Văn bản khác 1180/KH-UBND

Kế hoạch 1180/KH-UBND năm 2015 thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1180/KH-UBND đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy Lai Châu 2015 2020


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1180/KH-UBND

Lai Châu, ngày 13 tháng 8 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC CAI NGHIỆN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 2187/QĐ-TTg ngày 05/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020. UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện đổi mới công tác cai nghiện ma túy đổi mới nhận thức, nghiện ma túy là bệnh mãn tính do rối loạn của não bộ; cai nghiện ma túy được hiểu là điều trị nghiện là một quá trình lâu dài bao gồm tổng thể các can thiệp, hỗ trợ về y tế, tâm lý, xã hội làm thay đổi nhận thức, hành vi, nhằm giảm tác hại của nghiện ma túy và giảm tình trạng sử dụng ma túy trái phép.

2. Yêu cầu

- Nội dung của Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phải đảm bảo tính đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế tha và phát huy ti đa nguồn lực hiện có và phải phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo sự phát triển kinh tế - xã hội và trật tự, an toàn xã hội.

- Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các ngành, các huyện, thành phố trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp Kế hoạch của UBND tỉnh và Quyết định 2596/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 2596).

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Đi mới, nâng cao hiệu quả công tác dphòng và điều trị nghiện nhm giảm tác hại của nghiện ma túy, kim chế sự gia tăng số người nghiện mới, góp phn bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và nâng cao sức khỏe Nhân dân.

- Đa dạng hóa các mô hình cai nghiện ma túy; tăng cường và nâng cao các dịch vụ tư vấn tâm lý, y tế, dạy nghề, tạo việc làm, giảm hại lây nhiễm HIV, hỗ trợ người nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

2. Mục tiêu cụ th

a. Giai đoạn 2015-2016:

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về dự phòng và điều trị nghin, phấn đu 80% cán bộ chính quyền các cấp và 60% người dân độ tuổi trưởng thành hiểu biết bản về nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện.

- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 80% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức cơ bản về điều trị nghiện; 50% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và được cấp chứng chỉ; 80% cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện có đầy đủ văn bằng, chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

- Nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý từ 36% (1.302/3.577 người) năm 2014 lên 70% vào năm 2016 trong đó, giảm tỷ lệ điều trị bắt buộc tại Trung tâm từ 12% năm 2014 xuống còn 10% vào năm 2016.

- Phấn đấu người nghiện hòa nhập cộng đồng được tư vấn giới thiệu và có việc làm từ 20 % trở lên.

b. Giai đoạn 2017 - 2020:

- Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân về dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 100% cán bộ chính quyền các cấp và 80% người dân độ tui trưởng thành hiểu biết cơ bản về nghiện ma túy, các biện pháp, mô hình dự phòng và điều trị nghiện.

- Nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện, phấn đấu 90% cán bộ tham gia công tác dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo kiến thức bản về điều trị nghiện; 100% cán bộ làm công tác tư vấn về dự phòng và điều trị nghiện được đào tạo và được cấp chứng chỉ; 100% cán bộ y tế tại các cơ sở điều trị nghiện có đầy đủ văn bằng chứng chỉ theo quy định về điều trị nghiện.

- Nâng tỷ lệ số người nghiện được điều trị so với số người nghiện có hồ sơ quản lý (ước tính đến năm 2020 khoảng 4.000 người) từ 70% vào năm 2016 lên 90% vào năm 2020 (tương đương 3.600 người) trong đó, giảm tỷ lệ điều trị bt buộc tại Trung tâm từ 10% vào năm 2016 xuống còn 5% (khoảng 200 người) vào năm 2020.

- Phn đấu người nghiện hòa nhập cộng đồng được tư vấn giới thiệu và có việc làm từ 30% trở lên.

III. NHIỆM VỤ

1. Phát triển các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện

a. Mục đích: Hình thành mạng lưới các cơ sở điều trị nghiện có đủ năng lực, đáp ứng nhu cầu đa dạng về dịch vụ điều trị nghiện; tạo điều kiện thuận lợi cho người nghiện ma túy tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

b. Nguyên tc:

- Số lượng, quy mô, vị trí của các cơ sở phải phù hợp với nhu cầu điều trị và tình hình thực tế của địa phương, bảo đảm thuận li cho người bệnh, tránh dàn trải lãng phí.

- Cơ sở cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh được hình thành dựa trên cơ sở vật chất, tổ chức, nguồn nhân lực sẵn có của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội các huyện, thành phố và của ngành y tế tại địa phương.

c. Chức năng nhiệm vụ của cơ sở điều trị nghiện tự nguyện:

Cung cấp dịch vụ tư vấn, khám và điều trị toàn diện cho người nghiện ma túy với các phương pháp điều trị thích hợp cho từng người.

d. Lộ trình thực hiện:

Đến hết năm 2015, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, sắp xếp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ thực hiện chuyển đi hoàn toàn Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội các huyện, thành phố thành Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội - Điều trị nghiện tự nguyện.

Đối với huyện Nậm Nhùn, trong thời gian chưa thành lập Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội - Điều trị nghiện tự nguyện của huyện thì đối tượng tiếp nhận xã hội và điều trị nghiện tự nguyện của huyện được tiếp nhận vào Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội - Điều trị nghiện tự nguyện huyện Mường Tè, huyện Sìn Hồ tùy theo vị trí địa lý phù hợp.

2. Tổ chức lại Trung tâm 05-06

Năm 2016, tổ chức tại Trung tâm 05-06 thành cơ sở đa chức năng thực hiện điều trnghiện bắt buộc và điều trị nghiện tự nguyện.

3. Phát triển điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng

a. Mục đích:

Huy động các tổ chức, cá nhân tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người nghiện nâng cao nhận thức, tuân thủ việc điều trị lâu dài tại cộng đồng.

b. Nguyên tắc thành lập:

- Cơ sở, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ của điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng chủ yếu sử dụng trạm y tế cấp xã để hoạt động, bảo đảm các điều kiện theo quy định của cơ sở cấp phát thuốc điều trị thay thế và các quy định về tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện.

- Huy động sự tham gia và kết nối hoạt động của các cá nhân, tổ chức xã hội tại địa phương

- Căn cứ số lượng người nghiện ma túy tại địa phương, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đề xuất Chủ tịch UBND huyện, thành phố quyết định thành lập điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

- Cán bộ làm việc tại các điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ti cộng đng chủ yếu là kiêm nhiệm và những người tình nguyện tham gia không hưởng tin lương, tiền công từ ngân sách nhà nước.

c. Nhiệm vụ của điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng

Tư vấn giúp người nghiện lựa chọn phương pháp điều trị nghiện thích hợp tư vấn và hỗ trợ giúp người nghiện tuân thủ điều trị; cấp phát thuốc methadone.

d. Lộ trình thực hiện:

- Giai đoạn đến hết năm 2015:

+ Thành lập 18 điểm cấp phát thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các xã, phường, thị trấn trọng điểm vnghiện ma túy; 3 đim tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội các huyện.

- Giai đoạn 2016-2020:

+ Duy trì hoạt động của các cơ sở điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bng methadone tại các Trung tâm y tế (Bệnh viện đa khoa) các huyện, thành phố; thành lập mới 12 điểm cấp phát thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các xã, phường, thị trấn: 01 điểm tại Trung tâm 05-06 tỉnh; 05 điểm tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội các huyện, thành phố (Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội - Điều trị nghiện tự nguyện). Nâng tổng số điểm cấp phát thuốc toàn tỉnh lên 47 điểm. Trong đó Ngành Y tế quản lý 8 cơ sở điều trị và 30 điểm cấp phát thuốc tại các xã, phường, thị trn; Ngành Lao động Thương binh và Xã hội quản lý 09 điểm cấp phát thuc tại các Trung tâm.

+ Chuyển đổi 100% điểm cấp phát thuốc điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc methadone tại các xã, phường, thị trn có trên 100 người nghiện thành điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

4. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo về dự phòng và điều trị nghiện

a. Mục đích: Thực hiện thống nhất theo khung chương trình, giáo trình, điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục... của Trung ương nhằm tng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ.

b. Nội dung, đối tượng, hình thức đào tạo:

* Đào tạo về tư vấn điều trị nghiện:

- Đối tượng: Cán bộ làm công tác tư vấn tại các cơ sở điều trị nghiện, đim chăm sóc, hỗ trợ, điều trị nghiện tại cộng đng.

- Hình thức: Tổ chức các lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về tư vấn điều trị nghiện.

* Đào tạo về điều trị thay thế, điều trị hội chng cai các ri loạn tâm thần, thể chất ở người nghiện:

- Đối tượng: Cán bộ y tế công tác tại các cơ sở điều trị nghiện, điểm chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

- Hình thc: Tổ chức lớp đào tạo bồi dưỡng và cấp chứng chỉ về điều trị thay thế và điều trị cắt cơn nghiện.

c. Lộ trình thực hiện:

Căn cứ tình hình thực tế, tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ viên chc công tác tại các cơ sở điều trị nghiện, các cá nhân tham gia đim tư vấn, chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng đảm bảo thực hiện được các mục tiêu.

5. Giám sát, đánh giá

- Giám sát, đánh giá theo bộ chỉ số thống kê, báo cáo giám sát, đánh giá định kỳ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

- Thời gian 02 năm một lần, các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra đánh giá hiệu quả công tác điều trị nghiện.

IV. GIẢI PHÁP

1. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông nâng cao nhận thức về nghiện ma túy, dự phòng và điều trị nghiện

- Xây dựng bộ tài liệu truyn thông về ma túy, nghiện ma túy và các biện pháp dự phòng và điều trị nghiện phù hợp với đội ngũ cán bộ quản lý các cấp và các tầng lớp Nhân dân.

- Triển khai các hoạt động thông tin, truyền thông về dự phòng và điều trị nghiện tới các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú.

2. Huy động nguồn lực cho công tác dự phòng và điều trị nghiện

a. Tăng cường hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Nhà nước:

- Tăng cường hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho hệ thống các cơ sở điều trị nghiện để đáp ứng yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

- Thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa để họ có điều kiện tiếp cận với dịch vụ về dự phòng và điều trị nghiện.

b. Huy động sự tham gia của cộng đồng, khuyến khích xã hội hóa công tác điều trị nghiện:

- Khuyến khích các tổ chức phi Chính phủ, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và các cá nhân tham gia đầu tư, thành lập các cơ sở tư vấn dự phòng và điều trị nghiện tự nguyện.

- Khuyến khích Đội công tác xã hội tình nguyện, các tổ chức tôn giáo, các câu lạc bộ, nhóm giáo dục đồng đẳng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh tham gia hỗ trợ, giúp đỡ người sử dụng ma túy tham gia Chương trình dự phòng và điều trị nghiện.

c. Tăng cường sự phối hợp liên ngành và huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội:

- Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền và sự tham gia của cả hệ thống chính trị đối với công tác dự phòng và điều trị nghiện.

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch liên ngành để triển khai công tác tư vấn dự phòng và điều trị nghiện, lồng ghép, phối hợp hiệu quả giữa các dịch vụ về phòng, chống HIV/AIDS; dịch vụ chăm sóc sức khỏe; dịch vụ hỗ trợ dạy nghề, vay vốn, tạo việc làm với dịch vụ tư vấn dự phòng và điều trị nghiện.

- Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành trong công tác dự phòng và điều trị nghiện.

d. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghin:

- Sắp xếp, bố trí lại và sử dụng hợp lý, hiệu quả đội ngũ cán bộ, nhân viên trong các cơ sở điều trị nghiện nhằm đáp ứng yêu cu đổi mới công tác điều trị nghiện.

- Tăng cường, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện.

3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, cung ứng thuốc, phương pháp điều trị nghiện

Nghiên cứu các phương pháp điều trị và triển khai thí điểm ứng dụng các bài thuốc và phương pháp y học trong điều trị phục hi chức năng cho người nghiện ma túy.

V. KINH PHÍ

1. Kinh phí thực hiện được bố trí chi thường xuyên hàng năm của các sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và các huyện, thành phố theo phân cấp quản lý của Luật Ngân sách nhà nước; lồng ghép trong các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ cho mục tiêu phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS và các mục tiêu khác; huy động các nguồn lực xã hội; hợp tác quốc tế và các ngun hợp pháp khác.

2. Người tham gia điều trị chi trả một phần phí dịch vụ điều trị theo quy định. Thực hiện chính sách hỗ trợ điều trị cho những người có công với cách mạng người thuộc hộ nghèo, cận nghèo; người dân tộc thiểu sở vùng sâu, vùng xa.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu đến năm 2020. Xây dựng kế hoạch và dự toán thực hiện hàng năm đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các sở, ngành chức năng xây dựng hệ thống cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; tổ chức, sắp xếp mạng lưới điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng; phối hợp sắp xếp, bố trí lại đội ngũ cán bộ trong các cơ sở điều trị nghiện.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan thực hiện việc chuyển đổi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội các huyện, thành phố, thành Trung tâm Tiếp cận đối tượng xã hội - Điều trị nghiện tự nguyện.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, các chủ trương, chính sách về đi mới công tác cai nghiện.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho lực lượng cán bộ làm công tác dự phòng và điều trị nghiện.

- Nghiên cứu đề xuất các cơ chế chính sách hỗ trợ người nghiện trong học nghề, tạo việc làm và tiếp cận các dịch vụ xã hội khác.

- Kiểm tra, giám sát, đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2. Sở Y tế

- Tập huấn, hướng dẫn đội ngũ cán bộ y tế việc chẩn đoán và điều trị nghiện; nghiên cứu các phương pháp, bài thuốc hỗ trợ điều trị cắt cơn, chống tái nghiện; chủ trì phối hợp với các sở, ngành trong việc quản lý, cung ứng và dự trữ thuốc điều trị nghiện.

- Xây dựng, triển khai Đề án điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bng thuc methadone trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở điều trị và các điểm cấp phát thuốc methadone trên đa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ sở điều trị nghiện, các điểm cấp phát thuốc điều trị nghiện bng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc chuyển đi điểm cấp phát thuc methadone thành đim tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý hoạt động điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện, xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành và các cơ quan liên quan trong triển khai hoạt động điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

3. Công an tỉnh

- Lồng ghép hoạt động thuộc các nguồn vốn, chương trình hỗ trợ mục tiêu phòng chống ma túy với các hoạt động của Kế hoạch triển khai Đề án.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, phân loại người nghiện ma túy; phối hợp hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức điều trị nghiện tại cộng đồng; kết hp thực hiện Dự án xây dựng xã, phường, thị trấn không có ma túy của Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy với việc thành lập và duy trì các điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan Lao động Thương binh và Xã hội cùng cấp thực hiện điều tra, thống kê, phân loại, lập danh sách, hồ sơ số đối tượng nghiện ma túy làm cơ sở đtiếp cận tư vấn các hình thức điều trị phù hợp cho người nghiện ma túy; hướng dẫn và giúp công chức lao động xã hội, Công an cấp xã lập hồ sơ đối tượng nghiện bị xử phạt hành chính để đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc.

- Tăng cường công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, phối hợp quản lý, giúp đngười nghiện điều trị tại cộng đồng.

4. Sở Nội vụ

- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn về tổ chức, sắp xếp bộ máy cũng như hoạt động của các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện; hướng dẫn xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong hệ thống cơ sở - điều trị nghiện.

- Chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố: Hướng dẫn bố trí cán bộ nhân viên có trình độ chuyên môn y, dược, cán bộ viên chức làm công việc khác tại các Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội - Điều trị nghiện tự nguyện các huyện, thành phố xếp ngạch bậc chuyên môn và thụ hưởng chế độ đặc thù ngành và bố trí việc làm cán bộ viên chức dôi dư (nếu có).

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Tham mưu btrí ngân sách hỗ trợ đầu tư có mục tiêu để xây dựng, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở điều trị nghiện tự nguyện, cơ sở điều trị nghiện bt buộc và các đim tư vấn, chăm sóc hỗ trđiều trị nghiện tại cộng đồng.

- Chủ trì hướng dẫn việc lồng ghép Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy và các Chương trình mục tiêu quốc gia khác có liên quan với các hoạt động của Kế hoạch triển khai Đề án; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế xây dựng hệ thống cơ sở điều trị nghiện.

6. Sở Tài chính

- Chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu Tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế hướng dẫn nội dung và mức chi thực hiện các hoạt động của Kế hoạch triển khai Đề án.

- Tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh phí hàng năm đthực hiện các hoạt động của Kế hoạch. Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo đúng mục tiêu của Kế hoạch và đúng quy định của Luật Ngân sách.

7. Sở Tư pháp

- Chỉ đạo phòng Tư pháp các huyện, thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tính pháp lý của hồ đề ngh, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện triển khai tập huấn, hướng dẫn, tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác dự phòng và điều trị nghiện.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nghiên cứu xây dựng các văn bản quy định của tỉnh về điều trị nghiện.

8. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Chỉ đạo và tổ chức triển khai chương trình giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy trong các nhà trường cho học sinh, sinh viên.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành và các tổ chức có liên quan thực hiện các biện pháp phòng ngừa cho học sinh, sinh viên không tham gia vào các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma túy.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai kế hoạch truyn thông nâng cao nhận thức về bệnh nghiện, các biện pháp dự phòng và điều trị nghiện; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông triển khai các hoạt động truyền thông về dự phòng và điều trị nghiện.

10. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

- Phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ chiến sỹ nâng cao trách nhiệm trong việc thực hiện công tác phòng chống tệ nạn ma túy.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thực hiện mô hình quân dân y cai nghiện tại các xã biên gii. Đánh giá việc thực hiện mô hình quân dân y cai nghiện, xây dựng cơ sở điều trị nghiện tại cộng đồng và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ toàn diện cho người nghiện ma túy ở cộng đồng.

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác đổi mới dự phòng và điều trị nghiện trên địa bàn quản lý, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 và kế hoạch hàng năm; chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra đánh giá việc thực hiện của UBND cấp xã.

- Chủ động huy động và bố trí kinh phí, nhân lực, vật lực cho công tác dự phòng và điều trị nghiện; phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo chuyển đi Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội thành Trung tâm Tiếp nhận đối tượng xã hội - Điều trị nghiện tự nguyện; đim cấp phát thuc methadone thành điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng theo Kế hoạch.

- Theo dõi, thực hiện chỉ tiêu tạo việc làm cho người nghiện hòa nhập cộng đng theo mục tiêu kế hoạch.

- Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thống kê nm vững tình hình người nghiện ma túy trên địa bàn, từ đó xây dựng kế hoạch điều trị nghiện tại cộng đồng; đề xuất thành lập các điểm tư vấn, chăm sóc toàn diện, làm tốt công tác tiếp nhận, giúp đỡ, quản lý người sau cai nghiện tại nơi cư trú. Vận động các đoàn th, các tổ chức xã hội thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên giúp đngười sau cai tái hòa nhập cộng đng.

- Chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin đưa nội dung tuyên truyền về Đổi mới công tác cai nghiện là một trong những nội dung hoạt động trọng tâm của đơn vị hướng về cơ sở.

- Định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các Bộ Ngành Trung ương theo quy định.

12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên

Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, và UBND các huyện, thành phố trong việc triển khai lồng ghép tuyên truyền, giáo dục phòng, chống tệ nạn ma túy gắn với việc vận động giúp đỡ người nghiện lựa chọn các hình thức điều trị phù hợp và tuân thủ điều trị lâu dài, tạo điều kiện cho người nghiện ma túy được tham gia các hoạt động xã hội tại địa phương với các hình thức phù hợp đhọ vng tin hòa nhập cộng đồng, giảm kỳ thị tạo điều kiện từ bỏ ma túy.

Căn cứ nội dung Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ động xây dựng, thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc, phát sinh thì kịp thời phản ảnh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét sửa đổi bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ; (để b/c)
- Bộ Lao động - TB&XH; (để b/c)
- TT: Tỉnh ủy
, HĐND tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể
tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT; VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1180/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1180/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2015
Ngày hiệu lực13/08/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1180/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1180/KH-UBND đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy Lai Châu 2015 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1180/KH-UBND đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy Lai Châu 2015 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1180/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành13/08/2015
        Ngày hiệu lực13/08/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1180/KH-UBND đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy Lai Châu 2015 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1180/KH-UBND đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy Lai Châu 2015 2020

           • 13/08/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/08/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực