Văn bản khác 121/KH-UBND

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2019 về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do tỉnh Cà Mau ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 121/KH-UBND 2019 phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp Cà Mau


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 121/KH-UBND

Cà Mau, ngày 19 tháng 9 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP VÀ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Kế hoạch số 1248/KH-TTCP ngày 26/7/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Cà Mau xây dựng Kế hoạch tchức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC); đảm bảo quyền KNTC của công dân theo đúng quy định pháp luật, hạn chế tối đa các vụ việc KNTC đông người, phức tạp kéo đến thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian diễn ra Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung giải quyết các vụ việc KNTC phức tạp không để phát sinh “điểm nóng”.

2. Tập trung cao, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Thực hiện nghiêm túc định hướng, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ về tổ chức tiếp công dân trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa các cơ quan Trung ương và địa phương, giữa các cấp các ngành trong việc tổ chức thực hiện; có biện pháp vận động, thuyết phục công dân chấp hành, không để các thế lực thù địch và phần tử xấu lợi dụng, kích động gây mất an ninh, trật tự.

4. Kịp thời xử lý tình huống các đoàn KNTC đông người của tỉnh kéo đến thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thành phố Cà Mau.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật và thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, kịp thời chỉ đạo để giải tỏa những vụ việc bức xúc, đông người, không để phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

2. Duy trì thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân các cấp và tại các cơ quan, đơn vị; thông báo, niêm yết công khai lịch tiếp công dân theo quy định. Tổ chức tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân và tại các cơ quan, đơn vị trong thời gian diễn ra Đại hội.

3. Tích cực kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ, tăng cường tổ chức đối thoại tìm phương án khả thi nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc; cung cấp danh sách các vụ KNTC đông người, phức tạp kéo dài đã được giải quyết cho Trụ sở tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước, các cơ quan Trung ương để có căn cứ giải thích, vận động công dân chấp hành. Những vụ việc phức tạp mới phát sinh cần xử lý dứt điểm từ cơ sở.

4. Chủ động theo dõi, nắm tình hình KNTC ngay từ khi mới phát sinh; chủ động giải quyết KNTC của công dân theo đúng quy định của pháp luật; tăng cường đối thoại với tổ chức, cá nhân có KNTC ngay từ cơ sở, hạn chế đphát sinh khiếu kiện vượt cấp lên cơ quan Trung ương.

5. Thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Khi có yêu cầu của Thanh tra Chính phủ, Trụ sở tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước, cử ngay cán bộ có thm quyền phối hp tiếp và vận động công dân trở về địa phương.

6. Ban tiếp công dân tỉnh thực hiện một số nội dung:

- Xây dựng kế hoạch cụ thể về tiếp công dân phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Trụ sở Tiếp công dân. Dự trù kinh phí thực hiện, kể cả kinh phí hoạt động của Tổ công tác tiếp công dân tỉnh.

- Tổ chức lực lượng thường trực tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện công tác tiếp công dân tại các cơ quan, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện và thành phố Cà Mau trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, vận động nhân dân không tụ tập đông người trước cổng trụ sở Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.

7. Xử lý các tình huống phát sinh khi công dân tập trung đông người đi khiếu kiện vượt cấp:

+ Trường hp công dân khiếu kiện đơn lẻ: Ban Tiếp công dân (đối với cấp huyện, cấp tỉnh), cán bộ tiếp công dân tại các cơ quan, đơn vị và tại cấp xã tchức tiếp công dân và tiếp nhận những kiến nghị, phản ánh, KNTC của công dân đxử lý theo quy định; báo cáo kết quả với người có thẩm quyền về tình hình tiếp nhận và kiến nghị, đề xuất xử lý đơn.

+ Trường hợp công dân tập trung đông người lên tỉnh, huyện và xã khiếu kiện: Yêu cầu Chủ tịch UBND phải trực tiếp tiếp công dân và tổ chức đối thoại, xử lý ngay vụ việc; trường hợp công dân khiếu kiện đông người vượt cấp thì Chủ tịch UBND có liên quan có trách nhiệm thuyết phục, vận động công dân trở về địa phương.

+ Trường hợp công dân tập trung đông người ra Hà Nội khiếu kiện: Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp huyện (có công dân khiếu kiện) phối hợp với Tổ công tác của tỉnh và các cơ quan Trung ương có liên quan thuyết phục, vận động và tổ chức đưa công dân trở về địa phương.

+ Đối với việc công dân tụ tập đông người, phức tạp tại cổng Trụ sở các cơ quan và nhà riêng các đồng chí lãnh đạo các cấp: Yêu cầu Ban Tiếp công dân phối hợp với lãnh đạo UBND địa phương và lực lượng công an, bảo vệ an ninh trật tự tuyên truyền giải thích, yêu cầu công dân về Trụ sở Tiếp công dân của tỉnh, huyện hoặc đến các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền để được tiếp theo quy định; kịp thời có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp chống người thi hành công vụ, lợi dụng quyền KNTC để gây rối trật tự công cộng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng UBND tỉnh

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh: Tổ chức tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo quy định; xử lý các trường hợp cụ thể và phát sinh về khiếu kiện của công dân; tham mưu giải quyết kịp thời đơn thư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đặc biệt là đơn thư liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng.

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan tham gia tiếp công dân cùng với Chủ tịch UBND tỉnh khi cần thiết; yêu cầu lực lượng Công an đảm bảo an ninh, trật tự tại Ban Tiếp công dân, Trụ sở các cơ quan và nhà riêng các đng chí lãnh đạo cp tỉnh.

- Chỉ đạo Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi chặt chẽ công tác tiếp công dân ở các địa phương; chun bị đầy đủ các điều kiện phục vụ công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh; kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn và tổng hợp theo dõi việc giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền Chủ tịch UBND tỉnh; cử cán bộ trực tiếp công dân thường xuyên các ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đảng toàn quốc khóa XIII. Thường xuyên giữ mối liên hệ với Ban tiếp công dân Trung ương, thông báo tình hình KNTC phức tạp, đông người để có phương án giải quyết. Phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thành phố Cà Mau để nắm tình hình KNTC, phát hiện những điểm, những nơi có yếu tố xảy ra KNTC đông người, kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền để có biện pháp xử lý dứt điểm, không để phát sinh điểm nóng.

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này.

2. Thanh tra tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Tổ công tác tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

- Chỉ đạo Thanh tra các sở, ngành và Thanh tra các huyện, thành phố chủ động tham mưu, đề xuất trong công tác giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ, đột xuất) trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Tổng Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp, kéo dài.

- Phân công lãnh đạo trực tiếp theo dõi và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng tháng báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh tổng hp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện và tổ chức sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong việc thực hiện kế hoạch phối hp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Phải trực tiếp tiếp công dân, trực tiếp đối thoại, chỉ đạo giải quyết các vụ KNTC đông người, phức tạp. Phân công lãnh đạo theo dõi địa bàn, chỉ đạo giải quyết vụ việc ngay khi mới phát sinh từ cơ sở.

- Tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền, các vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng và thực hiện nghiêm túc các quyết định, kết luận giải quyết KNTC đã có hiệu lực pháp luật; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục công dân chấp hành quyết định, kết luận giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chấm dứt khiếu kiện; phối hợp với Ủy ban MTTQ tổ chức công khai tại nơi cư trú của công dân về kết quả giải quyết, kết quả thực hiện các vụ việc KNTC để tạo sự đồng thuận của nhân dân.

- Chỉ đạo Ban Tiếp công dân huyện và UBND cấp xã rà soát, bố trí đầy đủ các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác tiếp công dân; thực hiện tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn đúng quy trình, đúng thời hạn.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình khiếu kiện của công dân; lập danh sách theo dõi các đoàn khiếu kiện đông người và công dân khiếu kiện phức tạp, bức xúc, kéo dài trên địa bàn để phân loại, phân công xử lý, đối thoại, không để phát sinh thành “điểm nóng”.

- Kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn cấp trên trong giải quyết các vụ việc KNTC đông người, phức tạp; trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cp và Đại hội Đảng toàn quc cn cân nhắc, nghiên cứu kỹ lưỡng các phương án khi thực hiện cưỡng chế, xử lý đi với những vụ việc liên quan đến nhiều người.

- Kịp thời tổ chức đưa công dân trở về địa phương khi công dân của địa phương đến thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hà Nội khiếu kiện, khi có yêu cầu.

4. Công an tỉnh

Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ có liên quan và Công an các huyện, thành phố Cà Mau thực hiện tốt công tác rà soát, nắm chặt diễn biến tình hình khiếu kiện ở địa phương, thông báo kịp thời để Ban Tiếp công dân tỉnh chủ động trong việc sắp xếp kế hoạch tiếp công dân và đảm bảo an ninh trật tự tại các địa điểm tiếp công dân, trụ sở Đảng, Nhà nước, nhà riêng các đồng chí lãnh đạo và địa điểm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp; đồng thời theo dõi, nắm chắc tình hình, chủ động báo cáo, đề xuất các giải pháp ngăn chặn, xử lý các vụ khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự; củng cố hồ sơ, có kế hoạch ứng phó những tình huống phức tạp, xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi lôi kéo, kích động công dân khiếu kiện trái pháp luật và các đối tượng lợi dụng quyền KNTC để gây mất trật tự công cộng, xúc phạm, chống người thi hành công vụ hoặc tiếp tay cho các phần tử xấu, cơ hội chính trị...

5. Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh

Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết các vụ việc KNTC theo quy định của pháp luật; căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình đquán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp thực hiện tốt với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể

Quan tâm vận động hội viên, đoàn viên chấp hành quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; không lợi dụng quyền KNTC để khiếu kiện đông người gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh.

7. Báo Cà Mau, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các Đài Truyền thanh cơ sở

Tập trung tuyên truyền về những nội dung cơ bản của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; đăng tải, phát tin các văn bản, các quy định của Đảng và Nhà nước, các quyền và nghĩa vụ của công dân khi thực hiện KNTC; xây dựng các chuyên mục, chuyên đề phát phóng sự, đưa tin về công tác giải quyết KNTC, nhất là các vụ KNTC phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

- Căn cứ Kế hoạch này các sở, ban, ngành, các địa phương xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hp với tình hình cụ thể ở địa phương, đơn vị.

Trên đây là Kế hoạch phối hp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau triển khai thực hiện tốt nội dung Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thanh tra Chính phủ (để b/c);
- Cục 3 Thanh tra Chính phủ;
- Ban Tiếp công dân Trung ương (Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c);
- BTT UBMTTQ VN tỉnh;
- Ban Dân vận T
nh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Sở, ban, ngành tỉnh (thực hiện);
- UBND huyện, thành phố (thực hiện);
- Cổng Thông tin điện tử;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- NC(A);
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Văn Bi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 121/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu121/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/09/2019
Ngày hiệu lực19/09/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 121/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 121/KH-UBND 2019 phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp Cà Mau


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 121/KH-UBND 2019 phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp Cà Mau
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu121/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Cà Mau
        Người kýLâm Văn Bi
        Ngày ban hành19/09/2019
        Ngày hiệu lực19/09/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 121/KH-UBND 2019 phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp Cà Mau

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 121/KH-UBND 2019 phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp Cà Mau

           • 19/09/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/09/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực