Văn bản khác 12/KH-UBND

Kế hoạch 12/KH-UBND năm 2015 triển khai thi hành Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 do tỉnh Tuyên Quang ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 12/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật hôn nhân gia đình 2014 Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 09 tháng 3 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH NĂM 2014

Căn cứ Luật Hôn nhân và gia đình ngày 19 tháng 6 năm 2014; Quyết định số 3176/QĐ-BTP ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về các nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, các văn bản hướng dẫn thi hành đến cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

1.2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, đảm bảo tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

2. Yêu cầu

Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức và kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trong quá trình tổ chức thực hiện.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

1.1. Các Sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị xây dựng Kế hoạch, triển khai thực hiện Kế hoạch này.

1.2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 tại địa phương.

- Thời gian thực hiện: Tháng 3/2015.

2. Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình do địa phương ban hành nhằm phát hiện và kiến nghị, đề xuất với cơ quan ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành

2.1. Cơ quan, đơn vị chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn.

2.2. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

2.3. Thời gian thực hiện: Quý I/2015 và các năm tiếp theo.

3. Tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình theo phân cấp

3.1. Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

3.2. Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3.3. Thời gian thực hiện: Theo quy định của Trung ương và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.

4. Tuyên truyền, phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

4.1. Tổ chức hội nghị chuyên đề, tập huấn chuyên sâu nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ, công chức cơ quan tư pháp, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên.

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp; UBND các huyện, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý I, II/2015.

4.2. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền những nội dung cơ bản của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 bằng các hình thức phù hợp, gồm; biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, giới thiệu Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014; phối hợp với các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Cơ quan thực hiện: Các cơ quan, đơn vị theo chức năng quản lý ngành, lĩnh vực.

- Thời gian thực hiện: Năm 2015 và các năm tiếp theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

2. Giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức có liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch này; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh thực hiện và chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 và Kế hoạch này.

4. Kinh phí thực hiện Kế hoạch này được thực hiện theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thành phố;
- CVP, Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu VT-NC (P.Hà).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Thị Bích Việt

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu12/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/03/2015
Ngày hiệu lực09/03/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 12/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật hôn nhân gia đình 2014 Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 12/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật hôn nhân gia đình 2014 Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu12/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýVũ Thị Bích Việt
        Ngày ban hành09/03/2015
        Ngày hiệu lực09/03/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 12/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật hôn nhân gia đình 2014 Tuyên Quang

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 12/KH-UBND 2015 triển khai thi hành Luật hôn nhân gia đình 2014 Tuyên Quang

            • 09/03/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 09/03/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực