Văn bản khác 119/KH-UBND

Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung toàn văn Kế hoạch 119/KH-UBND 2018 Phối hợp phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 119/KH-UBND

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 9 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “PHỐI HỢP TRUYỀN THÔNG PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS VÀ PHÒNG, CHỐNG TỆ NẠN MA TÚY, MẠI DÂM ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

Thực hiện Quyết định số 2140/QĐ-TTg ngày 30/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020”; UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kịp thời, hiệu quả các chủ trương, chính sách của đảng và pháp luật của Nhà nước. Qua đó nâng cao nhận thức, huy động sự tham gia của các cấp ủy đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy, góp phần làm giảm lây nhiễm HIV/AIDS, tệ nạn mại dâm, ma túy trên địa bàn tỉnh.

- Thông qua các hoạt động phối hợp truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn xã hội mại dâm, ma túy giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Y tế (sau đây gọi tắt là ba cơ quan Thường trực), Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lao động Xã hội thường trú tại Quảng Ngãi (sau đây gọi tắt là ba cơ quan truyền thông) nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông trên sóng phát thanh và truyền hình, báo viết, báo điện tử và các ấn phẩm truyền thông khác.

2. Yêu cầu

- Hình thức thông tin, tuyên truyền phải đa dạng, tập trung tuyên truyền trên cả báo in, báo nói, báo hình, báo điện tử và các ấn phẩm thông tin, đặc biệt là trên hệ thống Đài Truyền thanh - Phát lại truyền hình huyện, thành phố (cấp huyện), Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn (cấp xã) nội dung phong phú, bảo đảm đúng định hướng, có tính giáo dục, thuyết phục cao và thường xuyên cập nhật thông tin mới cho người dân dễ thấy, dễ nghe, dễ hiểu nhằm tạo sự đồng thuận trong nhận thức và hành động của toàn xã hội đối với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy.

- Công tác thông tin, truyền thông phải có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, thiết thực, có hiệu quả của các sở, ngành, đoàn thể và các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên sóng truyền hình, phát thanh, báo viết, báo điện tử và các ấn phẩm khác nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

2. Mục tiêu cụ thể đến hết năm 2020

a) Nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin; tăng cường đổi mới, đa dạng hóa hình thức, thể loại, sản phẩm truyền thông; trong đó, sản phẩm truyền thông mới tăng 10-15% so với năm 2017 về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

b) Tăng trên 15% thời lượng đưa tin trên sóng truyền hình, phát thanh và các ấn phẩm khác so với năm 2017 về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

c) Tăng 20% số người được tiếp cận thông tin về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm so với năm 2017 về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

III. NHIỆM VỤ

1. Đổi mới nội dung và đa dạng hóa hình thức truyền thông

a) Về nội dung

Đổi mới và truyền tải một cách sâu sắc, sinh động, phù hợp các nội dung thông tin:

- Chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các giải pháp, biện pháp; hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương.

- Các kiến thức cơ bản về nguy cơ, tác hại, hậu quả lây nhiễm HIV/AIDS, sử dụng trái phép các chất ma túy, nghiện ma túy và các chất hướng thần; dịch vụ chăm sóc, điều trị, cai nghiện, chữa trị và hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người sau cai nghiện, người bán dâm.

- Các mô hình, điển hình trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy, mại dâm và hỗ trợ, giúp đỡ người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy, người bán dâm từ bỏ hành vi vi phạm pháp luật, tạo việc làm, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; các giải pháp, kinh nghiệm; các tiến bộ khoa học và công nghệ của các nước trên thế giới trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

- Tác hại của ma túy tổng hợp, các loại ma túy, chất hướng thần, tiền chất ma túy mới; phương thức, thủ đoạn của bọn tội phạm buôn bán ma túy.

- Các biện pháp, kỹ năng phòng ngừa để không bị dụ dỗ, lôi kéo sử dụng ma túy, tổ chức mại dâm, mua bán người và kỹ năng ứng phó với người nghiện, người sử dụng ma túy; nâng cao nhận thức, giảm kỳ thị, phân biệt và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người nhiễm HIV/AIDS, người nghiện ma túy và người bán dâm; vận động người nhiễm HIV/AIDS tham gia bảo hiểm y tế.

b) Về hình thức

Đa dạng hóa các hình thức, thể loại truyền thông; nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự, đồng thời tập trung xây dựng chuyên trang, chuyên mục, video clip, thông điệp truyền hình, phóng sự dài kỳ, phim truyền hình; tổ chức các cuộc thi phóng sự, video clip, phim tài liệu về phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS.

2. Tăng cường thời lượng truyền thông

Tăng thời lượng truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trong các chương trình truyền hình, phát thanh, các ấn phẩm của ba cơ quan truyền thông. Căn cứ yêu cầu và tình hình thực tế, thường xuyên bố trí truyền thông vào các khung giờ nhiều người xem như Chương trình thời sự, Văn nghệ trên sóng PTQ và các chuyên mục, chuyên trang trên Báo...

3. Thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin

a) Các cơ quan, đơn vị cử cán bộ đầu mối trao đổi, cung cấp thông tin phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

b) Tích cực trao đổi, cung cấp các thông tin, sản phẩm truyền thông để phục vụ cho việc tuyên truyền trên các phương tiện, ấn phẩm truyền thông của các bên và sử dụng cho các cơ quan thường trực phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm tại các cấp.

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường các hoạt động nâng cao năng lực và phối hợp thực hiện

a) Các cơ quan truyền thông của tỉnh rà soát các chương trình, phương tiện, các ấn phẩm truyền thông, xây dựng kế hoạch tăng thời lượng, đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông để đạt mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch; phân công phóng viên, biên tập viên và cán bộ đầu mối thực hiện công tác truyền thông và tham gia các lớp tập huấn, hội thảo về kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đi thực tế.

b) Các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ đầu mối tổng hợp, cung cấp thông tin; tăng cường phối hợp các cơ quan và nghiên cứu tài liệu để cung cấp cho cơ quan truyền thông.

2. Bảo đảm nguồn lực nhằm nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông

a) Các cơ quan Thường trực và cơ quan truyền thông căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, thống nhất với Sở Tài chính trình UBND tỉnh bố trí kinh phí để triển khai thực hiện Kế hoạch này; lồng ghép với các chương trình, đề án khác.

b) Huy động các nguồn lực xã hội và các nguồn hợp pháp khác thực hiện Kế hoạch.

3. Ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật qua điện thoại, mạng xã hội, cổng/trang thông tin điện tử.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Kinh phí thường xuyên hàng năm của mỗi cơ quan.

- Kinh phí Chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo chương trình, kế hoạch phân bổ cụ thể hàng năm.

- Huy động các nguồn lực xã hội và các hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

a) Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và ba cơ quan truyền thông và các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức triển khai hoạt động truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS kết hợp với phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy; triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS tại các cơ sở thuộc thẩm quyền quản lý.

b) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống mại dâm, cai nghiện ma túy trong dự toán.

c) Chủ trì kiểm tra, giám sát và định kỳ hàng năm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện Kế hoạch, báo cáo, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.

2. Công an tỉnh

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và ba cơ quan truyền thông tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy (trừ cai nghiện ma túy), tổng hợp chung trong dự toán của Công an tỉnh.

b) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống ma túy và các hoạt động giám sát, sơ kết, đánh giá.

3. Sở Y tế

a) Xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh vực phòng, chống HIV/AIDS và tổng hợp chung trong dự toán của Sở Y tế.

b) Chủ trì thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch thuộc lĩnh phòng, chống HIV/AIDS và các hoạt động truyền thông, giám sát, sơ kết, đánh giá.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

a) Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

b) Hướng dẫn, tạo điều kiện cấp phép xuất bản các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cho các cơ quan, đơn vị theo quy định.

c) Hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh tuyên huyền về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

5. Báo Quảng Ngãi, Báo Lao động Xã hội tại Quảng Ngãi

a) Xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích hoạt động của cơ quan Báo nhằm chủ động tổ chức công tác tuyên truyền phục vụ bạn đọc trong và ngoài tỉnh.

b) Không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền trên các ấn phẩm hàng ngày và trên Trang thông tin điện tử tổng hợp của cơ quan Báo.

c) Nâng cao chất lượng tin, bài về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm thuộc các chuyên mục hỏi đáp pháp luật, an ninh - trật tự....

6. Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi

a) Chủ động phối hợp với ba cơ quan thường trực cùng các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh về công tác này.

b) Duy trì, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên mục, chuyên đề đưa tin, phát sóng về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

c) Hướng dẫn Đài Truyền thanh cấp huyện về nghiệp vụ tuyên truyền; thực hiện tiếp âm, phát sóng và cộng tác tin, bài.

7. Các trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ tôn chỉ, mục đích hoạt động và nội dung Kế hoạch này để tổ chức tuyên truyền phù hợp.

8. UBND các huyện, thành phố

a) Chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu UBND cùng cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn thường xuyên tuyên truyền về công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền trong Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày Quốc tế phòng chống HIV/AIDS; đa dạng các hình thức tuyên truyền như: Kẻ, vẽ khẩu hiệu, pa-nô, áp-phích, mít-tinh cổ động, ca nhạc, tiểu phẩm, các cuộc thi tìm hiểu về ma túy...

b) Chỉ đạo Đài Truyền thanh chủ động phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin cùng cấp xây dựng kế hoạch tuyên truyền cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; tăng cường chỉ đạo tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cấp huyện, Đài Truyền thanh cấp xã đến tất cả các thôn, tổ dân phố và từng hộ gia đình trên địa bàn.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Phối hợp truyền thông phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh. Yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ nội dung Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện; định kỳ 06 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ngành tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi;
- Báo Quảng Ngãi;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lao động xã hội (Thường trú tại Quảng Ngãi);
- VPUB: CVP, PCVP(VX), CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc426.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Ngọc Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 119/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu119/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/2018
Ngày hiệu lực21/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 119/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 119/KH-UBND 2018 Phối hợp phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 119/KH-UBND 2018 Phối hợp phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Quảng Ngãi
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu119/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýĐặng Ngọc Dũng
        Ngày ban hành21/09/2018
        Ngày hiệu lực21/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 119/KH-UBND 2018 Phối hợp phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Quảng Ngãi

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 119/KH-UBND 2018 Phối hợp phòng chống HIV AIDS tệ nạn ma túy mại dâm Quảng Ngãi

             • 21/09/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 21/09/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực