Văn bản khác 122/KH-UBND

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 về tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Nội dung toàn văn Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Tuyên Quang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN, QUẢNG BÁ ASEAN GIAI ĐOẠN 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-BCĐASEAN ngày 26/6/2019 của Ban Chỉ đạo thông tin tuyên truyền ASEAN - Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai một cách mạnh mẽ, thể hiện dòng chảy chính của công tác hội nhập ASEAN, góp phần nâng cao nhận thức người dân, tạo đồng thuận, niềm tin xã hội và sự ủng hộ của người dân và dư luận cho năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam.

- Thực hiện tuyên truyền xuyên suốt, thường xuyên, liên tục đến các địa phương; tập trung ưu tiên đi vào từng vấn đề cụ thể, thực chất, có lợi ích thiết thực cho người dân.

- Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông quảng bá về tỉnh Tuyên Quang đối với các dự án đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản của tỉnh.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội liên quan để thúc đẩy hiệu quả hơn các hoạt động tuyên truyền.

2. Yêu cầu

- Bám sát chủ đề ưu tiên của ASEAN 2019 do Thái Lan làm Chủ tịch: “Thúc đẩy quan hệ đối tác vì sự bền vững”, và chủ đề năm 2020 do Việt Nam làm Chủ tịch lựa chọn.

- Hình thức tuyên truyền tập trung trên các phương tiện truyền thông, trong đó khai thác và chú trọng truyền thông mới và mạng xã hội.

- Ưu tiên đối tượng tuyên truyền là các doanh nghiệp, các hiệp hội ngành nghề xuất khẩu, và giới trẻ (học sinh, sinh viên).

II. NỘI DUNG

1. Về công tác định hướng, chỉ đạo công tác tuyên truyền

- Tăng cường công tác chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền ASEAN một cách thường xuyên, liên tục. Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo các cơ quan chức năng, các phương tiện thông tin đại chúng, đội ngũ báo cáo viên nâng cao nhận thức các cấp ủy đảng, cán bộ đảng viên về Cộng đồng ASEAN.

- Chủ động, phối hợp nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong quá trình tham gia Cộng đồng ASEAN để kịp thời định hướng công tác tư tưởng, chỉ đạo công tác tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền về ASEAN; Thông báo các cơ quan báo chí về các trọng tâm cần thông tin về ASEAN theo từng giai đoạn (theo chỉ đạo và thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Định hướng Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan báo chí mở chuyên trang, chuyên mục về năm ASEAN 2020 để thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện trọng điểm.

2. Các hoạt động truyền thông quảng bá về tỉnh Tuyên Quang

- Sản xuất các ấn phẩm tuyên truyền, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, các dự án mời gọi đầu tư, giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản của tỉnh Tuyên Quang để phục vụ nhu cầu tuyên truyền tại tỉnh và lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa và trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam.

- Mở chuyên mục “Tuyên truyền ASEAN” trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trên Báo Tuyên Quang điện tử. Tăng cường đăng tải các tin, bài quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, dự án mời gọi đầu tư; giới thiệu hoạt động văn hóa, du lịch, các sự kiện lớn của tỉnh Tuyên Quang diễn ra trong năm 2019 - 2020.

3. Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm truyền thông

- Chia sẻ cơ sở dữ liệu giữa các bộ ngành, địa phương, các đài, các cơ quan báo chí; chia sẻ thông tin, dữ liệu, ấn phẩm truyền thông về quảng bá các tiềm năng, thế mạnh, dự án mời gọi đầu tư; giới thiệu hoạt động văn hóa, du lịch, các sự kiện lớn của tỉnh Tuyên Quang diễn ra trong năm 2019 - 2020 trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam, Fanpage ASEAN và Việt Nam trên mạng xã hội Facebook tại địa chỉ https://www.facebook.com/ASEANvavietnam/ để các bộ, ngành trung ương có thể khai thác, phối hợp hoạt động.

- Phối hợp cùng các bộ, ngành, các cơ quan báo chí trung ương tiếp, phát sóng, khai thác thông tin, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông trên địa bàn tỉnh.

4. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ và phóng viên các cơ quan báo chí

- Cử đội ngũ cán bộ và phóng viên các cơ quan báo chí của tỉnh tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền về ASEAN do Trung ương tổ chức để phục vụ công tác tuyên truyền tại địa phương.

- Tham gia các Hội thảo, tọa đàm phổ biến thông tin liên quan đến hợp tác kinh tế khu vực ASEAN (nếu có).

III. KINH PHÍ

- Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác.

- Hằng năm, căn cứ vào nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch, các sở, ban, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung trong Kế hoạch dự toán ngân sách hằng năm của đơn vị và trình cấp có thẩm quyền quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan truyền thông, báo chí trong công tác tuyên truyền về ASEAN; thông báo về các nội dung trọng tâm cần thông tin về ASEAN theo từng giai đoạn (theo chỉ đạo và thông báo của Ban Tuyên giáo Trung ương).

- Tham mưu thực hiện báo cáo tổng hợp kết quả triển khai kế hoạch hằng năm của tỉnh gửi Ban Chỉ đạo Thông tin tuyên truyền ASEAN - Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xuất bản các xuất bản phẩm, tài liệu tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng du lịch của tỉnh; giới thiệu văn hóa, đặc sản của tỉnh Tuyên Quang

- Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm: giới thiệu du lịch, văn hóa, đặc sản địa phương… lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo

- Hưởng ứng và tham gia các hoạt động do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức để nâng cao nhận thức về ASEAN và cộng đồng ASEAN cho học sinh và sinh viên.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

4. Sở Tài chính

- Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật về hướng dẫn cơ chế tài chính hiện hành tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh nguồn kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch theo phân cấp ngân sách hiện hành.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch theo quy định.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

5. Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh

- Xuất bản các xuất bản phẩm, tuyên truyền, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và các dự án thu hút đầu tư để lồng ghép tuyên truyền tại các hội nghị, hội thảo, các sự kiện văn hóa và trên Cổng thông tin điện tử ASEAN Việt Nam.

- Phối hợp quảng bá môi trường đầu tư tỉnh Tuyên Quang trên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam.

- Chia sẻ dữ liệu, ấn phẩm về: Các ưu tiên, thế mạnh của tỉnh, dự án kêu gọi đầu tư lên Cổng thông tin ASEAN Việt Nam.

- Chia sẻ thông tin tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên các Trang thông tin điện tử do đơn vị quản lý.

- Thời gian thực hiện: Năm 2020.

6. Các cơ quan Báo Tuyên Quang, Đài PT-TH tỉnh; Cổng Thông tin điện tử tỉnh; Các trang TTĐT tổng hợp, bản tin của các Sở, ban, ngành, địa phương

- Mở chuyên trang, chuyên mục về năm ASEAN 2020 để thực hiện công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra sự kiện trọng điểm.

- Tuyên truyền, quảng bá về ASEAN trên Trang thông tin điện tử, bản tin, các ấn phẩm, tài liệu; các hội nghị, hội thảo và các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Tiếp sóng, phát sóng, khai thác, đăng tải tin, bài, phóng sự, video về ASEAN trên các phương tiện truyền thông.

- Tham gia các hội nghị/hội thảo tập huấn, bồi dưỡng tuyên truyền về ASEAN do các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.

7. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về ASEAN cho các cơ quan truyền thông, báo chí thuộc tỉnh; đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại về thành tựu của Tuyên Quang nói riêng và Việt Nam nói chung trong quá trình hội nhập.

- Nắm bắt dư luận xã hội trong quá trình tham gia ASEAN để kịp thời định hướng công tác tư tưởng, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền và phản bác các quan điểm sai trái.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, quảng bá ASEAN giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện; định kỳ trước ngày 10/12 hằng năm báo cáo kết quả thực hiện qua Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- BCĐ Thông tin tuyên truyền ASEAN;
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- PCVP UBND tỉnh Nguyễn Thanh;
- Các Sở: TT&TT; Văn hóa, TT&DL; GD&ĐT; Tài chính;
- Các cơ quan truyền thông, báo chí thuộc tỉnh; (thực hiện)
- Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Phòng KGVX (Tùng)
- Lưu: VT, KGVX (Giang).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Giang

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu122/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2019
Ngày hiệu lực20/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(26/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Tuyên Quang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Tuyên Quang
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu122/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tuyên Quang
        Người kýNguyễn Thế Giang
        Ngày ban hành20/11/2019
        Ngày hiệu lực20/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (26/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Tuyên Quang

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 tuyên truyền quảng bá ASEAN tỉnh Tuyên Quang

             • 20/11/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/11/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực