Văn bản khác 118/KH-UBND

Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2019 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Phú Yên, ngày 27 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CHỈ THỊ 18-CT/TW NGÀY 04/9/2012 CỦA BAN BÍ THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thực hiện Công văn số 1829/VPCP-CN ngày 06/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Kết luận số 45-KL/TW của Ban Bí thư về việc tiếp tục đy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tc giao thông (gọi tắt là Chthị 18).

Qua hơn 06 năm thực hiện Chỉ thị s18-CT/TW, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Đã phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân, tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện. Ý thức tự giác chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông của người tham gia giao thông có chuyển biến tích cực, svụ, sngười chết và số người bị thương do tai nạn giao thông đã được kiềm chế, ùn tc giao thông dần được cải thiện. Tuy nhiên, việc thực hiện Chỉ thị số 18 một số địa phương hiệu quả còn chưa cao, các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông chưa được thực hiện thường xuyên, liên tục; tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ mt an toàn giao thông gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bo đm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường st, đường thủy nội địa và khc phục ùn tắc giao thông, UBND tnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ chiến slực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân về những nội dung chđạo của Ban Bí thư Trung ương Đng, của Ban Thường vụ Tnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT.

2. Người đứng đu các sở, ban, ngành, UBND các địa phương phải chịu trách nhiệm trước hết về công tác bảo đảm trật tự ATGT trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực về trật tự an toàn giao thông.

3. Tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của các cơ quan thông tin, báo chí, các tổ chức chính trị-xã hội và của Ban ATGT từ tnh đến cấp huyện, cấp xã; siết chặt kỷ cương của người thực thi công vụ và phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng trong công tác bảo đảm trật tự ATGT, từng bước xây dựng nề nếp ứng xử văn hóa giao thông.

4. Phấn đấu hàng năm giảm TNGT từ 5% đến 10% cả 03 tiêu chí, giảm các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng và không ùn tc giao thông.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT

- Phát huy sức mạnh của chệ thng chính trị thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, khắc phục ùn tắc giao thông, xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể các cấp.

- Tập trung triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện Chthị s18-CT/TW của Ban Bí thư.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết và các chương trình, kế hoạch tại địa phương, đơn vị cơ sở, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại nhm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự ATGT.

2. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, văn hóa giao thông tới mọi thành phần xã hội

a) Nghiên cứu và thực hiện các biện pháp, nội dung tuyên truyền sáng tạo, hấp dẫn, phong phú, thiết thực, dễ tiếp thu, dễ thực hiện, phù hợp đối tượng hoặc nhóm đối tượng tham gia giao thông nhm giúp người được tuyên truyền hiểu kỹ, nhớ lâu, dễ thực hiện, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức rõ hiểm họa tai nạn giao thông, thấy rtrách nhiệm và tự giác chấp hành pháp luật giao thông, thực hiện văn hóa giao thông.

b) Duy trì việc đưa nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ đảng, đon thể, tổ chức chính trị - xã hội; gn việc xây dựng “Văn hóa giao thông” vào nội dung cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Xác định việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT là một tiêu chí đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đng, cơ quan, đơn vị, đoàn thvà cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, chiến sỹ; đánh giá đạo đức cui năm của học sinh, sinh viên.

c) Đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật giao thông trong trường học. Tăng cường sự phối hợp gia gia đình, nhà trường trong việc giáo dục, nhắc nhhọc sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy định về đảm bo trật tự ATGT. Thường xuyên tổ chức các hội thi, hội tho, tọa đàm, văn hóa văn nghệ, diễn đàn tư vấn, phiên tòa giả định...có liên quan trong công tác tuyên truyền, giáo dục về công tác bảo đảm an toàn giao thông trong hệ thng chính trị.

d) Phối hợp với các sở, ngành, thành viên, cơ quan chức năng liên quan, cơ quan thông tn, báo đài triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

3. Phát triển, từng bước kết nối đng bộ và bảo đm an toàn kết cấu hạ tầng giao thông, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn

- Xác định giao thông vận tải phải đi trước một bước, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng giao thông. Tập trung các nguồn lực đđầu tư thực hiện các chiến lược phát triển giao thông vận tải, giao thông đô thị, nhất là các tuyến giao thông kết nối vào các khu vực đô thị, khu công nghiệp, Sân bay Tuy Hòa, Cảng Vũng Rô...

- Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông, có phương án bo đảm an toàn đối với các công trình vừa thi công vừa khai thác. Sửa cha kịp thời hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt; xử lý ngay “điểm đen” tai nạn giao thông; khc phục các điểm thường ngập nước trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy để hướng dẫn người điều khiển phương tiện lưu thông được trật tự, an toàn.

- Ngăn chặn việc mở đường ngang trái phép qua đường st. Kiến nghị ngành đường st btrí người gác chn tại vị trí đường ngang hợp pháp thời gian qua xảy ra nhiều TNGT.

4. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành chức năng trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự ATGT của UBND từ tnh đến cấp xã, của các ngành chức năng; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện các giải pháp, nhất là cấp cơ sở.

- Thực hiện đúng quy trình công tác đăng ký phương tiện, đăng kiểm xe cơ giới, phương tiện thủy nội địa, bảo đảm phương tiện tham gia giao thông đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong đăng ký, đăng kiểm, qun lý đến quá trình hoạt động của phương tiện. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý, xử lý đối với phương tiện quá niên hạn sử dụng.

- Thường xuyên chấn chnh, duy trì công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp bng, chứng chthuyền viên, người điều khiển phương tiện thủy nội địa. Xử lý nghiêm hành vi tiêu cực trong đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động vận tải, bo đảm hợp lý, khoa học và phù hợp điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tnh nhà. Kiên quyết đình chhoạt động kinh doanh vận tải đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh vận ti và bảo đảm ATGT.

- Xử lý nghiêm hành vi vi phạm trật tự ATGT, nhất là các hành vi vi phạm có nguy cơ cao gây TNGT, ùn tc giao thông. Btrí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát tại các đoạn đường nguy cơ cao xảy ra TNGT và địa bàn nông thôn.

- Tăng cường hơn nữa hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện, xử lý nghiêm các vi phạm chờ quá tải trọng cho phép của cầu đường theo Chỉ thị s32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

- Điều tra, xlý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, nhất là các hành vi trực tiếp gây tai nạn giao thông. Có biện pháp kiên quyết phòng ngừa, ngăn chặn hiệu qutình trạng đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, phóng nhanh, vượt u gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

- Nâng cao hơn na công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông; bảo vệ hành lang an toàn đường bộ.

5. Triển khai toàn diện, đng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông

- Tổ chức giao thông khoa học, phù hợp, điều tiết kịp thời khi có ùn tắc giao thông xy trên địa bàn tỉnh vào nhng dịp cao điểm khi có đông lưu lượng người dân tham gia giao thông.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, để người dân thấy được tiện ích của việc sử dụng phương tiện công cộng, từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

- Tăng cường chú trọng quy hoạch, xây dựng các bãi gi xe, điểm đỗ xe. Thực hiện các Quy định về phân cấp quản lý nhằm nâng cao trách nhiệm của UBND các cấp huyện, cấp xã, các cơ quan, đơn vị chức năng về quản lý hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; quản lý đường ph, hè phtheo quy định.

6. ng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý giao thông

Triển khai lp đt camera giám sát giao thông phục vụ kiểm soát phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các nút trọng điểm phức tạp; tổ chức giám sát cht chẽ, xử lý kịp thời hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện và xếp hàng lên phương tiện tại các mkhai thác vật liệu xây dựng.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chỉ đạo, đôn đốc các sở, ban, ngành tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, hướng dẫn pháp luật về trật tự ATGT, nội dung phong phú, hình thức cuốn hút, dnhớ, phù hợp với từng đối tượng và đến được các tầng lớp Nhân dân nhất là vùng sâu, vùng xa. Tuyên truyền mạnh mẽ và thường xuyên bng nhiều hình thức về quy tc giao thông đường bộ. đường thủy; về tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với trật tự ATGT, nguy cơ gây tai nạn do người điều khiển phương tiện uống rượu, bia, hậu quTNGT nguyên nhân từ rượu, bia; tuyên truyền về đội mũ bảo hiểm, vận động người lớn tự giác đội mũ bảo hiểm cho trem, sử dụng mũ bảo hiểm bảo đảm chất lượng, cài quai đúng quy cách; bảo đảm an toàn khi qua đường ngang; mặc áo phao khi đi đò.

- Chỉ đạo các sở, ban, ngành, thành viên Ban ATGT tỉnh, Ban ATGT địa phương triển khai thực hiện nội dung các tiêu chí về “Văn hóa giao thông”. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân thực hiện nếp sng “Văn hóa giao thông đường bộ”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nước”, ứng xcó văn hóa trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT, trong thực thi công vụ giữ gìn trật tự ATGT.

- Phối hợp các ngành liên quan, chủ đầu tư thng nhất các giải pháp tổ chức, phân lung giao thông khoa học, hợp lý phòng chng ùn tắc giao thông. Chỉ đạo lực lượng chức năng phải xử lý kiên quyết những hành vi vi phạm về trật tự ATGT.

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiến nghị các ngành, địa phương khẩn trương điều chỉnh, lắp đặt hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ, đường thủy nội địa.

- Chỉ đạo kịp thời và giúp các địa phương khắc phục các “Điểm đen” hoặc điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

- Phối hợp và chđạo các địa phương lp đặt camera giám sát giao thông phục vụ phòng ngừa ùn tắc giao thông tại các nút trọng điểm phức tạp, xử phạt qua hình ảnh người điều khiển phương tiện giao thông vi phạm Luật giao thông đường bộ. Chỉ đạo lực lượng Công an, Thanh tra giao thông xử lý kịp thời hành vi vi phạm về tải trọng phương tiện và xếp hàng lên phương tiện tại các m khai thác vt liệu xây dựng được trang bị hệ thống camera giám sát.

2. SGiao thông vận tải

- Phối hợp chđạo đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh; thực hiện tổ chức giao thông, phòng chống ùn tc giao thông; thường xuyên thực hiện duy tu, bảo trì, sa chữa kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; rà soát, lp đặt bổ sung hệ thống biển báo đường bộ theo quy chun mới; khắc phục kịp thời các “điểm đen” TNGT trên các tuyến đường tnh lộ và quốc lộ. Ch trì, phối hợp các địa phương kiểm tra an toàn hạ tầng giao thông, đề xuất phương án đầu tư mới hoặc sửa chữa đối với các cầu không bảo đảm an toàn.

- Triển khai kế hoạch xử lý vi phạm quá tải trọng cho phép theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ trì, phối hợp Công an tnh trong công tác kiểm soát, xử lý vi phạm quá tải trọng cho phép ở những tuyến đường, địa bàn còn phức tạp. Xử lý vi phạm về ti trọng và xếp hàng hóa lên xe tại các đầu mối bốc xếp hàng hóa.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hành lang giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phối hợp với các ngành liên quan và các địa phương thường xuyên kiểm tra và xử lý kịp thời, kiên quyết hơn nữa đối với hành vi vi phạm hành lang, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lđường. Kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành quy định pháp luật về ATGT đường thủy nội địa: kiên quyết đình chỉ hoạt động các phương tiện và người điều khiển phương tiện thủy nội địa chưa đáp ứng quy định về an toàn.

- Chấn chỉnh công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thy nội địa; chn chnh công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận ti; nâng cao chất lượng đăng kiểm phương tiện; xử lý đúng quy định của pháp luật đối với phương tiện hết niên hạn sử dụng.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ vận ti hành khách công cộng, vận động người dân sử dụng phương tiện công cộng, từng bước hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân.

- Thực hiện thường xuyên công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, nhất là đối với đội ngũ hoạt động trong lĩnh vực vận ti đường bộ, đường thủy nội địa.

- Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác bảo đảm trật tự ATGT, phát hiện những quy định không phù hợp với quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bn sửa đổi, điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật.

3. Công an tỉnh

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT; vận động toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT gn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có chương trình phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội xây dựng, phát triển phong trào quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và trật tự ATGT với các cuộc vận động, những mô hình phù hp, thiết thực, có hiệu quả cao; chú trọng các nội dung về xây dựng văn hóa giao thông cho thanh, thiếu niên, người điều khiển mô tô, xe gn máy, doanh nghiệp và lái xe vận tải khách.

- Tăng cường điều tiết, hướng dẫn, điều hòa giao thông nhm hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông; chđộng xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố và tai nạn xảy ra trên các tuyến giao thông đường sắt, đường bộ, đường thủy và có giải pháp giải tỏa ngay ùn tắc giao thông.

- Tập trung lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý tại địa bàn, đoạn đường phức tạp về trật tự ATGT, tai nạn giao thông tăng, địa bàn nông thôn. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm dễ dẫn đến TNGT như: Vi phạm quy tc giao thông đường bộ, đường thủy; kỹ thuật an toàn phương tiện; giấy phép lái xe, bng cấp, chứng chcủa người điều khiển phương tiện. Lưu ý các hành vi vi phạm như: Nng độ cồn vượt mức quy định; chạy quá tốc độ; lấn trái tuyến, vưt u; lưu thông ngược chiều; tùy tiện chuyển hướng, sang đường và quay đầu xe; lạng lách đánh võng, đua xe trái phép; lái xe ô tô vi phạm quy tc gây ùn tc giao thông.

- Chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi sử dụng phương tiện thy không đủ điều kiện an toàn, người điều khin không có bng cấp, chứng chchuyên môn. Chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý kiên quyết đối với hành vi vi phạm hành lang ATGT, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường.

- Chỉ đạo lực lượng Cnh sát giao thông, công an địa phương phối hợp Thanh tra giao thông và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phtăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chhàng quá tải trọng cho phép.

- Chđộng phòng, chống đua xe trái phép, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm, không để bùng phát đua xe quy mô lớn. Xử lý nghiêm mọi hành vi cản tr, chống người thi hành công vụ.

- Tập trung phổ biến đến các doanh nghiệp kinh doanh vn tải quy định về bảo đảm an toàn cháy, nổ. Tổ chức huấn luyện kỹ năng cứu nạn, cứu hộ tại chcho lực lượng không chuyên nghiệp ở cơ sở.

- Chủ động xây dựng phương án phòng, chống đua xe trái phép, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm, không để xy ra đua xe trái phép trên địa bàn tnh.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận ti xây dựng quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, quản lý chặt chẽ vi phạm của người điều khiển phương tiện giao thông, nhất là các trường hợp tước giấy phép lái xe.

4. SNội vụ

- Chđộng tổ chức các Đoàn kiểm tra để phát hiện, xử lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy định về nghiêm cấm việc sdụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghtrưa của ngày làm việc, ngày trực theo Chthị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chi thi so 23-CT/TU ngày 03/6/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Chtrì, phối hợp các sở, ban, ngành liên quan đánh giá mc độ hoàn thành nhiệm vụ, công tác thi đua, khen thưởng và xử lý kluật cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện Chthị số 18-CT/TW của Ban Bí thư và chỉ đạo của UBND tại Kế hoạch này.

5. Sở Tư pháp

- Phối hợp với sở, ban, ngành, các cơ quan có liên quan theo dõi thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông; đồng thời phối hợp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật không còn phù hợp với quy định của pháp luật về an toàn giao thông.

- Tổ chức tập huấn và cung cấp các văn bản có liên quan đến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đội ngũ báo cáo viên cp tnh.

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ trì, phối hợp cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện tiêu chí về “Văn hóa giao thông đường bộ”, “Văn hóa giao thông với bình yên sông nướctới các cấp, các ngành, đoàn th, tổ chức. Tập trung tuyên truyền lng ghép trong các buổi chiếu phim, biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền bằng xe lưu động đến địa bàn nông thôn. Sử dụng thông điệp, băng rôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học nghệ thuật về chđề ATGT.

7. Sở Thông tin và Truyền thông

- Kiểm tra, thẩm định nội dung, cấp phép xuất bản các ti liệu không kinh doanh tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông.

- Xuất bn, phát hành các xuất bản phẩm tuyên truyền về an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Giám sát chặt chẽ việc gn quảng cáo rượu, bia với cnh báo tác hại, nguy cơ xảy ra tai nạn nếu điều khiển phương tiện khi sử dụng rượu, bia.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí địa phương, chỉ đạo Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh-Truyền hình cấp huyện tăng cường sản xuất tin, bài, phóng sự tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Tổ chức thực hiện nội dung, hình thức, phương pháp giảng dạy pháp luật về giao thông trong trường học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc giáo dục học sinh, sinh viên tự giác chấp hành các quy định về trật tự ATGT. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá đạo đức cuối năm đối với học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trật tự ATGT.

- Phối hp Tỉnh đoàn xây dựng và triển khai chương trình giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh, thiếu niên và học sinh.

- Tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ về giáo dục ATGT cho giáo viên; tiếp tục tổ chức các cuộc thi ATGT trên internet cho học sinh trung học cơ sở, trung học ph thông do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

9. Sở Xây dựng

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng; ngăn ngừa và xử lý nghiêm các hành vi xây dựng vi phạm chgiới xây dựng, che khuất tm nhìn nhm bảo đảm trật tự ATGT.

- Tăng cường chấn chnh công tác quy hoạch xây dựng, quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch đã được cấp có thm quyn phê duyệt.

- Kiểm soát chặt chẽ công tác lập, điều chỉnh quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường kiểm soát việc đảm bo các chtiêu về quy mô dân s, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, tầng cao công trình, diện tích đất dành cho giao thông đảm bảo khnăng kết ni giao thông đô thị; bảo đảm quy định về diện tích, slượng vị trí đỗ xe trong các công trình xây dựng, không gian va hè, lối đi cho người đi bộ; thiết kế thi công và bảo hành bo trì kết cấu hạ tầng giao thông đô thị đáp ứng yêu cầu về trật tự ATGT.

- Phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật giao thông liên quan đến hoạt động xây dựng công trình để đảm bảo trật tự ATGT đô thị, mỹ quan đô thị.

10. Sở Y tế

- Triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng chống tác hại của rượu, bia ngay sau khi Quốc hội thông qua; triển khai quy định bắt buộc về kiểm tra nng độ cồn, các cht kích thích thần kinh trong máu đối với tất cngười bị tai nạn giao thông vào cấp cứu, khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, cung cấp thông tin cho ngành công an và các cơ quan tư pháp.

- Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế tăng cường và nâng cao chất lượng thực hiện Thông tư số 24/2015/TTLT/BYT-BGTVT ngày 21/8/2015 về quy định tiêu chuẩn sức khỏe cho người lái xe, việc khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe ô tô và quy định về cơ sở khám sức khỏe cho người lái xe; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong tổ chức thực hiện.

- Chtrì phối hợp với Công an tnh và Ban An toàn giao thông tnh thống kê, tổng hợp số liệu tai nạn giao thông có phân tích, đánh giá về nguyên nhân, hậu quả và thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra trong việc cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân bị tai nạn giao thông; đồng thời qua đó đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế nh hưng, thiệt hại khi có tai nạn xảy ra cho con người.

- Tổ chức tập huấn phổ biến kiến thức về sơ cấp cứu ban đầu cho người bị tai nạn giao thông cho đội ngũ lái xe taxi, xe chờ khách và tình nguyện viên.

11. Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Công thương và Cục QL thị trường

Tăng cường công tác qun lý chất lượng mũ bo hiểm, kinh doanh phương tiện cơ gii đường bộ nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm sản xuất, tàng tr, lưu thông, buôn bán loại mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy và mũ bo hiểm không bo đm quy chuẩn, chất lượng; Mũ bảo hiểm quà tặng” là loại mũ được doanh nghiệp thuê nhà sản xuất mũ bảo hiểm làm có in logo của doanh nghiệp nhm qung bá thương hiệu doanh nghiệp, nhưng chất lượng của mũ không bảo đảm.

12. Bộ Chhuy Quân sự tnh và Bộ chhuy Bộ đội biên phòng tnh

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong lực lượng, duy trì, nhân rộng các mô hình đơn vị điểm về trật tự ATGT; tham gia với địa phương trong việc thực hiện các giải pháp bo đm trật tự ATGT. Phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý chặt chẽ đối với quân nhân về việc chấp hành các quy định về trật tự ATGT.

- Chỉ đạo lực lượng kiểm soát quân sự tập trung kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật giao thông đối với lái xe quân sự khi tham gia giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về trật tự ATGT, việc chấp hành quy định về ti trọng phương tiện; sử dụng biển số xe quân sự gi.

- Phối hợp với Công an tỉnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật bảo đảm an toàn giao thông cho nhân dân khu vực biên giới bin. Đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường thủy, nội địa.

13. SKế hoạch và Đầu tư

Phối hợp Ban ATGT tỉnh, Sở Giao thông vận tải đề xuất UBND tỉnh tập trung kinh phí đầu tư xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, sửa chữa, nâng cấp những công trình đã xuống cấp, hư hỏng. Nhanh chóng thực hiện các thủ tục, giải quyết và xử lý các dự án về xây dựng giao thông, hoạt động quản lý vận ti, khc phục “Điểm đen” tai nạn giao thông, công tác tuyên truyền, mua sắm các trang thiết bị phục vụ công tác bảo đảm ATGT và các dự án khác trong lĩnh vực trật tự ATGT một cách thuận lợi, kịp thời.

14. Sở Tài chính

Hàng năm, căn cứ khả năng ngân sách, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

15. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

Chỉ đạo phối hợp cơ quan điều tra đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy t, xét xử các vụ án vi phạm quy định về trật tự giao thông gây hậu quả nghiêm trọng; chng người thi hành công vụ, xử lý đúng người, đúng li, đúng pháp luật.

16. Các sở, ban, ngành và đoàn th, các Cơ quan thành viên Ban ATGT tỉnh

- Theo chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, pháp luật giao thông phù hợp từng nhóm đối tượng, trọng tâm là vận động cán bộ, đng viên, công chức, viên chức, hội viên và tuổi trẻ "Đi đầu thực hiện văn hóa giao thông".

- Phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ trước người đứng đu, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây đời sống văn hóa ở khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học...an toàn. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, đề cao trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, thực hiện tốt nếp sống văn hóa giao thông, đu tranh lên án các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm trật t, an toàn giao thông và vận động người thân, gia đình cùng thực hiện.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình giáo dục pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng văn hóa giao thông trong đoàn viên, thanh, thiếu niên và học sinh.

- Đưa nội dung tun truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và thực hiện văn hóa giao thông vào sinh hoạt định kỳ của các cp đoàn, công đoàn, hội. Xác định rõ việc chấp hành pháp luật về trật tự ATGT là một tiêu chí đánh giá chất lượng cơ quan, tổ chức, đoàn thể, của mi cán bộ, đoàn viên, hội viên.

17. UBND các huyện, thị xã và thành phố

- Tham mưu cấp ủy đảng tập trung lãnh đạo tiếp tục tổ chức quán triệt đến đảng viên thực hiện nghiêm túc Chthị số 18-CT/TW của Ban Bí thư; nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với chính quyền, cơ quan, tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, xác định lãnh đạo công tác bảo đảm trật tự ATGT là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên của mi cấp ủy đảng, là trách nhiệm của mi đảng viên; phát huy được sức mạnh tng hợp của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của Nhân dân.

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự ATGT của chính quyền cấp huyện, cấp xã. Chỉ đạo các ban, ngành, tổ chức, đơn vị và các địa phương quán triệt, triển khai sâu rộng việc thực hiện Chthị s18-CT/TW của Ban Bí thư; các quy định của pháp luật về trật tự ATGT đến tận khu phố, tổ dân phố và từng người dân một cách thường xuyên, cụ thể, thực chất, có hiệu quả, tránh hình thức, phong trào.

- Thường xuyên kiểm tra công tác bảo đảm an toàn tại các tuyến đường bộ địa phương quản lý; khắc phục “điểm đen” tai nạn giao thông; chđộng phương án điều tiết, phân lung giao thông khi xảy ra ngập nước trên các tuyến đường bộ. Thực hiện nghiêm Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường st; không để phát sinh thêm đường ngang trái phép.

- Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ATGT. Xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật người gây tai nạn giao thông, góp phần răn đe, phòng ngừa.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn xử phạt vi phạm ATGT theo quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố, các thành viên Ban ATGT có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành, địa phương, đơn vị mình để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư. Phổ biến, quán triệt nhiệm vụ đến từng đơn vị cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người lao động thực hiện theo phương châm: Quyết liệt, đng bộ, liên tục, gắn trách nhiệm cá nhân người đứng đầu với kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT.

Chủ động tổ chức kiểm tra, chấn chnh việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị cơ sở. Hàng năm tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị, đồng thời cụ thể hóa các chương trình giải pháp cho thời gian tiếp theo.

2. Giao Ban ATGT tỉnh tham mưu UBND tnh tổ chức hội nghị sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp, định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn tỉnh, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban ATGT Quốc gia (B/cáo);
- B
GTVT (B/cáo);
- Tổng cục Đường bộ Việt Nam (B/cáo)
;
- Thường trực tỉnh
y (B/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (B/cáo)
;
- Thường trực UBMT TQVN t
nh;
- Chủ tịch
, PCT UBND tỉnh;
- Thành viên Ban ATGT t
nh;
- Cục Qu
n lý đường bộ III;
- Ban ATGT t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn th
tnh,
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- C
ng thông tin điện ttỉnh;
- Lưu V
T.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu118/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/05/2019
Ngày hiệu lực27/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu118/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành27/05/2019
        Ngày hiệu lực27/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 118/KH-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị về bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Phú Yên

           • 27/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực