Văn bản khác 119/KH-UBND

Kế hoạch 119/KH-UBND về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 119/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 23 tháng 10 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT TRỢ GIÚP PHÁP LÝ NĂM 2017

Để triển khai thi hành kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả Luật Trợ giúp pháp lý (có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2018) trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý, với các nội dung:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm, cơ chế phối hợp của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý kịp thời, hiệu quả trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

a) Việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý phải đạt hiệu quả, nội dung triển khai phải chi tiết, rõ ràng, gắn với nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý ở địa phương.

b) Tăng cường sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

c) Kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ và hiệu quả của việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, truyền thông về nội dung Luật Tr giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Quán triệt những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Tổ chức tuyên truyền về nội dung cơ bản và điểm mới của Luật Trợ giúp pháp lý và hoạt động trợ giúp pháp lý trên các phương tiện thông tin đại chúng và các hình thức truyền thông khác phù hợp điều kiện thực tế ở các cơ quan, đơn vị

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, các cơ quan Đài, Báo ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động tr giúp pháp lý

a) Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ban hành liên quan đến hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017.

b) Báo cáo kết quả rà soát và đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I năm 2018.

3. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trợ giúp pháp lý

Vận hành trang thông tin điện tử về trợ giúp pháp lý, ng dụng phần mềm Quản lý văn bản và điều hành trong công tác hoạt động trợ giúp pháp lý, ng dụng phần mềm Dịch vụ hành chính công trực tuyến trong công tác hoạt động trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Từ Quý IV năm 2017.

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ người thực hiện tr giúp pháp lý

a) Tổ chức tập huấn nội dung của Luật Trợ giúp pháp lý, hoạt động trợ giúp pháp cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý và cán bộ, công chức thực hiện quản lý nhà nước về trợ giúp pháp lý

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2017 và Quý I năm 2018.

b) Tập huấn về nghiệp vụ và kỹ năng trợ giúp pháp lý cho đội ngũ người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hằng năm.

5. Rà soát người thực hiện trợ giúp pháp lý, tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý và người thuộc diện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

a) Rà soát Trợ giúp viên pháp lý được b nhiệm theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

b) Rà soát tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý và người tham gia trợ giúp pháp lý theo Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý IV năm 2018.

c) Rà soát luật sư, tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật đủ điều kiện tham gia trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

d) Rà soát, thống kê người thuộc diện được trợ giúp pháp lý theo quy định Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 trên địa bàn tỉnh

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và cập nhật trong những năm tiếp theo.

6. Cập nhật, công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn và các thủ tục hành chính theo quy định của Luật Trợ giúp pháp lý và các văn bản hướng dẫn thi hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp tham mưu chỉ đạo triển khai thực hiện.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, tổ chức có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên (từ năm 2018).

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch chi tiết triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý và nội dung Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.

2. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Đoàn luật sư tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Hội nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quán triệt nội dung Luật Trợ giúp pháp lý và phối hợp hiệu quả trong công tác trợ giúp pháp lý.

3. Sở Tư pháp chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ ngân sách nhà nước trong dự toán chi thường xuyên hàng năm và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

Hàng năm, trên cơ sở xây dựng dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị Sở Tài chính có trách nhiệm tổng hợp trình cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ kinh phí theo quy định của pháp luật để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ về trợ giúp pháp lý được nêu trong Kế hoạch này. Đối với các hoạt động trong Kế hoạch được triển khai trong năm 2017, Sở Tư pháp được giao chủ trì thực hiện có trách nhiệm lập dự toán bổ sung, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tnh xem xét, cấp bổ sung kinh phí đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (để báo cáo);
- Cục Trợ giúp pháp lý, Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam t
nh;
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, TAN
D tnh, VKSND tnh, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Luật gia tỉnh, Đoàn luật sư tnh, Báo Ninh Bình, Đài PTTH tnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VP5, VP7
. PH/13

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tổng Quang Thìn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu119/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/10/2017
Ngày hiệu lực23/10/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 119/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 119/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu119/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýTống Quang Thìn
        Ngày ban hành23/10/2017
        Ngày hiệu lực23/10/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 119/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 119/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý Ninh Bình

             • 23/10/2017

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 23/10/2017

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực