin ban đầu, thông tin biến động của người sử dụng lao động vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động của Thành phố.

+ Chuyển tải dữ liệu Cầu lao động của thành phố Hà Nội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội từ ngày 01/9 đến ngày 30/9 hằng năm.

3. Thu thập thông tin về người lao động là công dân nước ngoài làm vic ti Vit Nam

a) Đối tượng thu thập thông tin về người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 27/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Nội dung thu thập:

- Thông tin cá nhân gồm họ và tên, quốc tịch, ngày tháng năm sinh, giới tính, hộ chiếu.

- Giấy phép lao động.

- Việc làm đang làm gồm các thông tin về vị trí việc làm, mức lương trung bình.

c) Thời gian thu thập, phương thức thực hiện:

Thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu để thu thập thực hiện theo quy định pháp luật về quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

4. Thu thập thông tin về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

a) Đối tượng thu thập thông tin là người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo quy định tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

b) Nội dung thu thập:

- Nhân khẩu học gồm các thông tin về họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quê quán, hộ chiếu.

- Việc làm tại nước ngoài gồm các thông tin về thời hạn hợp đồng, thời gian xuất cảnh, ngành nghề, địa chỉ làm việc.

- Thời gian về nước, nguyên nhân.

c) Thời gian thu thập, phương thức thực hiện:

Thời gian thu thập, phương thức thực hiện, biểu mẫu thu thập thực hiện theo quy định của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các văn bản hướng dẫn.

III. LỰC LƯỢNG ĐIỀU TRA

1. Điều tra viên

- Về phần Cung lao động: Điều tra viên bao gồm đội ngũ cán bộ phụ trách công tác văn hóa - xã hội, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Về phần Cầu lao động: Điều tra viên là người có chuyên môn và kinh nghiệm tham gia các cuộc điều tra, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác và có khả năng vận động quần chúng, được huấn luyện về nghiệp vụ điều tra. Lực lượng điều tra viên gồm: cán bộ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và lực lượng liên quan (các đơn vị chủ động lựa chọn lực lượng điều tra viên đáp ứng được yêu cầu của công việc).

2. Giám sát viên

- Lực lượng giám sát viên là cán bộ Phòng Chính sách lao động việc làm - Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Là người có nghiệp vụ, kinh nghiệm tham gia giám sát, có trách nhiệm đối với chất lượng điều tra của các điều tra viên thuộc địa bàn được phân công giao trách nhiệm giám sát.

- Giám sát quá trình ghi phiếu tại các địa bàn được phân công phụ trách, hướng dẫn, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình điều tra tại địa bàn.

3. Lực lượng nhập tin vào phần mềm

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội chủ động chọn lực lượng nhập tin nhằm đảm bảo chất lượng, độ chính xác nhập tin trên phiếu và tiến độ theo kế hoạch.

IV. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI CẬP NHẬT THÔNG TIN BIẾN ĐỘNG (CUNG LAO ĐỘNG, CẦU LAO ĐỘNG)

- Tháng 5 năm 2016: Lập dự toán phân bổ kinh phí, xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2016; chuẩn bị các tài liệu nghiệp vụ, sổ ghi chép phục vụ điều tra tại địa bàn.

- Tháng 6 năm 2016: Tổ chức hội nghị tập huấn triển khai Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn Thành phố năm 2016. UBND các quận, huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức tập huấn nghiệp vụ điều tra viên, chọn cử lực lượng điều tra viên triển khai thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2016. Ký kết hợp đồng công việc giữa Sở Lao động Thương binh và Xã hội với Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã.

- Tháng 7 năm 2016: Các quận, huyện, thị xã, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội triển khai thu thập, tổng hợp thông tin thị trường lao động trên địa bàn quản lý. Tổng hợp biểu cập nhật thông tin thay đổi phần Cung - Cầu lao động, kiểm tra, rà soát và bàn giao về Sở Lao động Thương binh và Xã hội (qua 02 Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở).

UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội có nhiệm vụ tổ chức cập nhật thông tin của các hộ gia đình, các doanh nghiệp trên địa bàn quản lý và tổng hợp phiếu cập nhật thông tin theo đúng tiến độ của kế hoạch đề ra, phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội (thông qua 02 Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở) bàn giao phiếu, nhập tin và các thông tin liên quan.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội giao 02 Trung tâm Dịch vụ việc làm theo dõi, đôn đốc về tiến độ điều tra, tiến độ bàn giao phiếu cũng như các công việc liên quan đến ghi chép, cập nhật Cung - Cầu lao động.

- Tháng 8 năm 2016: Nhận bàn giao, tổ chức nhập tin và tổng hợp thông tin biến động Cung - Cầu lao động trên địa bàn Thành phố, nhập tin theo hình thức cuốn chiếu.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thực hiện nhận bàn giao kết quả thu thập, cập nhật biến động thông tin từ các Phòng Lao động Thương binh và Xã hội quận, huyện, thị xã, Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội triển khai công tác nhập tin Cung - Cầu vào phần mềm đúng tiến độ, làm thủ tục thanh quyết toán kinh phí theo hợp đồng.

- Tháng 9 năm 2016: Chuyển tải dữ liệu Cung lao động của thành phố Hà Nội vào hệ thống Cơ sở dữ liệu thị trường lao động Quốc gia theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Sau khi nghiệm thu biểu tổng hợp biến động (phần Cung lao động) phiếu cập nhật, điều tra doanh nghiệp (phần Cu lao động), căn cứ chất lượng điu tra, giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức phúc tra nếu cn thiết.

V. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan trình UBND Thành phố phê duyệt kế hoạch, kinh phí thực hiện việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ ghi chép thông tin thị trường lao động cho đội ngũ cán bộ nguồn của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội; Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã và 02 Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở; In n phiếu kết quả Cầu lao động năm 2015 và phát cho đơn vị thực hiện ghi chép biến động năm 2016.

- Hướng dẫn, đôn đốc UBND các quận, huyện, thị xã, đơn vị liên quan về nghiệp vụ ghi chép và tổng hợp báo cáo biến động cung, cu lao động năm 2016 trên địa bàn Thành phố đảm bảo đúng tiến độ quy định.

- Kiểm tra, giám sát việc ghi Sổ ghi chép, tổ chức theo dõi quá trình cập nhật, xử lý thông tin tại các quận, huyện, thị xã, Trung tâm Dịch vụ việc làm.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp, báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ việc làm số 2 Hà Nội theo dõi tiến độ, tháo gỡ khó khăn, hướng dẫn trong quá trình trin khai công tác tập huấn, ghi chép biến động; tiếp nhận, kiểm tra rà soát Biu cập nhật thông tin thay đổi của UBND các quận, huyện, thị xã; nhập tin vào phn mềm, tổng hợp và chuyển dữ liệu của thành phố Hà Nội theo quy định của Cục Việc làm - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội

- Hướng dẫn các điều tra viên thực hiện các nhiệm vụ quy định, quản lý sCầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát và đôn đốc điều tra viên về việc triển khai cập nhật thông tin biến động của doanh nghiệp. Chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng và số lượng điều tra đảm bảo theo yêu cầu, tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ liên quan tham mưu, chủ động xây dựng Kế hoạch thu thập, lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động năm 2016 thuộc khu vực quản lý.

3. UBND các quận, huyện, thị xã

- Hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện các nhiệm vụ theo quy định được phân công.

- Quản lý sổ Cầu lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Có trách nhiệm tổng hợp biểu biến động phần Cung lao động của các xã, phường, thị trấn và bàn giao đúng tiến độ về 02 Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

4. UBND các phường, xã, thị trấn

- Quản lý sổ Cung lao động và tổ chức thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin Cung lao động; tổng hợp và báo cáo thông tin thị trường lao động theo quy định, báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lập dự toán, phân bổ kinh phí cho Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã và ký hợp đng công việc đtổ chức thu thập và xử lý thông tin biến động Cung - Cu lao động năm 2016 từ nguồn ngân sách Thành phố cấp.

- Kinh phí nhập tin và công việc liên quan của 02 Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện theo dự toán được giao năm 2016.

Ngoài kinh phí hỗ trợ ở trên, đề nghị UBND các qun, huyện, thị xã bố trí bổ sung kinh phí địa phương để triển khai có hiệu quả công tác thu thập, xử lý thông tin Cung - Cầu 2016.

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc phản ánh kịp thời gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp, đề xuất, báo cáo UBND Thành phố xem xét giải quyết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Đồng chí Bí thư Thành ủy;
- Bộ LĐTB&XH;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch UBND Thành phố: Ngô Văn Quý, Nguyễn Doãn Toản;
- Các Sở, ban, ngành liên quan;
- UBND quận, huyện, thị xã;
- BQL Khu công nghệ cao Hòa Lạc;
- Ban Quản lý các KCN và CX Hà Nội;
- VPUB: CVP, PCVP (N.N.Kỳ, N.N.Sơn), các Phòng VX, TKBT, KT, TH;

- Lưu: VT, VX(Tue).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Văn Quý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 117/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu117/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/06/2016
Ngày hiệu lực20/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 117/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 117/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Thành phố Hà Nội 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 117/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Thành phố Hà Nội 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu117/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNgô Văn Quý
        Ngày ban hành20/06/2016
        Ngày hiệu lực20/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 117/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Thành phố Hà Nội 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 117/KH-UBND thu thập lưu trữ tổng hợp thông tin thị trường lao động Thành phố Hà Nội 2016

           • 20/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực