Kế hoạch 118/KH-UBND

Nội dung toàn văn Kế hoạch 118/KH-UBND 2023 tuyển chọn bổ nhiệm hòa giải viên lao động Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 118/KH-UBND

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

KẾ HOẠCH

TUYỂN CHỌN, BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2023

Thực hiện Quyết định số 4903/QĐ-UBND ngày 18/11/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt Đề án “Rà soát, sắp xếp đội ngũ hòa giải viên lao động, trọng tài viên lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội”; nhằm kịp thời bổ sung, xây dựng đội ngũ hòa giải viên lao động đáp ứng yêu cầu mới về giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề, hỗ trợ phát triển quan hệ lao động, nâng cao năng lực và vai trò hoạt động của hòa giải viên lao động góp phần hướng tới quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm bổ sung, xây dựng đội ngũ hòa giải viên lao động đáp ứng yêu cầu mới về giải quyết tranh chấp lao động, tranh chấp về hợp đồng đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển quan hệ lao động tại địa phương.

- Nâng cao năng lực và vai trò hoạt động của hòa giải viên lao động góp phần hướng tới quan hệ lao động hài hòa, ổn định trong doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động phải đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình quan hệ lao động của địa phương.

- Thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động đảm bảo về số lượng, chất lượng và thời gian theo Kế hoạch.

- Các cơ quan, đơn vị, cá nhân nâng cao trách nhiệm trong công tác đề cử, ứng cử, tuyển chọn, đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

II. TIÊU CHUẨN TUYỂN CHỌN, BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

Người tham gia tuyển chọn hòa giải viên lao động đảm bảo các tiêu chuẩn sau:

1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.

2. Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 03 (ba) năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động.

3. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

III. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ TUYỂN CHỌN, BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

1. Số lượng tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động

a) Trên cơ sở nhu cầu tuyển chọn hòa giải viên lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, báo cáo đề xuất nhu cầu tuyển chọn hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 30 quận, huyện, thị xã; số lượng tuyển chọn, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động năm 2023 trên địa bàn Thành phố là 25 người (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

b) Tính từ thời điểm Kế hoạch này có hiệu lực trở về trước, hòa giải viên lao động vẫn đang trong thời gian bổ nhiệm thì được tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến hết thời hạn bổ nhiệm.

2. Nhiệm kỳ bổ nhiệm hòa giải viên lao động: 05 (năm) năm.

IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TUYỂN CHỌN, BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG; HỒ SƠ DỰ TUYỂN HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

1. Trình tự, thủ tục, tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo công khai tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn thông qua Cổng thông tin điện tử của Sở và trên phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện phối hợp thực hiện.

b) Trong thời hạn đăng ký tại thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện.

c) Trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ theo thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện có trách nhiệm rà soát tiêu chuẩn theo quy định, tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định.

d) Trong thời hạn tối đa 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ báo cáo, hồ sơ của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định các hồ sơ dự tuyển (kể cả các hồ sơ do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trực tiếp nhận), lựa chọn và lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bổ nhiệm.

e) Trong thời hạn tối đa 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định bổ nhiệm hòa giải viên lao động.

2. Bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động

a) Ít nhất 03 (ba) tháng trước khi kết thúc thời hạn bổ nhiệm, nếu hòa giải viên lao động có nhu cầu tiếp tục làm hòa giải viên lao động thì gửi đơn đề nghị bổ nhiệm lại đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

b) Căn cứ kế hoạch tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động hàng năm được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; kết quả rà soát tiêu chuẩn, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của hòa giải viên lao động theo phân cấp quản lý, trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị bổ nhiệm lại của hòa giải viên lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố.

c) Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định bổ nhiệm lại đối với các trường hợp đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

3. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động

a) Hồ sơ dự tuyển hòa giải viên lao động bao gồm:

- Đơn dự tuyển hòa giải viên lao động;

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế;

- Bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan;

- Văn bản giới thiệu tham gia làm hòa giải viên lao động của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).

b) Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động gồm: đơn đề nghị bổ nhiệm lại.

4. Trường hợp hồ sơ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời các tổ chức, cá nhân liên quan.

V. THỜI GIAN, ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN HỒ SƠ

1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: theo thông báo tuyển chọn hòa giải viên lao động của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

2. Đơn vị tiếp nhận hồ sơ:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Phòng Lao Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã có nhu cầu tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì triển khai, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động theo quy định.

- Thông báo và công khai việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động.

- Lựa chọn, giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động.

- Thẩm định hồ sơ và lập danh sách vị trí bổ nhiệm hòa giải viên lao động, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, bổ nhiệm.

2. Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo đúng quy định.

- Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động cụ thể:

+ Thông báo và công khai việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động.

+ Giới thiệu người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động đảm bảo số lượng tại Kế hoạch này; rà soát, tổng hợp hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động hướng dẫn, giải quyết những phát sinh, vướng mắc của các đơn vị, đồng thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo những nội dung vượt thẩm quyền./.


Nơi nhận:
- Bộ Lao động - TBXH;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVP P.T.T.Huyền; Phòng: KGVX, TH, NC;
- Lưu: VT, KGVX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thu Hà

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN NHU CẦU TUYỂN CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ BỔ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG
(Kèm theo Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

TT

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã

Dự kiến nhu cầu tuyển chọn, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động năm 2023

Tổng cộng

Quý III

Quý IV

Bổ nhiệm

Bổ nhiệm lại

Bổ nhiệm

Bổ nhiệm lại

1

Hoàn Kiếm

02

0

0

0

02

2

Cầu Giấy

01

0

01

0

02

3

Đống Đa

0

0

01

0

01

4

Hai Bà Trưng

02

02

0

0

04

5

Thanh Xuân

03

03

0

0

06

6

Đông Anh

01

0

0

0

01

7

Quốc Oai

03

0

0

0

03

8

Thanh Oai

02

0

0

0

02

9

Phú Xuyên

0

0

02

0

02

10

Ứng Hòa

01

0

0

0

01

11

Mỹ Đức

0

0

01

0

01

Tổng cộng:

15

05

05

0

25

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Loại văn bảnKế hoạch
Số hiệu118/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2023
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 118/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 118/KH-UBND 2023 tuyển chọn bổ nhiệm hòa giải viên lao động Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 118/KH-UBND 2023 tuyển chọn bổ nhiệm hòa giải viên lao động Hà Nội
        Loại văn bảnKế hoạch
        Số hiệu118/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýVũ Thu Hà
        Ngày ban hành10/04/2023
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Dịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 118/KH-UBND 2023 tuyển chọn bổ nhiệm hòa giải viên lao động Hà Nội

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 118/KH-UBND 2023 tuyển chọn bổ nhiệm hòa giải viên lao động Hà Nội

              • 10/04/2023

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực