Văn bản khác 12/KH-BCĐ

Kế hoạch 12/KH-BCĐ năm 2016 phòng, chống ma túy và thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” giai đoạn 2016 - 2020 do tỉnh Đồng Nai ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 12/KH-BCĐ xây dựng xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy Đồng Nai 2016 2020


UBND TỈNH ĐỒNG NAI
BCĐ PC AIDS, TP VÀ TNXH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-BCĐ

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

PHÒNG, CHỐNG MA TÚY VÀ THỰC HIỆN DỰ ÁN “XÂY DỰNG XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN KHÔNG CÓ TỆ NẠN MA TÚY'’ GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an tại Báo cáo số 370/BC-BCA-BQLDA ngày 15/10/2015 về kết quả 04 năm thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” giai đoạn 2012 - 2015; Chỉ th s 08-CT/TU ngày 15/01/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm ma túy và kiểm soát tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh;

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trn nhm phát huy cao nht sức mạnh tng hợp của cả hệ thng chính trị và nhân dân thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống ma túy, giữ gìn trật tự xã hội tại cơ sở.

2. Tiếp tục tổ chức tốt công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và cai nghiện tập trung; tiến hành đồng bộ các giải pháp để kiềm chế và làm giảm sự gia tăng của tội phạm ma túy và người nghiện ma túy; phn đu làm chuyển hóa địa bàn ở những xã, phường, thị trấn phức tạp về ma túy; tăng sxã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy. Phấn đấu đến cuối năm 2020, mi huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa giảm ít nhất 10% s xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy so với thời điểm hiện tại. Cơ bản không đ trng và tái trồng cây có chất ma túy, triệt xóa 100% số diện tích cây có chứa ct ma túy trồng trái phép.

3. Huy động các lực lượng chức năng tập trung tổ chức đấu tranh, triệt xóa các điểm mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; làm chuyn hóa hiệu quả các địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy đã được xác định; có biện pháp ngăn chặn, không để phát sinh địa bàn phức tạp về tệ nạn ma túy.

II. NỘI DUNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng và hiệu lực quản lý của Ủy ban nhân dân cấp xã, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị cơ sở trong công tác phòng, chống ma túy

- c cấp ủy Đng có nghị quyết đ chđạo các chi bộ cơ sở và đảng viên thực hiện tốt công tác phòng, chống ma y định kỳ sơ kết, tổng kết nhằm kịp thời đề ra chủ trương phù hợp.

- UBND cấp xã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy; tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện ở các cụm dân cư, khu phố, ấp, cơ quan, đơn vị. Nắm vững và quản lý chặt chẽ số người nghiện ma túy, các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn có khả năng bị lợi dụng thực hiện hoạt động bất hợp pháp về ma túy.

- Nêu cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an xã, phường thtrấn trong tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy.

- Chđạo và huy động sự tham gia của các tổ chức chính tr- xã hội, các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn và nhân dân o công tác png chng ma túy.

2. Tổ chức phân loại tình trạng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thị trấn và tổ chức ký cam kết, thực hiện xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Việc tổ chức phân loại tình trng tệ nạn ma túy tại xã, phường, thtrấn căn cứ vào Quyết định số 3122/2010/QĐ-BCA ngày 09/8/2010 của Btrưởng Bộ Công an.

- Trên cơ sở phân loại, chọn một số địa bàn , phường, thị trấn đặc thù để chỉ đạo điểm.

- Tổ chức cho tất cả các xã, phường, thị trấn, các khu phố, ấp khu dân cư đăng ký cam kết và thực hiện xây dựng xã, phưng thị trấn không tệ nạn ma túy.

3. Bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ tham gia công tác phòng, chống ma túy ở xã, phường, thị trấn

- Tổ chức tập huấn cho lực lượng: Công an xã, cán bộ y tế, Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh v.v..

- Nội dung tập huấn: Trang bị kiến thức cơ bản vtác hại của ma túy, pháp luật về ma túy, kỹ năng phát hin đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy, nhận biết người nghiện, thống kê người nghiện; kỹ năng vận động nhân dân tham gia phòng, chống ma túy tuyên truyền giáo dục phòng chống ma túy; kỹ năng qun lý giáo dc, giúp đỡ người nghiện ma túy và quản lý sau cai.

4. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục

- Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin, truyn thông cp xã để tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy giúp người dân hiu rõ tác hại của ma túy, cách nhận biết người nghiện, cách phòng, chng ma túy và trách nhim của công dân trong phòng, chống ma túy.

- Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của các tổ chức, đoàn thể xã hội, những người có uy tín trong dòng họ, chức sắc trong các tổ chức tôn giáo, các già làng, trưởng bản, người tiêu biểu trong xã, phường, thị trn, hình thành mạng lưới tuyên truyền viên trong cộng đồng dân cư; tập trung tuyên truyn vào các đối tượng có nguy cơ cao.

- Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về chủ đề phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác tuyên truyền; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền trực tiếp trong các cơ quan, đơn vị, trường học và trong nhân dân; mở các đợt cao đim phát động nhân dân tham gia tố giác tội phạm ma túy.

- Tuyên truyền bằng truyền thông trực quan như: Dựng bảng tin, panô... tuyên truyền phòng, chống ma túy tại các địa điểm đông người qua lại và trung tâm cấp xã.

5. Đăng ký và quản lý người nghiện ma túy; tiến hành cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng; lập hồ sơ đề nghị xét duyệt những người cần bắt buộc cai nghiện tập trung; quản lý, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người sau cai nghiện hòa nhập cộng đồng; tiến hành các biện pháp phòng, chống tái nghiện

- Tổ chức cho người nghiện đăng ký tình trạng nghiện ma túy và hình thức cai nghiện.

- Tổ chức rà soát, thng kê, lập danh sách tất cả những người nghiện ma túy ở xã, phường, thị trấn; phân loại đối tượng nghiện đáp dụng biện pháp cai nghiện phù hợp.

- Lập hồ sơ đề nghị xét duyệt người đi cai nghiện tập trung.

- Tổ chức các hình thức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng phù hợp với thực tiễn của địa phương mình.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng trong việc tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, ththao và các hoạt động xã hội khác nhằm giúp người cai nghiện ma túy phục hồi sức khỏe, nhân cách và hòa nhập cộng đng.

- Tạo điều kiện cho người đã cai nghiện được học nghề, tìm việc làm, vay vốn, sản xuất, kinh doanh và tiếp cận với các dịch vụ y tế, xã hội, phòng, chng tái nghiện ma túy; huy động các tổ chức, cá nhân giúp đỡ, hỗ trợ tạo điều kiện cho những người đã cai nghiện ma túy tái hòa nhập, hoàn lương đhọ n đnh cuộc sống; xây dựng các mô hình quản lý sau cai.

6. Tổ chức các hoạt động phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở xã, phường, thị trấn

- Phối hợp với các cơ quan chức năng phòng ngừa, phát hiện và triệt xóa kịp thời các tụ điểm, điểm mua bán lẻ ma túy tại xã, phưng, thị trấn. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy. Phối hợp với cơ quan chức năng các tỉnh, thành phố phát hiện triệt xóa các đường dây mua bán, vận chuyn trái phép chất ma túy vào địa bàn Đồng Nai.

- Tổ chức tuần tra tại các tụ điểm phức tạp về ma túy đngăn ngừa việc tụ tp mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

- Quản lý, giáo dục số người nghiện ma túy tại xã, phường, thị trấn; những người nghiện đã chấp hành xong hình phạt tù hoặc bị xử lý hành chính từ các trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buc trở về địa phương.

- Cng c, duy trì, nâng cao hiệu quả thu thập thông tin liên quan tệ nn ma túy qua các đường dây nóng”, “hòm thư tgiác tội phạm và tệ nạn ma túy” đđộng viên, tạo điều kiện cho nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư.

- M rng và nâng cao cht lượng hoạt động của tổ chức nhân dân tự quản như: Tan ninh nhân dân, Khu phố tự quản, v.v... làm nòng cốt trong vic phát hiện, đu tranh với tệ nạn ma túy ở khu dân cư.

7. Vận động nhân dân trồng cây có chứa chất ma túy; tổ chức kiểm tra, phát hiện và phá, nhổ diện tích trồng cây có chứa chất ma túy

- Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân không trồng cây có chứa chất ma túy.

- Tổ chức cho nhân dân ở vùng có nguy cơ trồng cây thuốc phiện và cây cần sa ký cam kết không trng cây có chứa chất ma túy; phát hiện, tố giác vic trng cây có chứa chất ma túy.

- Tp trung phát triển kinh tế, văn hóa cho đồng bào vùng có nguy cơ trng cây có chứa chất ma túy, vận động và hướng dẫn người dân chuyển đi cây trng nhm nâng cao đời sống.

- Thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xóa bỏ kịp thời việc trồng cây có chứa cht ma túy.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công an tỉnh - Cơ quan Thường trực trong thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; thành lập đoàn kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch này; tổ chức sơ kết, tổng kết thực hiện Dự án trên đa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để chủ động nm tình hình hoạt động của tội phạm ma túy, có kế hoạch đu tranh triệt xóa các điểm mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép cht ma túy, làm chuyn hóa cơ bản địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy.

- Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình t nn ma túy ở xã phường, thị trn.

- Hướng dẫn ng an các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tham mưu giúp UBND cùng cấp chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện Dự án Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” tại địa phương mình.

- Htrợ, phi hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện đim một sxã, phường, thị trấn; kiểm tra, đánh giá việc triển khai thực hiện Dự án, đồng thời đề xuất khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện Dự án; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ phòng, chống ma túy cho cán bộ làm công tác phòng, chống ma túy tại xã, phường, thị trấn.

- Căn cứ báo cáo của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, tiến hành thẩm tra, xác nhận tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn của tỉnh, trình UBND tỉnh ký xác nhận.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BCA ngày 10/02/2012 của liên bộ Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Công an quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng.

- Tổ chức sơ kết đánh giá các mô hình cai nghiện hiệu quả để triển khai nhân rộng phù hợp với từng địa bàn.

- Hướng dẫn các địa phương tổ chức cai nghiện tại gia đình, cộng đồng và quản lý đối tượng sau cai nghiện ở xã, phường, thị trn; tng hợp kết quả cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đng, cơ sở cai nghiện ở xã, phường, thị trn; hướng dẫn, kiểm tra công tác lập hồ sơ đưa người nghiện ma túy vào cơ sở chữa bệnh.

- Chỉ đạo và hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương phối hợp với các ngành Công an, Văn hóa - Ththao và Du lịch, Ủy ban Mặt trận Tổ quc cùng cấp thực hiện phân loại và đánh giá xã, phường, thị trn lành mạnh, không tệ nạn ma túy theo Nghquyết Liên tịch s01/2008/NQLT-BLĐTBXH-BCA-BVHTTDL-UBTWMTTQVN ngày 28/8/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức xét công nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

- Tham gia việc kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án.

3. Sở Y tế

- Chỉ đạo Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố, các cơ sở y tế, đặc biệt là Trạm y tế các xã, phường, thị trấn tổ chức tốt việc phối hợp với các ngành và địa phương trong việc xét nghiệm, xác định người nghiện ma túy. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ y tế cấp xã thực hiện phác đcai nghiện ma túy và thuốc hỗ trợ cắt cơn, phục hồi sức khỏe cho người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các ngành có liên quan tổ chức cai nghiện ma túy bng phương pháp điều trị thay thế bằng thuốc Methadone.

- Tham gia việc kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

Phối hợp, chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống ma túy; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt coi trọng hoạt động của hệ thống truyền thanh cấp xã.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chỉ đạo công tác tuyên truyền giáo dục phòng, chng ma túy cấp xã thông qua các hình thức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật, văn hóa nghệ thuật, các hoạt động thdục, ththao, hoạt động du lịch,v.v..; xây dựng đời sống văn hóa ở cơ quan, công sở, doanh nghiệp, trường học và khu dân cư, góp phn phòng, chng ma túy và các tệ nạn xã hội khác; đy mạnh công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dịch vụ văn hóa, không để phát sinh các tệ nạn xã hội.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các tổ chức đoàn thể

- Chỉ đạo, hướng dẫn hội viên, đoàn viên tích cực tham gia công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy; quản lý, giáo dục, cảm hóa người nghiện và người đã cai nghiện ở xã, phường, thị trn; phát hiện, tgiác tội phạm.

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm phòng, chống ma túy có hiệu quả; lng ghép công tác phòng, chng ma túy với các phong trào khác đang triển khai tại xã, phường, thị trấn.

- Tham gia việc kiểm tra, giám sát thực hiện Dự án.

7. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chủ trì, phối hợp các ngành chức năng và các địa phương tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân, cơ quan, đơn vị tự giác không trng cây có chất ma túy; tích cực tham gia phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương và cơ quan Công an đngăn chặn, xử lý kịp thời những người trng cây có cht ma túy. Đồng thời tổ chức điều tra, khảo sát nắm chắc các địa bàn trồng cây có cht ma túy đ có kế hoạch xóa bỏ, đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp tái trng cây có chất ma túy.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trn lập kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy thuộc chức năng, nhiệm vụ của địa phương; theo dõi, cp phát, hướng dn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí phòng, chống ma túy của xã, phường, thị trấn theo quy định hiện hành. Huy động, bsung kinh phí từ nguồn ngân sách của địa phương.

- Chỉ đạo triển khai cụ thể hóa mục tiêu của Dự án phù hợp với tình hình của địa phương mình; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thống kê, phân loại, xác định tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên cơ sở các tiêu chí đã quy định; chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình trạng tệ nạn ma túy tại các xã, phường, thị trấn của địa phương báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (Báo cáo đồng gửi Công an tỉnh).

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy xây dựng kế hoạch thực hiện các biện pháp phòng ngừa để giữ vững danh hiệu xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy; các xã, phường, thị trấn trọng điểm về ma túy sớm trở thành xã, phường, thị trấn ít phức tạp về ma túy, có ít người nghiện ma túy; các xã, phường, thị trấn có tệ nạn ma túy ít phức tạp sớm trở thành xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy.

- Chỉ đạo xây dựng các mô hình điểm về xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy ở địa phương; tổ chức hướng dẫn việc lập hồ sơ và bình xét, đề nghị UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy; tổ chức công bố và trao giấy chứng nhận. Chỉ đạo tổ chức việc ký cam kết xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy cho tất cả các xã, phường, thị trấn, các khu ph, ấp, khu dân cư.

- Chỉ đạo các ngành Công an, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ theo từng lĩnh vực thuộc chức năng của ngành mình.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Dự án.

* Giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau:

- Tiến hành thống kê, rà soát, xác định tình trạng tệ nạn ma túy trên địa bàn của địa phương, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chng AIDS, tội phạm và TNXH cấp huyện.

- Chỉ đạo và giao trách nhiệm cho Trưởng Công an cấp xã thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Giúp Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội cùng cấp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đng bộ các mặt công tác phòng, chống ma túy; đôn đc, kiểm tra việc thực hiện ở các cụm dân cư, khu ph, p, cơ quan, đơn vị;

+ Thực hiện việc rà soát, lập danh sách, thống kê người nghiện ma túy và các đối tượng liên quan đến ma túy; tổ chức phòng ngừa, đấu tranh chng tội phạm và các hành vi liên quan đến ma túy;

+ Lập hồ sơ đối tượng đưa vào trung tâm cai nghiện ma túy; tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự cho công tác cai nghiện tại gia đình, cộng đng và các cơ sở cai nghiện khác trên địa bàn xã, phường, thị trn;

+ Tham gia quản lý, giáo dục người nghiện ma túy và người sau cai nghiện;

+ Tổ chức xây dựng và duy trì hoạt động của “hòm thư” tgiác tội phạm và người liên quan đến ma túy.

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn tham gia công tác tổ chức cai nghiện ma túy tại cộng đồng, thực hiện tư vấn và tham gia quản lý cai nghiện ma túy tại gia đình cho các đối tượng có nhu cu cai nghiện ma túy.

- Chỉ đạo khối Văn hóa - Xã hội, Tư pháp xã, phường, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ:

+ Có kế hoạch cụ thể tuyên truyền phòng, chống ma túy phù hợp với từng địa bàn dân cư, chú trọng đến các đối tượng có nguy cơ cao;

+ Tham gia hướng dẫn, tư vấn về pháp luật, phương pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và giải quyết các vấn đề sau cai nghiện.

9. Đề nghị các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học đóng trên địa bàn xã, phường, thị trấn có trách nhiệm xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học trong sạch, lành mnh, không có ma túy; cam kết thực hiện trong nội bộ và phối hợp chặt chẽ với chính quyền xã, phường, thị trấn trong phòng, chng ma túy.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện

Cùng với nguồn kinh phí hỗ trợ của UBND tỉnh cấp hàng năm, yêu cu UBND các huyện, thị xã, thành phố cân đối ngân sách của địa phương đtăng cường cho các xã, phường, thị trấn thực hiện công tác phòng, chng ma túy trên địa bàn.

2. Giao Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Thông tin - Truyền thông, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phBiên Hòa và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Kế hoạch gửi về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chng AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (Công an tỉnh) trong tháng 03/2016.

3. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa báo cáo kết quả rà soát, phân loại tình trạng ma túy tại các xã, phường, thị trn; danh sách đối tượng nghiện ma túy ở từng xã, phường, thị trấn theo từng cp độ: “Không có tệ nạn ma túy”, “Tệ nạn ma túy ít phức tạp”, “Trọng đim về ma túy loại I, II, III” phục vụ công tác chỉ đạo của địa phương.

4. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí ngân sách hàng năm phục vụ công tác phòng, chng ma túy giai đoạn 2016 - 2020.

5. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm; các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống AIDS, tội phạm và tệ nạn xã hội tỉnh (Công an tỉnh) để tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo Ủy ban Quc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

6. Giao Công an tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức kim tra, đánh giá, đnh kỳ sơ kết rút kinh nghiệm trong việc triển khai thực hiện kế hoạch. Định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm tng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy và thực hiện Dự án “Xây dựng xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy” giai đoạn 2016 - 2020; đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện đạt kết quả tốt./.

 

 

Nơi nhận:
- UBQG PC AIDS&PC TNMT, MD;
- C41, C42, C47, V11 (A+B) - BCA;
-
TT. Tỉnh y, TT.HĐND;
-
Chủ tịch, PCT. UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Chánh, PCVP. NC, VX;
- BCĐ các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NC, VX.

TRƯỞNG BAN
CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Đinh Quốc Thái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/KH-BCĐ

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12/KH-BCĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2016
Ngày hiệu lực24/02/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/KH-BCĐ

Lược đồ Kế hoạch 12/KH-BCĐ xây dựng xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy Đồng Nai 2016 2020


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 12/KH-BCĐ xây dựng xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy Đồng Nai 2016 2020
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12/KH-BCĐ
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Nai
        Người kýĐinh Quốc Thái
        Ngày ban hành24/02/2016
        Ngày hiệu lực24/02/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 12/KH-BCĐ xây dựng xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy Đồng Nai 2016 2020

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 12/KH-BCĐ xây dựng xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy Đồng Nai 2016 2020

           • 24/02/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực