Văn bản khác 122/KH-UBND

Kế hoạch 122/KH-UBND năm 2019 thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 về tăng cường sự lãnh đạo với công tác bảo vệ người tố giác Đồng Tháp


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/KH-UBND

Đồng Tháp, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG TÁC BẢO VỆ NGƯỜI PHÁT HIỆN, TỐ GIÁC, NGƯỜI ĐẤU TRANH CHỐNG THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ, TIÊU CỰC

Thực hiện Kế hoạch số 141-KH/TU ngày 19/4/2019 của Tỉnh ủy Đồng Tháp về việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (gọi tắt là người tố cáo); Ủy ban nhân dân Tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị (gọi chung là đơn vị) trong việc bảo vệ người tố cáo; ngăn chặn việc đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin về người tố cáo;

Tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong công tác bảo vệ người tố cáo;

Phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cán bộ, công chức, viên chức.

2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các quy định về công tác bảo vệ người tố cáo.

Biểu dương, khen thưởng kịp thời những trường hợp phản ánh, tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xử lý nghiêm minh, kịp thời các hành vi đe dọa, trả thù, trù dập người tố cáo hoặc lợi dụng việc tố cáo gây mất đoàn kết nội bộ, vu khống, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của người khác.

II. NỘI DUNG

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo

Người đứng đầu đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi phụ trách; chịu trách nhiệm trước cấp trên và xử lý trách nhiệm nếu buông lỏng lãnh đạo, quản lý, không làm hết thẩm quyền để xảy ra tình trạng người dân, cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi phụ trách bị trả thù, trù dập khi tố cáo, đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, bao che người bị tố cáo; cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo vệ người tố cáo nhưng không làm tròn trách nhiệm; người lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, tố cáo để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

Ðộng viên, khen thưởng kịp thời người tố cáo đúng; cơ quan, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức làm tốt công tác bảo vệ người tố cáo.

2. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đối với công tác bảo vệ người tố cáo

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; kịp thời phát hiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân không hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao trong việc bảo vệ người tố cáo, người phản ánh, kiến nghị, cung cấp thông tin về những biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức; phát hiện, làm rõ và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập người tố cáo và công khai kết quả xử lý.

Phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tham gia giám sát, phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi trả thù, trù dập, chưa thực hiện tốt trách nhiệm bảo vệ người tố cáo; thực hiện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định.

3. Củng cố và kiện toàn tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ người tố cáo

Củng cố và kiện toàn tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác bảo vệ người tố cáo; nêu cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có chức năng bảo vệ người tố cáo; xử lý kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức thoái hoá, biến chất về chính trị, đạo đức, lối sống, bị kẻ xấu mua chuộc, lôi kéo; những cán bộ, công chức, viên chức “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cơ sở vật chất phục vụ công tác bảo vệ người tố cáo; tạo điều kiện thuận lợi để các cơ quan, tổ chức, đơn vị chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

4. Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan công tác bảo vệ người tố cáo

Thủ trưởng các đơn vị triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan công tác bảo vệ người tố cáo đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhất là Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo năm 2018, Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tích cực phát hiện, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; hành vi trả thù, trù dập người tố cáo; ủng hộ, bảo vệ người tố cáo; phê phán những hành vi vu khống, tố cáo sai sự thật. Xác định rõ việc bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác bảo vệ người tố cáo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành Tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện tại đơn vị. Định kỳ quý, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND Tỉnh (qua Thanh tra Tỉnh), để tổng hợp chung (báo cáo lồng ghép trong báo cáo PCTN định kỳ).

2. Giao Thanh tra Tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND Tỉnh.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm Kế hoạch này./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND Tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Lưu: VT, TCD-NC (Ph)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu122/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 122/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 về tăng cường sự lãnh đạo với công tác bảo vệ người tố giác Đồng Tháp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 về tăng cường sự lãnh đạo với công tác bảo vệ người tố giác Đồng Tháp
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu122/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Đồng Tháp
        Người kýNguyễn Văn Dương
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực20/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 về tăng cường sự lãnh đạo với công tác bảo vệ người tố giác Đồng Tháp

           Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 122/KH-UBND 2019 về tăng cường sự lãnh đạo với công tác bảo vệ người tố giác Đồng Tháp

           • 20/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực