Văn bản khác 122/KH-UBND

Kế hoạch 122/KH-UBND triển khai “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 triển khai Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI “HỖ TRỢ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU LÀNG NGHỀ” NĂM 2019

Căn cứ các Quyết định của UBND Thành phố: số 31/2014/QĐ-UBND ngày 4/8/2014 về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội, số 6230/QĐ-UBND ngày 18/11/2015 phê duyệt kế hoạch thực hiện chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020; trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” năm 2019 trên địa bàn Thành phố như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Hỗ trợ các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng và phát triển thương hiệu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, giữ gìn bản sắc truyền thống và danh tiếng vốn có của các làng nghề trên thị trường trong và ngoài nước, phù hợp với các điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Tạo điều kiện để các làng nghề của Hà Nội bảo tồn và phát triển thương hiệu làng nghề, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thông của dân tộc.

2. Yêu cầu

Thu hút sự quan tâm và tham gia của các làng nghề trên địa bàn Thành phố. Tạo được sự chuyển biến mạnh từ nhận thức tới hành động của các làng nghề về phát triển và xây dựng thương hiệu cho các làng nghề.

Phổ biến các chính sách liên quan đến hỗ trợ và quảng bá thương hiệu cho các làng nghề trên địa bàn Thành phố.

II. NỘI DUNG

1. Đơn vị thực hiện

- Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Công Thương Hà Nội.

- Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các quận, huyện, thị xã.

- Đơn vị tham gia: Các làng nghề, làng nghề truyền thống đã được UBND Thành phố công nhận.

2. Nội dung hỗ trợ

- Đào tạo, tập huấn kiến thức về xây dựng và quảng bá thương hiệu.

- Đặt tên thương hiệu; thiết kế biểu tượng (lô gô) và hệ thống các dấu hiệu nhận diện thương hiệu cho các làng nghề.

- Tư vấn chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu cho thương hiệu làng nghề.

3. Điều kin hỗ tr

Các làng nghề đã được UBND Thành phố công nhận danh hiệu làng nghề (chưa được hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề từ ngân sách Thành phố) có nhu cầu hỗ trợ và được UBND quận, huyện, thị xã có văn bản đề nghị hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu từ nguồn ngân sách Thành phố.

4. Thứ t ưu tiên

Việc lựa chọn các làng nghề được hỗ trợ kinh phí xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2019, theo thứ tự ưu tiên:

- Làng nghề có kế hoạch và dự toán kinh phí về xây dựng thương hiệu làng nghề năm 2019, trong đó có phương án duy trì, phát triển thương hiệu làng nghề sau khi được hỗ trợ xây dựng thương hiệu năm 2019 (Ưu tiên các làng nghề, làng nghề truyền thống đã đăng ký các năm trước nhưng chưa được hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề).

- Làng nghề đăng ký thực hiện đủ 03 nội dung hỗ trợ của Kế hoạch, đảm bảo sử dụng hiệu quả kinh phí hỗ trợ, đồng thời có sự cân đối phân bổ hợp lý kinh phí hỗ trợ giữa các quận, huyện, thị xã.

5. Trình t thực hiện

5.1. Sau khi nhận được Đăng ký tham gia chương trình Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội năm 2019 của các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố (theo hướng dẫn của Sở Công Thương). Sở Công Thương kiểm tra đối tượng, nội dung, tổng hợp danh sách, hồ sơ đề nghị đăng ký của các quận, huyện, thị xã; phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính lựa chọn danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ cho từng làng nghề được hỗ trợ.

5.2. Sở Công Thương và Sở Tài chính đồng trình UBND Thành phố ban hành quyết định phê duyệt danh sách các làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung, mức kinh phí hỗ trợ xây dựng thương hiệu đi với từng làng nghề theo quy định.

5.3. Sau khi có Quyết định của UBND Thành phố phê duyệt danh sách các làng nghề được hỗ trợ:

- Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho các làng nghề đã được phê duyệt hỗ trợ; tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ với UBND quận, huyện, thị xã và đại diện làng nghề (UBND cấp xã hoặc Hợp tác xã hoặc Hội, Hiệp hội ngành nghề), trong đó nêu rõ quyền và trách nhiệm của từng bên và các nội dung hỗ trợ đã được phê duyệt;

- Sau khi hoàn thành các nội dung công việc, Sở Công Thương, UBND quận, huyện, thị xã và đại diện làng nghề có trách nhiệm ký thanh lý hợp đồng, thời gian hoàn thành trước ngày 20/11/2019 đ hoàn tt thủ tục thanh quyết toán theo quy định.

6. Kế hoạch triển khai và tiến đ thực hiện

TT

Nội dung công việc

Thời gian thực hiện

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

1

Nhận hồ sơ đăng ký hỗ trợ; kiểm tra đối tượng, nội dung, tổng hợp danh sách, hồ sơ đề nghị hỗ trợ

Tháng 3 đến tháng 5/2019

Sở Công Thương

UBND các quận, huyện, thị xã

2

Tổ chức họp liên ngành thống nhất lựa chọn danh sách các làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ cho từng làng nghề

Tháng 6 năm 2019

Sở Công Thương

Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

3

Trình UBND Thành phố phê duyệt Quyết định danh sách các làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung và mức kinh phí hỗ trợ cho từng làng nghề được hỗ trợ

Tháng 7 năm 2019

Sở Công Thương

Sở Tài chính

4

Dự thảo, thương thảo, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung hỗ trợ đã được phê duyệt

Tháng 7 năm 2019

Sở Công Thương

UBND các quận, huyện, thị xã liên quan; đại diện làng nghề

5

Tchức kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ thương hiệu làng nghề

Tháng 8 đến tháng 11/2019

Sở Công Thương

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các quận, huyện, thị xã; đại diện làng nghề

6

Nghiệm thu và thanh lý hợp đồng sau khi hoàn thành các nội dung hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề

Hoàn thành trước ngày 20/11/2019

Sở Công Thương

UBND các quận, huyện, thị xã, đại diện làng nghề

7

Thanh quyết toán Chương trình

Tháng 12 năm 2019

Sở Công Thương

Sở Tài chính, đại diện làng nghề

7. Kinh phí thực hiện: Từ nguồn kinh phí nghiệp vụ đã giao Sở Công Thương tại Quyết định số 6688/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 của UBND Thành phố, số tiền dự kiến là: 2.400.000.000 đồng (Hai tỷ bn trăm triệu đồng).

III. T CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị được giao thực hiện các nhiệm vụ, căn cứ Quy định về chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 31/2014/QĐ-UBND ngày 04/8/2014 của UBND thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, cụ thể:

1. Sở Công Thương:

- Chủ trì triển khai thực hiện Kế hoạch; phối hợp Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung, định mức kinh phí hỗ trợ cho từng làng nghề trình UBND Thành phố phê duyệt đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định; tổng hợp tình hình, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch;

- Chủ trì, tổ chức ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ giữa SCông Thương, UBND quận, huyện, thị xã và đại diện làng nghề theo các nội dung hỗ trợ đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm về chất lượng, nội dung hỗ trợ phát triển thương hiệu làng nghề nêu trong Kế hoạch;

- Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu và thanh lý hợp đồng; thanh, quyết toán kinh phí đúng mục đích, đối tượng và quy định của pháp luật và Thành phố; tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

2. Sở Tài chính:

- Phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung, định mức kinh phí hỗ trợ cho từng làng nghề trình UBND Thành phố phê duyệt;

- Hướng dẫn việc thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Sở Công Thương, Sở Tài chính thẩm định danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung, mức kinh phí hỗ trợ cho từng làng nghề; phối hợp Sở Công Thương, UBND các quận, huyện và thị xã tổ chức kiểm tra, giám sát tiến độ triển khai thực hiện hỗ trợ thương hiệu làng nghề theo quy định.

4. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chủ động đề xuất các làng nghề tham gia chương trình “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề”; chỉ định đại diện làng nghề (phải có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng);

- Phối hợp với các Sở: Công Thương, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định danh sách làng nghề, đại diện làng nghề, nội dung, định mức kinh phí hỗ trợ cho từng làng nghề; ký hp đng hỗ trợ thương hiệu làng nghề giữa Sở Công Thương, UBND quận, huyện, thị xã và đại diện làng nghề ngay sau khi Kế hoạch “Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề” được phê duyệt; phối hợp nghiệm thu, thanh lý hp đng theo đúng quy định của pháp luật và Thành phố;

- Tổ chức tuyên truyền Chương trình tới các làng nghề; phối hợp Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch đối với các làng nghề được hỗ trợ trên địa bàn;

- Quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu làng nghề sau khi đã được hỗ trợ.

5. Đại diện của làng nghề:

- Triển khai thực hiện xây dựng thương hiệu làng nghề theo đúng hợp đồng đã ký kết với Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, thị xã theo đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện việc thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định của pháp luật và Thành phố; quản lý, duy trì và phát triển thương hiệu làng nghề sau khi đã được Thành phố hỗ trợ./.

 


Nơi nhận:
- Chủ tch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố: Nguy
n Văn Sửu, Nguyễn Doãn Toản;
- Các Sở: CT, TC, NN&PTNT;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- VPUB: CVP, PCVPPC Công, KT, TKBT;
- L
ưu: VT, KT Vân.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu122/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2019
Ngày hiệu lực30/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 triển khai Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 triển khai Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu122/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
        Người kýNguyễn Văn Sửu
        Ngày ban hành30/05/2019
        Ngày hiệu lực30/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 triển khai Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 triển khai Hỗ trợ xây dựng thương hiệu làng nghề Hà Nội

           • 30/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực