Văn bản khác 1228/KH-UBND

Kế hoạch 1228/KH-UBND thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và bứt phá về công tác bảo vệ môi trường năm 2019 do tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Kế hoạch 1228/KH-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ môi trường Ninh Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1228/KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 4 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM VÀ BỨT PHÁ VỀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2019

Căn cứ Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 tại Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm và bt phá về công tác bảo vệ môi trường năm 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, cải thin môi trường nông thôn, vùng ven biển, làng nghề nhằm tạo bộ mặt các vùng nông thôn khang trang, sạch, đẹp phục vụ phát triển du lịch.

- Nâng cao ý thức và trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác bảo vệ môi trường; trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, hoa và giữ gìn vệ sinh môi trường chung.

- Khắc phục tình trạng rác thải tại một số khu dân cư, khu vực công cộng, ven biển, khu du lịch chưa được thu gom hoặc chưa được thu gom triệt để gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan.

- Tạo sự bứt phá thật sự rõ nét đối với công tác bảo vệ môi trường.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP:

1. Đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Nhiệm vụ trọng tâm:

- Tổ chức thực hiện và đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ban Thường vụ tỉnh ủy giao tại Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 28/9/2012 về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng thực hiện chủ trương xây dựng và phát triển Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” giai đoạn 2012-2015 và những năm tiếp theo đúng tiến độ.

- Tổ chức rà soát, thống kê các điểm tập kết rác thải và các khu vực rác thải chưa được thu gom hoặc thu gom chưa triệt để gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn, nhất là các xã ven biển, vùng nông thôn và xây dựng kế hoạch, lộ trình thu gom triệt để rác thải tại các khu vực này để đảm bảo vệ sinh môi trường. Công việc này hoàn thành trong quý II/2019.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tăng cường và đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về vệ sinh nơi công cộng và thải bỏ rác thải không đúng nơi quy định.

b) Nhiệm vụ bứt phá:

- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: Xử lý triệt để các tồn tại đi với công tác bảo vệ môi trường tại khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ, cụ thể :

+ Sắp xếp, bố trí các hộ mua bán tại khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ lại để đảm bảo mỹ quan, môi trường; phân vùng và giao nhiệm vụ thu gom lý rác thải, vệ sinh môi trường trên đất liền và dưới mặt biển cho các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch và Ủy ban nhân dân các phưng thực hiện; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh du lịch, các hộ kinh doanh, mua bán và Ủy ban nhân dân các phường thực hiện nhiệm vụ này. Các công việc này hoàn thành trong tháng 5/2019.

+ Khẩn trương sửa chữa và đưa dãy nhà vệ sinh, tắm nước ngọt tại tháp canh vào hoạt động; rà soát và bố trí bổ sung thùng rác công cộng tại khu vực này. Các công việc này hoàn thành trong tháng quý II/2019.

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Hải: Xử lý triệt để các tồn tại đối với công tác bảo vệ môi trường tại các khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ, Vĩnh Hy và suối Lồ Ô, cụ thể là:

+ Sắp xếp, bố trí các hộ mua bán tại khu du lịch Bình Sơn - Ninh Chữ, khu du lịch Vĩnh Hy lại để đảm bảo mỹ quan, môi trường; phân vùng và giao nhiệm vụ thu gom xử lý rác thải, vệ sinh môi trường trên đất liền và dưới mặt biển cho các cơ sở, đơn vị kinh doanh du lịch, Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Hải và xã Vĩnh Hải thực hiện; kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh du lịch, các hộ kinh doanh, mua bán, Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Hải và xã Vĩnh Hải thực hiện nhiệm vụ này. Các công việc này hoàn thành trong tháng 5/2019.

+ Đến quý III/2019, toàn bộ rác thải sinh hoạt tại các xã: Nhơn Hải, Tân Hải, Vĩnh Hải sau khi thu gom được vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải của Công ty Nam Thành Ninh Thuận xử lý; nâng tỷ lệ rác thải tại khu du lịch Vĩnh Hy và suối Lồ Ô được thu gom đạt 100% và rác thải sau khi thu gom được vận chuyển về nhà máy xử lý rác thải của Công ty Nam Thành Ninh Thuận xử lý.

- Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam: Xử lý triệt để tình trạng rác thải chưa được thu gom triệt để gây ô nhiễm môi trường tại 02 xã Cá Ná và Phước Diêm, cụ thể là:

+ Tổ chức thu gom triệt để rác thải dọc theo bờ kè và tại đu cổng làng 02 xã Phước Diêm và Cà Ná trong tháng 5/2019.

+ Hoàn thành việc di dời khu tập kết rác thải tại đầu cổng làng của 02 xã Phước Diêm và Cà Ná đến địa điểm mới trong quý III/2019.

- Ủy ban nhân dân huyện Thuận Bắc: Triển khai mô hình nuôi heo không thả rông tại 2 xã Phước Kháng và Phước Chiến, cụ thể là:

+ Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã Phước Kháng và xã Phước Chiến hoàn thành việc lập và phê duyệt Đề án nuôi heo không thả rông trong quý II/2019.

+ Đầu quý III/2019, tổ chức triển khai thực hiện Đề án nuôi heo không thả rông tại 02 xã này.

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn: Xử lý triệt để các tồn tại đối với công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở chăn nuôi heo, cụ thể là:

+ Kiểm tra, xử lý và đảm bảo đến quý II/2019 tất cả các trang trại nuôi heo tập trung trên địa bàn huyện đều có công trình xử lý chất thải và chất thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn môi trường.

+ Di dời các cơ sở chăn nuôi heo trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường đến vị trí quy hoạch chăn nuôi heo tập trung theo Đề án phát triển vùng chăn nuôi heo tập trung trên địa bàn tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 269/QĐ-UBND ngày 13/8/2018.

- Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước: Tổ chức kiểm tra, xử lý và đảm bảo đến quý III/2019 tất cả các cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn huyện đều có công trình xử lý chất thải và chất thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn môi trường.

- Ủy ban nhân dân huyện Bác Ái: Tổ chức kiểm tra, xử lý và đảm bảo đến quý II/2019 tất cả các trang trại nuôi heo tập trung trên địa bàn huyện đều có công trình xử lý chất thải và chất thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn môi trường.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Xử lý rác thải bền vững khu vực biển Bình Sơn-Ninh Chữ”. Công việc này hoàn thành trong quý III năm 2019.

- Kiểm tra, giám sát và yêu cầu các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các nhà máy chế biến nông sản và thực phẩm, dệt nhuộm đang hoạt động có lưu lượng nước thải từ 30 m3/ngày đêm trở lên tiếp tục duy trì hệ thng xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn môi trường.

- Tổ chức tuyên truyền kịp thời các quy định pháp luật mi về môi trường và thường xuyên tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác bảo vệ môi trường cho các cán bộ làm công tác bảo vệ môi trường tại các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động xử lý và xả thải đối với các cơ sở sản xuất thuộc đối tượng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, nhất là các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra, giám sát của các Tổ cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổ chức thu gom nước thải các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và các cơ sở chế biến cá hấp trong cảng cá Cà Ná và cảng cá Cà Ná mở rộng vào 02 công trình xử lý nước thải tập trung xử lý đạt quy chuẩn môi trường cho phép trước khi thải đổ ra môi trường. Công việc này hoàn thành trong quý II/2019.

- Tiếp tục duy trì công tác thu gom rác thải tại các cảng cá theo phương án không tiếp đất và chuyển giao cho Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Nam Thành-Ninh Thuận vận chuyển, xử lý.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh du lịch tại khu vực bãi biển Bình Sơn -Ninh Chữ tổ chức thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh trên đất liền và dưới biển theo phân định của Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Hải.

5. Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bố trí kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này.

6. Các sở, ban, ngành và các tổ chức đoàn thể:

- Tổ chức thực hiện và hoàn thành các chtiêu, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được giao tại các chương trình, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm hỗ trợ các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ bứt phá năm 2019.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính; Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này và định kỳ trước ngày 20 của tháng cui quý báo cáo kết quả thực hiện cho y ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường).

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quthực hiện cho Ủy ban nhân dân tnh trước ngày 30 của tháng cuối quý.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được xem xét, giải quyết./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh Trần Quốc Nam;
- Các Sở: TNMT, NNPTNT, VHTTDL, TC;
- BQL các khu CN tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn th
cấp tỉnh;
- VP
UB: CVP, PVP (L.T.Dũng), KTTH;
- Lưu: VT, Hào.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quốc Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1228/KH-UBND

Loại văn bảnVăn bản khác
Số hiệu1228/KH-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2019
Ngày hiệu lực01/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1228/KH-UBND

Lược đồ Kế hoạch 1228/KH-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ môi trường Ninh Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Kế hoạch 1228/KH-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ môi trường Ninh Thuận
        Loại văn bảnVăn bản khác
        Số hiệu1228/KH-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýTrần Quốc Nam
        Ngày ban hành01/04/2019
        Ngày hiệu lực01/04/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Kế hoạch 1228/KH-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ môi trường Ninh Thuận

             Lịch sử hiệu lực Kế hoạch 1228/KH-UBND 2019 nhiệm vụ trọng tâm công tác bảo vệ môi trường Ninh Thuận

             • 01/04/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/04/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực