Văn bản khác 1207/KH-UBND

Kế hoạch 1207/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm do tỉnh Lai Châu ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1207/KH-UBND 2018 thực hiện Phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Lai Châu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1207/KH-UBND

Lai Châu, ngày 09 tháng 08 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN "PHÒNG, CHỐNG CÁC LOẠI TỘI PHẠM CÓ TỔ CHỨC, TỘI PHẠM XUYÊN QUỐC GIA" THUỘC CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM

Thực hiện Quyết định số 4170/QĐ-BCA-C41 của Bộ Công an về việc phê duyệt Đề án “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia” (sau đây gọi tắt là Đề án 2) thuộc Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm (PCTP) giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030. Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, quán triệt nội dung Đề án 2 thuộc Chiến lược quốc gia PCTP giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và Nhân dân trong phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Từng bước kiềm chế, tiến tới làm giảm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, không để tội phạm hoạt động phức tạp, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Phấn đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu: Tập trung tấn công, trấn áp, vô hiệu hóa các ổ nhóm tội phạm, phấn đấu giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự xuống từ 3 - 5% so với giai đoạn trước khi triển khai Đề án; đảm bảo tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án do băng nhóm tội phạm gây ra đạt trên 75%, trọng án đạt 95% trở lên.

3. Các hoạt động của Đề án được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh; ưu tiên các địa bàn trọng điểm về tội phạm hình sự, ma túy; các tuyến, địa bàn mà tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia có điều kiện lợi dụng hoạt động và được thực hiện từ năm 2018 đến hết năm 2020. Đối tượng thụ hưởng bao gồm: Công dân Việt Nam, người nước ngoài, người không quốc tịch cư trú địa bàn tỉnh Lai Châu; các cơ quan, lực lượng ban, ngành chức năng và các tổ chức, cá nhân khác trên toàn tỉnh có liên quan.

4. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung chiến lược, xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thiết thực và có hiệu quả Đề án 2. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, rà soát, lập hồ sơ các băng nhóm đang có biểu hiện hoạt động phạm tội, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, khám phá vô hiệu hóa các băng nhóm tội phạm. Kiên quyết không để hình thành, tồn tại các băng nhóm tội phạm hoạt động phức tạp trên địa bàn.

II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nội dung

- Nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia của hệ thống chính trị và cộng đồng: hỗ trợ một số hoạt động nghiệp vụ đặc thù trong đấu tranh PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; xây dựng hệ thống quản lý các băng nhóm, đối tượng hoạt động lưu động.

- Đẩy mạnh tấn công trấn áp, điều tra, đấu tranh quyết liệt các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, phối hợp thực hiện các hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, dẫn độ tội phạm.

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia. Tăng cường nguồn lực cho công tác PCTP: đào tạo nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ; tăng cường trang thiết bị, phương tiện cho các đơn vị trực tiếp thực hiện công tác đấu tranh với loại tội phạm này, đáp ứng yêu cầu PCTP trong tình hình mới.

2. Xác định đối tượng, tuyến, địa bàn cần tập trung đấu tranh

- Đối tượng đấu tranh: Các ổ nhóm tội phạm có tổ chức về hình sự, kinh tế, ma túy, công nghệ cao, môi trường... có biểu hiện hoạt động phạm tội; đối tượng là người nước ngoài, hoặc người Việt Nam ở nước ngoài cấu kết với các đối tượng trong nước để thực hiện các hoạt động phạm tội trên địa bàn tỉnh và các nước khác.

- Địa bàn: Triển khai thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh, tập trung tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT.

- Tuyến trọng điểm: Tuyến đường bộ (Tuyến thành phố Lai Châu - Lào Cai; Tuyến thành phố Lai Châu - Cửa khẩu Ma Lù Thàng; Tuyến thành phố Lai Châu - Mường Tè - Cửa khẩu U Ma Tu Khoòng; Tuyến biên giới các xã trên địa bàn tỉnh).

3. Giải pháp thực hiện

3.1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

- Chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và Nhà nước, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sức mạnh toàn dân tích cực tham gia phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình công tác tổ chức triển khai thực hiện và kết quả đấu tranh PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót để chấn chỉnh kịp thời.

- Tăng cường quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng trong PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; thường xuyên trao đổi thông tin về tội phạm và phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm để có đối sách kịp thời, hiệu quả.

3.2. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

- Đổi mới về nội dung, cải tiến hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh lồng ghép với các cuộc vận động, phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể và địa phương, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng Nhân dân đối với công tác PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nhân chứng, bị hại trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử các vụ án do băng nhóm tội phạm có tổ chức gây ra, bảo đảm tuyệt đối bí mật, an toàn về tính mạng, sức khỏe cho nhân chứng, người cung cấp thông tin về tội phạm, giúp họ an tâm khi cộng tác với cơ quan pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng mô hình, các câu lạc bộ PCTP nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng; chú trọng phát triển và nâng cao chất lượng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về an ninh trật tự ngay từ gia đình, cộng đồng dân cư, trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà trường; thường xuyên tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động hiệu quả, nghiên cứu xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình đặc điểm từng địa bàn.

3.3. Đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa nghiệp vụ

- Tăng cường công tác điều tra cơ bản, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc diễn biến, tình hình hoạt động của các loại tội phạm nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng. Tập trung rà soát, phát hiện các băng nhóm tội phạm có biểu hiện hoạt động hiện hành, lập kế hoạch, phân công, phân cấp quản lý, đấu tranh.

- Tiếp nhận, khẩn trương xác minh các nguồn tin báo, tố giác về các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; kịp thời lập hồ sơ đưa đối tượng là thành viên trong các băng nhóm tội phạm vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng và cơ sở chữa bệnh bắt buộc; quản lý chặt chẽ những đối tượng bị áp dụng biện pháp giáo dục tại cấp xã; đẩy mạnh công tác xác minh, truy bắt, vận động đầu thú các đối tượng truy nã, tập trung số đối tượng nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm là thành viên trong các băng nhóm tội phạm.

- Thu thập thông tin, cơ sở dữ liệu về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia phục vụ cho công tác nắm tình hình, theo dõi, quản lý đối tượng hình sự hoạt động lưu động, phòng ngừa tội phạm; thường xuyên bổ sung cập nhật các thông tin, dữ liệu có liên quan và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia với các đơn vị, địa phương trong toàn quốc.

- Nâng cao hiệu quả các biện pháp quản lý hành chính về an ninh trật tự như: Quản lý nhân, hộ khẩu, đăng ký tạm trú, tạm vắng; quản lý về xuất, nhập cảnh, di cư; tăng cường kiểm tra khách sạn, nhà trọ, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT... không để tội phạm lợi dụng hoạt động. Đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát công khai kết hợp với các hoạt động nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, khu đô thị và khu vực giáp ranh.

- Lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan đẩy mạnh hoạt động phòng ngừa tội phạm theo chức năng, nhiệm vụ của các lực lượng, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; phát hiện những thiếu sót, sơ hở của chính sách, cơ chế quản lý nhà nước từ đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.

3.4. Nâng cao hiệu quả tấn công trấn áp, đấu tranh, xử lý

- Xây dựng, triển khai các kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm có tổ chức nổi lên ở từng giai đoạn (các băng nhóm, tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm núp bóng doanh nghiệp...); thường xuyên rà soát xác định các địa bàn trọng điểm, lĩnh vực mà tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia thường lợi dụng hoạt động để tập trung lực lượng tiến hành chuyển hóa địa bàn, kiềm chế và làm giảm tình hình tội phạm đến mức thấp nhất.

- Mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung vào các tuyến, địa bàn trọng điểm đã xác định; các lực lượng chức năng (Công an, Biên phòng) tích cực xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, không để hoạt động phức tạp trên địa bàn gây bức xúc trong dư luận.

- Tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra làm rõ các vụ trọng án do các băng nhóm tội phạm gây ra, bắt và xử lý nghiêm số đối tượng cầm đầu cộm cán, những cán bộ thoái hóa biến chất trong cơ quan bảo vệ pháp luật có hành vi bao che, nâng đỡ, tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động.

- Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động trinh sát và hoạt động điều tra tố tụng hình sự; không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội; đảm bảo điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh, kịp thời những vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm.

3.5. Đẩy mạnh công tác quản lý, giáo dục, cải tạo người phạm tội trước đây là thành viên của các băng nhóm tội phạm

- Tập trung nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, cải tạo các đối tượng trước đây nằm trong các băng nhóm tội phạm, nhất là số đối tượng cầm đầu, cộm cán đang chấp hành án ở trại tạm giam, tạo điều kiện cho họ sau khi hết hạn cải tạo trở về địa phương nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, không tiếp tục phạm tội, tham gia vào các băng nhóm tội phạm, giảm tỷ lệ tái phạm.

- Thực hiện chính sách động viên, khuyến khích kịp thời để những người phạm tội tự nguyện cộng tác với các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng ngừa tội phạm ở trong trại giam và ngoài xã hội, truy bắt các đối tượng phạm tội chưa bị phát hiện, đang lẩn trốn hoặc cung cấp tin liên quan đến các băng nhóm tội phạm khác đang hoạt động.

3.6. Mở rộng hợp tác quốc tế trong đấu tranh PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

- Tăng cường hợp tác với các tổ chức quốc tế, Công an Châu Hồng Hà, Công an thành phố Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); đẩy mạnh triển khai thực hiện hiệu quả công tác trao đổi thông tin, giao ban, hội đàm thường niên, lập đường dây nóng, chia sẻ kinh nghiệm, đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng chức năng trong PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các Điều ước quốc tế và thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết, tham gia liên quan đến PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia như “Công ước về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (TOC) và các Nghị định thư có liên quan”.

- Tiến hành tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong PCTP trong những năm qua, xác định những vấn đề tồn tại, khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hợp tác.

3.7. Tăng cường nguồn lực cho công tác PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia

- Rà soát, đánh giá lực lượng làm công tác PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia ở các đơn vị, nghiên cứu bố trí cán bộ chuyên trách để tổ chức thực hiện hiệu quả.

- Tăng cường đào tạo nâng cao năng lực cho các lực lượng tham gia PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia: Nghiên cứu và xây dựng bài giảng, bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, pháp luật, tổ chức tập huấn kỹ năng nghiệp vụ, khoa học kỹ thuật mới trong phát hiện tội phạm và điều tra các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia cho cán bộ chuyên trách.

- Áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ vào công tác PCTP. Trang bị các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ hiện đại cho lực lượng trực tiếp làm công tác PCTP nói chung, tội phạm có tổ chức và tội phạm xuyên quốc gia nói riêng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác PCTP.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Công an tỉnh: Chủ trì tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch này; tham mưu thành lập Ban Chủ nhiệm thực hiện Đề án; hướng dẫn, phối hợp các đơn vị thành viên tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung Đề án; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình, phòng ngừa hiệu quả, không để hình thành các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn; tập trung lực lượng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan phát hiện, nhanh chóng điều tra, làm rõ các vụ án do tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia gây ra; chủ động triển khai hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh.

2. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp thu thập, đánh giá chứng cứ, thống nhất quan điểm, xử lý nhanh chóng, dứt điểm các vụ án liên quan đến tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên gia. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng thực hiện hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

3. Tòa án nhân dân tỉnh: Chỉ đạo Tòa án nhân dân các cấp đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử các vụ án tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; đảm bảo xử lý nghiêm minh, triệt để, không oan sai, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Đưa ra xét xử các vụ án tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia kịp thời đáp ứng tình hình chính trị của địa phương. Lựa chọn những vụ án điểm về tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nhằm giáo dục, răn đe người phạm tội, phục vụ công tác tuyên truyền. Thông qua công tác xét xử phát hiện phương thức, thủ đoạn phạm tội, những kẽ hở, bất cập, những vấn đề chưa hoàn thiện của các văn bản pháp luật nhằm kiến nghị bổ sung, chỉnh lý.

4. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia ở khu vực biên giới theo chức năng, nhiệm vụ được phân công

5. Sở Tư pháp tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh và các sở, ngành thành viên Ban Chủ nhiệm tập trung nghiên cứu, phát hiện và đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập, hạn chế, từng bước hoàn chỉnh hệ thống pháp luật có liên quan đến công tác đấu tranh PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là “Luật phòng, chống tội phạm có tổ chức”.

6. Sở Ngoại vụ tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung mở rộng, nâng cao hiệu quả công tác hợp tác quốc tế trong đấu tranh PCTP có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội có liên quan: Tuyên truyền vận động quần chúng Nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, tranh thủ sự tham gia, ủng hộ của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo vào công tác PCTP nói chung, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia nói riêng; chủ động phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Đề án.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thời gian, kinh phí thực hiện

- Thời gian thực hiện: từ năm 2018 đến hết năm 2020, chia thành 2 giai đoạn:

+ Giai đoạn I (2018): Kiện toàn Ban Chủ nhiệm và triển khai hoạt động theo các mục tiêu và nhiệm vụ đã đề ra. Các sở, ngành thành viên lập kế hoạch thực hiện các nội dung, nhiệm vụ và giải pháp được nêu trong Đề án. Sơ kết rút kinh nghiệm giai đoạn I để bổ sung, chỉnh lý Kế hoạch cho phù hợp với thực tế nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả.

+ Giai đoạn II (2019-2020): Hoàn thiện các mục tiêu, nhiệm vụ, đánh giá hiệu quả của Đề án và đề xuất giai đoạn tiếp theo.

- Kinh phí triển khai thực hiện Đề án: Được bố trí trong kinh phí của Chương trình mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm và ma túy; nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác.

2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo định kỳ, 06 tháng, 01 năm và đột xuất báo cáo kết quả triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị, địa phương về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) để tổng hợp.

3. Giao Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo kết quả về Bộ Công an, UBND tỉnh nắm, chỉ đạo./.

 


Nơi nhận:
- C45 - BCA;
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tống Thanh Hải

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1207/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1207/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/08/2018
Ngày hiệu lực09/08/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1207/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1207/KH-UBND 2018 thực hiện Phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Lai Châu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1207/KH-UBND 2018 thực hiện Phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Lai Châu
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1207/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lai Châu
        Người kýTống Thanh Hải
        Ngày ban hành09/08/2018
        Ngày hiệu lực09/08/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Kế hoạch 1207/KH-UBND 2018 thực hiện Phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Lai Châu

              Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1207/KH-UBND 2018 thực hiện Phòng chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia Lai Châu

              • 09/08/2018

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 09/08/2018

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực