Văn bản khác 1196/KH-UBND

Kế hoạch 1196/KH-UBND về phòng, chống mại dâm năm 2019 do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1196/KH-UBND 2019 phòng chống mại dâm Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1196/KH-UBND

Lai Châu, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MẠI DÂM NĂM 2019

Thc hiện Quyết định số 361/QĐ-TTg ngày 07/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016- 2020 và Kế hoạch số 917/KH-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Lai Châu về phòng, chống mại dâm giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Lai Châu; UBND tỉnh Lai Châu ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1. Mục đích, yêu cầu

- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội trong công tác phòng, chống mại dâm; giảm thiểu tác hại của hoạt động mại dâm đối với đời sống xã hội; bảo đảm quyền bình đẳng trong việc tiếp cận, sử dụng các dịch vụ xã hội của người bán dâm; giảm tội phạm liên quan đến mại dâm.

- Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chứa chấp, môi giới, tổ chức hoạt động mại dâm nhằm giảm tội phạm liên quan đến tệ nạn mại dâm.

- Đẩy mạnh cơ chế phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống mại dâm và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động tiêu cực, dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ, quản lý địa bàn, can thiệp làm giảm tác hại của tệ nạn mại dâm.

2. Mt số chỉ tiêu cthể

- 90% số xã, phường, thị trấn tổ chức được ít nhất một hình thức tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm và được duy trì thường xuyên.

- 50% các huyện, thành, thị xây dựng kế hoạch lồng ghép và tổ chức, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm với các chương trình kinh tế - xã hội tại địa phương như chương trình giảm nghèo; dạy nghề cho lao động nông thôn; chương trình việc làm; phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tội phạm mua bán người.

- Xây dng, thực hiện 01 mô hình phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

- Thường xuyên cập nhật thông tin về phòng, chống mại dâm và đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh.

- Phát hiện và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tuyên truyền, phbiến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về phòng chng tệ nạn mại dâm

- Cấp ủy, Chính quyền địa phương, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chng mại dâm. Chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vcông tác phòng, chống mại dâm hướng mạnh về cộng đồng, cơ sở ở các khu vực vùng sâu, vùng xa, các xã biên giới để hạn chế phát sinh mới số người tham gia mại dâm. Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyn tại cộng đng thông qua các buổi thảo luận nhóm, tư vấn hỗ trợ cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp; chú trọng tới nhóm có nguy cơ cao như: Học sinh, sinh viên, người lao động chưa có việc làm, phụ nữ, thanh niên, thiếu niên, nhóm lao động di cư, tìm việc làm nơi khác..

- Báo Lai Châu, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên Mục, các tiểu phẩm, ký sự, bài viết và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chng mại dâm.

2. Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động phòng ngừa mại dâm thông qua lồng ghép các chương trình kinh tế xã hội tại địa bàn sở

- Rà soát, cập nhật thông tin về tình hình các cơ skinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng để hoạt động mại dâm, tình hình di biến động của các đi tượng có liên quan đến tệ nạn mại dâm; tích cực phòng ngừa, ngăn chặn các vụ vi phạm.

- Tổ chức các hoạt động lồng ghép cho nhóm phụ nữ có nhu cầu tìm kiếm việc làm trong các chương trình dạy nghề cho lao động nông thôn, chương trình việc làm, hỗ trợ vay vốn, chương trình giảm nghèo... nhm cung cấp cho họ các cơ hội lựa chọn công việc phù hợp, chuyển đi nghề nghiệp, hòa nhập cộng đồng bền vững.

- Xây dựng các kế hoạch lồng ghép việc thực hiện các Chương trình an sinh xã hội tại địa phương với nhiệm vụ phòng, chống mại dâm.

3. Xây dựng và triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bnh xã hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng, chống mại dâm

- Nâng cao năng lực về hỗ trợ giảm hại, hòa nhập cộng đồng cho cán bộ phòng, chống tệ nạn xã hội từ tỉnh đến cơ sở để tuyên truyền, vận động, tư vn, hỗ trợ người mại dâm tại cộng đồng thay đổi nhận thức, chuyn đổi nghnghiệp, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng bền vững.

- Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể: Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên...trong việc tham gia các hoạt động phòng, ngừa, giảm hại, giảm phân biệt đối xử, hỗ trợ tư vấn tâm lý, giới thiệu việc làm, giúp người bán dâm có điu kiện ổn định cuộc sống phòng ngừa tái phạm.

- Triển khai thực hiện Mô hình về phòng chống mại dâm phù hợp với tình hình thực tế của địa phương theo hướng dẫn của Trung ương.

4. Đấu tranh, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến mại dâm

- Kiện toàn và nâng cao năng lực cho thành viên Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống mại dâm (Đội kiểm tra 178) các cấp. Tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho thành viên Đội kim tra liên ngành phòng, chng tệ nạn mại dâm các cấp. Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ nảy sinh tệ nạn mại dâm, thông qua đó tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng chống mại dâm và xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm.

- Tiến hành điều tra cơ bản, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tội phạm liên quan mại dâm. Tổ chức thu thập, tiếp nhận, xác minh các ngun tin báo tgiác tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm. Tổ chức điều tra, triệt phá các vụ án, các tổ chức tội phạm liên quan đến hoạt động mại dâm, mua bán phụ nữ, trẻ em vì mục đích mại dâm và kịp thời giải cứu các nạn nhân.

- Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát các hoạt động đấu tranh phòng, chống tội phạm liên quan đến mại dâm từ cấp cơ sở.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách nhà nước của các sở, ngành, các huyện, thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành, từ nguồn tài trợ, huy động của các tchức cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với các s, ngành, đoàn thể xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống mại dâm theo nội dung Kế hoạch được phê duyệt. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mại dâm; phối hợp với Công an tỉnh tổ chức điều tra, khảo sát sngười hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở xông hơi, massage, karaoke...trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm.

- Tổ chức tốt hoạt động kiểm tra liên ngành của Đội 178, tăng cường kiểm tra, thanh tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ, các điểm, khu vực dễ phát sinh tệ nạn mại dâm trên địa bàn.

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai có hiệu quả các mô hình phòng ngừa mại dâm; xây dựng xã phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn mại dâm; tổ chức quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tư vấn, dạy nghề, giới thiệu việc làm cho người bán dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng.

- Tổng hp báo cáo của các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố về công tác phòng, chống mại dâm đnh kỳ báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp tchức đấu tranh phòng, chống tội phạm mại dâm; tổ chức điều tra, đấu tranh, triệt xóa các ổ nhóm, đường dây, tụ điểm mại dâm; gắn chương trình phòng, chống mại dâm với chương trình phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy; quản lý, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, quản lý cư trú, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự địa bàn, nhất là vùng giáp ranh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức điều tra, khảo sát số người hoạt động mại dâm, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở xông hơi, massage, karaoke...trên địa bàn tỉnh để có kế hoạch phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn mại dâm.

- Chỉ đạo công an các cấp tăng cường xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống mại dâm. Định kỳ báo cáo thống kê tình hình kết quả xử phạt vi phạm hành chính, số người vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cung cấp danh sách, địa chỉ người bán dâm gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để có kế hoạch tiếp cận, giáo dục, hỗ trợ, cung cấp các dịch vụ tư vấn, giúp đcho người bán dâm hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng, phòng ngừa tái phạm.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Ch trì, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai thực hiện các hoạt động phòng chống mại dâm, lồng ghép với hoạt động phòng chống tội phạm ma túy và mua bán người ở khu vực biên giới. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý biên giới, đặc biệt khu vực cửa khẩu, giáp ranh. Kịp thời ngăn chặn hoạt động mại dâm, tội phạm mua bán người qua biên giới nhằm Mục đích mại dâm theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh việc thông tin tuyên truyền về nếp sống văn minh, hành vi tình dục lành mạnh, an toàn bao gồm cả việc phòng, chống lây nhiễm HIV, các bệnh lây qua đường tình dục; chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm tạo sự đồng thuận của xã hội trong công tác này. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phòng ngừa việc lợi dụng các phương tiện thông tin trong hoạt động mại dâm.

5. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tăng cường quản lý Nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh văn hóa, du lịch, ngăn chặn và xử lý các hành vi khiêu dâm, kích dục, lưu hành văn hóa phẩm độc hại, đồi trụy và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa du lịch liên quan đến phòng, chống mại dâm.

- Hướng dẫn tuyên truyền nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm; tchức các hoạt động văn hóa, hội diễn, hội thi với chủ đề phòng, chống mại dâm.

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm gắn với cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

6. SY tế: Tổ chức thanh tra, kiểm tra điều kiện về y tế các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng đhoạt động mại dâm đặc biệt là các cơ sở xông hơi, massage, tắm thuốc. Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo việc phối hợp thực hiện các biện pháp giảm hại về HIV/AIDS trong phòng, chống mại dâm.

7. Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống mại dâm.

8. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan, các huyện thành phố theo quy định của pháp luật về phân cấp ngân sách Nhà nước; hướng dẫn về nội dung chi, mức chi cho công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, truyền thống văn hóa cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh. Xây dựng và lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục giới tính, phòng, chống mại dâm trong chương trình, các hoạt động ngoài giờ cho học sinh.

10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu:

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên Mục, các tiểu phẩm, ký sự, bài viết và tăng thời lượng phát sóng, đưa tin về tình hình tệ nạn mại dâm, công tác phòng, chống mại dâm. Biểu dương tập thể, cá nhân có sáng kiến, đóng góp tích cực cho công tác phòng, chng mại dâm; lên án những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về phòng, chống mại dâm.

11. Đnghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo công tác tuyên truyền phòng, chống mại dâm.

12. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh:

Chỉ đạo, hướng dẫn Viện Kiểm sát, Tòa án cấp huyện, thành phố nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm sát, thẩm phán trong việc thực thi pháp luật về Điều tra, truy t, xét xử các vụ án liên quan đến mại dâm; phi hợp với cơ quan quản lý Nhà nước về phòng, chống mại dâm cùng cấp thực hiện nhiệm vụ thống kê về phòng, chống mại dâm.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Xây dựng, phê duyệt và tổ chức thực hiện Kế hoạch hàng năm về phòng, chống mại dâm trên cơ sở Kế hoạch này.

- Bố trí ngân sách và huy động các nguồn đóng góp hợp pháp khác để bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ cho công tác phòng, chống mại dâm, Đội kiểm tra liên ngành phòng, chống mại dâm.

- Lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống mại dâm vào các chương trình an sinh xã hội của địa phương như xóa đói giảm nghèo; dạy nghề, tạo việc làm, phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người.

14. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

Phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống mại dâm; xây dựng các mô hình về phòng, chống mại dâm, hỗ trợ người bán dâm hòa nhập cộng đồng.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố trin khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm;
- Bộ Lao động - TBXH;
- TT. T
nh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND t
nh;
-
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Thành viên Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và XDPTTDBVANTQ;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1196/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1196/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/06/2019
Ngày hiệu lực28/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1196/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1196/KH-UBND 2019 phòng chống mại dâm Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1196/KH-UBND 2019 phòng chống mại dâm Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1196/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành28/06/2019
        Ngày hiệu lực28/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1196/KH-UBND 2019 phòng chống mại dâm Lai Châu

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1196/KH-UBND 2019 phòng chống mại dâm Lai Châu

             • 28/06/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 28/06/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực