Văn bản khác 1176/KH-UBND

Kế hoạch 1176/KH-UBND năm 2019 thực hiện giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1176/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1176/KH-UBND

Lai Châu, ngày 27 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG, VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Kế hoạch số 203-KH/TU ngày 03/5/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch thực hiện các giải pháp nhm hạn chế tai nạn giao thông, vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chính quyền địa phương, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cơ quan, đơn vị và địa phương với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông; phấn đấu giảm tai nạn giao thông hàng năm từ 5% đến 10% trên cả 03 tiêu chí.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về giao thông vận tải và công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phbiến giáo dục pháp luật về giao thông; xây dựng lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong sạch, vững mạnh đáp ng yêu cầu nhiệm vụ, từng bước xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn tỉnh.

3. Huy động mọi nguồn lực xã hội, nguồn tài trợ trong và ngoài nước để đầu tư, xây dựng hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, công trình đảm bảo an toàn giao thông.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

- Các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012, Kết luận số 45-KL/TW ngày 01/02/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chương trình hành động số 42-CTr/TU ngày 28/11/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu, Kế hoạch s203-KH/TU ngày 03/5/2019 của Tỉnh ủy Lai Châu về việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW và Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

- Xác định nội dung công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

- Kiên quyết xử lý những sai phạm, tiêu cực trong quản lý nhà nước về giao thông vận tải và quản lý trật tự an toàn giao thông. Gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân với nhiều hình thức, nội dung phong phú phù hp với từng đối tượng nhằm nâng cao khả năng nhận thức về hiểm họa tai nạn giao thông, thy rõ trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật giao thông và thực hiện văn hóa giao thông.

- Duy trì việc đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chính quyền các cấp; gắn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xác định việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông là một tiêu chí đánh giá chất lượng cơ quan, đơn vị, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ và là tiêu chí đánh giá đạo đức cuối năm của học sinh, sinh viên.

3. Phát triển, từng bước kết nối đồng bộ và bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn

Ưu tiên tập trung các nguồn lực cần thiết để đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường huyết mạch; phát triển cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, trước mắt tập trung đầu tư sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hay xảy ra tai nạn giao thông; có phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản đối với các công trình vừa khai thác vừa thi công.

4. Đẩy mạnh công tác quản lý hoạt động vận tải, tuần tra kiểm tra và xử lý vi phạm.

- Tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa các cấp, các ngành, địa phương đặc biệt là sự phối hợp giữa Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; thực hiện kết nối thông tin chia sẻ dữ liệu, thông tin trong công tác quản lý nhà nước về giao thông vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong khi thi hành công vụ, bố trí đủ lực lượng đảm đương nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời kiên quyết xử lý những sai phạm, tiêu cực trong hoạt động quản lý giao thông vận tải và quản lý trật tự, an toàn giao thông.

5. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý giao thông

- Nghiên cứu lắp đặt hệ thống camera quan sát có lưu hình ảnh tại một số nút giao thông quan trọng và các “điểm đen” thường xảy ra tai nạn giao thông nhằm giúp các cơ quan chức năng trong việc giám sát, phát hiện vi phạm, trật tự an toàn giao thông. Tổ chức kiểm tra chặt chẽ, xử lý kịp thời hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện và xếp hàng lên phương tiện tại các mỏ khai thác vật liệu xây dựng; tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm qua thiết bị giám sát hành trình.

- Đẩy mạnh nghiên cu, tiến tới thực hiện xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống tài khoản ngân hàng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan truyền thông xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

- Tập trung triển khai có hiệu quả Quyết định số 530/QĐ-UBATGTQG ngày 04/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, vận động và xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ giai đoạn 2015 - 2020, kế hoạch xây dựng văn hóa giao thông giai đoạn 2016-2020.

- Tổ chức các hoạt động, chương trình như: Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, phong trào xây dựng “Doanh nghiệp vận tải an toàn” và “Lái xe an toàn”.

- Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông thông qua các chương trình phối hợp với các doanh nghiệp; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện Chương trình phối hợp đã ký với các cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình “Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông”, đẩy mạnh Chương trình hỗ trợ mũ bảo hiểm “Trọn nghĩa đồng bào - Ấm tình cha mẹ”.

- Xây dựng Đề án lắp đặt các biển panô, đèn cảnh báo nguy hiểm trên các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, đôn đốc công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa tại các địa phương.

- Đôn đốc các thành viên Ban An toan giao thông tỉnh thực hiện Kế hoạch Năm An toàn giao thông năm 2019 và các năm tiếp theo.

2. Công an tỉnh

- Tiếp tục tổ chức thực hiện các nội dung tại Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 03/4/2015 của Bộ Công an về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị s23/CT-TTg ngày 05/07/2016 về tăng cường các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong tình hình mới; Chỉ thị s24/CT-TTg ngày 23/8/2018 về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải đường bộ; Thông báo s25/TB-VPCP ngày 19/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại buổi họp triển khai giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian tới.

- Chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với lực lượng Thanh tra giao thông - Sở Giao thông Vận tải để tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động vận tải khách, chở quá số người quy định, chạy sai luồng tuyến, vi phạm quy định về thời gian lái xe, đón, trả khách không đúng nơi quy định, chở hàng quá tải trọng cho phép.

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát theo chuyên đề gắn với các hành vi uy hiếp nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, đặc biệt là các hành vi vi phạm quy định về ma túy và nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; ra quân thực hiện các đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với lái xe trong các dịp nghỉ lễ dài ngày, các thời kỳ cao điểm về hoạt động lễ hội, du lịch; cương quyết xử lý, trấn áp các hành vi chống đối lực lượng thi hành công vụ; bảo đảm trang thiết bị, vật dụng phục vụ cho công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn và chất ma túy.

- Đổi mới phương pháp tuần tra kiểm soát, tăng cường tuần tra lưu động và kiểm tra theo chuyên đề, đẩy mạnh việc phát hiện, xử lý vi phạm bằng các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ.

- Phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường các biện pháp phòng, chống đua xe trái phép. Xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép, tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông, chống người thi hành công vụ.

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, trọng tâm kiểm tra phương tiện chở khách ngang sông, tàu chở khách du lịch, khai thác cát, sỏi trái phép...

- Phối hợp với Sở Công Thương quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng xe đạp điện, xe máy điện; tiếp tục xử lý nghiêm các vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng điều tra và xử lý các tổ chức, cá nhân làm giả Giấy khám sức khỏe cho người học lái xe, làm giả Giấy phép lái xe hoặc có hành vi gian lận, tiêu cực trong đào tạo, sát hạch cấp Giấy phép lái xe và khám sức khỏe cho người học lái xe (nếu có).

- Thực hiện tốt việc thông báo những trường hp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông tới cơ quan, nơi cư trú, trường học theo quy định tại Thông tư số 38/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 của Bộ Công an.

3. Sở Giao thông Vận tải

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ tăng cường công tác sửa chữa, bảo trì đường bộ; kịp thời khắc phục các “điểm có nguy cơ mất an toàn giao thông”, sửa chữa các đoạn, tuyến đường bộ bị hư hỏng, sụt lún, sạt lở bảo đảm giao thông thông suốt.

- Đẩy mạnh rà soát, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông phù hợp với quy chun kthuật quốc gia về báo hiệu đường bộ. Thường xuyên kim tra, rà soát và khắc phục kịp thời các điểm đen, vị trí mất an toàn giao thông, tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tuyến đường vừa đưa vào khai thác.

- Thực hiện đúng quy trình đăng ký, đăng kiểm phương tiện; tăng cường, nâng cao chất lượng dạy và học tại các cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, đặc biệt là nâng cao đạo đức nghề nghiệp của người lái xe, văn hóa khi tham gia giao thông; chống mọi biểu hiện tiêu cực trong hoạt động đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe, đăng kiểm phương tiện; kiên quyết đình chỉ cơ sở đào tạo, sát hạch, trung tâm đăng kiểm vi phạm các quy định về quản lý, quy trình tác nghiệp.

- Tăng cường quản lý hoạt động vận tải hành khách, hàng hóa bằng ô tô trên đường bộ, vận chuyển khách bằng đò ngang, đò dọc trên đường thủy nội địa. Khai thác hiệu quả dữ liệu thông tin từ thiết bị giám sát hành trình trong hoạt động quản lý vận tải bằng ô tô, ngăn chặn hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện ô tô chở khách.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đến năm 2020.

- Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 329/QĐ-UBND ngày 05/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc ban hành Kế hoạch phi hợp thực hiện công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của tàu thuyền, bến thủy nội địa,...xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn, ô nhiễm môi trường; phối hp với các cơ quan và chính quyền địa phương có liên quan giải tỏa các điểm khai thác cát, sỏi trái phép gây mất an toàn giao thông trên đường thủy nội địa.

- Phối hp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Lai Châu.

4. Sở Y tế

Phối hợp với Công an tỉnh trong công tác xét nghiện ma túy, chất kích thích và nồng độ cồn đối với lái xe kinh doanh vận tải; tchức tổng kiểm tra công tác khám và cấp Giấy khám sức khỏe cho người lái xe và người học lái xe trên toàn tỉnh để kịp thời phát hiện, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm; phối hợp với Sở Giao thông Vận tải thực hiện nghiêm công tác khám sức khỏe định kỳ đối với lái xe kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh, xét nghiện ma túy đối với toàn bộ lái xe và các nạn nhân bị tai nạn giao thông, cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh.

5. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu

Tăng cường và nâng cao hiệu quả, đổi mới chương trình, nội dung, tăng thời lượng phát sóng, đăng tải các thông điệp về an toàn giao thông trên đài, trang báo để thu hút được người xem, người đọc; tiếp tục đưa tin gương người tt, việc tốt đồng thời phê phán các cá nhân có hành vi vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông trên báo, đài,...

6. SGiáo dục và Đào tạo

- Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông trong trường học; giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông; nhà trường kết hp với gia đình thường xuyên nhắc nhở, giáo dục học sinh, con em mình đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; ngăn chặn tình trạng học sinh chưa đủ tuổi điều khin xe mô tô, xe gắn máy. Đưa tiêu chí chấp hành pháp luật an toàn giao thông vào bộ tiêu chí đánh giá đạo đức học sinh, sinh viên hàng năm.

- Triển khai thực hiện Chương trình phối hp giữa Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác giáo dục an toàn giao thông trong trường học cho học sinh, sinh viên; triển khai Kế hoạch giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông cho học sinh, sinh viên.

- Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật giao thông trong trường học. Tăng cường sự phối hp giữa gia đình, nhà trường trong việc giáo dục, nhắc nhở học sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy đnh vtrật tự an toàn giao thông.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục an toàn giao thông cho giáo viên.

7. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

Tiếp tục phối hợp với các thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền và triển khai thực hiện tiêu chí “Văn hóa giao thông”, tuyên truyền các nội dung, tiêu chí văn hóa giao thông đến người tham gia giao thông.

8. SThông tin và Truyền thông

- Phối hp với các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương thường trú trên địa bàn tỉnh tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an toàn giao thông. Trong đó tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2019 hưởng ứng Chương trình “Thập kỷ hành động vì an toàn giao thông đường bộ 2011-2020” của Liên hợp quốc và Kế hoạch Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”.

- Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền an toàn giao thông phù hợp với các nhóm đối tượng khác nhau; đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trọng tâm trên truyền hình, phát thanh, trên báo mạng, các mạng xã hội.

- Đa dạng hóa các ấn phẩm truyền thông: Tuyên truyền trực quan, tuyên truyền lưu động, loa phóng thanh; sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chủ đề an toàn giao thông.

9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp và đơn vị chức năng về quản lý hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa, quản lý vỉa hè, đường phvà đảm bảo kết cấu hạ tầng giao thông; thực hiện nghiêm túc các quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ.

- Tăng cường chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn; xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể thực hiện Năm An toàn giao thông 2019 với chủ đề “An toàn giao thông cho hành khách và người đi mô tô, xe gắn máy”.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị quản lý đường bộ tổ chức giải tỏa đối với các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông trên tất cả các tuyến đường thuộc địa bàn.

- Phối hp với cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ các bến đò, phương tiện thủy chở khách trên địa bàn; tổ chức cho các chủ đò đăng ký hành nghề và thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

10. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

Triển khai các hoạt động nhằm thu hút hội viên, đoàn viên đồng thuận, nêu gương chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông; tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông” đến các khu dân cư, mọi gia đình; tuyên truyền tiêu chí văn hóa giao thông đến hội viên, đoàn viên.

11. Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Viện Kiểm soát nhân dân tỉnh: Phối hợp chặt chẽ với lực lượng làm công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông liên quan đến thủ tục tại hiện trường các vụ tai nạn giao thông, hồ sơ các vụ chống đối người thi hành công vụ.

- Tòa án nhân dân tỉnh: Đưa ra xét xử các vụ án liên quan đến trật tự an toàn giao thông công khai để mang tính giáo dục, răn đe.

12. Chế độ báo cáo

Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch này báo cáo UBND tnh (qua Ban An toàn giao thông tỉnh).

Căn cứ Kế hoạch này, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia; (báo cáo)
- Bộ Giao thông Vận tải; (báo cáo)
- TT. Tỉnh
y; (báo cáo)
- TT. HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Ch
tịch và các PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên Ban ATGT t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT,
XD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Giàng A Tính

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1176/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1176/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/06/2019
Ngày hiệu lực27/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1176/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1176/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1176/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1176/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýGiàng A Tính
        Ngày ban hành27/06/2019
        Ngày hiệu lực27/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1176/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông Lai Châu

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1176/KH-UBND 2019 thực hiện giải pháp nhằm hạn chế tai nạn giao thông Lai Châu

           • 27/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực