Văn bản khác 118/KH-UBND

Kế hoạch 118/KH-UBND về thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 118/KH-UBND 2021 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Lai Châu, ngày 15 tháng 01 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT; HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ; CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT NĂM 2021

Thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013; Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Quyết định số 2658/QĐ-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục triển khai có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), Luật Hòa giải ở cơ sở; các quy định của pháp luật về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành Tư pháp năm 2021 trên phạm vi toàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80- KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng ý thức tự giác học tập và tuân thủ, chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân; đổi mới hình thức, phương pháp, tạo bước đột phá về tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, PBGDPL.

2. Yêu cầu

Bám sát Chương trình, Kế hoạch, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp về công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Phát huy đầy đủ vai trò tham mưu, tư vấn của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện, Cơ quan thường trực Hội đồng, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ PBGDPL; tăng cường công tác phối hợp trong tuyên truyền, PBGDPL.

Phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm thực chất, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở; khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội bảo đảm cho công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

1.1. Xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 và các Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu xây dựng Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 của UBND tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021 (hoàn thành trước ngày 25/01/2021); Kế hoạch thực hiện Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 (thực hiện theo Chương trình, Đề án đã được phê duyệt).

1.2. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường công tác quản lý nhà nước về PBGDPL và tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với đối tượng, địa bàn, lĩnh vực được giao quản lý.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.3. Tổ chức triển khai có hiệu quả Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.4. Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân phục vụ công tác bầu cử; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; các văn bản pháp luật mới ban hành trong năm 2020, 2021; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân mới được thông qua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.5. Tập trung tuyên truyền, phổ biến cho Nhân dân về các quy định pháp luật liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp. Trọng tâm là các quy định, chính sách mới trong các văn bản pháp luật; tư vấn, định hướng, hỗ trợ khởi nghiệp, cải thiện môi trường sản xuất kinh doanh; các quy định của pháp luật về đất đai; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống cháy nổ; phòng, chống thiên tai; an toàn giao thông đường bộ; quản lý trật tự xây dựng; phòng, chống mua, bán người; phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội; chính sách về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; các quy định của pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ...

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.6. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL gắn với giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang về các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ công vụ, đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính; các quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tham nhũng; phòng, chống ma túy; tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; cải cách hành chính; trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; chủ trương, nhiệm vụ về cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; các chế độ, chính sách liên quan đến người lao động; các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của ngành.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.7. Tăng cường tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, trọng tâm là người dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người lao động trong doanh nghiệp; nạn nhân bạo lực gia đình, người khuyết tật; người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc. Tập trung phổ biến các quy định liên quan đến chế độ, chính sách; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đối tượng đặc thù.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (phù hợp với phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.8. Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định về chính sách pháp luật mà dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các chính sách, quy định dự kiến điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới trong dự thảo luật, pháp lệnh dự kiến ban hành trong năm 2021; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; các thỏa thuận ký kết song phương, đa phương giữa Việt Nam với các nước liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là chính sách thu hút đầu tư, xuất khẩu…; thỏa thuận ký kết giữa tỉnh Lai Châu và các tỉnh có chung đường biên giới.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành phố thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 và các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật. Rà soát, đánh giá, tổng kết các Chương trình, Đề án về PBGDPL giai đoạn 2017-2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan thông tin, truyền thông báo chí; cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.10. Tổ chức thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

1.11. Tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Thanh tra tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Theo Chương trình, Kế hoạch của Bộ Tư pháp.

1.12. Tổ chức cuộc thi, Hội thi tìm hiểu pháp luật theo chức năng, nhiệm vụ được giao và yêu cầu thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Cơ quan chủ trì: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.13. Tổ chức triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp (tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra trong phạm vi toàn tỉnh); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (tổ chức thực hiện trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III, quý IV/2021.

1.14. Chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông.

- Cơ quan chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.15. Tiếp tục phát huy vai trò và nâng cao trách nhiệm của từng thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL trong tư vấn, tham mưu triển khai công tác PBGDPL; tiếp tục kiện toàn, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng, Ban Thư ký để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, quyền hạn và Kế hoạch hoạt động đề ra trong năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.16. Tiếp tục rà soát, củng cố, kiện toàn đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật mới và kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL gắn với quản lý, sử dụng có hiệu quả đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật trong công tác PBGDPL. Biên soạn tài liệu giới thiệu, phổ biến các văn bản Luật mới ban hành cung cấp cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND cấp huyện, cấp xã (trong phạm vi được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.17. Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, giai đoạn 2019 - 2021” trên địa bàn tỉnh Lai Châu; khuyến khích sử dụng mạng xã hội Facebook để tuyên truyền tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đăng tải thông tin pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến phạm vi, lĩnh vực quản lý trên Cổng/trang thông tin điện tử; cập nhật văn bản quy phạm pháp luật lên hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (trong lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

1.18. Bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí thực hiện tuyên truyền, PBGDPL.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tài chính (tham mưu bảo đảm điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất cho công tác PBGDPL); các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã (phối hợp với Sở Tài chính tham mưu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về kinh phí thực hiện tuyên truyền, PBGDPL).

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2. Công tác hòa giải ở cơ sở

2.1. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; tăng cường theo dõi, kiểm tra, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn thi hành và đề xuất các giải pháp tháo gỡ.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2.2. Củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên; bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các cơ quan, tổ chức có liên quan; các cơ quan thông tin đại chúng.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

2.3. Phối hợp với cơ quan dân vận các cấp trong công tác hòa giải ở cơ sở gắn với việc thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo”

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã..

- Cơ quan phối hợp: Ban Dân vận và hệ thống cơ quan dân vận địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

Tiếp tục hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành ở cơ sở.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3. Về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

3.1. Triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương gắn với triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3.2. Hướng dẫn thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật trong xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới; thực hiện nhiệm vụ được giao trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

3.3. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật tại địa phương; tập trung kiểm tra, hướng dẫn đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn; các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2021.

4. Công tác kiểm tra

Xây dựng Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

- Cơ quan chủ trì: Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh.

- Cơ quan tham mưu: Sở Tư pháp - Cơ quan thường trực của Hội đồng.

- Cơ quan phối hợp: Các thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL; các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý III/2021, theo kế hoạch riêng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch công tác tuyên truyền, PBGDPL và tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị địa phương cần xác định cụ thể các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật triển khai trong năm, gắn hoạt động tuyên truyền, PBGDPL với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; thời gian thực hiện, trách nhiệm thực hiện, điều kiện đảm bảo. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện và báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp) trước ngày 30/01/2021.

Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/6), hàng năm (trước ngày 15/11) tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp tổng hợp).

2. Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, cấp huyện tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, PBGDPL; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành thành viên Hội đồng tỉnh và Hội đồng phối hợp PBGDPL các huyện, thành phố triển khai tuyên truyền, PBGDPL các văn bản pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, địa phương.

3. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp chỉ đạo, hướng dẫn các thành viên, hội viên thực hiện tuyên truyền, PBGDPL; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chuyên môn của UBND cùng cấp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ PBGDPL năm 2021.

4. UBND cấp huyện chỉ đạo UBND cấp xã xây dựng, tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch công tác PBGDPL năm 2021.

5. Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu giúp UBND tỉnh, UBND cấp huyện chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phát hiện vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh để kiến nghị sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

6. Tổ chức pháp chế, cán bộ làm công tác pháp chế thuộc các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh là đầu mối tham mưu giúp Thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí bảo đảm thực hiện các hoạt động tại Kế hoạch này được bố trí trong dự toán ngân sách của cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2021. Việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí được thực hiện theo Luật Ngân sách nhà nước, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Luật Hòa giải ở cơ sở, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành. Kinh phí thực hiện các Chương trình, Đề án thực hiện theo các Quyết định phê duyệt các Chương trình, Đề án đó.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề mới phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời về UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) để xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL);
- CT, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Ban Chỉ đạo CCTP tỉnh ủy;
- Ban Nội chính tỉnh ủy;
- UBMTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên;
- Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Các doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Hội đồng PBGDPL các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC, TP (5b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu118/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/01/2021
Ngày hiệu lực15/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 tháng trước
(23/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 118/KH-UBND 2021 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 118/KH-UBND 2021 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu118/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành15/01/2021
        Ngày hiệu lực15/01/2021
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 tháng trước
        (23/01/2021)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 118/KH-UBND 2021 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 118/KH-UBND 2021 thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu

              • 15/01/2021

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/2021

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực