Văn bản khác 122/KH-UBND

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Nội dung toàn văn Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Phú Yên


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Phú Yên, ngày 21 tháng 5 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN.

Thực hiện Quyết định số 344/QĐ-TTg ngày 26/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (tại Văn bản số 635/SNN-CCTL ngày 19/4/2018), UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Xác định cụ thể các nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

- Tuyên truyền, phổ biến Luật Thủy lợi đến các tầng lớp nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức; tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác thủy lợi. Tạo sự chuyển biến tích cực và đưa công tác thủy lợi đi vào nề nếp đúng pháp luật, khai thác và sử dụng công trình thủy lợi một cách hợp lý, hiệu quả.

- Xác định cơ chế phối hợp hiệu quả giữa các sở, ban ngành và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật. Quán triệt đầy đủ các nội dung của Luật Thủy lợi và vai trò, ý nghĩa của công tác thủy lợi trong tình hình hiện nay.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, thời gian thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật Thủy lợi tại địa phương.

- Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ và thực hiện đầy đủ nội dung Kế hoạch theo đúng thời gian đã đề ra, đảm bảo chất lượng, trọng tâm, thiết thực và hiệu quả.

- Đảm bảo từ ngày 01 tháng 7 năm 2018 Luật Thủy lợi được triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG, THỜI GIAN THC HIỆN:

1. Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thủy lợi:

a) Đăng tải toàn văn nội dung Luật Thủy lợi trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018.

b) Tổ chức giới thiệu, tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Thủy lợi phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế thông qua các chuyên mục, chương trình, trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Báo Phú Yên; Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở, ngành liên quan.

- Thời gian thực hiện: Quý II/2018 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật để thi hành Luật Thủy lợi:

a) Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh theo qui định tại Khoản 7, Điều 40 của Luật Thủy lợi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Trong Quý II/2018.

b) Rà soát, các văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã ban hành, đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm thống nhất với Luật Thủy lợi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính.

- Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức liên quan.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo (theo các Nghị định, Thông tư hướng dẫn của các bộ ngành Trung ương).

3. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho người tham gia hoạt động thủy lợi:

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức, viên chức, tổ chức và người trực tiếp làm công tác thủy lợi.

- Cơ quan chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Cơ quan phối hợp: UBND các cấp.

- Thời gian thực hiện: Năm 2018 và các năm tiếp theo (theo các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của các Bộ ngành Trung ương).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục đích, yêu cầu, nội dung và tiến độ thời gian đã đề ra. Định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Luật Thủy lợi theo quy định.

2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố các cơ quan, đơn vị liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện nội dung được phân công tại Kế hoạch này.

3. Kinh phí triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bố trí theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương các cấp và các đơn vị có liên quan nghiêm túc tổ chức thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Thủy lợi trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (b/c);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, Tx, Tp (sao gửi cho UBND các xã, phường, thị trấn);
- Báo Phú Yên;
- Đài PTTH Phú Yên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT UBND tỉnh;

- Lưu VT, Phg, QVi1.118

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Thế

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu122/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/05/2018
Ngày hiệu lực21/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Phú Yên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Phú Yên
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu122/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Phú Yên
        Người kýTrần Hữu Thế
        Ngày ban hành21/05/2018
        Ngày hiệu lực21/05/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Phú Yên

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 122/KH-UBND 2018 triển khai thi hành Luật Thủy lợi Phú Yên

           • 21/05/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 21/05/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực