Văn bản khác 120/KH-UBND

Kế hoạch 120/KH-UBND thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/KH-UBND

Hà Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐẤU THẦU QUA MẠNG NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2020 - 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15/4/2015 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về chính phủ điện tử; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước; Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

1. Cụ thể hóa Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025.

2. Ứng dụng các tiến bộ của công nghệ thông tin, truyền thông vào hoạt động đấu thầu mua sắm công, đảm bảo mang lại đúng giá trị tài sản, công trình, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, ngăn ngừa tham nhũng và nâng cao niềm tin của người dân vào hoạt động đấu thầu mua sắm công.

3. Xây dựng các điều kiện cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ đáp ứng việc triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng.

4. Làm cơ sở kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng của các đơn vị (chủ đầu tư) trên địa bàn tỉnh.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN VÀ LỘ TRÌNH ÁP DỤNG ĐẤU THẦU QUA MẠNG

1. Kế hoạch thực hiện

a) Năm 2019

- Tiếp tục tổ chức rà soát, đánh giá năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng của các cơ quan, đơn vị để tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, đảm bảo 100% cán bộ làm công tác đấu thầu qua mạng được tham gia các lớp tập huấn về đấu thầu qua mạng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Kiểm tra, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác đấu thầu qua mạng và thực hiện chế độ báo cáo của các đơn vị; tham mưu cho UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh các biện pháp xử lý đối với các đơn vị chưa triển khai thực hiện nghiêm lộ trình áp dụng đu thầu qua mạng theo quy định.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của đấu thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

b) Giai đoạn 2020 - 2025

- Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thu qua mạng trong giai đoạn tới theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tiếp tục nâng cấp hạ tầng mạng tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức tập huấn về đấu thầu qua mạng cho người sử dụng trong giai đoạn tới phù hợp với Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Quyết liệt đôn đốc, hướng dẫn và giám sát triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

2. Lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng

Bắt đầu từ ngày 01/5/2019, các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo lộ trình sau đây:

a) Năm 2019

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND tỉnh:

+ 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 50% các gói thầu chào hàng cạnh tranh và gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 50% đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 05 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

- Đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chủ tịch UBND cấp huyện:

+ 100% các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 50% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 40% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

+ Lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 50% đối với các gói thầu tư vấn có giá trị từ 02 tỷ đồng trở xuống đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế.

b) Giai đoạn năm 2020 - 2025

Căn cứ tình hình thực tế và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để điều chỉnh tăng tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn tiếp theo cho phù hợp, đảm bảo mục tiêu đến năm 2025:

- 100% thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện hợp đồng được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Tối thiểu 70% số lượng gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- 100% hoạt động mua sắm thường xuyên được thực hiện trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, áp dụng mua sắm tập trung trên Hệ thống mạng đấu thu quốc gia.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ TH

1. Hướng dẫn và giám sát việc áp dụng đấu thầu qua mạng

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan:

- Chủ động đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình đã quy định.

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện áp dụng đấu thầu qua mạng của các chủ đầu tư, bên mời thầu, nhà thầu trên địa bàn tỉnh; hàng năm, tổ chức tổng hợp và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh kết quả thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền đối với các trường hợp không triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã quy định.

2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thúc đẩy sự tham gia của các bên liên quan

- Các cấp, các ngành, theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao, kịp thời tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác đấu thầu đã được cấp có thẩm quyền ban hành bằng các hình thức phù hợp với điều kiện thực tiễn ở ngành, địa phương, đơn vị; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư đtổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn tỉnh, khẩn trương tổ chức thực hiện chiến lược truyền thông, dành nhiều thời lượng phát sóng, tin bài tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của đấu thầu qua mạng, nêu bật lợi ích của đấu thầu qua mạng và cơ hội tham gia thực hiện các gói thầu đối với các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

3. Nâng cấp hạ tầng mạng cơ quan, đơn vị và đào tạo nâng cao năng lực của người sử dụng

- Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao, ưu tiên nâng cấp hệ thống mạng, thiết bị công nghệ thông tin, đáp ứng điều kiện hạ tầng mạng tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn các ngành, địa phương, đơn vị về các tiêu chuẩn hạ tầng mạng đủ điều kiện tham gia vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức các khóa đào tạo về đấu thầu qua mạng cho các đối tượng liên quan, bao gồm: chủ đầu tư, bên mi thầu, nhà thầu, thanh tra, các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động đầu tư, phân bổ vốn cho các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh..., đảm bảo các ngành, địa phương, đơn vị vận hành thuần thục hoạt động đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

IV. TCHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn tỉnh, tổ chức triển khai Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh, bảo đảm theo đúng lộ trình đã quy định.

- Tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch này, định kỳ 06 tháng, hàng năm báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh theo quy định; tham mưu cho UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch (nếu cn thiết).

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành, đơn vị liên quan, tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; trường hợp phát hiện các cơ quan, đơn vị không thực hiện đúng theo lộ trình quy định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan, tổ chức đào tạo nghiệp vụ về đấu thầu qua mạng cho các chủ đầu tư, bên mời thầu và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn chủ đầu tư đề xuất lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, ngay trong bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

2. Sở Tài chính

- Hướng dẫn chủ đầu tư đề xuất lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định, ngay trong bước thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm thường xuyên.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc áp dụng đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn, đẩy mạnh thực hiện mua sắm thường xuyên và mua sắm tập trung qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Kiểm tra, rà soát hạ tầng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; hướng dẫn các đơn vị tiếp tục hoàn thiện hạ tầng mạng, đảm bảo sẵn sàng thực hiện tốt đấu thầu qua mạng; đồng thời, yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trong tỉnh phải đảm bảo đường truyền ổn định, thông suốt để thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Lồng ghép việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch này với Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

4. SY tế

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, tổ chức triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong đấu thầu mua sắm thuốc, thiết bị, vật tư y tế theo lộ trình quy định.

5. Các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các huyện, thành phố

- Khẩn trương lập kế hoạch và triển khai tổ chức đấu thầu qua mạng đảm bảo chỉ tiêu, lộ trình theo quy định; gửi báo cáo về kế hoạch triển khai lộ trình đấu thầu qua mạng của đơn vị mình đến Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Giao Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, chịu trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện theo kế hoạch và lộ trình đã đăng ký, có trách nhiệm đôn đốc bên mời thầu, chủ đầu tư thuộc thẩm quyền quản lý của mình triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định tại Kế hoạch này.

- Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về các giải pháp để triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng đúng lộ trình quy định. Trong năm 2019, kết quả thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp để ưu tiên nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin tại cơ quan, đơn vị, đảm bảo đáp ứng yêu cầu đấu thầu qua mạng; đồng thời có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện đấu thầu qua mạng.

- Lập báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng theo định kỳ (06 tháng, 01 năm) và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

- Khuyến khích các chủ đầu tư chủ động tổ chức thực hiện đấu thầu qua mạng nhằm đáp ứng cải cách thủ tục hành chính, tăng cường tính công khai, minh bạch, cạnh tranh và hiệu quả kinh tế đối với nguồn vốn nhà nước cũng như đáp ứng sớm hơn yêu cầu đấu thầu qua mạng của Chính phủ đề ra đến năm 2025. Trường hợp các đơn vị không đăng ký các gói thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc đăng ký không đảm bảo tỷ lệ quy định, khi thẩm định trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính được phép chỉ định các gói thầu thực hiện việc lựa chọn nhà thầu qua mạng.

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công văn số 219/SKHĐT-TĐ ngày 08/02/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Trong quá trình thực hiện có vấn đề phát sinh, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đề xuất với UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Bộ KHĐT (Cục QLĐT);
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, Ban, ngành, đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Hệ thống VnptiOffice;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CV NCTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hà Thị Minh Hạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 120/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu120/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/04/2019
Ngày hiệu lực16/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 120/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu120/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Giang
        Người kýHà Thị Minh Hạnh
        Ngày ban hành16/04/2019
        Ngày hiệu lực16/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

            Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 120/KH-UBND 2019 thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

            • 16/04/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 16/04/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực