Văn bản khác 120/KH-UBND

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2019 thực hiện Quyết định 362/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Nội dung toàn văn Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc tỉnh Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/KH-UBND

Thái Bình, ngày 25 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 362/QĐ-TTG NGÀY 03/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ BÁO CHÍ TOÀN QUỐC ĐẾN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

Thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Quyết định số 362/QĐ-TTg); Kế hoạch s1738/KH-BTTTT ngày 04/6/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT), Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh Thái Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả Quyết định số 362/QĐ-TTg , Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT , đảm bảo sắp xếp hệ thống báo chí tinh gọn, hiện đại, phát huy hiệu quả hoạt động các cơ quan báo chí của tỉnh.

2. Yêu cầu

- Việc triển khai thực hiện phải đảm bảo đúng với quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương án sp xếp và lộ trình thực hiện theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quc đến năm 2025. Trước 31/12/2020 hoàn thành việc sắp xếp theo đúng quy hoạch.

- Cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan báo chí, các sở, ngành, đơn vị liên quan quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 362/QĐ-TTg bảo đảm phát trin báo chí đi đôi với quản lý theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG ÁN SẮP XẾP VÀ LỘ TRÌNH THỰC HIỆN

1. Đối với báo và tạp chí in, báo và tạp chí điện tử

1.1. Định hưng

Sắp xếp các cơ quan báo in gắn với đổi mới mô hình tổ chức, quản lý theo hướng giảm slượng các cơ quan báo in, mi cơ quan có th có nhiu n phm. Các cơ quan báo chí in được giao quyền tự chủ tài chính. Tỉnh có chính sách ưu tiên đầu tư ngân sách cho cơ quan báo chí in chủ lực, thực hiện cơ chế đặt hàng đối với một số n phm phù hp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể của tỉnh.

Các cơ quan báo, tạp chí in được phép có báo, tạp chí điện tử. Các báo, tạp chí điện tử tự cân đối tài chính. Tỉnh có cơ chế hỗ trợ, đặt hàng đối với một số chuyên mục, chương trình... phục vụ nhiệm vụ chính trị, tuyên truyền và thông tin đi ngoại.

1.2. Phương án sắp xếp

- Giữ nguyên 01 cơ quan báo in thuộc Đảng bộ tỉnh là Báo Thái Bình; 01 cơ quan tạp chí in thuộc Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh là Tạp chí Văn nghệ Thái Bình.

- Chấm dứt hoạt động của Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

1.3. Lộ trình thực hiện

a) Đối với Báo Thái Bình:

- Duy trì và tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả 02 ấn phẩm báo chí in gồm: Báo Thái Bình hàng ngày; Báo Thái Bình cuối tuần. Báo Thái Bình được giao quyn tự chủ tài chính.

- Tiếp tục duy trì, phát triển Báo Thái Bình điện t(tại địa chỉ http://baothaibinh.com.vn).

- Xây dựng Đán hoạt động theo chỉ đạo của cơ quan chủ quản.

b) Đối với Tạp chí Văn nghệ Thái Bình:

Duy trì nâng cao chất lượng Tạp chí Văn nghệ Thái Bình, có thể xuất bản thêm tạp chí điện tử bảo đảm thể hiện đúng tính chất tạp chí, không được sử dụng giấy phép xuất bản tạp chí điện tử để xuất bản báo điện tử.

c) Đối với Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Trước ngày 15/12/2019, hoàn thành Đán sắp xếp thực hiện chấm dứt hoạt động của Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

- Trước ngày 30/5/2020, có hồ sơ chấm dứt hoạt động của Tạp chí Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, thẻ Nhà báo và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng.

2. Đối với phát thanh, truyền hình

2.1. Định hưng

Đổi mới theo hướng tập trung sản xuất chương trình, đảm bảo thời lượng phát sóng chương trình sản xuất trong nước của kênh phát thanh, kênh truyền hình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương đạt tỷ lệ tối thiểu 70% tổng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của từng kênh chương trình (trong đó, thời lượng chương trình tự sản xuất mới đạt tối thiểu 30% thời lượng các chương trình sản xuất trong nước); việc khai thác các nội dung từ kênh chương trình truyền hình nước ngoài tập trung vào tin thời sự quốc tế, khoa học kỹ thuật, ththao, giải trí và không vượt quá 30% tng thời lượng phát sóng trong 01 ngày của kênh đó.

2.2. Phương án sắp xếp

Giữ nguyên Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình - đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình duy trì, nâng cao chất lượng 01 kênh phát thanh, 01 kênh truyn hình và 01 trang thông tin điện tử phc vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của tỉnh.

2.3. Lộ trình thực hiện

Đến hết năm 2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên. Tỉnh thực hiện chính sách đặt hàng, hỗ trợ đối với những chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể của tỉnh.

Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xây dựng Đán tự chủ về tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong Quý I năm 2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Định hướng tuyên truyền các quan điểm, chỉ đạo của Đảng đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn xã hội.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông làm tốt công tác định hướng, quản lý báo chí trên địa bàn tỉnh.

2. Các cơ quan chủ quản báo chí của tỉnh

- Chỉ đạo cơ quan báo chí xây dựng đề án theo hoạt động theo Quyết định số 362/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Tăng cường công tác chđạo, quản lý hoạt động báo chí; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan báo chí; có giải pháp cụ thể tạo điều kiện cho đội ngũ những người làm công tác báo chí cống hiến và phát triển.

- Quan tâm đầu tư cho cơ quan báo chí đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ truyền thông tiên tiến.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra các cơ quan báo chí thực hiện các quy định của pháp luật về báo chí.

- Xây dựng và đề xuất với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh cơ chế, chính sách để hoạt động báo chí phát triển đúng pháp luật, đúng tôn chỉ, mục đích, theo hướng cách mạng, chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng nhu cu thông tin của nhân dân, tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến đông đảo người dân, đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương.

- Chủ trì, phối hợp vi các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng cơ chế hỗ trợ, định mức đặt hàng đối với các kênh, chuyên mục, chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của các cơ quan báo chí.

3. SKế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các cơ chế, chính sách đầu tư, phát triển báo chí phù hợp; cân đối tổng hợp các nguồn lực trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và hằng năm của tỉnh để bố trí nguồn vốn thực hiện phát triển các cơ quan báo chí của tnh.

4. Sở Tài chính

- Hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho cơ quan báo chí giảm chi phí, tăng nguồn thu để phát triển. Hướng dẫn phân định rõ cơ chế tài chính đối với báo chí phục vụ nhiệm vụ chính trị và báo chí chủ yếu phục vụ giải trí, thương mại. Tham mưu chính sách hỗ trợ kinh phí đối với những ấn phẩm, chuyên mục, chương trình phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị cụ thể trong từng giai đoạn.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành có liên quan hướng dẫn cơ chế tài chính đi với các cơ quan báo chí của tỉnh theo đúng các quy định của pháp luật.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật về tài chính đối với các cơ quan báo chí được hỗ trợ hoặc đảm bảo kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước.

5. Sở Ni v

- Chủ trì phối hp với Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động của các cơ quan báo chí theo Kế hoạch này.

- Phối hợp tham mưu cấp có thẩm quyền tổ chức bồi dưỡng và thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức ngành báo chí.

6. Hội Nhà báo tỉnh

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông trong công tác chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí; đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo; làm tốt công tác tuyên truyền đối với hội viên trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này.

7. Các cơ quan báo chí của tỉnh

- Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

- Rà soát giấy phép hoạt động báo chí và thực hiện các thủ tục cấp lại giấy phép, sửa đổi, bổ sung giy phép (nếu có) theo quy định (thời hạn gửi hsơ cho Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 30/6/2020).

- Quán triệt quan điểm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước đối với công tác báo chí và Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí đến đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên... trong cơ quan báo chí, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện Quy hoạch.

- Thực hiện rà soát, sắp xếp các phòng chuyên môn; rà soát các vị trí việc làm để bố trí nguồn nhân lực phù hợp, đúng năng lực, sở trường đảm bảo hiệu quả. Thực hiện bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, phát thanh viên...phù hợp định hướng phát triển đến năm 2025.

- Tiếp tục đổi mới, hình thức nội dung các ấn phẩm, tập trung sản xuất chương trình đáp ứng yêu cu phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cu thông tin của công chúng. Xây dựng cơ chế khuyến khích phát triển các dịch vụ thông tin báo chí để tạo nguồn thu nhập hp pháp, tăng nguồn thu từ quảng cáo, góp phần tăng nguồn đầu tư cho hoạt động báo chí.

Nhận Kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, phát sinh các đơn vị báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Thường trực T
nh ủy;
- Chủ tịch, các PCT
UBND tnh;
- Ban Tuyên giáo T
nh ủy;
- Hội Văn học Nghệ thuật t
nh;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Văn hóa, Thể thao v
à Du lịch;
- Các cơ quan báo chí của tỉnh;
- Lưu:
VT, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu120/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/11/2019
Ngày hiệu lực25/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 tháng trước
(25/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc tỉnh Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc tỉnh Thái Bình
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu120/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýĐặng Trọng Thăng
        Ngày ban hành25/11/2019
        Ngày hiệu lực25/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 tháng trước
        (25/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc tỉnh Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 Quy hoạch phát triển quản lý báo chí toàn quốc tỉnh Thái Bình

           • 25/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực