Văn bản khác 1204/KH-BNV

Kế hoạch 1204/KH-BNV năm 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1204/KH-BNV 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1204/KH-BNV

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 98/2014/NĐ-CP NGÀY 24/10/2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC THÀNH LẬP TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TẠI DOANH NGHIỆP THUỘC MỌI THÀNH PHẦN KINH TẾ

Thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế (sau đây gọi tắt là Nghị định 98) và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp tổ chức sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị định 98 (Công văn số 4814/VPCP-QHĐP), Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định nêu trên như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

a) Đánh giá đầy đủ, khách quan tình hình triển khai, kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong 5 năm thực hiện Nghị định 98 tại các bộ, ngành, địa phương và tại các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Từ đó, làm rõ nguyên nhân, tìm ra giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị các giải pháp phù hợp.

b) Tăng cường trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước; trách nhiệm của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội khi đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của tổ chức đó, để doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển; đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hp pháp, chính đáng cho người lao động tại doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

a) Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98 được tiến hành đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, tại từng bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, hình thức phù hợp với tình hình thực tế tại ,các bộ, ngành, địa phương, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

b) Bảo đảm đánh giá đầy đủ, khách quan, toàn diện tình hình thực hiện Nghị định 98, tập trung làm rõ bất cập, hạn chế, vướng mắc để đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định 98.

II. NỘI DUNG SƠ KẾT

1. Tình hình thực hiện Nghị định 98 tại các bộ, ngành và địa phương

a) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo; ban hành các văn bản có liên quan;

b) Công tác tuyên truyền, phổ biến;

c) Kết quả triển khai tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: Về thực hiện trách nhiệm trong việc hướng dẫn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội.

d) Tình hình thực hiện tại các địa phương: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, của tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Tình hình thực hiện Nghị định 98 trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế: Đánh giá kết quả việc thực hiện Nghị định 98 của doanh nghiệp về thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.

3. Kết quả thực hiện Nghị định 98: Đánh giá kết quả, thống kê số liệu thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; Nêu rõ ưu điểm nổi bật, hạn chế, khó khăn, vướng mắc; Phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc; Bài học kinh nghiệm.

4. Đề xuất, kiến nghị: Trên cơ sở sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị định 98 đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền về tiếp tục bổ sung, hoàn thiện pháp luật quy định việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; Về các giải pháp thực hiện hiệu quả việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

III. HÌNH THỨC SƠ KẾT

1. Căn cứ điều kiện cụ thể, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định hình thức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 98 cho phù hợp với điều kiện, tình hình tại cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp và gửi Báo cáo kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 98 và hồ sơ đề nghị khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp có thành tích tiêu biểu trong việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổng hợp) để xây dựng Báo cáo phục vụ Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98.

2. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm Nghị định 98, cụ thể:

a) Thời gian: 01 ngày, dự kiến trong tháng 11 năm 2019.

b) Thành phần:

- Mời Lãnh đạo Chính phủ: Chủ trì Hội nghị sơ kết toàn quốc.

- Lãnh đạo Bộ Nội vụ và các đơn vị liên quan.

- Các bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương: Mời 01 Lãnh đạo và 01 công chức được phân công theo dõi thực hiện lĩnh vực trên.

- Các địa phương: Mỗi tỉnh, thành phố mời 02 đại biểu tham dự (01 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân và 01 Lãnh đạo Sở Nội vụ).

- Đối với doanh nghiệp: Dự kiến mời 30 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đại diện cho 3 vùng, miền trong cả nước đã thực hiện hiệu quả việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp.

IV. TỔ CHỨC ĐOÀN CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH ĐI KIỂM TRA, KHẢO SÁT TẠI MỘT SỐ BỘ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG

1. Về nội dung khảo sát: Theo mục đích, yêu cầu và nội dung của Kế hoạch.

2 Về thành phần: Thành phần Đoàn công tác liên ngành như trong Quyết định số 202/QĐ-BNV ngày 15/3/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (gửi kèm theo).

3. Thời gian, địa điểm: Dự kiến từ tháng 4 - 6/2019. Cụ thể như sau:

(1) Đoàn thứ nhất: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/4 - 24/4/2019, Đoàn công tác liên ngành làm việc và khảo sát tại 03 tỉnh: Tỉnh An Giang, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh Kiên Giang.

(2) Đoàn thứ hai: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 06/5 - 14/5/2019, Đoàn công tác liên ngành làm việc và khảo sát tại 03 tỉnh: Tỉnh Lâm Đồng, tỉnh Bình Thuận và tỉnh Khánh Hòa.

(3) Đoàn thứ ba: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 - 18/6/2019, Đoàn công tác liên ngành làm việc và khảo sát tại 03 tỉnh: Tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bắc Ninh.

- Thời gian làm việc tại mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Dự kiến từ 1,5 đến 02 ngày.

- Về chương trình, nội dung, thời gian, địa điểm và lịch làm việc chính thức của Đoàn công tác liên ngành, Bộ Nội vụ sẽ có văn bản gửi đến các tỉnh, thành phố nơi Đoàn công tác liên ngành lựa chọn làm việc và khảo sát.

- Nội dung làm việc với một số Tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn sử dụng đông lao động có tổ chức Đảng, đoàn thể, sau khi rà soát, Bộ Nội vụ sẽ có văn bản gửi đến Tập đoàn, doanh nghiệp đbố trí lịch làm việc với Đoàn công tác.

V. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Bộ Nội vụ

a) Hướng dẫn các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98 tại bộ, ngành, địa phương.

b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98.

c) Chuẩn bị nội dung, tài liệu, chương trình, giấy mời đại biểu, lựa chọn báo cáo, tham luận tại Hội nghị.

2. Các bộ, Cơ quan ngang bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

a) Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98 tại bộ, ngành, địa phương, gửi Báo cáo sơ kết và hồ sơ khen thưởng về Bộ Nội vụ (qua Vụ Tổng hợp) trước ngày 10 tháng 8 năm 2019 để tổng hợp; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ để chuẩn bị tổ chức Hội nghị.

b) Bộ Nội vụ mời một số bộ, ngành, địa phương sau đây chuẩn bị tham luận để trình bày tại Hội nghị hoặc để chuẩn bị tài liệu cho Hội nghị:

- Các bộ, ngành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Tư pháp; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; Ban Tổ chức Trung ương; Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,...).

- Các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai; Cần Thơ, Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nng, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc,...

- Một số tập đoàn và doanh nghiệp tiêu biểu đã thực hiện hiệu quả việc thành lập tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp (Dự kiến 30 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế).

(Bộ Nội vụ sẽ có văn bản riêng gửi các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp về nội dung tham luận cụ thể).

Trên đây là Kế hoạch kết 5 năm thực hiện Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế để các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các t
nh, thành phố trực thuộc TW;
- Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân (để b/c);
- Thứ trư
ng Triệu Văn Cường;
- Văn phòng Chính phủ (để theo dõi);
- Sở Nội vụ các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ TH (05). Hiền

 KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Triệu Văn Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1204/KH-BNV

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1204/KH-BNV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/03/2019
Ngày hiệu lực21/03/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1204/KH-BNV

Lược đồ Kế hoạch 1204/KH-BNV 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1204/KH-BNV 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1204/KH-BNV
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTriệu Văn Cường
        Ngày ban hành21/03/2019
        Ngày hiệu lực21/03/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Bộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 1204/KH-BNV 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1204/KH-BNV 2019 sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 98/2014/NĐ-CP

           • 21/03/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/03/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực