Văn bản khác 121/KH-UBND

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2018 thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nội dung toàn văn Kế hoạch 121/KH-UBND 2018 Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/KH-UBND

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thực hiện Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 28/02/2018 của Thủ Tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp (gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn thành phố, bảo đảm hoạt động giám định tư pháp đáp ứng tốt các yêu cầu của hoạt động tố tụng, công tác phòng, chống tham nhũng, gắn với thực hiện cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai Đề án.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan có liên quan, đồng thời đôn đốc, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc kịp thời trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

II. NỘI DUNG VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, quán triệt nội dung Đề án

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Nâng cao chất lượng người giám định tư pháp; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức pháp luật về giám định tư pháp

a) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật và nghiệp vụ giám định và các văn bản pháp luật có liên quan cho người giám định tư pháp

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Công an Thành phố, Sở Y tế, các tổ chức giám định tư pháp công lập và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Bồi dưỡng tập huấn kiến thức pháp lý cho đội ngũ người tiến hành tố tụng

- Chủ trì thực hiện: Sở Tư pháp;

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Công an Thành phố, Tòa án nhân dân Thành phố, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

3. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giám định cho tổ chức giám định tư pháp trong lĩnh vực pháp y, kỹ thuật hình sự

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Công an Thành phố, Sở Y tế.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

4. Đổi mới quy trình rà soát lập và công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc bảo đảm chính xác, thuận lợi trong hoạt động trưng cầu giám định

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

5. Triển khai Đề án xã hội hóa công tác giám định trên địa bàn Thành phố theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

6. Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch, sơ kết, tổng kết

a) Kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch tại các sở, ngành, các tổ chức giám định tư pháp công lập; sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố.

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm.

b) Sơ kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: năm 2020

b) Tổng kết việc thực hiện Đề án trên địa bàn Thành phố

- Chủ trì thực hiện: Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Cơ quan tham mưu, thực hiện: Sở Tư pháp.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Các sở, ban, ngành.

- Thời gian thực hiện: năm 2023

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phân công trách nhiệm

a) Sở Tư pháp là cơ quan tham mưu, giúp UBND Thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch có nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện Kế hoạch;

- Tổng hợp, định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp, UBND Thành phố kết quả thực hiện Kế hoạch.

b) Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, Công an Thành phố, Sở Y tế trình UBND Thành phố về việc cấp kinh phí để bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho các tổ chức giám định tư pháp công lập để bảo đảm hoàn thành mục tiêu của Đề án.

- Sở Tài chính tham mưu UBND Thành phố bổ sung dự toán kinh phí để triển khai Kế hoạch này trong năm 2018; phối hợp với Sở Tư pháp trình UBND Thành phố cấp kinh phí triển khai Kế hoạch hàng năm.

c) Công an Thành phố, Sở Y tế

- Xây dựng kế hoạch chi tiết việc khảo sát, đánh giá nhu cầu và tổng hợp kinh phí bảo đảm về cơ sở vật chất cho tổ chức giám định tư pháp;

- Xây dựng danh mục các trang thiết bị, máy móc, phương tiện giám định và các điều kiện vật chất khác cần được bảo đảm cho tổ chức giám định tư pháp;

d) Các Sở: Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông; Cục Thuế Thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan: Trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp triển khai thực hiện nội dung được phân công theo Kế hoạch này.

đ) Đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Tư pháp trong việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về giám định tư pháp cho người tiến hành tố tụng.

2. Kinh phí thực hiện

Được bố trí từ nguồn ngân sách thường xuyên hàng năm của Thành phố, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp khác.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Tư pháp để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- PCT UBND TP Lê Hồng Sơn;
- PCT UBND TP Ngô Văn Quý;
- Các Sở, ngành Thành phố: Tư pháp, Tài chính, KH&ĐT, Y tế, Xây dựng, VH&TT, TTTT, Công an, Tòa án, Viện Kiểm sát, Cục Thuế;
- VPUBTP: CVP, PCVP Phạm Chí Công; Các phòng: NC, KT, TKBT, KGVX;
- Lưu: VT, NQ(B).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Sơn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu121/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2018
Ngày hiệu lực29/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 121/KH-UBND 2018 Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 121/KH-UBND 2018 Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu121/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýLê Hồng Sơn
        Ngày ban hành29/05/2018
        Ngày hiệu lực29/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 121/KH-UBND 2018 Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Hà Nội

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 121/KH-UBND 2018 Đề án tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả giám định tư pháp Hà Nội

             • 29/05/2018

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 29/05/2018

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực