Văn bản khác 11715/KH-TCHQ

Kế hoạch 11715/KH-TCHQ năm 2016 thực hiện Kế hoạch 05-KH/BCSĐ do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 11715/KH-TCHQ thực hiện kế hoạch 05-KH/BCSĐ 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11715/KH-TCHQ

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 05-KH/BCSĐ CỦA BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ TÀI CHÍNH

Ngày 29 tháng 11 năm 2016, Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính đã có Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ triển khai thực hiện kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương chuyên đề công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực thuế, hải quan (thông báo Kết luận số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016).

Đtriển khai kế hoạch của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng bộ Bộ Tài chính và các nội dung được nêu dưới đây:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Triển khai thực hiện đúng, đầy đủ và hiệu quả những nội dung kết luận, kiến nghị tại Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, khắc phục những tồn tại, hạn chế và xử lý những vi phạm trong công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng trong lĩnh vực hải quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trong toàn ngành.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng hải quan các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng; kịp thời pt hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh hành vi tham nhũng, tăng cường kỷ cương pháp luật.

2. Yêu cầu

- Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc hải quan các cấp, đề cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời các nội dung kết luận, kiến nghị trong Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra; tích cực trao đổi thông tin, phối hợp giữa các đơn vị để triển khai thực hiện kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đạt hiệu quả.

- Xác định rõ trách nhiệm của các cán bộ, công chức có liên quan đến khuyết điểm, vi phạm được trong Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính, để có biện pháp xử đúng quy định.

II. NỘI DUNG VÀ NHIỆM VỤ

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Hải quan, người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng hải quan các cấp, có trách nhiệm trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác phòng chống tham nhũng tại cơ quan, đơn vị mình; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về phòng chống tham nhũng; các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan và của cấp ủy chính quyền địa phương về công tác phòng chống tham nhũng.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, bố trí thời gian thỏa đáng để lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức về công tác phòng chống tham nhũng; thực hiện đầy đủ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng theo quy định và theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

3. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực hải quan, đảm bảo đúng tiến độ, đầy đủ, rõ ràng nhằm hạn chế việc lợi dụng những kẽ hở của cơ chế, chính sách, làm thất thu ngân sách nhà nước; khắc phục ngay tình trạng ban hành văn bản hướng dẫn, giải thích chưa đúng văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao chất lượng và công khai, minh bạch công tác hướng dẫn, giải thích, trả lời phản ánh, kiến nghị về chính sách, chế độ của cơ quan hải quan các cấp; phân công, phân cấp, cụ thể, rõ ràng đhướng dẫn, giải thích về chế độ, chính sách.

4. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính và hiện đại hóa trong lĩnh vực hải quan; tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình, thủ tục quản lý và hệ thống khai báo hải quan; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quản lý hải quan.

5. Rà soát lại, có phương án cụ thể để bố trí người đứng đầu cơ quan hải quan cấp tỉnh, thành phố theo đúng Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thực hiện công tác luân phiên, luân chuyển vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/7/2007 của Chính phủ; đẩy nhanh việc kiện toàn chức danh cán bộ chủ chốt tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

6. Xử lý nghiêm, đúng quy định đối với một số trường hợp của tập thể, cá nhân công chức hải quan có khuyết điểm, vi phạm; thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm điểm trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm. Đối với những đối tượng người nộp thuế và cả cán bộ hải quan vi phạm pháp luật về hải quan, phải xem xét, đánh giá mức độ vi phạm để chuyển sang các cơ quan điều tra để xử lý hình sự khi có đủ căn cứ.

Thực hiện xử lý trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình trực tiếp lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định của Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, Nghđịnh số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ; tăng cường công tác phối hợp giữa cơ quan hải quan với các cơ quan công an trong xử lý hành vi vi phạm, tham nhũng để có biện pháp xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài.

7. Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập; phải xác minh, làm rõ, xử lý kịp thời đối với những cán bộ, công chức có hành vi liên quan đến tham nhũng, tiêu cực. Hàng năm phải rà soát, lập đầy đủ danh sách cán bộ, công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường quản lý, giáo dục cán bộ, công chức, có cơ chế kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm; kịp thời uốn nắn, khắc phục tình trạng một scán bộ công chức hải quan vi phạm quy trình nghiệp vụ, quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp phải xử lý kỷ luật nghiêm minh.

8. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; thực hiện mua sắm trang thiết bị, xây dựng trụ sở làm việc theo đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

9. Tăng cường công tác quản lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phải thực hiện đúng quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo được ban hành; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra nội bộ để kịp thời tự phát hiện hành vi tham nhũng trong nội bộ.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Việc triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 150-TB/UBKTTW ngày 02/11/2016 của UBKTTW và Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng của các cấp ủy đảng, của ngành Hải quan trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Do vậy, Tổng cục yêu cầu các đơn vị triển khai nghiêm túc, toàn diện các nội dung kế hoạch này theo chức năng nhiệm vụ được giao, đồng thời cần chủ động, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2016.

2. Các đơn vị: Cục Giám sát quản lý, Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Thuế xuất nhập khẩu, Vụ Pháp chế, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thanh tra - kiểm tra tiến hành kiểm điểm, triển khai các nhiệm vụ được giao được nêu tại:

- Phụ lục 1 Một số đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hai quan thực hiện chưa đầy đủ một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng và chức năng, nhiệm vụ được giao (kèm theo Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02 tháng 11 năm 2016), Phụ lục 1 Một số đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan thực hiện chưa đầy đủ một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng và chức năng nhiệm vụ được giao (kèm theo Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính).

- Phụ lục 2 Một số bất cập, sơ hở, thiếu thống nhất, đồng bộ trong lĩnh vực hải quan (kèm theo Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02 tháng 11 năm 2016), Phụ lục 2 Một số bất cập, sơ hở, thiếu thống nhất, đồng bộ trong lĩnh vực hải quan (kèm theo Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính).

- Phụ lục 5 Đề nghị xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm (kèm theo Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02 tháng 11 năm 2016), Phụ lục 5 Đề nghị xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm (kèm theo Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính).

Các đơn vị nêu trên lập kế hoạch tiến hành kiểm điểm và báo cáo Tổng cục để chỉ đạo. Thành phần tham gia kiểm điểm gồm toàn thể cán bộ công chức trong đơn vị, riêng đối với Cục Điều tra chống buôn lậu thành phần tham gia từ cấp phó trưởng phòng và tương đương trở lên, đại diện đảng ủy, công đoàn, đoàn thanh niên.

3. Các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố: Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, Quảng Trị, Đà Nng, Khánh Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang căn cứ Phụ lục 5 Đnghị xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm (kèm theo Thông báo số 150-TB/UBKTTW ngày 02 tháng 11 năm 2016), Phụ lục 5 Đề nghị xem xét, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan đến khuyết điểm, vi phạm (kèm theo Kế hoạch số 05-KH/BCSĐ ngày 29/11/2016 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính) tiến hành rà soát các vụ việc, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ ra tại phụ lục nêu trên và biên bản làm việc của Đoàn kiểm tra 105 với đơn vị để xác định cụ thể cá nhân, tổ chức liên quan, tiến hành kiểm điểm, xử lý theo đúng trình tự thủ tục về xử lý công chức, (bao gồm cả xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu theo quy định). Thành phần tham gia kiểm điểm gồm lãnh đạo cục, đại diện đảng ủy, công đoàn, đoàn thanh niên, đại diện các đơn vị thuộc Cục, lãnh đạo các đơn vị có người vi phạm, kể cả cán bộ lãnh đạo trong thời kỳ có người vi phạm đã chuyển công tác ở đơn vị khác.

Các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục mà Đoàn Kiểm tra 105 chưa trực tiếp kiểm tra tiến hành rà soát, kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý vi phạm (nếu có) tương tự như các đơn vị nêu trên.

Giao Vụ Tổ chức cán bộ tham mưu, theo dõi và tổng hợp báo cáo.

4. Các đơn vị chức năng tham mưu thuộc, trực thuộc Tổng cục, các Cục Hải quan các tỉnh, liên tỉnh, thành phố, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ nêu tại mục II kế hoạch này, báo cáo về Tổng cục trước 28/2/2017.

5. Các đơn vị báo cáo gửi Tổng cục Hải quan theo thời hạn được nêu trong các Phụ lục 1, Phụ lục 2 và Phụ lục 5 nêu trên (qua Vụ Thanh tra-Kiểm tra) và gửi file mềm vào hòm thư thanh tra theo địa chỉ [email protected]

 


Nơi nhận:
- BCS Đng BTC (để b/c);
- TCT Nguyễn Văn
Cẩn (để chỉ đạo);
- Các đồng ch
í PTCT (để chỉ đạo);
- Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TC
;
- VP Đảng ủy (phối hợp thực hiện);
- Các đơn vị thuộc, trực thuộc (thực hiện);
- Lưu: VT, TTra (03 bản)
.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11715/KH-TCHQ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu11715/KH-TCHQ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/12/2016
Ngày hiệu lực14/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11715/KH-TCHQ

Lược đồ Kế hoạch 11715/KH-TCHQ thực hiện kế hoạch 05-KH/BCSĐ 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 11715/KH-TCHQ thực hiện kế hoạch 05-KH/BCSĐ 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu11715/KH-TCHQ
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýNguyễn Văn Cẩn
        Ngày ban hành14/12/2016
        Ngày hiệu lực14/12/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 11715/KH-TCHQ thực hiện kế hoạch 05-KH/BCSĐ 2016

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 11715/KH-TCHQ thực hiện kế hoạch 05-KH/BCSĐ 2016

           • 14/12/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/12/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực