Văn bản khác 11762/KH-UBND

Kế hoạch 11762/KH-UBND năm 2019 về thực hiện đổi mới Chương trình Giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Nội dung toàn văn Kế hoạch 11762/KH-UBND 2019 thực hiện đổi mới Giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11762/KH-UBND

Đồng Nai, ngày 14 tháng 10 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỔI MỚI CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHTHÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục ph thông; Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục phthông; UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (CTGDPT) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện đi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục ph thông và Thông tư s 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vviệc ban hành CTGDPT.

2. Yêu cu

- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, xây dựng lộ trình chuẩn bị thực hiện CTGDPT phù hợp với điều kiện thực tin của địa phương.

- Đảm bảo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị có liên quan đối với việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục ph thông.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông

- Tổ chức quán triệt Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phthông; Chỉ thị s16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ vviệc đẩy mạnh thực hin đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và cộng đồng xã hội; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban chp hành Trung ương Đảng vviệc tiếp tục thực hiện Nghquyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) v đi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội nắm rõ về quan đim xây dựng, mục tiêu, yêu cầu và kế hoạch thực hiện CTGDPT mới trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu thực hiện CTGDPT

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 7533/KH-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về việc đào tạo, bi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phthông tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch s 270/KH-BGDĐT ngày 02/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục ph thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

- Lựa chọn giáo viên cốt cán các bộ môn tham gia bồi dưỡng, tập huấn theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo và triển khai đại trà tại địa phương theo hình thức tập trung kết hợp với trực tuyến, đảm bảo 100% giáo viên được phân công dạy CTGDPT mới hoàn thành chương trình bi dưỡng trước khi áp dụng ở trường, lớp.

3. Sắp xếp, quy hoạch mạng lưới trường, lớp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tài liệu, học liệu để thực hiện CTGDPT

- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch s5874/KH-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc trin khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; Nghị quyết s 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Trong đó, chú trọng đổi mới căn bản, toàn diện và đng bộ các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập, đảm bảo tinh gọn, có cơ cu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát trin, nâng cao cht lượng hoạt động của các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập.

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có, xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện CTGDPT đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

- Đầu tư và sử dụng hiệu quả cơ sở vật cht, thiết bị công nghệ thông tin phục vụ triển khai hệ thống đào tạo, bồi dưỡng giáo viên qua mạng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Xây dựng và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương

- Xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản về văn hóa, lịch sử, truyền thống, địa lý kinh tế, hướng nghiệp, chính trị - xã hội và môi trường của địa phương.

- Xây dựng Bộ tài liệu giáo dục địa phương để thng nhất sử dụng trong các trường học trên địa bàn tỉnh, đảm bảo lộ trình thực hiện CTGDPT.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Tổ chức kiểm tra, giám sát, tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện đổi mới CTGDPT theo từng quý, từng năm để bổ sung kịp thời các vn đphát sinh trong quá trình thực hiện.

III. LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Giai đoạn từ tháng 01 đến tháng 9 năm 2019

- Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp tỉnh, cấp huyện.

- Tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cầu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cấp học để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung; phối hợp với các cơ sở đào tạo giáo viên để tchức đào tạo, bi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT phù hợp với kế hoạch.

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương, đảm bảo kịp thời áp dụng chung cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo lộ trình.

2. Giai đoạn từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 6 năm 2020

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình, sách giáo khoa lớp 1 theo chđạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tổ chức biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

- Triển khai thực hiện các nội dung điều chỉnh, bổ sung quy định về chế độ, chính sách liên quan đến chương trình mới, sách giáo khoa mới.

3. Giai đoạn từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 6 năm 2021

- Triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1.

- Tiếp tục biên soạn tài liệu giáo dục địa phương.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Giai đoạn từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022

- Tiếp tục triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1; triển khai áp dụng cho lớp 2 và lớp 6.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đi với các lớp còn lại.

- Tuyển dụng bổ sung giáo viên chuẩn bị phục vụ giảng dạy chương trình phổ thông mới cấp trung học phổ thông.

- Thực hiện công tác sơ kết 3 năm thực hiện Kế hoạch.

5. Giai đoạn từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 6 năm 2023

- Tiếp tục triển khai áp dụng chương trình mới, sách giáo khoa mới cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6; triển khai áp dụng cho lớp 3, lớp 7 và lớp 10.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

- Báo cáo, đánh giá quá trình triển khai thực hiện CTGDPT.

6. Giai đoạn từ tháng 7 năm 2023 đến tháng 6 năm 2025

- Tiếp tục thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới cho các lớp đã triển khai; triển khai áp dụng theo hình thức cuốn chiếu cho các lớp còn lại.

- Tập huấn, bồi dưỡng giáo viên để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới đối với các lớp còn lại.

- Tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá quá trình triển khai thực hiện CTGDPT.

IV. KINH PHÍ VÀ NGUN VỐN THỰC HIỆN

1. Sử dụng ngân sách nhà nước

- Biên soạn, phát hành tài liệu giáo dục địa phương phù hợp với CTGDPT.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Trang bị bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo,... đáp ứng yêu cầu đổi mới.

- Thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến việc thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo quy định.

2. Huy động kinh phí từ các nguồn lực hợp pháp khác để triển khai các hoạt động không sử dụng ngân sách nhà nước

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chủ trì tham mưu UBND tnh chỉ đạo triển khai thực hiện CTGDPT tổng thể, các chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tổng hợp, rà soát, đánh giá thực trạng, nhu cu giáo viên ở từng môn học, lớp học, cp học; tham mưu xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên, nhân viên trường học đảm bảo thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phthông theo lộ trình và kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Rà soát cơ svật chất, thiết bị dạy học của các cơ sở giáo dục phổ thông; hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thông sdụng có hiệu quả cơ sở vật cht, thiết bị dạy học hiện có; xây dựng kế hoạch bổ sung cơ sở vật cht, thiết bị dạy học theo lộ trình thực hiện CTGDPT.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan xây dựng chương trình, nội dung giáo dục địa phương.

- Tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, xã hội về mục đích, mục tiêu, yêu cầu, nội dung, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình và điu kiện thực hiện đi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và các chính sách liên quan.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện CTGDPT; tổng hợp, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện theo từng quý, năm đ điu chỉnh, bổ sung kịp thời các vấn đề phát sinh. Báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh kết quả thực hiện theo quy định.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị liên quan thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đu tư công, tham mưu trình UBND tỉnh btrí nguồn vốn đầu tư công thực hiện Kế hoạch theo quy định.

3. Sở Tài chính

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước; phối hp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hp kết quả thực hiện nhiệm vụ.

4. SNội vụ

- Chủ trì, phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo cùng đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

- Phối hp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát nhu cầu, chuẩn bị đủ slượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo định mức quy định để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông cấp huyện; ban hành kế hoạch thực hiện CTGDPT phù hp với kế hoạch của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Rà soát, đánh giá tình hình giáo dục tại địa phương, chỉ đạo ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện Kế hoạch đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

7. Các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh

Báo Đồng Nai, Báo Lao động Đồng Nai, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thông tin tuyên truyền các nội dung thông tin Kế hoạch đi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT trên địa bàn tỉnh.

8. Trường Đại học Đồng Nai

Phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu thực hiện công tác đổi mới chương trình, sách giáo khoa GDPT.

9. Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Thành ủy và các cơ quan báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân tích cực tham gia thực hiện Kế hoạch này.

10. Đnghị Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp tham gia phổ biến thông tin nội dung triển khai thực hiện Kế hoạch, vận động các tổ chức, nhân dân tích cực tham gia và giám sát thực hiện Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện CTGDPT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương căn cchức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện theo quy định. Định kỳ vào ngày 05/12 hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (đng gửi SGiáo dục và Đào tạo tổng hợp). Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo gi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/12 hàng năm./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Thường trực Tỉnh
y;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam t
nh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Trường ĐH Đồng Nai;
- UBND các huyện, thành phố;
- Chánh, PCVP UBND tỉnh (VX);
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,
VX (Nam).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11762/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu11762/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/10/2019
Ngày hiệu lực14/10/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11762/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 11762/KH-UBND 2019 thực hiện đổi mới Giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 11762/KH-UBND 2019 thực hiện đổi mới Giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu11762/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýNguyễn Hòa Hiệp
        Ngày ban hành14/10/2019
        Ngày hiệu lực14/10/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 11762/KH-UBND 2019 thực hiện đổi mới Giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 11762/KH-UBND 2019 thực hiện đổi mới Giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai

           • 14/10/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/10/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực