Văn bản khác 1197/KH-HĐDT13

Kế hoạch 1197/KH-HĐDT13 năm 2016 khảo sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP “Về chính sách đối với cán bộ, công, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” từ năm 2011 đến năm 2016 do Hội đồng Dân tộc ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1197/KH-HĐDT13 khảo sát 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức 2016


QUỐC HỘI KHÓA XIII
HỘI ĐNG DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1197/KH-HĐDT13

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 116/2010/NĐ-CP NGÀY 24/12/2010 CỦA CHÍNH PHỦ “VỀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI HƯỞNG LƯƠNG TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG CÔNG TÁC Ở VÙNG CÓ ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN” TỪ NĂM 2011 ĐẾN NĂM 2016

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2016, Thường trực Hội đồng Dân tộc xây dựng kế hoạch khảo sát “Việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” (theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ).

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Sau 5 năm thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP bên cạnh những kết quả về thu hút, đãi ngộ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang tại các địa phương vùng dân tộc, miền núi có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (KTXHĐBKK), góp phần cải thiện đời sống của đội ngũ cán bộ và giữ vững an ninh quốc phòng, đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh những tác động tích cực, chính sách cũng bộc lộ một số hạn chế. Nhằm đánh giá một cách đầy đủ kết quả, hiệu quả thực hiện chính sách trên, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội thực hiện khảo sát chuyên đề, nhằm mục đích:

- Đánh giá kết quả thực hiện, chỉ ra những bất cập, tồn tại trong tổ chức thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

- Kiến nghị, đề xuất với Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan về giải pháp, biện pháp sửa đổi chính sách cho phù hợp để tăng cường hiệu quả chính sách.

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT

1. Địa bàn và đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Thực trạng, các căn cứ, tiêu chí xác định các xã, thôn bản vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Đánh giá kết quả thực hiện chính sách, những mặt tích cực, những vấn đề phát sinh, bất cập trong quá thực hiện chính sách.

4. Đề xuất, kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các địa phương các giải pháp tiếp tục thực hiện có kết quả, đúng ý nghĩa, mục tiêu của chính sách 116/2010/NĐ-CP trên địa bàn vùng dân tộc, miền núi, khu vực có điều kiện KTXHĐBKK.

III. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM KHẢO SÁT

1. Phạm vi khảo sát

- Trên địa bàn tất cả các tỉnh triển khai thực hiện các nội dung tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn.

- Kết quả số liệu báo cáo từ năm 2011 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2015.

- Thời gian hoàn thiện báo cáo: gửi về Hội đồng Dân tộc trước ngày 15/8/2016.

2. Phương thức khảo sát

- Hội đồng Dân tộc khảo sát thông qua báo cáo của các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đã thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ, và tổ chức 03 đoàn đến khảo sát tại 10 tỉnh đại diện cho khu vực biên giới, an toàn khu, bãi ngang ven biển và hải đảo (mỗi tỉnh 2 huyện, mỗi huyện 2 xã).

- Tại các địa phương: Đoàn khảo sát làm việc trực tiếp với UBND tỉnh, UBND huyện và các cơ quan có liên quan.

- Tại trung ương: Đoàn khảo sát làm việc với các Bộ, Ngành liên quan về nội dung chính sách: Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc.

3. Thời gian và địa điểm khảo sát

3.1. Tại địa phương (tổ chức 03 Đoàn Khảo sát

- Đoàn 1: Dự kiến từ 18/8/2016 đến 30/8/2016, Đoàn khảo sát tại 03 tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh (tập trung các xã ATK, biên giới).

- Đoàn 2: Dự kiến từ 8/8/2016 đến 30/8/2016, Đoàn khảo sát tại 03 tỉnh: Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế (tập hợp các xã thuộc địa bàn xã bãi ngang ven biển, hải đảo) và 02 tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ (tập trung các xã ATK, ĐBKK).

- Đoàn 3: Dự kiến từ 8/8/2016 đến 30/8/2016, Đoàn khảo sát tại 02 tỉnh: Sóc Trăng, An Giang (tập hợp các xã thuộc địa bàn xã bãi ngang ven biển, hải đảo và biên giới, ĐBKK).

3.2. Tại trung ương

- Đầu tháng 9, Khảo sát tại các Bộ, Ngành liên quan: Bộ Nội vụ; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Bộ Tài chính; Bộ Kế hoạch - Đầu tư; Ủy ban Dân tộc. Đầu mối chủ trì: Bộ Nội vụ.

- Tổ chức Hội nghị thảo luận về kết quả khảo sát.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao đồng chí Nguyễn Lâm Thành - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc chủ trì chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch khảo sát.

2. Lãnh đạo Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội phân công cán bộ, chuyên viên trực tiếp tham mưu, triển khai tổ chức thực hiện kế hoạch; phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện thực hiện kế hoạch khảo sát.

3. Mời Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ; Bộ Tài chính; Bộ Lao động, Thương binh và xã hội cử cán bộ cùng tham gia hoạt động khảo sát tại các địa phương (mỗi đơn vị cử 01 lãnh đạo cấp vụ tham gia).

4. Đề nghị UBND các tỉnh căn cứ vào nội dung, kế hoạch khảo sát chuẩn bị báo cáo và tạo điều kiện thuận lợi để Đoàn khảo sát của Hội đồng Dân tộc đạt kết quả. Đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực Hội đồng Nhân dân (Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Dân tộc) các tỉnh có Đoàn khảo sát tham gia theo chương trình của đoàn tại địa phương.

Thông tin liên hệ: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - Nhà Quốc hội, s 02 đường Độc Lập, Ba Đình, Hà Nội (qua đ/c Nguyễn Tiến Thành - Vụ Dân tộc, Văn phòng Quốc hội; ĐT: 080 41514/0968954194; Email: tienthanh@qh.gov.vn).

Trên đây là kế hoạch khảo sát việc thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

 


Nơi nhận:
- TT. HĐDT;
- Ủy ban Dân tộc, Bộ Nội vụ, Bộ LĐ TB & XH, Bộ Tài chính;
- UBND các tỉnh, Tp thực hiện NĐ116/2010/NĐ-CP;

- Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND (10 tỉnh Đoàn trực tiếp khảo sát);
- TV Tiểu ban KT, HĐDT;
- Vụ PVHĐGS;
- Lãnh đạo Vụ DT;
- Lưu Vụ: HC, DT;
- Epas: 41769

TM. HỘI ĐỒNG DÂN TỘC
CHỦ TỊCH
Hà Ngọc Chiến

 

Đ CƯƠNG BÁO CÁO (Địa phương)

Khảo sát tình hình triển khai và kết quả thực hiện Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của chính phủ “về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn” từ năm 2011 đến năm 2016

(Kèm theo Kế hoạch số 1197/HĐDT, ngày 24 tháng 6 năm 2016 của Hội đồng Dân tộc của Quốc hội)

I. NHỮNG VẤN Đ CHUNG

1. Khái quát đặc điểm tình hình kinh tế, xã hội của địa phương (Chú ý các nội dung liên quan đến Nghị định 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ).

2. Đánh giá khái quát tình hình triển khai thực hiện nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2010/NĐ-CP TẠI ĐỊA PHƯƠNG

1. Văn bản liên quan đến việc chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP

1.1. Văn bản của Trung ương (gồm Chính phủ, các Bộ, Ngành).

1.2. Văn bản của địa phương (gồm Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân).

2. Kết quả thực hiện

2.1. Các chủ trương, chính sách, giải pháp, biện pháp mà địa phương đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2.2. Các tiêu chí, căn cứ, thực trạng và kết quả phê duyệt các xã, thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn, bãi ngang ven biển được thụ hưởng chính sách tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

2.3. Số xã, địa bàn và đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ mà địa phương đã và đang triển khai.

2.4. Số lượng đối tượng được thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ và số kinh phí thực hiện trong giai đoạn 2011 - 2015 (Kèm báo cáo thống kê hàng năm/ đối tượng chính sách).

2.5. Công tác phối hợp triển khai, kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ tại địa phương.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 116/2010/NĐ-CP

1. Những kết quả đạt được

- Những ưu điểm, thuận lợi trong việc thực hiện triển khai Nghị định số 116/2010/NĐ-CP tại địa phương.

- Hiệu quả của Nghị định trong việc thu hút cán bộ công tác ở vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Những bất cập, hạn chế, khó khăn

- Về đối tượng, địa bàn thụ hưởng;

- Những bất cập trong các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện và công tác tổ chức thực hiện tại địa phương;

- Những khó khăn, bất cập nảy sinh trong việc xác định phạm vi, địa bàn, đối tượng được thụ hưởng chính sách tại địa phương.

- Bất cập trong việc phối hợp triển khai thực hiện giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan.

3. Nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

IV. Đ XUT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Quốc hội

2. Đối với Chính phủ, các Bộ, Ngành liên quan

3. Đối với địa phương

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1197/KH-HĐDT13

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1197/KH-HĐDT13
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/06/2016
Ngày hiệu lực24/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1197/KH-HĐDT13

Lược đồ Kế hoạch 1197/KH-HĐDT13 khảo sát 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1197/KH-HĐDT13 khảo sát 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức 2016
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1197/KH-HĐDT13
        Cơ quan ban hànhHội đồng Dân tộc
        Người kýHà Ngọc Chiến
        Ngày ban hành24/06/2016
        Ngày hiệu lực24/06/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1197/KH-HĐDT13 khảo sát 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức 2016

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1197/KH-HĐDT13 khảo sát 116/2010/NĐ-CP chính sách cán bộ công viên chức 2016

             • 24/06/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/06/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực