Văn bản khác 118/KH-UBND

Kế hoạch 118/KH-UBND về theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018

Nội dung toàn văn Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động việc làm Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Tiền Giang, ngày 08 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TIỀN GIANG NĂM 2018

Thực hiện Quyết định số 48/QĐ-LĐTBXH ngày 16/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018. Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018, với những nội dung cụ th như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CU

1. Mục đích

- Triển khai, thực hiện có hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm trong năm 2018 về lao động, việc làm; nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về tm quan trọng của công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm. Qua đó đánh giá kịp thời, đy đủ và toàn diện về tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm của các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh; đng thời góp phần tích cực trong công tác quản lý, phòng ngừa và hạn chế hành vi vi phạm pháp luật xảy ra.

- Kiến nghị các giải pháp hoặc đề nghị giải quyết các vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật về lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo các nguyên tắc theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ và Thông tư số 59/2012/NĐ-CP theo dõi tình hình thi hành pháp luật">14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 của Bộ Tư pháp.

- Công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm được thực hiện thường xun, toàn diện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

- Các sở, ban, ngành và cấp huyện được phân công theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm phải chủ động thực hiện, phối hợp chặt chẽ với nhau trong quá trình theo dõi thi hành pháp luật.

II. NỘI DUNG THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, VIỆC LÀM

1. Nội dung tổng quát

- Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, thống nhất, đồng bộ và khả khi của các văn bản quy định chi tiết thi hành: Bộ luật Lao động, Luật Bảo him xã hội, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Việc làm và Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

- Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ, phù hợp và hiệu quả của các hoạt động tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, việc làm cho cán bộ nguồn tại các cơ quan nhà nước, cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tnh; mức độ đáp ứng về kinh phí trong quá trình thực hiện.

- Xem xét, đánh giá tính kịp thời, đầy đủ trong thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và mức độ tuân thủ pháp luật của các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

2. Các hoạt động cụ th

a) Tổng hợp, thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật từ văn bản, báo cáo của các cơ quan, đơn vị sản xuất kinh doanh, cá nhân cung cấp hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thu thập thông tin về tình hình thi hành pháp luật.

b) Điều tra, khảo sát về tình hình thi hành pháp luật.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong công tác thi hành pháp luật về lao động, việc làm, các sở, ngành, địa phương được giao nhiệm vụ ở mục IV lựa chọn và tổ chức thực hiện công tác điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật về lao động, việc làm bằng một trong các hình thức sau: thông qua phiếu khảo sát, tọa đàm, phỏng vấn trực tiếp và các hình thức phù hợp khác.

c) Xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Trong quá trình thu thập thông tin, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật, nếu phát hiện những hạn chế, bất cập, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan xem xét, tng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Thời gian thực hiện: Quý 3/2018.

III. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm sử dụng từ kinh phí thường xuyên được ngân sách nhà nước bố trí cho các cơ quan, đơn vị trong năm 2018.

IV. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp Sở Tư pháp, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các sở, ban, ngành liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này.

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2018 theo Kế hoạch chung của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, việc làm tại các đơn vị sản xuất kinh doanh theo kế hoạch hàng năm của ngành, đồng thời kiến nghị xử lý các vi phạm nhằm đảm bảo tính chính xác, thống nhất trong hướng dẫn và áp dụng pháp luật.

- Phối hợp STư pháp và các sở, ban, ngành có liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm và cử cán bộ tham gia đoàn điều tra, khảo sát.

- Thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm theo thời hạn quy định và các yêu cầu báo cáo đột xuất (nếu có).

2. Sở Tư pháp

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các s, ban, ngành có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm.

3. Sở Y tế

Tổ chức kiểm tra và theo dõi việc thực hiện đo đạc môi trường lao động định kỳ, trang bị phương tiện kỹ thuật y tế tại nơi làm việc, phương án cấp cứu tại chỗ, khám sức khỏe cho người lao động của các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

4. Công an tỉnh

Tổ chức kiểm tra và theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực xuất nhập cảnh, công tác quản lý lưu trú lao động là người nước ngoài.

5. Ban Quản lý các khu công nghiệp

Chủ động theo dõi thi hành pháp luật đi với một snhiệm vụ quản lý nhà nước về lao động trong các khu/cụm công nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền theo quy định tại Thông tư số 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, việc làm tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trong các khu/cụm công nghiệp.

6. Các sở, ban, ngành tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; ccán bộ tham gia đoàn điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm khi có yêu cầu.

7. Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn quản lý; phối hp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật lao động, việc làm tại các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm thuộc phạm vi quản lý về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo mẫu tại Phụ lục s 2 - Mu đề cương Báo cáo và các biu mẫu sử dụng đtổng hợp số liệu kèm theo báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ Tư pháp và các văn bản hướng dẫn có liên quan trên địa bàn quản lý gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 30/9/2018 đtổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và báo cáo đột xuất (nếu có).

Trên đây là Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2018. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND t
nh;
- TT. UBMTTQ VN tỉnh;
- CT và các Phó CT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các H, TP, TX;
- VPUB: CVP, PVP N.P.B
ình, P. Nội chính;
- Lưu: VT, KGVX (Hương).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Đức

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 118/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 08/05/2018
Ngày hiệu lực 08/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động việc làm Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động việc làm Tiền Giang
Loại văn bản Văn bản khác
Số hiệu 118/KH-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Tiền Giang
Người ký Trần Thanh Đức
Ngày ban hành 08/05/2018
Ngày hiệu lực 08/05/2018
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 tháng trước
(08/01/2020)

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động việc làm Tiền Giang

Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 118/KH-UBND 2018 theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực lao động việc làm Tiền Giang

  • 08/05/2018

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 08/05/2018

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực