Văn bản khác 1184/KH-UBND

Kế hoạch 1184/KH-UBND năm 2018 về phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1184/KH-UBND 2018 thực hiện phát triển đội ngũ luật sư Kon Tum


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1184/KH-UBND

Kon Tum, ngày 14 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Để tiếp tục phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU.

1. Mục đích: Xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với các hoạt động để triển khai thực hiện, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện các giải pháp của Kế hoạch.

2. Yêu cầu: Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nội dung đã được đề ra trong kế hoạch; các hoạt động đề ra phải phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh và hoạt động của nghề Luật sư. Các nhiệm vụ, giải pháp đề ra phải có tính khả thi, có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, cùng hướng tới mục tiêu của Kế hoạch.

II. NỘI DUNG.

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế và chính sách về Luật sư và hành nghề Luật sư: Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả các đề án, cơ chế, chính sách... liên quan đến tổ chức và hoạt động Luật sư đã được xây dựng và ban hành. Đồng thời, phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục đơn giản hóa, giảm tối đa thời hạn giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực luật sư, tạo điều kiện thuận lợi trong việc đề nghị Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề luật sư cho các đối tượng được miễn đào tạo, miễn tập sự.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư và các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2018.

2. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của Luật sư trong xã hội: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nâng cao vị trí, vai trò của Luật sư trong xã hội.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Đoàn Luật sư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Phát triển số lượng Luật sư: Tiếp tục triển khai Đề án phát triển nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2023 phát triển số lượng khoảng 10 - 15 Luật sư trở lên hành nghề thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức công tác tại các cơ quan pháp luật đã nghỉ hưu tham gia hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội luật gia tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, bắt đầu từ năm 2018.

4. Nâng cao chất lượng Luật sư:

4.1. Tiếp tục thực hiện bồi dưỡng bắt buộc; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề và đạo đức ứng xử nghề nghiệp Luật sư:

- Cơ quan thực hiện: Đoàn Luật sư tỉnh chủ trì, phối hợp với các tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh và cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4.2. Tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao chất tượng tập sự hành nghề Luật sư.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Phát triển tổ chức hành nghề Luật sư: Tiếp tục thực hiện chính sách phát triển tổ chức hành nghề Luật sư. Phát triển số lượng từ 07 - 09 tổ chức hành nghề Luật sư trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Tư pháp phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ năm 2018 đến năm 2023.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Trách nhiệm thực hiện:

1.1. Sở Tư pháp: Là cơ quan đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Kế hoạch; chủ trì, phối hợp với Đoàn Luật sư tỉnh và các sở, ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật trong việc triển khai Kế hoạch.

1.2. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách hàng năm để thực hiện Kế hoạch này theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, văn bản hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của địa phương.

1.3. Các sở, ban ngành, địa phương có liên quan: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp, các cơ quan, tổ chức thực hiện các công việc có liên quan tại Kế hoạch này.

1.4. Trách nhiệm của Đoàn Luật sư tỉnh, các tổ chức hành nghề Luật sư:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Kế hoạch chi tiết của Đoàn Luật sư trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch; định kỳ hàng quý báo cáo về tình hình triển khai Kế hoạch gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các tổ chức hành nghề Luật sư trong phạm vi trách nhiệm của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch này; đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền triển khai có hiệu quả.

2. Kinh phí thực hiện: Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này bao gồm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cấp và kinh phí đóng góp, hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Luật sư và các nguồn thu hợp pháp khác.

Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để b/cáo);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Đoàn Luật sư tỉnh;
- Các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu VT-NC2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lại Xuân Lâm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1184/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1184/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2018
Ngày hiệu lực14/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1184/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1184/KH-UBND 2018 thực hiện phát triển đội ngũ luật sư Kon Tum


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1184/KH-UBND 2018 thực hiện phát triển đội ngũ luật sư Kon Tum
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1184/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kon Tum
        Người kýLại Xuân Lâm
        Ngày ban hành14/05/2018
        Ngày hiệu lực14/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1184/KH-UBND 2018 thực hiện phát triển đội ngũ luật sư Kon Tum

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1184/KH-UBND 2018 thực hiện phát triển đội ngũ luật sư Kon Tum

             • 14/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 14/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực