Văn bản khác 12/KH-UBND

Kế hoạch 12/KH-UBND tổ chức thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc" do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 12/KH-UBND 2014 tổ chức thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-UBND

Ninh Bình, ngày 18 tháng 03 năm 2014

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2013/NĐ-CP NGÀY 19/6/2013 CỦA CHÍNH PHỦ “QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC”

Căn cứ Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”;

Thực hiện phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Ninh Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Quán triệt sâu sắc về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người sử dụng lao động và người lao động.

Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) hoạt động đảm bảo đúng quy định của pháp luật trong việc thực hiện quyền dân chủ cho người lao động được biết, tham gia ý kiến, được quyết định và giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, tạo mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tăng cường phát huy dân chủ, đoàn kết nội bộ, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; nâng cao ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế của doanh nghiệp.

2. Yêu cầu:

Việc tổ chức thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ “Quy định chi tiết Khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc” (sau đây gọi tắt là Nghị định số 60/2013/NĐ-CP) phải được tiến hành nghiêm túc, khẩn trương, hiệu quả và rộng khắp trong các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, các Sở, Ban Ngành, Đoàn thể có liên quan, các cơ quan truyền thông tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tới các doanh nghiệp, người lao động.

Đơn vị thực hiện: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ quan truyền thông của tỉnh.

Thời gian hoàn thành: trước ngày 10/4/2014

2. Triển khai thực hiện các nội dung của Nghị định số 60/2013/NĐ-CP.

Đơn vị thực hiện: Các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng lao động.

3. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các doanh nghiệp trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đơn vị thực hiện: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động, các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan, UBND các cấp.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chủ trì, phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP tới người sử dụng lao động, người lao động của các doanh nghiệp có số lượng 50 lao động trở lên trên địa bàn tỉnh, lồng ghép với công tác tuyên truyền phổ biến Pháp luật lao động, Luật BHXH.

Đôn đốc UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP tới người lao động tại nơi làm việc.

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra các doanh nghiệp trong việc chấp hành các quy định của Nghị định.

Tổng hợp, báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến Nghị định về UBND tỉnh trước ngày 30/4/2014; hằng năm báo cáo định kỳ theo quy định.

2. Ban quản lý các Khu công nghiệp

Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động TBXH, Liên đoàn lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch chuẩn bị nội dung, tài liệu và các điều kiện tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định cho đối tượng là chủ doanh nghiệp và Chủ tịch Công đoàn các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp thuộc trách nhiệm quản lý.

Phối hợp với Sở Lao động TBXH, Liên đoàn lao động tỉnh trong việc hướng dẫn kiểm tra các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp tổ chức thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP

Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến Nghị định về UBND tỉnh trước ngày 10/4/2014 (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp); hằng năm báo cáo định kỳ theo quy định.

3. Liên đoàn Lao động tỉnh

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền Nghị định 60/2013/NĐ-CP các văn bản của tổ chức Công đoàn hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ tới các cấp công đoàn.

Phối hợp với Sở Lao động TBXH và các đơn vị có liên quan tuyên truyền Nghị định 60/2013/NĐ-CP tới toàn thể người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp có tổ chức công đoàn.

Đôn đốc, kiểm tra Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn Ban Quản lý các khu công nghiệp; Công đoàn trong các doanh nghiệp về việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định.

Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các doanh nghiệp tổ chức thực hiện Nghị định.

Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến Nghị định về UBND tỉnh trước ngày 10/4/2014 (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp); hằng năm báo cáo định kỳ theo quy định.

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh

Phối hợp với Sở Lao động TBXH, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền Nghị định 60/2013/NĐ-CP lồng ghép với tuyên truyền chế độ chính sách về BHXH tới các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến Nghị định về UBND tỉnh trước ngày 10/4/2014 (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp).

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền Nghị định 60/2013/NĐ-CP đến người sử dụng lao động và đại diện người lao động của các doanh nghiệp có số lượng dưới 50 lao động đóng trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã.

Chỉ đạo Đài Truyền thanh của huyện, thành phố, thị xã và Đài truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền Nghị định.

Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định tới người lao động tại nơi làm việc. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp tổ chức thực hiện Nghị định.

Báo cáo kết quả tuyên truyền, phổ biến Nghị định về UBND tỉnh trước ngày 10/4/2014 (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp); hằng năm báo cáo định kỳ theo quy định.

6. Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Người sử dụng lao động; cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn của các doanh nghiệp tham dự đầy đủ các hội nghị quán triệt Nghị định số 60/2013/NĐ-CP do các cơ quan của tỉnh, của huyện, thành phố, thị xã tổ chức.

Các doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, chuẩn bị nội dung, tài liệu, giảng viên (hoặc mời giảng viên) tổ chức quán triệt Nghị định 60/2013/NĐ-CP tới người lao động trong doanh nghiệp, đồng thời triển khai thực hiện các quy định của Nghị định, thời gian hoàn thành trước ngày 20/4/2014; Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày 25/4/2014 (qua Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp); hằng năm báo cáo định kỳ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan; UBND các huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có sử dụng lao động triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Các doanh nghiệp;
- Lưu VT, VP6.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Dung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/03/2014
Ngày hiệu lực18/03/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 12/KH-UBND 2014 tổ chức thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 12/KH-UBND 2014 tổ chức thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP Ninh Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýLê Văn Dung
        Ngày ban hành18/03/2014
        Ngày hiệu lực18/03/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 12/KH-UBND 2014 tổ chức thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP Ninh Bình

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 12/KH-UBND 2014 tổ chức thực hiện Nghị định 60/2013/NĐ-CP Ninh Bình

            • 18/03/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/03/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực